ایجاد و تشکیل 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در قسمتی از شهرستان کهنوج تابع استان کرمان

‌ایجاد و تشکیل 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در قسمتی از شهرستان کهنوج تابع استان کرمان
1366.05.18 - .116180ت856 - 1366.10.15 - 1377
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11812.1.5.53 مورخ
1365.12.25 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصرهف‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در قسمتی از شهرستان کهنوج تابع استان کرمان تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزراع
و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان قلعه گنج
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زرقلعه گنج مشتمل بر 59 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - احمدآباد، 2 - بنان، 3 - بندوک آهوگان، 4 - پاگدار، 5 - پسیزان، 6 - تاریک
ماه، 7 - تراتم، 8 - جنت‌آباد، 9 - چاه دراز، 10 - چاه زنگی، 11 - چاه بلبل،12 -
چاه کروج، 13 - چاه لک، 14 - چراغ‌آباد، 15 - چنل‌آباد، 16 - حاجی‌آباد پایانی، 17
- حسن‌آباد شیوه‌ای، 18 - حسین‌آباد، 19 - درآشوب، 20 -‌دریابی، 21 - درپگاه، 22 -
درچنان، 23 - درم شوکی، 24 - دستگرد سفلی، 25 - دستگرد علیا، 26 - دولاب، 27 - ریگ
بالا، 28 - زرقلعه گنج، 29 - سرخ‌دره، 30 - سفیدکوه، 31 - سورگاآباد، 32 - شگری،
33 - شمزان دولاب، 34 - شمزون چاه‌باغ، 35 - شمس‌آباد، 36 - علی‌آباد، 37 -
فیروزآباد، 38 -‌کسب‌آهو، 39 - کشیت، 40 - کلاتو، 41 - کهن علی‌اعبد، 42 - کهن
محمدآباد، 43 - کهن میرزا، 44 - گدر، 45 - گل دشت دستجرد، 46 - گلستان، 47
-‌بهاران، 48 - محمدآباد، 49 - نامجو، 50 - جهادیه، 51 - کهن بهمن‌آباد، 52 - چاه
رضاآباد، 53 - جلال‌آباد، 54 - پاقبح، 55 - سرتک زرد، 56 - اسلام‌آباد،57 -
ناصرآباد، 58 - بلبل‌آباد، 59 - کیش‌آباد
2 - دهستان سرخ قلعه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سرخ قلعه علیا مشتمل بر 93 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اهوگان، 2 - برجک حسن، 3 - برجک سیف‌الله، 4 - پیرحاجی، 5 - تم‌بت بالا، 6 -
تم‌بت پایین، 7 - تم سرخ، 8 - چاه باغ، 9 - چاه چملی، 10 - چاه‌کرک، 11 - چاه
نصیر، 12 - کوثریه، 13 - حسین‌آباد نور بی‌بی، 14 - زرین‌آباد، 15 - ده گود، 16 -
دهنو حاج علی‌محمد، 17 - ریگ متین، 18 - سرخ قلعه‌علیا، 19 - سلطان‌آباد، 20 -
شریک‌آباد، 21 - شمس‌آباد، 22 - عباس‌آباد، 23 - کجک، 24 - کلاتک، 25 - کهوردراز،
26 - گلو، 27 - محمدآباد ریگ، 28 -‌مسندان، 29 - میان جواحمدآباد، 30 - آذین ده،
31 - پلکی، 32 - تهمینه، 33 - دمیلک، 34 - ریگ بهرام، 35 - سوراک بالا، 36 - سوراک
پایین، 37 -‌شاداب، 38 - شیب زردی، 39 - مهدی‌آباد، 40 - گنج‌آباد، 41 -
وکیل‌آباد، 42 - عسکریه، 43 - گوهرک، 44 - بندبری، 45 - تلمبه‌های چاه قلندری، 46
-‌قائم‌آباد، 47 - گنج‌آباد، 48 - تلمبه عباس مسافری و شرکاء، 49 - موتور عباس
ترکی و شرکاء، 50 - تلمبه نجات و شرکاء، 51 - موتور غلامحسین مهیمی و‌شرکاء، 52 -
موتور علی ملایی و شرکاء، 53 - موتور محمدانیشه و شرکاء، 54 - تلمبه سیروس مالک
چهار، 55 - موتور غلامحسین مهیمی 1، 56 - موتور‌غلامحسین مهیمی 1، 57 - موتور
سیروس مالکی 3، 58 - موت
ور کوچک علی کوشکی و شرکاء، 59 - موتور کریم و شکراء و سه چاه، 60 - موتور
عشایری‌علی دادی و شرکاء، 61 - تلمبه احشام حوت، 62 - موتور محمد لشکری و شرکاء،
63 - موتور محمد گرجی‌زاده و شرکاء، 64 - موتور عشایری اشرف و‌شرکاء، 65 - موتور
دادی رییسی و شرکاء، 66 - موتور محمد بامری و شرکاء سه چاه، 67 - موتور سیروس
مالکی، 68 - موتور رضا فروتن و شرکاء، 69 -‌موتور عوض رایگان و شرکاء، 70 - موتور
رضا خالق پوروسه چاه، 71 - موتور امیر مریم پور و شرکاء، 72 - موتورهای ریگ چمران،
73 - موتور چراغ‌پیش‌بین و شرکاء، 74 - موتور حسین نصیری و شرکاء، 75 - موتور
سیروس مالکی یک، 76 - موتور حسین کریمی و شرکاء، 77 - تلمبه‌های مستضعفین‌ملکی، 78
- موتور کهندل نارویی و شرکاء، 79 - موتور یال‌آور و شرکاء، 80 - موتور عشایری
یدالله علی‌دادی و شرکاء، 81 - موتور عشایری کوهزاد و شرکاء،82 - تلمبه درگوش و
شرکا، 83 - تلمبه یوسف میرزایی و شرکاء، 84 - تلمبه محمد و شرکاء، 85 - تلمبه
کریم‌آباد، 86 - شه گزک، 87 - منتظریه یک، 88 - ‌منتظریه دو، 89 - کارگاه راهسازی،
90 - نورآباد، 91 - موتور علی دیناری و شرکاء، 92 - موتور علی احمدی و شرکاء، 93 -
موتور عشایری شیرعلی
3 - دهستان گلاشگرد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فاریاب مشتمل بر 180 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبشخور، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - احمدآباد، 4 - اسلام‌آباد، 5 - اسلام‌آباد، 6 -
باغ پشموکی، 7 - باغ فرودس، 8 - بن بندر مزرعه، 9 - پاتم، 10 - پاتم، 11 -‌پاجیک
هرندی، 12 - پشته خراسان، 13 - پشته قلعه، 14 - پشموکی بالا، 15 - همت‌آباد، 16 -
تلمبه عشایری، 17 - جرینی، 18 - جنگل گرگی، 19 - چاه‌بید بزرگ، 20 - چاه بید کوچک،
21 - چاه زیارت دارگاه، 22 - چاه شمس، 23 - چاه کهور، 24 - چاه نمک، 25 - جیر، 26
- حرمه بزرگ، 27 - حرمه‌کوچک، 28 - حسن‌آباد سفلی، 29 - حسین‌آباد، 30 -
حسین‌آباد، 31 - حسین‌آباد حرمه، 32 - حین‌آباد سرگل، 33 - حسین‌آباد سفلی، 34 -
حسین‌آباد سنگ‌سفید، 35 - حور چاه گز، 36 - خاتون‌آبد، 37 - خیرآباد، 38 -
درانباران، 39 - درش نمو، 40 - دره پهن، 41 - دره شور، 42 - ده نو، 43 - رامسر
فاریاب، 44- روح‌آباد، 45 - ریحان‌آباد، 46 - زنگاروییه، 47 - سبزان، 48 - سرگریچ
بالا، 49 - سرگل، 50 - سرمشک، 51 - سعیدآباد، 52 - سمته، 53 - سنگ سفید،54 - سینه
سرخ، 55 - شارب ما، 56 - شریک‌آباد، 57 - شریک‌آباد، 58 - شریک‌آباد میلوییه، 59 -
شغلمی اربای، 60 - شغلمی دیوان، 61 - شورانی، 62 -‌شیله، 63 - عباس‌آباد، 64 -
عباس‌آباد، 65 - عز
یزآباد، 66 - فاریاب، 67 - قدرت‌آباد، 68 - قلم، 69 - قنبرآباد، 70 - قوچان، 71 -
کریم‌آباد، 72 - کم زرد،73 - کنار، 74 - کنارشکی، 75 - کوزه، 76 - صادق‌آباد، 77 -
گلوفرد حومه، 78 - گلومر، 79 - گودگازرون، 80 - لاجرآباد، 81 - لاوران، 82 - مقرب،
83 -‌موسایی، 84 - مهروییه بالا، 85 - مهروییه پایین، 86 - نانجگان، 87 - چاه سهم
سرگریچ، 88 - تلمبه جری سرگریج، 89 - چاه نیک سرگریج، 90 - چاه‌زیارت سرگریج، 91 -
سردک سرگریج، 92 - تلمبه علی مصطفوی سرگریج، 93 - تلمبه شور مستضعفین، 94 - تلمبه
روح‌آباد سرگریج، 95 - بلوچ‌آباد‌سرگریچ، 96 - حجت‌آباد، 97 - تلمبه حسین سالاری
سرگریج، 98 - تلمبه میرزاخان سرگریچ، 99 - گلدسته سرگریچ، 100 - تلمبه شهیدآباد
سرگریچ، 101 -‌تلمیه رضا مظفری سرگریچ، 102 - مشاع 2 سرگریچ، 103 - تلمبه حسین
سیدآباد سرگریچ، 104 - تلمبه مختار کهور آبادی سرگریچ، 105 - تلمبه محمد‌سالاری
سرگریچ، 106 - تلمبه محمدامیر شکاری سرگریچ، 107 - تلمبه ابراهیم کل موزی سرگریچ،
108 - تلمبه محمد مهرگ سرگریچ، 109 - تلمبه حسن‌بختیار سرگریچ، 110 - تلمبه کریم
سالاری سرگریچ، 111 - تلمبه مختار شیخ سرگریچ، 112 - تلمبه شهریار بلادور سرگریچ،
113
- تلمبه قلندری، 114 -‌تلمبه رحمت‌الله شکوهی فاریاب، 115 - تلمبه مرتصی اسکندری
فاریاب، 116 - تلمبه کهور دراز فاریاب، 117 - تلمبه چاه یک فاریاب، 118 -
تلمبه‌دادمرادروی دل فاریاب، 119 - تلمبه امیر فاریاب، 120 - تلمبه پور ملایی
فاریاب، 121 - تلمبه چراغ رایگان فاریاب، 122 - تلمبه محمد ستارگی فاریاب،123 -
تلمبه باریک فاریاب، 124 - تلمبه کرامت سوغانی فاریاب، 125 - تلمبه کهنگ فاریاب،
126 - تلمبه ده عامری یک فاریاب، 127 - تلمبه محمد سطی‌پورفاریاب، 128 - تلمبه
اصغر رامونی فاریاب، 129 - تلمبه محمد سارکی 2 فاریاب، 130 - تلمبه محمد اسلمی
فاریاب، 131 - تلمبه لطف‌آباد فاریاب، 132- تلمبه ده عامری 2، 133 - تلمبه
کوزه‌گری 2 فاریاب، 134 - تلمبه غفور براهویی فاریاب، 135 - تلمبه باقر محمدی
فاریاب، 136 - تلمبه مختار محمدی 1‌فاریاب، 137 - تلمبه مختار محمدی 2 فاریاب، 138
- تلمبه مصطفی رییسی فاریاب، 139 - تلمبه قلندر قانع فاریاب، 140 - تلمبه جهانگیر
مالکی 1 فاریاب،141 - تلمبه جهانگیر مالکی 2 فاریاب، 142 - تلمبه جهانگیر مالکی 3
فاریاب، 143 - تلمبه جهانگیر مالکی 4 فاریاب، 144 - تلمبه جهاد فاریاب، 145
-‌تلمبه چنگیز مالکی فاریاب، 146 - ت
لمبه علی سوغانی فاریاب، 147 - تلمبه کوزه‌گری 2 فاریاب، 148 - تلمبه کوزه‌گری 3
فاریاب، 149 - تلمبه کوزه‌گری 4‌فاریاب، 150 - تلمبه سرراه فاریاب، 151 - تلمبه
سوختال یک فاریاب، 152 - تلمبه سوختال 2 فاریاب، 153 - تلمبه حسین میرزا فاریاب،
154 - تلمبه‌دادالهی فاریاب، 155 - دانیال فاریاب، 156 - تلمبه سید رضا هاشمی
فاریاب، 157 - تلمبه محمدغفوری ریحان‌آباد، 158 - تلمبه رمضان تاجیک
ریحان‌آباد،159 - تلمبه کوچکعلی تاجیک ریحان‌آبادی، 160 - تلمبه یدالله تاجیک
ریحان‌آبادی، 161 - تلمبه یعقوب‌علی تاجیک ریحان‌آبادی، 162 - تلمبه شیرعلی‌محمدی
ریحان‌آبادی، 163 - تلمبه علی تاجیک ریحان‌آباد، 164 - تلمبه محمد تاجیک
ریحان‌آباد، 165 - تلمبه قنبرآباد پایین ریحان‌آباد، 166 - تلمبه قنبرآباد‌بالا
ریحان‌آباد، 167 - تلمبه ابرخشوییه، 168 - تلمبه پنج شنبه تاجیک، 169 - تلمبه
امامداد پاگدار، 170 - تلمبه 22 بهمن دره‌شور، 171 - تلمبه چل‌خشک، 172 - تلمبه
موسی خدمتکاری، 173 - تلمبه عبدالله تاجیک، 174 - تلمبه درویش خانقاه، 175 - تلمبه
حسین تاجیک، 176 - چاه عبدل، 177 -‌تلمبه اسلام‌آباد دره‌شور، 178 - تلمبه علی
دلخوشی، 179 - تلمبه مرادی دره‌شور، 180 -
تلمبه امیری دره شور، 181 - تلمبه ملا موسی، 182 - پاکدوار
4 - دهستان پشتکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کشمیران مشتمل بر 89 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آپرین، 2 - استیج، 3 - بین‌پیر، 4 - بن‌زه، 5 - بن‌شهر، 6 - بنکرم، 7 - مهربان
شهر، 8 - بروک، 9 - بهجان، 10 - بیدون، 11 - پارت، 12 - پتکان، 13 -‌تاکلاه، 14 -
تب‌تو، 15 - تک‌اسپیتک، 16 - تیاب، 17 - دراشکو، 18 - درانارو، 19 - درانارو، 20 -
دربنان، 21 - دربرآب، 22 - درداز، 23 - درسنگ، 24 -‌درگز، 25 - درمیدان، 26 -
دورکان، 27 - دورکهنان، 28 - دولیاپان، 29 - سربن، 30 - سرتنگ، 31 - سرخ قلعه، 32
- سوزه، 33 - سرگزو، 34 -‌سرگودتحلز، 35 - سهرینگان، 36 - سینوگون، 37 - کریمیه،
38 - کلاتون، 39 - کم سفید، 40 - کنارسلیمان، 41 - کهنک، 42 - کهنگی، 43 -
کهورآباد، 44- کهولوت، 45 - گردشیر، 46 - کستوک زرملک، 47 - کشمیرات، 48 - گشولگ،
49 - گلکی، 50 - گل‌مندان، 51 - گلشن، 52 - رضوانیه، 53 - گیمرد، 54- مرز، 55 -
مریج، 56 - مشک، 57 - مغ محمد، 58 - مورتک جنگا، 59 - مورتک دازوری، 60 - ناصریه،
61 - نمکرو، 62 - نودزر، 63 - آبگل، 64 -‌گزمک، 65 - نی‌زن، 66 - بیورچ، 67 -
پشت‌سر، 68 - درکرک، 69 - زامش، 70 - سرگرو، 71 - گتون، 72 - گور اسمک، 73 - بن
زیر، 74 - تخت‌شی، 75- درکم کاهمج، 76 - ماخون، 77 - کماران، 78 - درگز گرگان، 79
- کهوران، 80 -
برده‌شور، 81 - نورآباد، 82 - سرخ کلاتو، 83 - کبرکین، 84 - تلخه، 85 -‌سرنکان، 86
- اسلام‌آباد، 87 - دهندر، 88 - تیپوزه، 89 - سرختک،
5 - دهستان قلعه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قلعه مشتمل بر 95 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب دمیل، 2 - بدریه، 3 - برمیان، 4 - بلبل‌آباد، 5 - بندر، 6 - بن‌هور، 7 -
تاکستان، 8 - تم‌ردان، 9 - تم‌سیاه، 10 - توکل‌آباد، 11 - تیاب، 12 - جکستان،13 -
نخل‌آباد، 14 - جاریان، 15 - چاه‌آموزی، 16 - چاه حسن، 17 - چاه شور، 18 - چشمه،
19 - دشت‌آزادگان، 20 - جیل دهنو، 21 - حین‌آباد، 22 -‌ایزدآباد، 23 - درگوریان،
24 - دستگرد، 25 - دودهنه‌ای، 26 - دورودان، 27 - دوک، 28 - ده‌شهری، 29 - ده
میرزا، 30 - دهنو، 31 - رضاآباد، 32 - ریگ‌زر‌ریز، 33 - زهرای، 34 - سررس، 35 -
شریک‌آباد، 36 - شهلکان، 37 - طالقان، 38 - عباس‌آباد، 39 - عباس‌آباد بالا، 40 -
غدیرپور، 41 - قادرآباد، 42 -‌قاسم‌آباد، 43 - قلعه، 44 - ککستان، 45 - کوه جنا،
46 - کم‌کین، 47 - کهنک، 48 - کهورپاری، 49 - گل‌گاوبند، 50 - گوارم‌آباد، 51 -
محمدآباد، 52 -‌ممحمدآباد، 53 - میرعمری، 54 - نازی‌آباد، 55 - رور، 56 - ماکنان،
57 - موتور عبدالله شجاعی، 58 - ریگ‌آباد، 59 - کالنک، 60 - قهوه‌خانه سرراس، 61-
موتور ریگ محمدبیگی، 62 - دهنه خازگان، 63 - باغ شهابی، 64 - چاه حسن علیا، 65 -
ریگ پرکی، 66 - شکرآباد، 67 - موتورعلی میرشکاری، 68 -‌موتور غلام علی رییسی، 69 -
موتور نازی
ضرغامی، 70 - موتور نصرت‌الله افغانی، 71 - زنبورآباد، 72 - موتور خیرمحمد زارعی،
73 - گج کرک، 74 -‌موتور دوشنبه زارعی، 75 - موتور کل محمد صفرزاده، 76 - موتور
رضا برایدنش، 77 - موتور ابراهیم رییس، 78 - موتور چراغ خوزستان، 79 - موتور
رجب،80 - موتور غلامرضا آزادی، 81 - موتور نصری، 82 - موتور دادشاه، 83 - موتور
شیرعلی ابراهیمی، 84 - موتور علی امیری، 85 - موتور شنبه پوراحمد،86 - موتور شنبه
ناهگویی، 87 - موتور شعبان مارزی، 88 - موتور احمد حافظی، 89 - موتور غلامحسین
حداوی، 90 - موتور حاجی حداوی، 91 - کهن‌داودی، 92 - آب سورک، 93 - گنج‌آباد، 94 -
گزنگون، 95 - یوسف‌آباد
6 - دهستان رودبار
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسلام‌آباد مشتمل بر 70 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب سردوییه، 2 - سالم‌آباد، 3 - احمدآباد، 4 - الله‌آباد، 5 - امیرآباد، 6 -
بهادرآباد، 7 - بهرام‌آباد، 8 - بیژن‌آباد، 9 - بورکی، 10 - اسماعیل‌آباد، 11
-‌فردوسیه، 12 - تلندی، 13 - تم‌میری، 14 - توکل‌آباد، 15 - جمال‌آباد، 16 - چاه
طاهر، 17 - حیدرآباد، 18 - رضاآباد، 19 - سرجنگل پورکی، 20 - سعیدآباد‌تاجپور، 21
- سولویی، 22 - شلمچه، 23 - طراده، 24 - عباس‌آباد جدید، 25 - عیاس‌آباد ملارضا،
26 - عبدالله‌آباد، 27 - علی‌آباد، 28 - قاسم‌آباد، 29 -‌قلعه کنتک، 30 -
کریم‌آباد، 31 - کل کرمی، 32 - کم سرخ، 33 - کهور مشکک، 34 - صالح‌آباد، 35 -
مختارآباد، 36 - مظفرآباد، 37 - مهن‌آباد، 38 - میان‌ده،39 - میش‌پدام، 40 -
میش‌پدام وسطی، 41 - اسلام‌آباد، 42 - رستوران بهادرآباد، 43 - پاسگاه بهادرآباد،
44 - مشاع محمد ناوگی، 45 - مشاع 4 رضاآباد، 46- مشاع 2 رضاآباد، 47 - مشاع 3
رضاآباد، 48 - سبزگزی، 49 - دلمشان، 50 - توکل‌آباد، 51 - چشمه، 52 - کهن غلام، 53
- مجتمع چاه ملا، 54 - ریک‌آباد،55 - چاه‌داد علی شماره 2، 56 - مشاع قربان وهابی
نژاد، 57 - چاه نارویی، 58 - موتورعشایری دشت مهران، 59 - رستم‌آباد، 60 -
خیرآباد، 61 - توکل‌آباد،62 - چا
ه‌داد علی‌شماره یک، 63 - مشاع 4 دشت مهران، 64 - مشاع 7 دشت مهران، 65 - مشاع 8
دشت مهران، 66 - تاج‌آباد، 67 - دشت مهران، 68 -‌علم‌آباد، 69 - کهن چراغ، 70 -
علی‌آباد
7 - دهستان نهضت‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نهضت‌آباد مشتمل بر 70 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب حیا، 2 - بحرین، 3 - توکل‌آباد، 4 - جدول نو، 5 - چاه بلوچ، 6 - چاه شور، 7
- چاه علی، 8 - حاجی‌آباد رکی، 9 - رسول‌آباد، 10 - حسین‌آباد‌یاراحمدی، 11 - دهنو
یاراحمدی، 12 - رضوانیه مرادآباد، 13 - ریگ‌آباد، 14 - سردی جمولی، 15 -
سورک‌آباد، 16 - شمسی‌گز، 17 - عباس‌آباد، 18 -‌عباس‌آباد یاراحمدی، 19 -
عزیزآباد، 20 - قادرآباد، 21 - قادرآباد، 22 - گرگاب، 23 - محمدآباد دوزیراتی، 24
- مرادآباد، 25 - سعادت‌باد، 26 - محمدیه،27 - منظریه، 28 - میری‌خانی، 29 - میری
میرودست، 30 - نهضت‌آباد، 31 - کولگان، 32 - موتورالله مراد سهرابی، 33 - موتور
علی سهرابی، 34 - موتور‌شه‌مراد سهرابی، 35 - سردی شاه‌آباد، 36 - قلعه یارمحمدی،
37 - موتور کرامت گرگندی، 38 - هیرگلو، 39 - موتور علم هشتوگانی، 40 - موتور
چراغ‌درویش‌منش، 41 - موتور رضا کوهستانی، 42 - موتور یاراحمد گرگندی، 43 - موتور
عباس گرگندی، 44 - موتور چراغ فلاحی، 45 - موتور مختار‌بنی‌اسدی، 46 - موتور دلش،
47 - موتور محمودی، 48 - موتور مراد حبیبی، 49 - موتور خدامراد بازگیر، 50 - موتور
شماره یک شاه‌آباد، 51 - موتور شماره‌دو شاه‌آباد، 52 - موتور شماره سه شاه‌آباد،
53 - موتور حسین رن
جبری، 54 - موتور رضا سالاری، 55 - شریک‌آباد، 56 - جنگلا کشته، 57 -
مشاع‌امیری‌خانی، 58 - میانده، 59 - میری صبوری، 60 - حاجی‌آباد، 61 - چاه فلاح
پور، 62 - چاه شولیان، 63 - مرادآباد، 64 - امین‌آباد، 65 - دوران‌آباد، 66 -‌چاه
احمد، 67 - شورکاوران، 68 - جولی، 69 - گزرییسی، 70 - والی‌آباد
8 - دهستان حومه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چاه حاجی‌کردی کرمانی مشتمل بر 217 روستا، مزرعه و مکان به شرح
زیر:
1 - احشام هوت، 2 - ازلی، 3 - اسلام‌آباد کهنوج، 4 - اسلام‌آباد مستضعفین، 5 -
انجیرک، 6 - بارانی، 7 - باغ جعفر، 8 - باغ رضوان، 9 - باغ گلان، 10 -‌بردیالو، 11
- برک ماهی، 12 - بنگود، 13 - بیدک، 14 - پل‌خیری، 15 - تلمبه سعیدی، 16 -
جلال‌آباد، 17 - جمال‌آباد، 18 - جلگه‌کردی، 19 - جم‌جم، 20- جوزی‌زیر، 21 - چاه
آلین، 22 - چاه حاجی‌کردی کرمانی، 23 - چچاه ریگان، 24 - چاه ریگان علیا دسته اول،
25 - چاه زیارت، 26 - چاه سیابی، 27 -‌چاه سیف‌الله، 28 - چاه غم‌شاد، 29 - چاه
گدار، 30 - چاه گز، 31 - چاه مرود، 32 - جهل پریزان، 33 - چناران عشایری، 34 -
حسین‌آبد امیری، 35 -‌خازکی، 36 - دررود، 37 - درگز، 38 - دولوآبان سفلی، 39 -
دولت‌آباد، 40 - ده توک، 41 - دی‌گرکون، 42 - دی وایان، 43 - رشکرد، 44 - رضاآباد،
45 -‌رمضانی، 46 - ریگ‌زردان، 47 - زرچین دادی‌آبادی، 48 - زه، 49 - زیارت، 50 -
زیارت‌شیت، 51 - سرکم، 52 - سرکوه، 53 - منصوریه، 54 - سلاور، 55- سلیمانی، 56 -
سیم‌سیلو، 57 - قائم‌آباد، 58 - شجاع‌آباد، 59 - شتارک، 60 - شومهری، 61 - شیربها،
62 - فاریا، 63 - قلعه کهنه، 64 - قاسم‌آباد، 65 -‌کردی کرمانی، 66 - کرگو، 67 -
کورک، 68 - گل ک
ورک، 69 - کم گوران، 70 - کنارآباد، 71 - کنارکج، 72 - کوتک بالا، 73 - کوتک
پایین، 74 - کوتک وسط،75 - کهورآباد چاه چوپان، 76 - کهورآباد سهرابی، 77 -
کیش‌کندر، 78 - کنگ‌آباد، 79 - لیمویی، 80 - محمودی، 81 - مرغاب، 82 - معدن کوه
سرخان، 83- موسی‌علی، 84 - میان‌پلی، 85 - میناب، 86 - نظرآباد، 87 - نورآباد، 88
- هیزبندگان، 89 - پلک‌آباد، 90 - جسم‌گنده، 91 - توکل‌آباد، 92 - حسین‌آباد‌دادی،
93 - ده پیش سفلی، 94 - ده پیش علیا، 95 - دهنو آزادی، 96 - زواردراز، 97 -
سعیدآباد، 98 - سهرون بالا، 99 - سرهون پایین، 100 - شریک‌آباد،101 - قائمیه، 102
- کلوک امام حسین، 103 - قائم‌آباد، 104 - گل‌کن، 105 - نصرت‌آباد، 106 - پاگدار،
107 - پودنان، 108 - دیوان مراد سفلی، 109 -‌دیوان مراد علیا، 110 - سمولوییه، 111
- شبگری، 112 - کلمرز، 113 - مشهی، 114 - گواران، 115 - سندان، 116 - دهاران، 117
- مزراک، 118 - باغ‌گلدان، 119 - جکری، 120 - غدیر زیر، 120 - تلمبه مستضعفین چاه
ریگان، 121 - موتور عشایری کرامت و شرکاء، 122 - چاه ریگان وزیری، 123 - چاه‌مرید،
124 - کهورآباد، 125 - چاه ریگان لورگها، 126 - ده حوت، 127 - تلمبه میرزاخان
مالکی، 128 - تاج‌
آباد، 129 - دوجاهی، 130 - سفید مراد، 131 -‌موتور عشایری سلیمانیها، 132 - موتور
چاه غافل، 133 - آب رز، 134 - راند المرود، 135 - بلور، 136 - کنار کجک، 137 -
پیش‌رنح، 138 - ده کرکان، 139- رزان، 140 - هیجان، 141 - سهروییه، 142 - میش‌پدام،
143 - موتورشاهی، 144 - موتور مستضعفین کردی، 145 - تلمبه شرکت 36 گسترش، 146
-‌کردی شیرازی، 147 - خیرآباد، 148 - جاهر، 149 - دمیلک، 150 - چاه الهی، 151 -
کندور، 152 - شاهی هور، 153 - گل کهن، 154 - آبدونو، 155 -‌دشت زاغ آبدان، 156 -
موتورآسایش پور، 157 - مختارآباد، 158 - باغ نرگش، 159 - مسان چیلان، 160 - جیل
کنگان، 161 - رگاه، 162 - بحاری، 163 -‌مهبی، 164 - کرهون، 165 - قلعه سعیدی، 166
- درمیرگان، 167 - شریک‌آباد، 168 - عباس‌آباد، 169 - نصرآباد، 170 - مزرعه مهندس
فرزاد، 171 -‌مزرعه شرکت کوه سرخ، 172 - مزرعه سبز دشت لنگردو، 173 - پشته
دول‌آباد، 174 - گلستان زیری، 175 - نخلستان زه، 176 - پیگویی، 177 - لطف‌آباد،178
- سرریگ، 179 - تلمبه حسن رامشکی، 180 - لوک‌پا، 181 - احمدآباد، 182 - تلمبه
گلشن، 183 - زرگرآباد، 184 - شریک‌آباد، 185 - تلمبه احمد‌حیدری، 186 - پاشمی، 187
- زردان، 188 - کل
نصیری، 189 - آباد خرمند، 190 - خرمنده، 191 - مزرعه آباد خرمنده، 192 - سم سیلو،
193 - آب‌باریک، 194 - تلمبه عشایری یدالله و شرکاء، 195 - تلمبه اسلام‌آباد، 196
- تلمبه مراد امیری و شرکاء، 197 - تلمبه عشایری، 198 - موتور عشایری‌مرادعلی دادی
و شرکاء، 199 - حجت‌آباد، 200 - موتور عشایری محمدرضا خانیها، 201 - شریک‌آباد،
202 - محمدآباد اطمینانی، 203 - موتور کریمیها،204 - موتور جمعه خانه شیر، 205 -
موتور مختار و شرکاء، 206 - تلمبه عباس خان چه و شرکاء، 207 - سهرون وسطی، 208 -
تلمبه عیسی سهرابی و‌شرکاء، 209 - تلمبه اسحاق رضاپور و شرکاء، 210 - تلمبه علی
حمزه‌ای و شرکاء، 211 - شرکت جنت، 212 - تلمبه چراغ‌آباد، 213 - تلمبه امرالله
درویش،214 - غدیرپور، 215 - توانیرپست، 216 - کهورنارنجک
9 - دهستان حور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حور پاسفید مشتمل بر 83 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب‌باد، 2 - آبشوییه، 3 - پاسفید، 4 - چاه نارنج، 5 - حور پاسفید، 6 -
حیدرآباد، 7 - رستم‌آباد حضرتی، 8 - فرخ‌آباد میلوییه، 9 - فاطمیه، 10 - موردان،11
- نارمند، 12 - نخلستان، 13 - اسلام‌آباد چاه نارنج، 14 - باغ کلاته، 15 - بیدوییه
حومه، 16 - تلمبه دم باغ چاه نارنج، 17 - تلمبه پلنگی تم کل، 18 -‌تلمبه جاودانی،
19 - تلمبه حسین سهرابی، 20 - تلمبه دادلی‌لی، 21 - تلمبه دست نشان، 22 - تلمبه
رحمت‌الله شریفی، 23 - تلمبه زاغی ارزینی، 24 -‌تلمبه‌های شاهپوری، 25 - تلمبه
عشایری حیدرآباد، 26 - تلمبه علی یارمحمدی، 27 - تلمبه قدیراسکتیل، 28 - تلمبه
قلعه مدنی، 29 - تلمبه کرامت دانشی،30 - تلمبه کرود، 31 - تلمبه کهور قلندر، 32 -
تلمبه گلوییه، 33 - تلمبه مازخ پشتلان، 34 - تلمبه ملک دلداری، 35 - چاه زیارت، 36
- چنوکاه، 37 -‌حسین‌آباد حرمه، 38 - دایی سران، 39 - سرتنگ دره‌ای، 40 - سرگز
آشوب، 41 - عباس‌آباد چاه نارنج، 42 - گلوفرد حرمه، 43 - مزرعه ارزی حور، 44
-‌مزرعه سافندی حور، 45 - مزرعه اسلام‌آباد حور، 46 - مزرعه انباری پایین حور، 47
- مزرعه انباری حور، 48 - مزرعه باریک حور، 49 - مزرعه بیزک حور،50 - مزرعه پاک
فری حور، 51 - مزرعه
جمال‌آباد حور، 52 - مزرعه جنگل توله‌ای حور، 53 - مزرعه چاه سهرابی حور، 54 -
مزرعه چاه ور حور، 55 -‌مزرعه چاه رابریک حور، 56 - مزرعه چاه زیارت حور، 57 -
مزرعه چاه یک حور، 58 - مزرعه چاه کهور حور، 59 - مزرعه حسن جهازی حور، 60 -
مزرعه‌صبری حور، 61 - مزرعه حور علیا حور، 62 - مزرعه حسین‌آباد پایین حور، 63 -
مزرعه حسن‌آباد حور، 64 - مزرعه خشک آذری حور، 65 - مزرعه دکان بالا‌حور، 66 -
مزرعه دکان پایین حور، 67 - مزرعه رسول‌آباد حور، 68 - مزرعه رییسی قلندر حور، 69
- مزرعه رییس حور، 70 - مزرعه زیمک‌آباد حور، 71 -‌مزرعه سلیمان‌آباد حور، 72 -
مزرعه سرکندری بالای حور، 73 - مزرعه سرکندری حور، 74 - مزرعه عباس‌آباد بالا چاه
حور، 75 - مزرعه عباس‌آباد حور، 76- مزرعه علی‌آباد حور، 77 - مزرعه قلت‌آباد حور،
78 - مزرعه کهور دراز حور، 79 - مزرعه گز کندیل حور، 80 - مزرعه لردآباد حور، 81 -
مزرعه مستضعفین‌حور، 82 - مزرعه مراد آباد، 83 - مزرعه هزار تپه حور
10 - دهستان جازموریان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زهکلوت مشتمل بر 139 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب باد، 2 - اشکند، 3 - باقرآباد، 4 - بخت‌گشا، 5 - بن‌تنگ، 6 - بندنه، 7 -
بوهینگ، 8 - پنگ، 9 - تکل‌حسن، 10 - جالکات، 11 - ذوالفقاریه، 12 -‌جهادآباد، 13 -
چاه آدورک، 14 - چاه بید، 15 - چاه جمال، 16 - چاه حاتم، 17 - چاه‌دادخدا، 18 -
چاه دشت بوهینگ، 19 - چاه ریحان کتکی، 20 - چاه‌علی‌کپری، 21 - مسلم‌آباد، 22 -
چاه لوک، 23 - چهارچاهی، 24 - خالق‌آباد، 25 - درحمزه، 26 - درراس، 27 - درگمان،
28 - دشت‌آباد، 29 - تقی‌آباد، 30- رحمت‌آباد، 31 - ریگتلال، 32 - ریگ لاغری، 33 -
زیارت مقداد، 34 - زیرون، 35 - سرجاز، 36 - سرخگزی، 37 - سه چاه، 38 - شیخ‌آباد،
39 -‌عباس‌آباد، 40 - کش‌کنار، 41 - کم سفید، 42 - کم سرتاپ، 43 - کناردنگ، 44 -
کوچوک، 45 - نجم‌آباد، 46 - نصریه، 47 - گرشور، 48 - گزآباد، 49 -‌جوادیه، 50 -
گزجازموریان، 51 - گزنگیان، 52 - گوآلمان، 53 - فردوس، 54 - محمدآباد، 55 -
مهدی‌آباد، 56 - میان‌دران، 57 - یوسف‌آباد طالقانی، 58 -‌زهکلوت، 59 - الله‌آباد،
60 - چاه حسن اول، 61 - چاه حسن دوم، 62 - حسین‌آباد، 63 - ده گود، 64 -
قاسم‌آباد، 65 - مسوط‌آباد، 66 - هشتوگان، 67 -‌کریم‌آباد، 68 - لاله‌زار، 69 -
نقصان‌کپری، 70 - کپری،
71 - چاه بهمن، 72 - چاه کوهی، 73 - کروجان، 74 - تحتالی، 75 - سیار، 76 -
کارگارین، 77 -‌ریگک، 78 - گزآباد پنگ، 79 - موتور عباس قنبری، 80 - چراغآباد
زهکلوت، 81 - امیرآباد زهکلوت، 82 - مجموعه موترهای حسن‌آباد زهکلوت، 83 -‌دودل،
84 - موتور شکرسابتی، 85 - موتور مرادعلی بازارپور، 86 - رحمت‌آباد کتکی، 87 - جاه
خداد مراد رویدل، 88 - چاه علی غضنفری، 89 - چاه محمد‌نمدادی فر، 90 - موتور خان
محمد، 91 - چاه درویش، 92 - موتور رضا حاجبلی چاه حسن، 93 - موتور عبدالله
درویش‌منش چاه حسن، 94 - موتورداد‌مراد درویشی چاه حسن، 95 - موتور ابراهیم
خالق‌پور شاه‌حسن، 96 - موتور علی زندانی چاه حسن، 97 - کارگاه جهاد چاه حسن، 98 -
موتور سید‌هشتوگانی، 99 - موتور ولی هشتوگانی چاه حسن، 100 - موتور شکرالله خالق
پورچاه حسن، 101 - موتور بهرام چاه حسن، 102 - موتور دادعلی بامری‌نسب چاه حسن،
103 - موتور نادر درویش منش چاه حسن، 104 - موتور داد عباس هشتوگانی چاه حسن، 105
- موتور آذر رحیمی چاه حسن، 106 -‌موتور محمد هشتوگانی چاه حسن، 107 - موتور
خدامراد درویش‌منش چاه حسن، 108 - موتور عباس حنیز سیماچاه حسن، 109 - موتور علی
هشتوگانی‌چاه حسن، 110 - موتور
محمدخالق پورچاه حسن، 111 - موتور محمدآزاد چهر چاه حسن، 112 - موتور حسن قنبری
چاه حسن، 113 - موتور سهراب‌قنبری چاه حسن، 114 - موتور حاجی قنبری چاه حسن، 115 -
موتور مختار پورآزاد چاه حسن، 116 - موتور جهانگیر پورآزاد چاه حسن، 117 -
موتور‌چراغ دوستی زاده چاه حسن، 118 - موتور خالق بور چاه حسن، 119 - موتور
خدامراد خالق پورچاه حسن، 120 - موتور پیردل مرادی فرد چاه حسن، 121 -‌موتور بلبل
پردل چاه حسن، 122 - موتور گلزار هشتوگانی چاه حسن، 123 - موتور حسین آزاد چهر چاه
حسن، 124 - موتورداد محمد هشتوگانی چاه حسن،125 - موتور آذر و جمال‌زاده چاه حسن،
126 - مجموعه موتورهای جعفرخان چاه حسن، 127 - موتور غلامحسین کوهستانی چاه حسن،
128 - موتور‌حسین باغیان چاه حسن، 129 - موتور چراغ رویش منش چاه حسن، 130 - موتور
نواب درویش منش چاه حسن، 131 - موتور نور محمد قنبری چاه حسن،132 - موتور کل محمد
قنبری چاه حسن، 133 - موتور شه راد سهرابی چاه حسن، 134 - موتور رحمان خالق پورچاه
حسن، 135 - موتور محمد تعیمی چاه‌حسن، 136 - موتور خرمشهر، 137 - زیارت ملنگ، 138
- میل سعیدی، 139 - گرسور
11 - دهستان رمشک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رمشک مشتمل بر 87 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسلام‌آباد جدید، 2 - اسلام‌اباد زیارت، 3 - اشکوتوییه، 4 - النجی، 5 - انارک،
6 - بن‌سرخ، 7 - بن سنگ، 8 - بن گداری، 9 - پوجین‌کی، 10 - پوچینو،11 - پیزکی، 12
- تایکان، 13 - تنگستان، 14 - توت‌کان، 15 - جگان، 16 - محمدیه، 17 - جگونو، 18 -
چگی، 19 - جنگجا، 20 - چاهک، 21 -‌چاهون، 22 - حسین‌آباد، 23 - حوز، 24 -
خرم‌آباد، 25 - خالق‌آباد، 26 - درخواه، 27 - درزه، 28 - درهوا، 29 - ده بالا، 30
- ده تنگ، 31 - ده دران، 32 -‌ده غلامعلی، 33 - ده کولک، 34 - ده گز، 35 - ده
میتوان، 36 - راسک، 37 - رمشک، 38 - زیارت گیاهان، 39 - زیرآباد، 40 - سانان، 41 -
سرجک، 42 -‌سرسو، 43 - سوردر، 44 - سورگاه، 45 - سروگی، 46 - فهنج، 47 - قلعه
بوسی، 48 - قلعه گان، 49 - کرم، 50 - کروک، 51 - کریمدرک، 52 - کلابشک،53 - کلات
تکون، 54 - کلومون، 55 - کمک، 56 - کنارجمال، 57 - کنارگاوان، 58 - کنگرو، 59 -
کهن اسلام‌آباد، 60 - کهن حیدرآباد، 61 - کهنک، 62 -‌گارو، 63 - گری‌چوبان، 64 -
گورانار، 65 - گول گودران، 66 - گونجان بالایی، 67 - گونجان پایینی، 68 - گیاهان،
69 - لدو، 70 - مغ کشت، 71 - ناک، 72- نوکوچ، 73 - وج ماری، 74 - هی بالا، 75 -
دهندر، 76 - مجان،
77 - ده‌گس، 78 - شهر حیدر، 79 - بن‌سور، 80 - تنگ شمون، 81 - گزماهو، 82 -‌شهری،
83 - که نوروز، 84 - اسلام‌آباد سرمیدان، 85 - گوهنجان، 86 - پیلوم، 87 - مچان
12 - دهستان منوجان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بچگان مشتمل بر 153 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب باریک، 2 - آب گزول، 3 - آسمینون، 4 - استخارییه، 5 - انارو، 6 -
انجیرانار، 7 - بارگاه، 8 - بجگان، 9 - بوریالان، 10 - برنتو، 11 - بره کریته، 12
-‌بیدان، 13 - بیدان، 14 - پاتک بجگان، 15 - پاسفید، 16 - پالکاتان، 17 - پای سرخ
گیشو، 18 - پشت کم، 19 - پوراک، 20 - پیلوری، 21 - تنگ دورا، 22 -‌تهمان، 23 -
جگان، 24 - چاه عباس سرگرو، 25 - چاه ناصر، 26 - چاه هنر، 27 - چزوک، 28 -
حسین‌آباد، 29 - حوروییه، 30 - خازگان، 31 - خروی، 32- درگیردرگاه، 33 - درمورت،
34 - دره پرک دره جل، 35 - ده کهان، 36 - ده میان کندر، 37 - ده نفتی، 38 - دهنه
نایین، 39 - دهنه نودژ، 40 - ده هرج، 41- دهنو، 42 - زیارت، 43 - زیارت‌علی، 44 -
اسدیه، 45 - سمیل‌آباد بن مغ، 46 - سمیلان، 47 - سندی بالا، 48 - سندی پایین، 49 -
سنگ جوهان، 50 -‌سنگ نان، 51 - سوپریان، 52 - سیاه‌آباد، 53 - امیریه، 54 -
سلیمانهی، 55 - فیض‌آباد، 56 - شکرآباد، 57 - شکارگان، 58 - شیبکوه، 59 -
غریب‌آباد، 60 -‌ فولادی، 61 - کجون کرد، 62 - کرت، 63 - کرهوگان، 64 - کلات
کمال‌الدین خاوگان، 65 - کم جمال، 66 - کنیگاه، 67 - کمینگاه، 68 - کنکه، 69 -
کنیال،70 - کوچندر، 71 - کوچنگر، 72 - کور
نگ، 73 - کوه سرخان، 74 - کهن حسین، 75 - گچرک، 76 - گردنه، 77 - گراهی، 78 -
گرویان، 79 - گمبرد، 80 -‌ گهمویی، 81 - گیرگان بن مغ، 82 - گیگین، 83 - مازع
کران، 84 - مزراق، 85 - معدن شاهین، 86 - مغ احمدی، 87 - محرم‌آباد، 88 - نودژ، 89
- شریکی،90 - کلوتو، 91 - دودهنه‌ای، 92 - ده حیل، 93 - لاشتک، 94 - مسیحو، 95 -
پاسبز، 96 - حسین، 97 - بی‌گان، 98 - گلو، 99 - موتوراحمد میرشکاری،100 - موتور
حسن انصاری، 101 - موتور سرحدی، 102 - مجموعه موتورهای بیگی ده کهان، 103 - پرکده،
104 - محمدیان، 105 - گیرکن، 106 - ده گز،107 - سرگود، 108 - ماهکی، 109 - سرکوه،
110 - چرمیل، 111 - کنارنر، 112 - نوهنی، 113 - چاه ناصر، 114 - مزارکو، 115 -
کتنچکان، 116 -‌گردو، 117 - سرگرون، 118 - کرهودنگ، 119 - کنگان، 120 - شهرک
بچگان، 121 - کنادر درمیل، 122 - پشت شاه، 123 - جمع زرد، 124 - حسین‌آباد‌نودژ،
125 - ده حل، 126 - موتور غلامرضا بارالهی، 127 - موتور پیربخش محمودی، 128 -
موتور یعقوب خدمتکاری، 129 - موتور پیر داده کاره، 130 -‌موتور حسین سالاری، 131 -
یوسف‌آباد جهانگیرآباد شناور، 132 - حاجی‌چی، 133 - گازوکی، 134 - حور و بندو، 135
- سهرابی، 136 - در
اشکو، 137 -‌قهوه‌خانه پلیس‌راه، 138 - پلیس‌راه، 139 - سربچگان، 140 - کارگاه
معدن آسمتیون، 141 - کم‌کتکی، 142 - لاریان، 143 - یوسف‌آباد نو دره، 144
-‌نادورد، 145 - ده حجر، 146 - چاه خدا، 147 - گدارکر، 148 - کهور غربی، 149 -
ابراهیم‌آباد، 150 - گمیرگان، 151 - میجان تیاب، 152 - ده سگی، 153- شقارک
13 - دهستان کوهستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای برج عباس‌آباد مشتمل بر 107 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب کهورک، 2 - آب گرمو، 3 - امیرآباد، 4 - برج عباس‌آباد، 5 - بهو، 6 - پرواز،
7 - پرواز، 8 - پشت‌زیرات، 9 - پنج انگشت، 10 - تمب بور، 11 -‌توکل‌آباد، 12 -
توکل‌آباد، 13 - جری، 14 - جعفرآباد، 15 - جمجمه، 16 - جنت‌آباد، 17 - چاه شمیر،
18 - چاهکی، 19 - چاه یادگار، 20 - چشمه رجب،21 - چشمه‌ها، 22 - چگری، 23 - چنتکی،
24 - حاجی‌آباد، 25 - حسن‌آباد، 26 - حسین‌آباد، 27 - حشرآباد، 28 - حیدرآباد، 29
- دازان، 30 - دال‌آباد،31 - درکلم، 32 - در پانیل، 33 - دندسکی، 34 - دوکم، 35 -
شریف‌آباد، 36 - ده بالا، 37 - ده زرد، 38 - ده عاشور، 39 - ده میر، 40 - دهنوجری،
41 -‌دهنو کوهستان، 42 - ریگ‌آباد، 43 - ریگ‌آباد، 44 - زین‌آباد، 45 - سبزگزی، 46
- سرجنگل، 47 - سرسوم چوریزان، 48 - سنگ کت، 49 - سورکا، 50 -‌سوروچوربزان، 51 -
شریک‌آباد، 52 - شریک‌آباد، 53 - احمدیه، 54 - طبق، 55 - عباس‌آباد، 56 -
عباس‌آباد، 57 - عزیزآباد، 58 - علی‌آباد، 59 - فارغان،60 - فتح‌آباد، 61 -
قادرآباد، 62 - کاظم‌آباد، 63 - کریم‌آباد چشمه، 64 - کلشک‌آباد، 65 - اکرم‌آباد،
66 - کنارستان، 67 - کنارشکی، 68 - کهن رود، 69 -‌گازبر، 70 - اصغرآباد، 71 - گز
ابراهیمی، 72
- گل حیات، 73 - گل‌کندی، 74 - گلو، 75 - گبنه، 76 - ایثارآباد، 77 - لاله‌زار، 78
- محمدآباد کهن سعیدی،79 - مرادآباد، 80 - مشتین، 81 - مغک، 82 - منی‌گز، 83 -
میل‌فرهاد، 84 - نروک، 85 - نصرت‌آباد، 86 - نظم‌آباد، 87 - نمداد، 88 - نوماهی،
89 -‌هنرآباد سهراب مزرعه، 90 - هوشفت، 91 - چاه دادعلی، 92 - قندهار، 93 -
پرانگور، 94 - دوغ‌آباد، 95 - کوهستان، 96 - جنگل شور، 97 - تهرود، 98 -‌سبز
پوشان، 99 - قنات نبات خائم، 100 - نی‌بریم، 101 - کهورزرد، 102 - پیرکهور، 103 -
عزیزآباد، 104 - تنگ جدایی، 105 - خوغن، 106 - کهورآباد،107 - میانده
14 - دهستان چاه‌داد خدا
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چاه دادخدا مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسلام‌آباد، 2 - باغک، 3 - تم‌گرن، 4 - چاه بلال، 5 - چاه بهمن، 6 - چاه
حسینعلی، 7 - چاه دادخدا، 8 - چاه رضا، 9 - چاه سادی، 10 - چاه شور، 11 -‌چاه علی،
12 - چاه غلامحسین، 13 - چیل کنار، 14 - زهان، 15 - زیرات پیرکرکان، 16 - صولان،
17 - کلات مالک، 18 - بنجاه، 19 - بیدان، 20 - چاه‌جمی، 21 - چاده دادک، 22 -
درگزی، 23 - کلپورکی، 24 - ریگ متین، 25 - سنجوک، 26 - شمس‌آباد، 27 - مزرعه هشید
بهشتی، 28 - چاه نوروز، 29 -‌چاه بنان، 30 - چاه زردار، 31 - چاه شورکی، 32 - چاه
عبدالهی، 33 - چاه میوه علی، 34 - چاه زهید، 35 - سلیمانیه
15 - دهستان مارز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای راین قلعه مشتمل بر 70 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آرگزن، 2 - آورتین، 3 - استان، 4 - بجگ، 5 - بم گلرین، 6 - بند زرد، 7 -
امجدیه، 8 - بن کم، 9 - بن گرو، 10 - بن گرون، 11 - پشت‌سر، 12 - پهن‌برهبان، 13 -
تخت سلیمان، 14 - تدین، 15 - جتو، 16 - جتونو، 17 - جگان، 18 - جگدان، 19 - چاکن،
20 - چاه گز، 21 - در دریچه، 22 - در زنگبان،23 - درکلات، 24 - دسکی، 25 - دن‌در،
26 - دوشن، 27 - ده‌درون، 28 - دهن دران، 29 - راهگان، 30 - راین قلعه، 31 - رن،
32 - زحمت‌آباد، 33 -‌سرزه، 34 - سره، 35 - سکوکان، 36 - سموری، 37 - سن کول، 38 -
سهران، 39 - سیاه کوه، 40 - سیگ، 41 - شهکهان، 42 - شیب‌کوه، 43 - کرمورت،44 -
جلالیه، 45 - کلاهون بالا، 46 - کهنان، 47 - گاردونک، 48 - گردکهور، 49 -
گروگاردان، 50 - گزدوراه، 51 - گزرکن، 52 - کنس‌کس، 53 - حمیدیه،54 - گونی‌سکن، 55
- مردووار، 56 - مسبن‌کن، 57 - نگاز، 58 - واگلوکباران، 59 - چاه حسین، 60 - سنسل
چهار، 61 - کنکل، 62 - سرگردشهکمان، 63- کرن، 64 - چاد، 65 - پیچ‌گرد، 66 -
گندازو، 67 - توهمون جمالی، 68 - سره کک، 69 - گدان، 70 - اشکی سنگی
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلا در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان بندی در شهر استانهای همجوار به اجرا در نیامده همجنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد هدتسانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر د راولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستان‌های واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید. در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.