ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان اهر تابع استان آذربایجان شرقی

‌ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در شهرستان اهر تابع استان آذربایجان شرقی
1366.05.18 - .115730ت835 - 1366.10.12 - 1357
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 66.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11662.1.5.53 مورخ
1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان اهر تابع استان آذربایجان شرقی تعداد 30 دهستان شامل روستاها مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضیمه که ممهور به
مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان اسپران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ینگی اسپران مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ینگی اسپران، 2 - کزنق، 3 - اولی، 4 - گوی بلاغ پایین، 5 - گوی بلاغ بالا، 6 -
مشیرآباد، 7 - قره‌قیه، 8 - مشگ عنبر، 9 - صمصام‌کندی، 10 - بیرون‌درق، 11 -
گلوجه، 12 - نصرت‌آباد، 13 - گمانج علیا، 14 - گمانج سفلی، 15 - کردکندی، 16 -
آغاج اوغلی، 17 - گلازر، 18 - سفیدان عتیق، 19 -‌قهوه‌خانه شوردرق، 20 - شیرین‌جه،
21 - آغداش، 22 - آسایشگاه باباغی، 23 - قشلاق بالا، 24 - حشمت‌آباد، 25 -
اناخاتون.
2 - دهستان مواضع‌خان شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خواجه مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - خواجه، 2 - گوهرحین، 3 - سولوحه، 4 - ونیار، 5 - گمند، 6 - امندی، 7 - پاکچین،
8 - کهکیک بلاغی، 9 - مرناب، 10 - قلعه‌لر، 11 - تازه‌کند نهند،12 - استبار، 13 -
محمودآباد گودار، 14 - نهند، 15 - شریف‌آباد.
3 - دهستان ازومدل جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ورزقان مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ورزقان، 2 - کاسین، 3 - دیزج ملک، 4 - علویق، 5 - گویجه سلطان، 6 - دیزج
صفرعلی، 7 - صومعه‌دل، 8 - بیشک، 9 - لله‌لو، 10 - سخندل، 11 -‌نصیرآباد، 12 -
علی‌آباد، 13 - مهترلو، 14 - آغدرق، 15 - زنگ‌آباد، 16 - علی‌بیگ کندی، 17 - هیبت
بیگلو، 18 - زغن‌آباد، 19 - گل عنبر، 20 -‌شیشخملو، 21 - میرزاعلی‌کندی، 22 -
چراغلو، 23 - خیرلادین، 24 - چای کندی خیرالدین، 25 - اشقلو، 26 - مزرعه کوربلاق،
27 - خلف انصار، 28 -‌ حسنلو، 29 - قشلاق پایین، 30 - قره بلاق، 31 - حماملو، 32 -
نصیرآباد، 33 - اره جان، 34 - دوریق، 35 - قراجه ملک، 36 - سرپادرق، 37 - دای
ممق،38 - ساری چمن، 39 - دهلیق.
4 - دهستان موضاع خان شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سرند مشتمل بر 25، روستا مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - بشیر، 2 - شالی، 3 - چنزق، 4 - سرند، 5 - عباس‌آباد، 6 - دیزج‌ور، 7 -
چمن‌زمین، 8 - افشرد، 9 - کویج، 10 - شیرآباد، 11 - نیچران، 12 - دیبگلو،13 -
هرزندیق، 14 - تازه‌کند سرند، 15 - دغدفان، 16 - هیق، 17 - حسین‌آباد، 18 - سولی
درق، 19 - هفدران، 20 - سرخه گاو، 21 - باجه باج، 22 -‌چوپانلارسردارلو، 23 -
چخماق بلاغ علیا، 24 - چخماق بلاغ سفلی، 25 - چای کندی.
5 - دهستان سینا
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آقابابا فرمرزی مشتمل بر 29 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آقابابا فرامرزی، 2 - الهرد، 3 - وردین، 4 - لجن، 5 - مزرعه سواره، 6 - همای
علیا، 7 - همای سفلی، 8 - آبغلاغ علیا، 9 - کوربلاغ، 10 - صغار، 11 -‌لمبران، 12 -
رستم‌آباد، 13 - بهرینگ، 14 - فرخ‌زان، 15 - داش‌کسن، 16 - آبخوره، 17 - اویلق، 18
- گزان‌بند، 19 - کهنه‌لو، 20 - روزی، 21 - سرخه‌دیزج، 22 - روادانق، 23 - مزرعه
سادی، 24 - شرف‌آباد، 25 - کامبلاش، 26 - کیلغای، 27 - مزرعه تیلاب، 28 - کلان، 29
- چلناب.
6 - دهستان جوشین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جوشین مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - جوشین، 2 - بیشک، 3 - سرکش، 4 - گل چول، 5 - نگارستان، 6 - ینگجه، 7 - سقای، 8
- گلو، 9 - جعفرآباد، 10 - هیزه جان، 11 - کالیجان، 12 -‌خاکوانق، 13 - انویق، 14
- علیار، 15 - اوانسر، 16 - آستمال، 17 - چشمقان، 18 - آوان
7 - دهستان دیزمار مرکزی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خروانق مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - خروانق، 2 - تلکری، 3 - گل آخر، 4 - دستجرد، 5 - قشلاق خوراشا، 6 - قشلاق
رحیم، 7 - گلو، 8 - ملک قضات، 9 - قشلاق قزل داش، 10 - ورزاقان،11 - کوجان، 12 -
لیلاب، 13 - بیروق، 14 - قهوه خانه؟؟، 15 - نجق، 16 - قره‌قیه، 17 - قشلاق
مرزآباد، 18 - سوندآخر، 19 - مرزآباد، 20 - کبودگنبد،21 - میلق، 22 - گوراند.
8 - دهستان دیزمار غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سیه‌رود مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سیه‌رود، 2 - ایری سفلی، 3 - پاسگاه جرجن، 4 - پاسگاه گمرگ، 5 - پاسگاه علی
شهید، 6 - الوان، 7 - اومینیدین، 8 - هلق، 9 - ودیق، 10 - کمار علیا،11 - کمار
سفلی، 12 - کردشت، 13 - دوزال، 14 - میان کرد احمد، 15 - نوجه مهر، 16 - پاسگاه
نوروز، 17 - قشلاق حاجی حق وردی، 18 - نظرکندی،19 - هیوی درسی، 20 - پهناور.
9 - دهستان دیزمار شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مردانقم مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - مردانقم، 2 - دینه‌ور، 3 - دیش‌گدوکی، 4 - جاق‌کندی، 5 - حضی‌کندی، 6 - قولان،
7 - مسن، 8 - قشلاق نواکی، 9 - بیربلاغ، 10 - اروج، 11 - قره‌چی‌معدلی، 12 -
قره‌درق، 13 - اوزکتبن، 14 - دوست‌آشنا، 15 - انبق، 16 - اعقان، 17 - خرابه قشلاق
شاهسون، 18 - ایل سون، 19 - سرداب، 20 - اولی، 21- خایلار، 22 - چایکندی، 23 -
ضیاء کندی، 24 - قاشقچی، 25 - کرنگان، 26 - شفیلو، 27 - ونستان، 28 - ملک طالش، 29
- اشتبین، 30 - نمشق، 31 -‌قشلاق ارامنه، 32 - قره‌چی احمدآباد، 33 - احمدآباد، 34
- کوانق، 35 - قلی‌کندی، 36 - کلاله اسلامی، 37 - دانور دارانی، 38 - خانقاه، 39 -
تاه‌کند، 40 -‌علی‌بلاغی، 41 - خوش‌تازه، 42 - الکلمه، 43 - هویشه، 44 - ضیاء‌گاه
10 - دهستان ازومدل شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تخمدل مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - تخمدل، 2 - بجوشن، 3 - امیرآباد، 4 - آغبلاغ سفلی، 5 - آقابابا سنگ، 6 -
سیه‌کلان، 7 - نهرق، 8 - گشایش، 9 - خوین دیزج، 10 - جاجان، 11 -‌لامان، 12 -
تازه‌کند بکرآباد، 13 - نکرآباد، 14 - یورملک، 15 - قیه قشلاق، 16 - لیلی‌خانه، 17
- یاشل، 18 - آغچه قشلاق، 19 - کیغال، 20 - زرین رکاب،21 - لاله بجان، 22 -
سیدآباد، 23 - مقران، 24 - طویل، 25 - کلم، 26 - باللوحه، 27 - قودلار، 28 - اوزی،
29 - ککاور، 30 - دونگاه، 31 - اردشیر، 32 - ‌سنگن، 33 - معدن‌مس، 34 - خونی‌رود
قدیم، 35 - شیخ احمد، 36 - سورجر سراجه‌لو، 37 - آربالق، 38 - برازین، 39 - بنه
کاغی، 40 - بنی‌جان، 41 -‌کروبیق، 42 - دوزکند، 43 - آفکند.
11 - دهستان آذغان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آذغان مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اذغان، 2 - علیرضاچای، 3 - ابریق، 4 - رواسجان، 5 - کسانق، 6 - رشت‌آباد قدیم،
7 - آقکندی، 8 - دوبیق، 9 - کنگل‌آباد، 10 - تازه‌کند سقران، 11 -‌ابللو، 12 -
گلوجه ابیلو، 13 - زنگ ملک، 14 - زندآباد، 15 - رشت‌آباد جدید، 16 - حسینقلی کندی،
17 - اورنگ، 18 - برمس، 19 - تازه‌کند چلان، 20 -‌چلان، 21 - چیلان، 22 -
محمودآباد، 23 - دغلیان سفلی، 24 - دغلیان علیا، 25 - هلال، 26 - نهار.
12 - دهستان اوچ هاچا
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای یخفروزان مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - یخفروزان، 2 - انجرد، 3 - حاج علی بیک‌کندی، 4 - جوان شیخ، 5 - مزرعه مزراع، 6
- گاودل، 7 - معدن مس مزرعه، 8 - کندآب، 9 - مصطفی چایی،10 - قلندر، 11 - صومعه،
12 - جوبند، 13 - کردلقا، 14 - یاغ بستلو، 15 - پسته بیک، 16 - زکلیلک سفلی، 17 -
زکلیل علیا، 18 - چوبانلار، 19 - ونه‌آباد،20 - بینق، 21 - شیرین‌درق، 22 - قلعه
ملک، 23 - قورشاملو، 24 - کوسه لار، 25 - چاپان، 26 - حاج احمدلو، 27 - سامبران،
28 - شله‌بران.
13 - دهستان ورگهان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ورگهان مشتمل بر 40 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ورگهان، 2 - وجنی، 3 - کولی‌دره، 4 - شام قلعه، 5 - دوشدور، 6 - خرده قشلاق، 7
- حسین‌کندی، 8 - دره قشلاق سفلی، 9 - دره قشلاق علیا، 10 -‌گلی‌لر، 11 - ارمدلو،
12 - قشلاق قلعه جک، 13 - سوتات، 14 - قشلاق زاخر، 15 - آلاصندل، 16 - اوینه قرن،
17 - شوره‌ناب، 18 - هلان، 19 -‌قره‌قشلاق، 20 - شید قشلاقی، 21 - توران‌چه، 22 -
داش‌بلاغ، 23 - داش‌بلاغ مغار، 24 - مغار، 25 - شیشه، 26 - کردلرتورانچه، 27 -
آقبلاغ، 28 - لیم‌لو،29 - قره گوزلو، 30 - زردخانه، 31 - قوری گل، 32 - کرده سنگ،
33 - گنه لو، 34 - سیه دولان، 35 - تاقلار، 36 - چنایگلو، 37 - قشلاق کهل، 38
-‌شیربیت، 39 - داش‌قابه‌لی، 40 - یلان
14 - دهستان قشلاق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تازه‌کند مشتمل بر 72 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - شاوردی، 2 - تازه‌کند، 3 - گوزوان بزرگ، 4 - افیل، 5 - بهل، 6 - آللو، 7 -
انداب قدیم، 8 - انداب جدید، 9 - یاورکندی، 10 - سیدلی، 11 - سیدلر، 12- حصار
سیدلر، 13 - قلعه‌باشی، 14 - کوسه‌لار، 15 - پالدرین، 16 - نقدوز، 17 - یوسفلو، 18
- یوزباشلو، 19 - کوربلاغ، 20 - ذکلیک کوربلاغ، 21 -‌قراجه‌لو، 22 - ولی خانلار،
23 - گون ذوغدی، 24 - آقاخالق، 25 - الوار، 26 - دوغان، 27 - شنقوش‌آباد، 28 -
قشلاق حاجی لار، 29 - قشلاق برادان، 30- قشلاق نجف خانلو، 31 - پارچه قشلاق، 32 -
بالی قشلاق، 33 - ساریلو، 34 - خلیفیان، 35 - دمیرتپه، 36 - گاوسر، 37 - تازه کند
کشاورزی، 38 - انباق‌بیگلو، 39 - قره یاشماق، 40 - قشلاق تاپدوخ، 41 - قشلاق
قهرمان، 42 - قشلاق یوسفلو، 43 - قشلاق حسین، 44 - قشلاق شامی، 45 - چرچلی
قشلاق،46 - قشلاق احمدلو، 47 - جلایر، 48 - سیدعلی، 49 - شاه مردعلی، 50 -
ملابیدعلو، 51 - گلیز، 52 - بصیرآباد، 53 - باباجان، 54 - انباق علیا، 55 -‌انباق
حاجی خان، 56 - انباق سرخالی، 57 - انباق جواد، 58 - نقاره کوب قدیم، 59 - نقاره
کوب جدید، 60 - آق دیوار، 61 - ریحان، 62 - ناظم‌آبادی، 63 -‌پارچه قشلاق، 64 -
قشلاق خیلاو، 65 - شیخ قشلاق،
66 - چول قشلاقی، 67 - جالیق، 68 - قره قشلاق، 69 - حاجی اوغلو، 70 - گوزان کوچک،
71 -‌قشلاق میدان باغی، 72 - کرملو
15 - دهستان گویچه بل
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خونیق مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کرد احمد علیا، 2 - کرداحمد سفلی، 3 - کاشان، 4 - دیزبین، 5 - خونیق، 6 -
اوشدلق، 7 - گونجیک، 8 - وردین، 9 - بهره یوسفیان، 10 - قراجه، 11 -‌چشمه وزان، 12
- قورچی کندی، 13 - ایلکده، 14 - مزرعه حاجی عبادین، 15 - خرم‌آباد، 16 -
گمش‌آباد، 17 - رنجبر بلاغ، 18 - یایجیلو، 19 - دیلار، 20- قرخ بلاغ، 21 -
دامن‌آباد، 22 - گوره درق، 23 - کلوچه مالالار، 24 - مالالار، 25 - مالالار
محمدرضاکندی، 26 - قزل‌چه، 27 - گنده یاماخ، 28 - ساری‌یازقان.
16 - دهستان یافت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گنچوبه مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گنچوبه، 2 - چرچرلو، 3 - دیکدرق، 4 - علی‌محمد دره‌سی، 5 - باندروم، 6 - خرده
قشلاق، 7 - قره‌آغاج، 8 - کرده‌گل، 9 - پلوپن، 10 - حیدرباغی، 11- لاله کهریزی، 12
- حرم علیا و سفلی، 13 - مشیران، 14 - کرناب، 15 - قلدر کهکی، 16 - نوری کندی، 17
- خرابه مشیران، 18 - اسکلو، 19 - جاپان، 20- نوانر.
17 - دهستان دیکله
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مجیدآباد مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - قله‌پیق قلعه جیق، 2 - دوجاقلار، 3 - نصیرآباد، 4 - مزره جهانگیر، 5 -
معروفان، 6 - آیدین‌لو، 7 - لقمان، 8 - خلیفه‌لو، 9 - تازه‌کند نصیرآباد، 10
-‌سلطان‌آباد، 11 - آمپار، 12 - مجیدآباد، 13 - سنگرآباد، 14 - کنده، 15 - سیدینه،
16 - مرادلو، 17 - هوری درق، 18 - هلیلو، 19 - چناب، 20 - لزوم
18 - دهستان پیغان‌چای
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای یوزبند مشتمل بر 52 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - یوزبند، 2 - زردوغان، 3 - پرکندی، 4 - گلی علیا، 5 - گچی کغی، 6 - چغناب علیا،
7 - چغناب سفلی، 8 - ریدیلی، 9 - قشلاق کبیر، 10 - کلالق، 11 -‌چله‌خانه، 12 -
زیریان، 13 - گلدور، 14 - گلدرق، 15 - اوزی، 16 - ولندران، 17 - پیغان، 18 - حیران
علیا، 19 - حیران سفلی، 20 - گاردچین، 21 - ساری‌بلاغ، 22 - یارالوجه، 23 - کر
علیا، 24 - کر سفلی، 25 - کومه، 26 - علویق، 27 - ساری درق، 28 - ارمنیان، 29 -
دوم‌ریق، 30 - کردلر، 31 - هورمغان‌علیا، 32 - هورمغان سفلی، 33 - اسب قلیان، 34 -
نوجه ده کریمی، 35 - سهریق، 36 - احمدآباد تازه‌کند، 37 - پیغان چای، 38 - آس
قدیم، 39 - آس‌جدید، 40 - آقدرق قدیم، 41 - آقدرق جدید، 42 - جانی ببگلو، 43 -
قاروشوق، 44 - هناآباد سفلی، 45 - هناآباد علیا، 46 - نجی‌کندی، 47 - اناستق، 48
-‌شکرعلی کندی، 49 - باعث‌آقا، 50 - چلپاقلار، 51 - آقجه قشلاق علیا، 52 - آقچه
قشلاق سفلی
19 - دهستان میشه پاره
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسکلو مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسکلو، 2 - مولود، 3 - هجق سفلی، 4 - هجق علیا، 5 - نوجه ده شجاعاین، 6 -
بالاسنگ، 7 - کیارق، 8 - لته‌ده، 9 - هجراندوست، 10 - گلوسنگ، 11- شجاع‌آباد، 12 -
زاویه، 13 - برزندیق، 14 - مرزرود، 15 - محمودآباد، 16 - میکندی مکیدی، 17 -
گلشلو، 18 - ینگی قشلاق، 19 - قره‌گونی، 20 -‌اغویه، 21 - جریق، 22 - ناپشته، 23 -
ایلان‌کش، 24 - بزنه دل، 25 - گویران، 26 - جند، 27 - علی‌آباد، 28 - بالان، 29 -
بهروز، 30 - شیخانه، 31 -‌ دمیرچی حدادان، 32 - طویق، 33 - خریل، 34 - کلاثور، 35
- خونی‌ورد، 36 - مزگر
20 - دهستان منجوان غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عاشقلو مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - عاشقلو، 2 - حسنبیگلو، 3 - رشدین، 4 - موسی‌کندی، 5 - رزین، 6 - برزگر، 7 -
صادق‌بیگلو، 8 - ابراهیم بیگلو، 9 - کلاله علیا، 10 - کلاله سفلی، 11- تازه‌کند
اسلام، 12 - لمه ارامنه، 13 - لمه اسلام، 14 - تیمور بیگلو، 15 - مشد حسنلو، 16 -
مزرعه چوان، 17 - کنزه رود، 18 - چوبه درق، 19 - قشلاق‌کرانلو، 20 - دولاپ کرانلو،
21 - ابراهیم سمیع، 22 - آلاجوجه، 23 - پسیان، 24 - اوزان، 25 - بویدوز، 26 - قره
قوچ، 27 - ستن، 28 - قره قوچ منباشی،29 - داش‌آراسی، 30 - احمدلو، 31 - قره
تیکانلو، 32 - گرمناب، 33 - وایقان مقدس، 34 - مسجدلو، 35 - یوسفلو، 36 - الهرد،
37 - عباس‌آباد، 38 -‌آینه‌لو، 39 - آقامیرلو، 40 - ضیاء‌کندی، 41 - معدن‌آهک، 42
- چولان، 43 - قره‌تو پراق، 44 - شیخ حسینلو.
21 - دهستان ییلاق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عربشاه جان مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - عرب‌شاه‌خان، 2 - دولان، 3 - کلان، 4 - پیره ماشان، 5 - سیدلر علیا، 6 - پیره
یوسفیان سفلی، 7 - پیره یوسفیان علیا، 8 - میان درق، 9 - گوزلان، 10 -‌عربشاه درق،
11 - عربشاه خرگوشان، 12 - گوار، 13 - گلی سفلی، 14 - سیرن، 15 - کبریآباد، 16 -
شیروان کاغی، 17 - باغلار، 18 - کلکین، 19 - قبادلو،20 - کهلیک، 21 - اسکندرآباد،
22 - صومعه، 23 - علیشلو، 24 - خامه خسرو، 25 - کفش‌ناوی، 26 - مقاس جدید، 27 -
مقاس قدیم، 28 - کبودان، 29 -‌چای کندی، 30 - گلی قوزی، 31 - کیقباد، 32 - ملوک.
22 - دهستان دودانگه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هوراند مشتمل بر 46 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - یدی بلاغ، 2 - بریجان، 3 - جرزنگ گرزلیک، 4 - ده‌رود، 5 - میدان‌لار، 6 -
تازهف‌کند، 7 - محمدآباد، 8 - نیق، 9 - خان باغی، 10 - خداقلی، 11 -‌جبان، 12 -
ملخای، 13 - پشتاب، 14 - دلقناب، 15 - گولان، 16 - دیزناب، 17 - تازه‌کندیافت، 18
- قتانلو، 19 - کره میدان، 20 - نقدی، 21 - هرسبان،22 - ملاخونی، 23 - لغلان، 24 -
گنبدان، 25 - شغلان، 26 - قره درویش، 27 - قره تنکانلو، 28 - هوای، 29 - جعفرآباد،
30 - کورن، 31 - کرکسن، 32 -‌منجاب قدیم، 33 - منجاب جدید، 34 - آوالان، 35 -
سلوری، 36 - شیلوند، 37 - چرمه‌داش، 38 - تقی‌کندی، 39 - تازه کندچای، 40 - گلوری،
41 - ویق،42 - نقدی، 43 - هوراند، 44 - اینجار، 45 - برنیان، 46 - کوجان
23 - دهستان چهاردانگه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آق براز مشتمل بر 46 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - زیارلو، 2 - قشلاق مردلو، 3 - قمشلو، 4 - عزیزلو، 5 - قره قیه شکرلو، 6 -
بریان، 7 - چارق‌داش، 8 - ولی‌بیگلو، 9 - خسبک، 10 - فرخ‌لو، 11 - آستن‌باغچه، 12
- ازناب سفلی، 13 - ازناب علیا، 14 - لکو، 15 - تنباکولوق، 16 - صوفی، 17 - هلال
صفرعلی، 18 - بال داغی، 19 - تابستانق، 20 - دیبکلو،21 - ازبنا خالصه، 22 - ورچین
علیا، 23 - ورچین سفلی، 24 - آق براز، 25 - قلعه‌کندی، 26 - کویر، 27 - ارنان، 28
- قوت‌دره‌سی، 29 - گورم درق، 30 -‌خوی بورق، 31 - الوچه‌لو، 32 - مالالو، 33 -
توبین، 34 - هوین، 35 - شیخ‌بران، 36 - تین، 37 - پیراسملو، 38 - ملک درق، 39 -
خان‌کندی، 40 - ارمک،41 - قیه دیبی، 42 - قشلاق مردلو، 43 - قشلاق عسگرلو، 44 -
بزولق، 45 - داودلو، 46 - تازه‌کند داودلو
24 - دهستان آبش احمد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آبش احمد مشتمل بر 58 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - محمدان، 2 - قانلو، 3 - قاطار، 4 - قشلاق قانلوقوزی، 5 - سیرک، 6 - ایل‌لی، 7
- باشکلان، 8 - قشلاق دارچین، 9 - قشلاق هازیا، 10 - قشلاق نجف‌تراکمه، 11 - لمه
درق، 12 - قشلاق جیغ جیغ، 13 - چیره قیه، 14 - قره درق علیا، 15 - چات قیه، 16 -
قشلاق خانلو، 17 - کاغلو کوزلو، 18 - پیراحمدلو،19 - دیل بولمز، 20 - ملالو، 21 -
قره داغلو یاراحمد، 22 - قردانلو، 23 - قوش قیه‌سی، 24 - کلانتر، 25 - علولو، 26 -
همو، 27 - قوتیلو، 28 - سردارآباد،29 - اجودان‌آباد، 30 - امیرآباد، 31 -
آبش‌احمد، 32 - قوشه بلاغ، 33 - زربیل، 34 - شیخلان سفلی، 35 - شیخلان علیا، 36 -
متعلق، 37 - مزرعه اکراد،38 - صلاح پیه‌سی، 39 - آقامیرلو، 40 - بالان، 41 - قلعه
کندی، 42 - قوشچی، 43 - خوبیارلو، 44 - سیدلر سفلی، 45 - پیرلرشه قاسم، 46 -
خالان، 47 -‌قوشچی بایران خواجه، 48 - چناق، 49 - قره درق وسطی، 50 - قره درق
سفلی، 51 - لوله درق، 52 - سولی قشلاق، 53 - قشلاق آغ‌لاقان، 54 - قشلاق‌حاجی
حسین، 55 - قشلاق قره‌باغلو، 56 - اوزون قیه، 57 - رستم‌کندی، 58 - علیشاری.
25 - دشستان مولان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مولان مشتمل بر 41 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسبهار سفلی، 2 - اسبهار علیا، 3 - فتح‌علی سلطان‌لو، 4 - خان باغی، 5 -
سراملو، 6 - گدیکلو، 7 - خانقاه کلاهی، 8 - فرهادلو، 9 - پل دره‌سی، 10 -‌خانگاه
سفلی، 11 - پال طلو، 12 - اولی قشلاق، 13 - بالی بیگلو، 14 - داش‌قیه‌باشی، 15 -
قیه‌باش بزرگ، 16 - سراجلو، 17 - شخملو، 18 - اصلان‌بیگلو، 19 - محمد حسنلو، 20 -
سیرک، 21 - قرانچای کندی، 22 - مولان، 23 - پیرلر علیا، 24 - پیرلر سفلی، 25 -
کمان، 26 - بشاب، 27 - عمران‌آباد، 28- گرده زایلو، 29 - عزیزبیگلو، 30 -
عبدالرزق، 31 - اتی‌کندی، 32 - حدادان، 33 - قلیانساز، 34 - خان‌کندی، 35 - ایل
یوردی، 36 - پیردیلو، 37 - پیره‌عیلیان، 38 - عمیش عونی، 39 - پیری گوری، 40 -
لمهونی، 41 - شریق.
26 - دهستان گرمادوز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لارجان مشتمل بر 93 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - درومیش کانلو، 2 - گوی آقاج، 3 - شاه‌گلدی، 4 - دودان، 5 - بسطاملو، 6 -
اسکانلو سفلی، 7 - کدخدالو، 8 - قلی بیگلو، 9 - هاشم‌آبد، 10 - ساری‌یاتاق، 11 -
علیارلو، 12 - لله‌لو، 13 - عطالو، 14 - حسین علی‌بیگلو، 15 - حسبان، 16 - باغشلو،
17 - شابداغلو، 18 - محسعلی‌لو، 19 - قره پاچانلو، 20- علی خانلو، 21 - آغ دام، 22
- شجاع خانلو، 23 - ساری بیگلو، 24 - علی‌وردی اوشاقی، 25 - کوسالار، 26 -
یامحمدآباد، 27 - حسرتان، 28 - قشلاق‌یوسفلو، 29 - یوزقوی، 30 - عنابلو، 31 - محمد
علیلو، 32 - جعفرعلی اوشاغی، 33 - میرزا محمدآباد، 34 - احمدلوی سفلی، 35 -
احمدلوی علیا، 36 -‌جعفرقلی اوشاغی، 37 - شرفه، 38 - محمد صالح‌لو، 39 - همراه‌لو،
40 - پرویز خانلو، 41 - لاریجان، 42 - خطای، 43 - کهلیچیک، 44 - قارلوجه، 45
-‌حسنلو، 46 - ابوتراب، 47 - اجاق‌کندی، 48 - قوتولار، 49 - شاملو، 50 - قشلاق
صومعه، 51 - قشلاق ازبک، 52 - شاه‌ولی، 53 - حسن‌علی کدخدالو، 54- قشلاق داغلو، 55
- قشلاق مدلو، 56 - گون گورمز، 57 - باقراوغلی، 58 - خلف بیگلو علیا، 59 - ایری
بوجاق، 60 - علیقلی قشلاقی، 61 - قشلاق خلف‌بیگلو سفلی، 62 - قشلاق حسن، 63 - آق
قشلاق، 64 - شاه‌بنده،
65 - قورتلجه علیا، 66 - قورتلجسه سفلی، 67 - محمودآباد، 68 - قشلاق حاج لطفعلی،69
- قشلاق پرس سفلی، 70 - قشلاق نره‌کش، 71 - قشلاق قانلو، 72 - ساری درق، 73 -
قشلاق شکری ذاکری، 74 - قشلاق گونلو، 75 - محمدلو، 76 -‌شاملو کوچک، 77 - گچی
قشلاق، 78 - حسن سلطانلو، 79 - اسکولی مینه‌لو، 80 - اسکولی محمد حسنلو، 81 -
گوزلی، 82 - دلیک یارقان، 83 - قشلاق‌حاج نصرت، 84 - چاخرلو، 85 - قشلاق اخمود
وسطی، 86 - قشلاق اخمود سفلی، 87 - چال دده اولن، 88 - قشلاق اخمود بزرگ، 89 - یلی
سفلی، 90 -‌قره قیه، 91 - قشلاق کپنک، 92 - قشلاق کازلو، 93 - یلی علیا
27 - دهستان کیوان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خمارلو مشتمل بر 41 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - صفرلو، 2 - همدملو، 3 - حسن قشلاقی، 4 - قیزیل یول، 5 - دوغاش، 6 - قشلاق
پیرانلو، 7 - خمارلو، 8 - لاریجان علیا، 9 - کابل‌آباد، 10 - بایدیق، 11- دده‌لو،
12 - لالان سفلی، 13 - لالان علیا، 14 - زرنق، 15 - آق. اکیش‌لو، 16 - سقه‌سای، 17
- دایان، 18 - ایچی درق، 19 - همدان، 20 - لته‌جان، 21 -‌دوگی درق، 22 - شبان، 23
- قلم‌لو، 24 - طین، 25 - قاسم‌کندی، 26 - خانقاه‌کندی، 27 - سقین، 28 - قلعه‌لو،
29 - آواسین، 30 - کارگران، 31 - سولی‌پیر،32 - لاریجان سفلی، 33 - چناقچی، 34 -
بابایلو، 35 - اواناو، 36 - اسیران، 37 - اشرف، 38 - گاوآهن، 39 - پیره ادیان، 40
- اوغاش، 41 - زنبلان
28 - دهستان ارزیل
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ارزیل مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کوراکش، 2 - حاجی لارگونی، 3 - قشلاق حاجی‌لار، 4 - سهران، 5 - جوانان گروه، 6
- آتش‌خسرو، 7 - گل‌اخور، 8 - ارزیل، 9 - طرزم، 10 -‌امیری‌علیا، 11 - استرقان، 12
- اندرکان، 13 - میوه‌رود، 14 - سیوان، 15 - مشاهیر، 16 - عظیم‌آباد، 17 - ییلاق
زمینی.
29 - دهستان بزکش
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گرنگاه مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گرنگاه، 2 - مرده کتان، 3 - دهستان، 4 - دیزج تلخان، 5 - کلهور، 6 - کفالق، 7
- کردلر، 8 - زرگر، 9 - ینگجه، 10 - علی‌آباد علی‌بلاغی، 11 -‌داشلوجه، 12 - زرین،
13 - جالق، 14 - الیاویت، 15 - تازه‌کند طهماسب، 16 - آلمان قدیم، 17 - آلمان
جدید، 18 - یوزبنده، 19 - خضرکندی، 20 -‌ریحان، 21 - طویله شاهی، 22 - قره برون،
23 - دیزج جالو، 24 - سرقین، 25 - حصار سفلی، 26 - اجاق‌کندی
30 - دهستان منجوان شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جانالو مشتمل بر 38 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - تاتار علیا، 2 - تاتار سفلی، 3 - طوعلی سفلی، 4 - جعفرآباد، 5 - مفروزلو، 6 -
دره جیک، 7 - شجایلو، 8 - ساری جالو، 9 - کمپ آب و برق خداآفرین،10 - پاسگاه
خداآفرین، 11 - بابایلوی جانانلو، 12 - جانانلو، 13 - دریلو، 14 - حیدر کانلو، 15
- دارآغزی، 16 - همان، 17 - قاقالو، 18 - طعلی علیا، 19 -‌کورزه، 20 - کهل قشلاقی،
21 - ونیق، 22 - محمود کاغی، 23 - ابرلیق جدید، 24 - داش‌باشی، 25 - گندم نان، 26
- قره‌گونی، 27 - تازه‌کند ونیق، 28 -‌ابریق سفلی، 29 - هوج سفلی، 30 - هوج علیا،
31 - سرخ کمران، 32 - مشهد حسنلو، 33 - عمارت، 34 - هم‌نشین، 35 - شاه حیدر، 36 -
کرشان، 37 -‌مزرعه تابع اسمیه، 38 - مزرعه پریدان
‌تبصره 1:
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوط در این شهرستان باقی خواهد ماند.
‌تبصره 2:
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت قراهم نماید.
‌تبصره 3:
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقش کروکی ضمیمه در‌محدوده آن ملاحظه شود یا در
آینده در آن بوجود آید در حوزه تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر