ایجاد و تشکیل تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان دماوند تابع استان تهران

‌ایجاد و تشکیل تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در شهرستان دماوند تابع استان تهران
1366.05.18 - .115408ت815 - 1366.10.09 - 1324
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیرن در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11677.1.5.53 مورخ
1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی د راجرای ماده 3 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی آن تصویب‌نمودند.
‌در شهرستان دماوند تابع استان تهران تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزراع و مکانها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000 ضمیمه‌که ممهور به مهر
دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان تاررود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مرا مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبکلاه، 2 - خرم‌ده، 3 - آرمیون (‌جوزدرخت)، 4 - اسلام‌آباد، 5 - اشندر، 6 -
آصلان، 7 - اوزن دره، 8 - بزندر، 9 - بونه، 10 - بی‌بی زبیده، 11 -‌تمسیان، 12 -
چشمه سبزی، 13 - چشمه فضل‌علی، 14 - چناران (‌چنار غرب)، 15 - چنار عربها، 16 -
چنارک، 17 - حسین‌آباد، 18 - حصار بالا، 19 -‌حصار پایین، 20 - حصارک، 21 -
زره‌در، 22 - سلطان دره پایین، 23 - علی‌آباد والی، 24 - کاجان، 25 - کالدشت
ابوطالبی، 26 - کالدشت پایین، 27 -‌کالدشت ترقی، 28 - کبود جالیز، 29 - کبودره، 30
- کولیک، 31 - گل کنگک، 32 - مراتع هومند، 33 - مراء، 34 - مرغداری حیدری، 35 -
معدن سیلیس،36 - ورجه
‌تذکار - نام روستای ردیف 2 دهستان فوق قبلاً آخور بدین بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به خرم‌ده تغییر می‌یابد.
2 - دهستان آبعلی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آبعلی مشتمل بر 40 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبعلی، 2 - آردینه، 3 - ارژقلی، 4 - آنای بالا، 5 - ایراء، 6 - پیست، 7 - پیست
آبعلی، 8 - تجرک بالا، 9 - تجرک پایین، 10 - تخته‌ها، 11 - تیرک، 12 -‌جعفرآباد،
13 - جورد، 14 - چشمه‌ها، 15 - چشمه بلاغی، 16 - خورین، 17 - حیدرآباد، 18 -
دره‌رود، 19 - دستک، 20 - سادات‌محله، 21 - سرپولک،22 - سنگ دروازه، 23 - شاطرمحمد
سفلی، 24 - شاطرمحمد علیا، 25 - شاطرمحمد وسطی، 26 - عباس‌آباد، 27 - قائم‌محله
(‌قاپوز محله)، 28 -‌ گل‌آهنک، 29 - گندک، 30 - مبارک‌آباد، 31 - مزرعه مندگ، 32 -
مشاء، 33 - معدن سیلیس، 34 - مهرآباد، 35 - نوده، 36 - وسکاره، 37 - ولی‌آباد، 38
-‌هزاردشت، 39 - یلقان‌دره بالا، 40 - یلقان‌دره پایین (‌سعیدیه)، 41 - ، 42 - ،
43 - ، 44 - ،
3 - دهستان جمع آبرود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آبسرد مشتمل بر 76 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبسرد، 2 - آبسرد لمسار، 3 - آبزه، 4 - اتابک شمس‌المعالی، 5 - اتابک کتی
(‌اتابک اولیا)، 6 - آجان، 7 - آرنکی، 8 - امیرآباد، 9 - اوچونک (‌اوچینک)،10 -
اوزدر، 11 - آهران، 12 - باغک، 13 - بند حمام، 14 - بولان، 15 - بیدک، 16 -
پرندشهت، 17 - پلنگ‌دره، 18 - پنجه، 19 - تاسکین، 20 - تنگه‌سازک، 21 - تنگه
(‌تنگه بولان)، 22 - تودره، 23 - تولک، 24 - جوزدار، 25 - چال، 26 - چشمه ابراهیم،
27 - چشمه شاه، 28 - چهارچشمه، 29 - خزک‌در، 30 - دامداری ارتش (‌همندآبسرد)، 31 -
درازبیشه، 32 - دزدآباد (‌دوست‌آباد)، 33 - دوآب، 34 - دواستخری، 35 - دودره، 36 -
رزک، 37 - رستم‌آباد،38 - زان، 39 - زیارت بالا (‌زیارت)، 40 - سرخه چشمه، 41 -
سنجازونک، 42 - سنگ آسیاب، 43 - سیاه چشمه، 44 - سی خونیک (‌سفید خونیک)، 45-
شاه‌پسند (‌ویرانه)، 46 - شلنگک، 47 - شمس‌آباد (‌سفیدکمر)، 48 - شولک (‌سولک)، 49
- صالح‌آباد، 50 - قاسم‌بیگی، 51 - قبرورا، 52 - کبیرآباد، 53 -‌کردر، 54 - کرکس
نو، 55 - کریم‌آباد، 56 - کلنه دره، 57 - کم‌بیک (‌گم بیک)، 58 - کورچشمه، 59 -
کوهان، 60 - گرگینه، 61 - گل دشت، 62 - لومان، 63 -‌محمودیه، 64 - مرانک، 65 -
ملکک، 66 - ملک چشمه، 6
7 - مملی، 68 - مناط ول، 69 - ممی‌شی، 70 - میشینه، 71 - وادان، 72 - وردانه، 73
-‌هاشمک، 74 - همندپله، 75 - هورینه، 76 - که گله.
‌تذکار - نام روستای ردیف 72 دهستان فوق قبلاً ویرانه بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به وردانه تغییر می‌یابد.
4 - دهستان ابرشیوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سربندان مشتمل بر 40 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آرو، 2 - اندرآب، 3 - اوزنه، 4 - باغ حاج محمدحسین، 5 - باغ سرهنگ طاهری، 6 -
تحت علی، 7 - تجن دره، 8 - جابان، 9 - چمنداب، 10 - چهل‌چشمه، 11 - خسروان، 12 -
خورمندان، 13 - درخت بید، 14 - دریاچه تار، 15 - دلی چایی، 16 - دهنار، 17 -
رودافشان، 18 - زرشکی، 19 - سربندان،20 - سرحدان بالا، 21 - سرحدان پایین، 22 -
سرخه‌ده، 23 - سرگویچ، 24 - سقزدره، 25 - سیدآباد، 26 - شاه‌بلاغی، 27 - صنم، 28 -
عین‌ورزان، 29 -‌قلفک، 30 - کلاک، 31 - کهنک، 32 - گرماب سرد، 33 - گویج، 34 -
لی‌پشت، 35 - مشهد فیروزکوه، 36 - مقانک، 37 - مومج، 38 - هویر، 39 - یدره، 40-
یهر.
5 - دهستان حبلرود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آتشان مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب‌باریک، 2 - آتشان، 3 - اشرف‌آباد، 4 - امین‌آباد، 5 - انزها، 6 - آهنگ
(‌آهانک)، 7 - بی‌آب‌سر، 8 - حصاربن، 9 - دهگردان، 10 - دمی‌آق، 11 -‌زرشکی، 12 -
سیمین دشت (‌حسن‌آباد)، 13 - فرح‌آباد، 14 - کبوتردره، 15 - گچه، 16 - گذرخانی، 17
- ماهیان، 18 - محمودآباد، 19 - مزداران، 20 -‌مقصودآباد، 21 - هریاج.
6 - دهستان پشتکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سرانزا مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آرو، 2 - امیریه، 3 - پیرده، 4 - درده، 5 - راهدارخانه پشم، 6 - ساهوبزرگ، 7 -
ساهو کوچک، 8 - سرانزا، 9 - سرچمن، 10 - سرمندان، 11 - شرکت راه(‌بنیاد)، 12 -
شیخ‌علی خان، 13 - طارم گورسفید، 14 - طرود، 15 - کبودبند، 16 - کتالان، 17 -
کدوده، 18 - کرگوانه، 19 - کلارخان بالا، 20 - کلارخان‌پایین، 21 - کند، 22 -
کندیان (‌کبود چشم)، 23 - گاوده، 24 - گدرک، 25 - گورسفید، 26 - مرگ‌سر، 27 - معدن
سرانزا، 28 - مهی، 29 - میرشکار، 30 -‌نواس.
7 - دهستان شهرآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شهرآباد مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبخوری، 2 - اندور، 3 - بادرود، 4 - باسال دره، 5 - پلنگ‌آب، 6 - جلیزجند، 7 -
جلیل‌آباد، 8 - حسن‌آباد، 9 - خمده، 10 - دهین، 11 - سرخه‌دشت،12 - شهرآباد، 13 -
طارس، 14 - عرب‌لی، 15 - کارخانه ماسه، 16 - کلاسر، 17 - کله منار (‌حسن‌آباد)، 18
- لاسم چشمه، 19 - لن جنه، 20 - مهاباد، 21- نام‌آور، 22 - نمرود، 23 - مرانده.
8 - دهستان قزقانچای
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ارجمند مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ارجمند، 2 - اسور، 3 - الودر، 4 - اندریه، 5 - اهنر، 6 - بزمی چال، 7 - بهان،
8 - بهانک، 9 - درخسواران، 10 - دریابک، 11 - زرمان، 12 - سرآسیاب‌بالا، 13 -
سرآسیاب پایین، 14 - سله‌بن، 15 - سلمان، 16 - سوته، 17 - شادمهی، 18 - طهنه، 19 -
عمرک، 20 - لزور، 21 - مرجی خونی، 22 - نجف‌در،23 - وزنا، 24 - وشتان
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجراء در نیادمه همچنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور مظوف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرتس اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجد آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر