ایجاد و تشکیل 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان درگز تابع استان خراسان

‌ایجاد و تشکیل 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در
شهرستان درگز تابع استان خراسان
1366.05.18 - .115398ت814 - 1366.10.09 - 1320
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11815.1.5.53 مورخ
1365.12.25 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری
مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرتسان درگز تابع استان خراسان تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که ممهور به مهر
دفتر هی.ت وزیران است به شرح زیر ایجاد و شتکیل گردد.
1 - دهستان تکاب
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خاخیان مشتمل بر 47 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق ترپاق، 2 - آق چشمه، 3 - آقانلو، 4 - ارتیان، 5 - ایمانقلی، 6 - بابایرقان،
7 - تاج‌الدین، 8 - توت‌لق، 9 - چقر، 10 - چهل میر، 11 - حسین‌آباد‌صداقت، 12 -
خاخیان، 13 - خوانچه، 14 - خیرآباد، 15 - دربند گلیریز، 16 - دودانلو، 17 -
رستم‌آباد، 18 - رمضان قلعه، 19 - زال، 20 - زمان، 21 -‌سرآسیاب لطیفی، 22 -
سعدآباد، 23 - سنگ‌بر، 24 - شورکانن صداقت، 25 - صیدآباد، 26 - عبدالوهاب، 27 -
عدل‌آباد، 28 - عزت‌آباد، 29 - قره قویونلو،30 - قلمچه، 31 - قطرآباد، 32 - قشری،
33 - کاهو، 34 - کلاته الیاس، 35 - کلاته بلوط، 36 - کلاته تبر، 37 - کلاته مدنی،
38 - کلاته محمد یزدی، 39 -‌کلاته محمودآباد، 40 - کلاته نظرآباد، 41 - گورچشمه،
42 - گژدر، 43 - گلخندان، 44 - نصرت‌آباد جدید، 45 - مرغداری پرک، 46 - یانبلاغ
جدید، 47 -‌یانبلاغ قدیم
2 - دهستان درونگر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شیخها مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آصف، 2 - احمدآباد، 3 - احمدآباد، 4 - ارباب، 5 - امان مرگان، 6 - تگن، 7 -
جان عزیز، 8 - جبار، 9 - چنار، 10 - دوست‌محمد، 11 - رحمانقلی، 12- سنگ سوراخ، 13
- سیدها، 14 - شیخها، 15 - صحت‌آباد، 16 - علی بلاغ، 17 - عوض محمد، 18 - قروچان،
19 - قلیچ‌آباد، 20 - کلاته صوفی‌ها، 21 -‌کدوگانلو، 22 - مامدانلو، 23 - محمدتقی،
24 - محمدولی
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 10 و 11 و 17 و 18 و 19 و 22 و 23 و 24 دهستان فوق
قبلاً دوست محمدبیک و رحمان قلی‌بیک و عوض محمدبیک و حسن‌کدخدا و حاجی قلیچ‌خان وو
بهادرجان و محمدتقی بیک و محمدولی بیک بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به
دوست‌محمد و رحمانقلی و عوض محمد و‌قورچان و قلیچ‌آباد و مامدانلو و محمدتقی و
محمدولی تغییر می‌یابد.
3 - دهستان دیباج
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شیلگان مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - توت، 2 - توقی، 3 - حاتم قلعه، 4 - حصار، 5 - خیرآباد سفلی، 6 - دولت‌آباد، 7
- زنگلانلو، 8 - شورقلعه، 9 - شمسی‌خانه، 10 - شیلگان، 11 -‌صفرقلعه، 12 -
غفارآباد، 13 - قربان‌آباد، 14 - قازان، 15 - قلعه کرو، 16 - قلعه شور، 17 - کلاته
خلیل‌زاده، 18 - کلاته شیخ علی، 19 - گرم‌دره، 20 - ماش،21 - میرقلعه، 22 - یاقول
4 - دهستان شهرستانه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای برج‌قلعه مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر
1 - بابانستان، 2 - برج قلعه، 3 - بهمن‌آباد، 4 - بینوای سیدعباس، 5 - بینوای
عباسقلی بیک، 6 - پالکانلو سفلی، 7 - پالکانلو علیا، 8 - توزانلو، 9 -‌جشن‌آباد،
10 - جلفان، 11 - چمگرد، 12 - حضرت سلطان، 13 - حیدرآباد، 14 - خنلانلو، 15 - دولت
شانلو، 16 - زیدانلو سفلی، 17 - زیدانلو علیا، 18 -‌شادمینه، 19 - شوی علیا، 20 -
شوی سفلی، 21 - شوری وسطی، 22 - شیخوانلو سفلی، 23 - شیخوانلو علیا، 24 -
فضل‌آباد، 25 - فیروزه، 26 - کلاته‌ابراهیم، 27 - کلاته ارباب، 28 - کلاته
پالکانلو، 29 - کلاته رزم، 30 - کلاته محسن‌آباد، 31 - کلاته مقصودی، 32 -
نجف‌آباد
5 - دهستان قره باشلو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چایشلو مشتمل بر 49 روستا 9، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آغداش، 2 - ارینه، 3 - اسپیان، 4 - اسدآباد، 5 - اولیاء، 6 - امام‌قلی، 7 -
ایلانجق، 8 - باباآباد، 9 - بشارت، 10 - بشدره، 11 - بهبودآباد، 12 - بیات، 13-
پرکند، 14 - تپلیک، 15 - تراب، 16 - جعفرآباد، 17 - چقال، 18 - چاپلو، 19 -
حسن‌آباد، 20 - حسین‌آباد، 21 - حق‌وردی، 22 - داغدار، 23 - دستگرد،24 - دمکه، 25
- زابل قلعه، 26 - زرآباد، 27 - سادات، 28 - سوگلدی، 29 - شعبان‌آباد، 30 -
طالب‌زاده، 31 - عباس‌قلعه، 32 - عشق‌آباد، 33 - قرآقاچ، 34- قزلق، 35 - قلجق، 36
- کالو، 37 - کلاته قاسم‌آباد، 38 - کلاته کندی، 39 - کماج خور، 40 - کورچشمه، 41
- کورک 3، 42 - کهنه قلعه، 43 - کهنه قلعه،44 - گلچیک، 45 - گلدی، 46 - گنداب، 47
- مینا، 48 - نوروزآباد، 49 - ینگی قلعه
6 - دهستان میانکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کبکان مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اراک، 2 - حصار میانکوه، 3 - خادمانلو، 4 - داش‌خانه، 5 - دربندی سفلی، 6 -
دربندی علیا، 7 - دربیورد، 8 - دوابی سفلی، 9 - دوابی علیا، 10 - دولت‌شانلو، 11 -
دهشت سفلی، 12 - دهشت علیا، 13 - ریشخوار، 14 - سنقر بالا، 15 - سنقر وسطی، 16 -
سنقر پایین، 17 - عرب‌آباد، 18 - علی‌آباد الچنگ،19 - قشلاق حصار، 20 - قشلاق کتل
کالار، 21 - کبکان، 22 - کلاته جوین، 23 - گپی، 24 - مرغداری دلیران، 25 - میاب
7 - دهستان هزار مسجد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حسن‌آباد مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - امین‌آباد، 3 - بابارمضان، 4 - پل‌گرد، 5 - تیرگان، 6 -
چهارراه، 7 - حاجی‌آباد، 8 - حسن‌آباد، 9 - خاکستر، 10 - رباط، 11 - رجب‌آباد، 12-
زوبالا، 13 - سنگ‌دیوار، 14 - عزیزآباد، 15 - کالو، 16 - کرناوه‌شور، 17 -
کرناوه‌شیرین، 18 - کریم‌آباد، 19 - لاین‌کهنه، 20 - یکه‌باغ
‌تذکار = نام روستای ردیف 11 دهستان فوق قبلاً ظلم‌آباد بوده که بر اساس این
صتویب‌نامه به رجب‌آباد تغییر می‌یابد.
‌تبصره 1 - هرگونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌ها مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر