ایجاد و تشکیل 14 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان هشترود تابع استان آذربایجان شرقی

‌ایجاد و تشکیل 14 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در شهرستان هشترود تابع استان آذربایجان شرقی
1366.05.18 - .116178ت866 - 1366.10.15 - 1406
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلهس مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11699.1.5.53 مورخ
1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی‌قانون مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان هشترود تابع استان آذرباجیان شرقی تعداد 14 دهستان شامل روستاها مزارع
و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان جاراویماق شمالشرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نصیرآباد مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اوریادجیق، 2 - احمدآباد، 3 - بزنی چراغمردان، 4 - بایزید، 5 - بزنی بداق، 6 -
بنیادکندی، 7 - تازه‌کند، 8 - تخت سفلی، 9 - تخت علیا، 10 -‌حسین‌آلان، 11 - حصار،
12 - خواجه محمود، 13 - خان خانم، 14 - دینی ورق، 15 - ذالقاران، 16 - زاوید، 17 -
ساری قمش، 18 - شهردل، 19 - صوفی‌احمد، 20 - طالش کندی، 21 - قلعه حسین‌آباد، 22 -
قره‌کند، 23 - قره آغاج کوشک، 24 - قراجه قید، 25 - کلب علی کندی، 26 - گوک‌آلا،
27 - مکتو، 28- مولوی چراغمردان، 29 - ماخ، 30 - مهدی‌خان کندی، 31 - نصیرآباد
سفلی، 32 - نصیرآباد علیا، 33 - یاستی قشلاق، 34 - آغجه شهر، 35 - بارگاه، 36
-‌قزلجه قشلاق
2 - دهستان جاراویماق مرکزی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قره‌آغج مشتمل بر 58 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلتنجی، 2 - یشق‌کندی، 3 - اوح درق، 4 - الله‌کندی، 5 - نبی‌صوفی، 6 - ببک، 7
- پالحقلو، 8 - تکانلوی علیا، 9 - تکانلوی سفلی، 10 - تکمه تپه، 11- حارجی کندی
گود، 12 - چوبدار کندی، 13 - حیدرآباد، 14 - خرم درق، 15 - خوبیار، 16 - خادم
کندی، 17 - دوه یاتاقی، 18 - دبردان علیا، 19 - دبردان‌سفلی، 20 - سوغانچی، 21 -
سریک، 22 - شیویار، 23 - شاهقلی‌کندی، 24 - صومعه، 25 - طالار، 26 - علی بیگ کندی،
27 - قزل داغ، 28 - قمشلو، 29- قزلجه قمشلو، 30 - قوش قوان سفلی، 31 - قزل‌آباد،
32 - قرخ بلاغ، 33 - قوشقوان علیا، 34 - قوشقوان وسطی، 35 - قجور علیا، 36 - قجور
سفلی، 37- قره‌آغاج، 38 - قزل قیه، 39 - قویوجیق، 40 - کردکندی، 41 - کورجه، 42 -
گلی بلاغ، 43 - گردآلو، 44 - گل ویران، 45 - گلوجه سفلی، 46 - گلوجه‌علیا، 47 - گل
تپه، 48 - میرزابیگ کندی، 49 - مصطفی‌کندی، 50 - مهمانلو، 51 - مجیرآباد، 52 -
مخدوم‌کندی، 53 - هماربلاغی، 54 - ناچیدکورانلو، 55- اوچدرق، 56 - یان بلاغی، 57 -
یالی قورت، 58 - یساول
3 - دهستان جاراویماق شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آغجه ریش مشتمل بر 38 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغچه ریش، 2 - امیرآباد، 3 - اورتاسو، 4 - بایرام‌کندی، 5 - باغلوجه، 6 -
باروت آغاجی، 7 - نبیه، 8 - پاییزگاه، 9 - پیر عزیز، 10 - پیرقلی، 11 - تکان،12 -
جوگانا، 13 - چرچرا، 14 - حجم کندی، 15 - خندق، 16 - دوه یاتاقی، 17 - شورتپه، 18
- شور قشلاق، 19 - شکربلاغی، 20 - عمواوغلی سفلی،21 - عمواوغلی علیا، 22 -
قره‌گنای علیا، 23 - قره‌گنای وسطی، 24 - قره‌گنای سفلی، 25 - قره‌داش، 26 -
قره‌گنبد سفلی، 27 - قره‌گنبد علیا، 28 - قره ولی،29 - قریجاق، 30 - کهللو، 31 -
کهنه قشلاق، 32 - گوراسر سفلی، 33 - گوراسر علیا، 34 - مولوی کورانلو، 35 - مسنلو،
36 - مرادخان کندی، 37 - تریان‌قشلاق، 38 - یاربلاغی
4 - دهستان چاراویماق جنوب شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ذاکرکندی مشتمل بر 59 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آنابلاغی، 2 - آغداش، 3 - آغ بلاغ کورانلو، 4 - آلاکین، 5 - آرپاچایی، 6 - آغ
اطاق، 7 - آیدوغموش، 8 - انباردان، 9 - اورتایال، 10 - اوح بلاغ، 11 -‌اربطه، 12 -
اورتاپان، 13 - بنفشه درق، 14 - بابونه سفلی، 15 - بابونه علیا، 16 - بابونه وسطی،
17 - بیگلرکندی، 18 - بناکوه، 19 - تخلی چاق، 20 -‌جویزآلان، 21 - جعفرآباد، 22 -
جداقیه، 23 - چوللو، 24 - چوکتو، 25 - حمام، 26 - خواجه‌لر سفلی، 27 - خواجه‌لر
علیا، 28 - خواجه‌لر وسطی، 29 -‌خضرگوران سفلی، 30 - خضرگوران علیا، 31 - خان
یوردی، 32 - دوزآیجی، 33 - ذاکرکندی، 34 - زرین‌ده، 35 - زرین‌آباد، 36 -
علی‌جولا، 37 - قوت‌یمز، 38 - قوی‌دلان، 39 - قیزجه سفلی، 40 - قزلق، 41 -
قره‌آغاج کوشک، 42 - قزلجه ارشد، 43 - قره سقز، 44 - قوزلو، 45 - قلچ‌خان کندی، 46
- قوچ‌احمد، 47 - قطعه، 48 - قزل قلعه کوران‌لو، 49 - قرمزی باغ، 50 - قوچ داغی،
51 - کهریز، 52 - کولچلو، 53 - گل، 54 - گردآلو، 55 - گونه قارشو، 56 -‌مرتضی
قلی‌کندی، 57 - مینشگه، 58 - ناچیت کورانلو، 59 - قینرحه علیا
5 - دهستان چاراویماق جنوب غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ارسکنای سفلی مشتمل بر 45 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبگرم، 2 - آخاخلار، 3 - الوچین، 4 - آبدار لار، 5 - ارسگنای سفلی، 6 -
ارسگنای علیا، 7 - بایجوق، 8 - پیرسقا، 9 - حورباغی، 10 - حاجی‌کندی علیا،11 -
حاجی‌کندی سفلی، 12 - حاجی‌آباد، 13 - خاتون‌گنای، 14 - دیبکلو، 15 - داشبلاغ، 16
- داشکسن، 17 - زاغه، 18 - ساری‌آغل، 19 - سویلی، 20 -‌شورجه اله امانلو، 21 -
شعبان، 22 - شیرعلی، 23 - شورجه خرابه، 24 - طالب، 25 - ظلم‌آباد، 26 - علی‌کندی،
27 - عربشاه، 28 - علی بیگلوی سفلی،29 - علی‌بیگلوی علیا، 30 - قودچی، 31 - قملو،
32 - قوجه‌کندی، 33 - قزل قلعه موسولانلو، 34 - قره صوفی، 35 - کلکر قره صوفی، 36
- گویجه قلعه،37 - گلی، 38 - ملاحمزه، 39 - ماهوله، 40 - مریم، 41 - ویران قیه، 42
- یازقاری، 43 - گوی‌داش، 44 - ماخوله سفلی، 45 - سلیمان بلاغ شاه‌بلاغی
6 - دهستان قوری‌چای غربی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای داشبلاغ بازار مشتمل بر 54 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آللو، 2 - آغبلاغ علیا، 3 - آغبلاغ سفلی، 4 - اوتاقشلاق علیا، 5 - اورتاقشلاق
سفلی، 6 - باغ یری، 7 - بالی قیه، 8 - بلبل، 9 - باداملو، 10 - تازه‌کند، 11-
تازه‌کند نصیرپور، 12 - جوکی بیژن، 13 - جوکی وسطی، 14 - جوکی تیمور، 15 -
جهانگیرکندی، 16 - جوکی محمدرضا، 17 - چاللو جیبیانلو، 18 -‌چناقبلاغ سفلی، 19 -
چناقبلاق علیا، 20 - حاجی باقرکندی، 21 - چالی نصیرپور، 22 - خطب علیا، 23 - خب
سفلی، 24 - دراج سفلی، 25 - دراج علیا،26 - داشبلاغ بازار، 27 - ساری قشلاق علیا،
28 - ساری قشلاق سفلی، 29 - سیدکندی، 30 - ساروجه، 31 - شیخلر سفلی، 32 - شیخلر
علیا، 33 -‌شخته‌لو، 34 - شیرین‌کند، 35 - عیدلو، 36 - فتح‌اله بلاغی، 37 - قیزجه،
38 - قواقلو، 39 - قره‌قلعه، 40 - قویون قشلاقی، 41 - قوشه بلاغ، 42 - قم‌تپه، 43-
قوش‌قیه‌سی، 44 - کرگرتان، 45 - گویجه قلعه سفلی، 46 - گویجه قلعه علیا، 47 -
گویجه قملاق، 48 - گونه باخان، 49 - لاله‌زار، 50 - مولو، 51 -‌مین‌باش حصارلو، 52
- یورک، 53 - یله‌قارشو علیا، 54 - یه قارشو سفلی
7 - دهستان قوری چای شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آغ زیارت مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغ زیرات، 2 - آغ کندی، 3 - آلاجیق، 4 - ایده‌لو، 5 - پارالر، 6 - تاه‌کند
صولتی، 7 - جعفرآباد، 8 - جلیل‌آباد، 9 - چوگانلو، 10 - چپق‌لو، 11 - حبش‌سرچمه،
12 - داشبلاغ خرابه کلک، 13 - سلطان‌آباد آغ زیارت، 14 - شهنواز علیا، 15 - شهنواز
سفلی، 16 - شهنواز وسطی، 17 - شرشر، 18 - طالب‌چمن،19 - قارقا، 20 - قوشه‌لر، 21 -
کریم‌آباد، 22 - گلوجه امسرانلو، 23 - گل‌تپه، 24 - گلیتر، 25 - نصیرآباد، 26 -
هزاران علیا، 27 - هزاران سفلی، 28 - یاغلی‌بلاغ، 29 - یهوجی، 30 - قلی‌کندی، 31 -
نصیرکندی
8 - دهستان نظر کهریزی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نظرکهریزی مشتمل بر 77 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلاقیه، 2 - آسیاب آرد، 3 - ایستگاه آتش بیگ، 4 - آسایش، 5 - آغبلاغ، 6 -
آقاجان کندی، 7 - آقبلاغ هشترود، 8 - آغچه ریش، 9 - ایستگاه هشترود،10 - ایستگاه
سراجو، 11 - اجاق‌کندی، 12 - باش خلیج، 13 - باباگرگر، 14 - برج علیا، 15 - برج
سفلی، 16 - بیگ‌کندی، 17 - ترخانلار، 18 - تکانلوی‌سفلی، 19 - قلم‌خان، 20 -
تازه‌کند قراجه قیه، 21 - تکه‌داش، 22 - تیمورآباد، 23 - جغل علیا، 24 - جغل سفلی،
25 - چکن، 26 - چرتقلو، 27 - چپانلو،28 - حیدرآباد، 29 - خورشید، 30 - خلیفه‌کندی،
31 - درین‌سو، 32 - داش آلتی، 33 - ذوالقدر، 34 - ساری قیه، 35 - سلمان‌کندی، 36 -
شوردرق، 37 -‌شبده، 38 - شکر بلاغی، 39 - طاستغار، 40 - عمران کندی، 41 - قطعات،
42 - قره عورت، 43 - قزل‌بلاغ، 44 - قانلو درق، 45 - قره قیه، 46 - قطانقو، 47-
قویوجیق، 48 - قرخ سقر، 49 - قراجه قیه، 50 - قورت قیه‌سی، 51 - قمرکندی، 52 - کهل
بلاغ، 53 - کلب کندی، 54 - کتله کمر، 55 - گنج‌آباد علیا، 56 -‌گشایش، 57 - گوبک
تپه، 58 - گرامی، 59 - گنج‌آباد سفلی، 60 - لکلر، 61 - مندر بلاغی، 62 - ملاجیق،
63 - مشک‌آباد قدیم، 64 - مشک‌باد جدیید، 65 -‌نیم ایستگاه، 66 - نظرکهریزی، 67 -
نیم ایستگا
ه سراجو، 68 - نیازکندی، 69 - وفادار، 70 - ولی‌کندی، 71 - یانوق، 72 - یله
قارشوق، 73 - پلی‌درق علیا،74 - پلی‌درق سفلی، 75 - یونجه‌لو، 76 - یانبلاغی سفلی،
77 - یانبلاغی علیا
9 - دهستان قرانقو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ذوالبین مشتمل بر 37 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغچه رود، 2 - آغچه کندی، 3 - آغداغ علیا، 4 - ایستگاه شاپور، 5 - چپینی، 6 -
بره‌ده، 7 - باباکندی رود، 8 - بزوجیق، 9 - بیات، 10 - پوستین‌دوز، 11- تارقلی، 12
- تمیزاب، 13 - حاجی‌کندی رود، 14 - خواجه عور، 15 - دامناب، 16 - دمشن‌لو، 17 -
ذوالبین، 18 - سعادتلو، 19 - سیف‌الدین رود، 20 -‌طمطراق، 21 - عزیزکندی، 22 -
قلعه جوق، 23 - قوبوز، 24 - قره‌آغاج کوه، 25 - قزللو، 26 - قشلاق، 27 - قویون
قشلاقی، 28 - قزلجه، 29 - گورچین‌لو،30 - گل تپه‌رود، 31 - گویجه قملاق، 32 -
گی‌بلاغ گنبدلو، 33 - لامشان، 34 - معامیر، 35 - وظیفه‌خوران، 36 - ینگجه، 37 -
بیک‌کندی
10 - دهستان آلمالو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آتش‌بیگ مشتمل بر 47 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آتش‌بیگ، 2 - مجیدآباد، 3 - ارشدآباد، 4 - باتمانقلیج، 5 - دوشدور، 6 -
یان‌بلاغ، 7 - ملاقیاسی، 8 - طهرابند، 9 - سراسکند علیا، 10 - طاقچه جیق،11 -
قربان‌کندی، 12 - سلطان‌آباد، 13 - حسن‌کندی کوه، 14 - سراسکند علیا، 15 - طاقچه
جیق، 16 - قجور، 17 - تلخاب، 18 - بایقراکوه، 19 -‌شیخ‌الاسلام، 20 - ینگی‌کندی،
21 - مهردار، 22 - قره کلک، 23 - ایاز، 24 - گلوچه محمدخان، 25 - عین‌آباد، 26 -
دربند، 27 - عرقطر، 28 - جبیند، 29 -‌عزیزآباد، 30 - باتمانقلیج سفلی، 31 - کهل
بلاغ، 32 - اشمق، 33 - کله نو، 34 - قره دیو، 35 - دلوحسن، 36 - حسینلو، 37 -
بسیط، 38 - گلوجه حسن‌بیگ، 39 - ایلخچی، 40 - توپ‌آغاج، 41 - صوفی حسن، 42 -
زنجیرآباد، 43 - ایده‌لوی خلیفه، 44 - دمیرچی، 45 - ایده‌لوی خان، 46 - پاشابیگ،
47 -‌نخودآباد
11 - دهستان علی‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای داشبلاغ عجمی مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغبلاغ حسن کندی، 2 - ایستگاه خراسانک، 3 - بلقان حسن‌کندی، 4 - حسن کندی دود،
5 - خراسانلو، 6 - داشبلاغ، 7 - دوده، 8 - دلمه، 9 - زرین‌علیا، 10 - زرین سفلی،
11 - عجمی، 12 - علی‌آباد سفلی، 13 - علی‌آباد علیا، 14 - عرب‌لو، 15 - قره‌سقال،
16 - قوری درق، 17 - قراجه قیه خراسانلو،18 - کله‌گرد، 19 - مسعودباد، 20 - مهمان
12 - دهستان کوهسار
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اوشندل مشتمل بر 16 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اوشندل، 2 - سیه دولان، 3 - سیف‌الدین کوه، 4 - قرجه قیه‌پناهی، 5 - گله ده
کوه، 6 - اکوزگنبدی، 7 - صومعه سنگ، 8 - تنه ده، 9 - باباکندی، 10 -‌باشماق، 11 -
دیزج رضا قلی‌بیگ، 12 - قاضی کندی، 13 - دهلان، 14 - آقبلاغ، 15 - قره‌بلاغ، 16 -
عمودیزج
13 - دهستان سلوک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سلوک مشتمل بر 14 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - صیدبیگ، 2 - بیک بلاغی، 3 - چراغچی، 4 - بایقرارود، 5 - ارقنه، 6 - چرلو، 7 -
گله‌ده رود، 8 - صوفیلار، 9 - سلوک، 10 - قره‌آغاج رود، 11 -‌کماجری، 12 - جیران
درق، 13 - خلیفه‌کندی حاتم، 14 - یساول
14 - دهستان ورقه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سلطان‌آباد مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغداق رود، 2 - آغچه اوغلان، 3 - امین‌آباد، 4 - ایمشجه، 5 - بلقان، 6 - حسینی
سفلی، 7 - حسینی علیا، 8 - خلج، 9 - دلاک قبری، 10 - دوه‌میدانی،11 - دین اوغلی،
12 - سلطان‌آباد، 13 - سوغانجی‌رود، 14 - سوغانجی‌کوه، 15 - شورجه امام جمعه، 16 -
قوچی‌کندی، 17 - کلب‌کندی، 18 - معدن‌نمک، 19 - مهمان بلاغی، 20 - نرگس‌آباد، 21 -
ورقه سغلی، 22 - ورقه وسطی، 23 - ورقه علیا، 24 - آلقو، 25 - حیدرآباد، 26 -
شورقره کند، 27 - قیه‌قشلاقی، 28 - خواجه شاهی، 29 - سخت دل، 30 - قره گل، 31 -
گنبد
15 - دهستان سراسیاب فرسنگی.
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سرآسیاب فرسنگی مشتمل بر 102 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سرآسیاب فرسنگی، 2 - آسیاب آب خسروشاهی، 3 - آسیاب زندگی، 4 - اکبرآباد، 5 -
اکبر سعید شبانی، 6 - الله‌آباد یاسایی، 7 - باغوها، 8 - پنکوییه، 9- عابدان، 10 -
پشته کربلایی حسن، 11 - جعفریه، 12 - صادقیه، 13 - سجادیه، 14 - تلمبه بابایی، 15
- تلمبه جلال حسینی، 16 - تلمبه جواد حسینی،17 - تلمبه حاج مهدی عقابیان، 18 -
تلمبه سه فان بابای، 19 - تلمبه صادقی، 20 - تلمبه قائمیه، 21 - تلمبه مابه خانی و
شرکاء، 22 - تیتوییه، 23 - چاه‌شماره 12 سازمان آب، 24 - چاه شماره 10 سازمان آب،
25 - چاه شماره 6 سامان آب، 26 - چاه شماره 9 سازمان آب، 27 - چاه شماره 8 سازمان
آب، 28 -‌چاه شماره 7 سازمان آب، 29 - چاه شماره 11 سازمان آب، 30 - حسین‌آباد، 31
- حسین‌آباد آخوند، 32 - دامپروری، 33 - درچومه، 34 - ده بالا، 35 - ده‌بانو، 36 -
ده تک، 37 - ده تک، 38 - ده سعید، 39 - ده فارسی، 40 - ده کمالی، 41 - ده مارک، 42
- ده نکوییه، 43 - ده‌یاری، 44 - ده یزدی، 45 -‌رحیم‌آباد، 46 - رستم‌آباد، 47 -
شرکت پرواربندی 131، 48 - شرکت جوجه‌کشی 70، 49 - شرکت سیمرغ، 50 - شرکت گوچغار،
51 - شرکت ماهیاریت‌کرمان، 52 - ، 53 - عباس‌آباد ده قاضی، 54 - عشق‌آباد، 55 -
علی‌آباد، 56 - قاسم‌آباد، 57 - قلعه حاج‌علی‌خان، 58 - کارخانه آسفالت، 59 -
کارخانه‌خانه‌سازی کرمان، 60 - کارخانه شن‌شویی مشرفی، 61 - کارگاه سنگ شکن، 62 -
کشتارگاه کرمان، 63 - کوره‌های دستی، 64 - کوره‌های دستی و هوفمن،65 - کافه
رستوران صحرا، 66 - گجگین، 67 - گینگون، 68 - محمدآباد، 69 - محمودآباد، 70 -
مرغداری دفتر گسترش، 71 - معدن شن و ماسه خانه‌سازی،72 - معدن گچ، 73 - هاشم‌آباد،
74 - همت‌آباد، 75 - خسروکیانی، 76 - تلمبه سید مهدی مهدوی، 77 - سروش‌آباد دو، 78
- صنایع تولید پلاستیک، 79 -‌کمال‌آباد، 80 - دستجرد سفلی، 81 - کهن‌یاور، 82 -
بلبلوییه، 83 - حسین‌آباد علیا، 84 - احمدآباد، 85 - استخروییه، 86 - جمال‌آباد
سفلی، 87 - جمال‌آباد‌علیا، 88 - گلگو، 89 - ده ماشاالله ثمره، 90 - ده گلشن، 91 -
تلمبه سیرمغ، 92 - پست توانیر، 93 - کوره قاسم مطهری، 94 - کوره‌های عباس بابایی،
95 -‌بید محمدبید، 96 - تأسیسات سازمان آب، 97 - کارخانه آسفالت شهرداری، 98 -
شن‌شویی جهاد، 99 - پاسگاه ژاندامری، 100 - کارگاه سرامیک‌سازی، 101- ساختمان
سیلو، 102 - کافه حسین‌آباد.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 9 و 11 و 12 و 13 و 35 و 56 دهستان فوق قبلاً پشته امام
جمیعه - تلبمه 1 امان‌الله خان عامری - تلمبه 3 امان‌الله خان عامری -‌تلمبه 3
امان‌الله خان عامری - ده بی‌بی - قاسم‌خانی بوده که بر اساس این تصویب‌نامه بع
ابدان - جعفریه - صادقیه - سجادیه - ده بانو - قاسم‌آباد تغییر مییابد.
12 - دهستان قناتغستان.
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قناتغستان مشتمل بر 57 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسماعیل‌آباد، 2 - امیراباد، 3 - تلمبه توکل‌آباد، 4 - تلمبه دباغها، 5 -
تلمبه رضا خدادادی، 6 - تلمبه سپیدکار، 7 - تلمبه سرجنگلداری، 8 - تلمبه‌سرهنگ، 9
- تلمبه سیستانی، 10 - تلمبه شهرداری، 11 - تلمبه عباس‌آباد ریک جویار، 12 -
احمدآباد، 13 - تلمبه کوثرخیز، 14 - تلمبه مستضعفین، 15 -‌تلمبه مهدی‌آباد اسدی و
شرکاء، 16 - توکل‌آباد قلعه ریگی، 17 - جوادآباد، 18 - حسین‌آباد اخلاقی، 19 - ده
آقارضی، 20 - حجت‌آباد، 21 - شرکت‌آسیاب‌نمک، 22 - شرکت پ پل، 23 - شرکت
قوت‌الطیور، 24 - عبدالله‌آباد، 25 - عزلت‌آباد، 26 - ده سلمان، 27 - قادرآباد، 28
- قاسم‌اباد، 29 - قاسم‌آباد، 30 -‌کریم‌آباد، 31 - کوثرخیز، 32 - کوره آجرپزی
شرکت گسرتش، 33 - کوره آجرپزی شرکت گسرتش 209، 34 - کوره حسین آبخیز، 35 - کوره
محمودآبادی، 36- کوزه‌های شرکت گسرتش، 37 - گذرگاه عباس‌علی، 38 - محی‌آباد، 39 -
مزرعه ابوذر، 40 - مزرعه حجت‌آباد، 41 - مهدی‌آباد، 42 - هنری، 43 - باغ‌ملکزاده،
44 - تلمبه شماره چهار ریک، 45 - تلمبه شماره 3، 46 - تلمبه محمد کارآموزیان، 47 -
تلمبه نواب‌زاده شماره 2، 48 - قناتغستان، 49 - مزره ابوذر‌شماره پنج، 50 - مزرعه
بیناد عفت، 51 - مز
رعه بنیاد عفت، 52 - مزرعه مشاره 3 قناتغستان، 53 - کارگاه زمزم، 54 - حاجی‌آباد،
55 - اسدآباد چاه میکو، 56- تلمبه عقابیان، 57 - شرکت روغن نباتی.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 20 و 26 دهستان فوق قبلاً شاه‌آباد - ده گورو بوده که
بر اساس این تصویب‌نامه به حجت‌آباد و ده سلمان تغییر می‌یابد.
12 - دهستان کویرات
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کاظم‌آباد مشتمل بر 74 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آب میل، 2 - امیرآباد، 3 - باقرآباد، 4 - تلمبه اسدآباد، 5 - تلمبه بهرامپور،
6 - تلمبه حاجی رضایی، 7 - تلمبه حاجی محمد، 8 - تلمبه سرهنگ مهدوی،9 - تلمبه
علی‌آباد، 10 - تلمبه گلدشت خانوادگی‌ها، 11 - تلمبه لیلانوآب‌پلی، 12 - تلمبه
مهدی‌آباد، 13 - تلمبه وهاب‌زاده، 14 - حسین‌آباد، 15 -‌حسین‌آباد، 16 - دهقان، 17
- رحیم‌آباد، 18 - فیض‌آباد، 19 - قاسم‌آباد، 20 - قوام‌آباد کویر، 21 -
کاظم‌آباد، 22 - کریم‌آباد آب فیل، 23 - کریم‌آباد گاوخانه،24 - گلوکمر، 25 -
نجف‌آباد، 26 - دهنو، 27 - پاگدار سفلی، 28 - پاگدار علیا، 29 - وشقاوند، 30 -
ناصریه، 31 - لنجان، 32 - کمونو، 33 - تیگدر، 34 -‌رحمت‌آباد، 35 - اکبرآباد، 36 -
رضاآباد، 37 - تلمبه مهندس رضوی، 38 - تلمبه بهشتی، 39 - ده زیرا، 40 - تلمبه
عرب‌نژاد، 41 - تلمبه سیدمختار، 42 -‌جنت‌آباد، 43 - ده مرغو، 44 - گود شیشتو، 45
- منتظریه، 46 - تلمبه گورچوینه، 47 - ایستگاه ده‌خانی، 48 - چنار پاگدارو، 49 -
دشت زحمتکشان، 50 -‌ظاهرآباد، 51 - تلمبه قاسم زنگی‌آبادی، 52 - تلمبه قاسم
زنگی‌آبادی، 53 - ایستگاه پورمند، 54 - تلمبه سیدجواد وزیری، 55 - عزیزآباد، 56 -
تلمبه علی‌نورنیا، 57 - تلمبه
رحمت‌آباد، 58 - تلمبه سید جواد وزیری، 59 - تلمبه دریا، 60 - تلمبه غفوری، 61 -
تلمبه امینایی، 62 - تلمبه مومنایی، 63 - تلمبه‌ارجمندی، 64 - تلمبه حاج ملک، 65 -
تلمبه چترودیها، 66 - تلمبه سرهنگ، 67 - ایستگاه ده خان، 68 - تلمبه تیگدر، 69 -
تلمبه شاه مردان، 70 - تلمبه‌بنیاد، 71 - تلمبه سفید رویی، 72 - تلمبه سیدآباد
سرهنگ، 73 - تلمبه برق، 74 - حسین‌آباد.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 16 و 45 دهستان فوق قبلاً ده خان و کورچوییه بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به دهقان و منتظریه تغییر می‌یابد.
14 - دهستان ماهان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لنگر مشتمل بر 100 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبگرمو، 2 - آدوری، 3 - احمدآباد، 4 - امیرآباد راسکو، 5 - باغ دره‌وزیر، 6 -
باغ سیدحسین، 7 - باغ شاهزاده، 8 - باغ مه چار، 9 - بهارستان، 10 -‌بی‌بی‌گرامی،
11 - بیجوییه، 12 - پوزه‌گل، 13 - تپه حسین‌آباد، 14 - ترجنگان، 15 - تلمبه
حسین‌آباد لنگر، 16 - تلمبه شماره هفت (‌حاج حبیب)، 17 -‌تلمبه شماره یک حسین
کارآموزیان، 18 - جوادیه، 19 - چشمه دره پهن، 20 - چشمه سرخ، 21 - چشمه سرخونی، 22
- چشمه نشنین، 23 - حجت‌آباد،24 - حجت‌آباد، 25 - حسن‌آباد، 26 - حسن‌آباد، 27 -
حسین‌آباد رشید فرخی، 28 - حسین‌آباد زهرودی، 29 - حسین‌آباد مهدی‌قلی، 30 -
حسین‌آباد‌مهدی‌قلی یک، 31 - حسین‌آباد یاور، 32 - خالق‌آباد، 33 - خانه شعبان، 34
- خداخواسته، 35 - خنکستان، 36 - دارستان، 37 - درجا، 38 - درسوسی، 39- دره‌بر، 40
- دره گز، 41 - ده ترک، 42 - ده چشمه کوشک، 43 - دهو، 44 - رساکو، 45 - رحیم‌آباد،
46 - نعمت‌آباد، 47 - زهرود، 48 - زیتل‌آباد، 49 -‌زینل‌آباد، 50 - ساختمان پلیس
راه، 51 - ساختمان پلیس راه کرمان زاهدان، 52 - سکنج، 53 - سلطان‌آباد، 54 -
شورآباد، 55 - شوردر، 56 - عباس‌آباد، 57- عباس‌آباد، 58 - عرب‌آباد، 59 -
علی‌آباد، 60 - علی‌آباد
مارو، 61 - قدرت‌آباد، 62 - قلاتوییه، 63 - قنات حدادزاده، 64 - قنات یاور، 65 -
کاظم‌آباد، 66 -‌کافه اصغر کارآموزیان، 67 - کافه رستوران سکنج، 68 - کریم‌آباد،
69 - کریم‌آباد جاجعلی، 70 - کریم‌آباد سردار، 71 - کشکوه، 72 - گوینگ، 73 -
کهنوج، 74- غزالان، 75 - گلشور، 76 - لنگر، 77 - محمدآباد (‌چشمه شغین)، 78 -
مزرعه جهادآباد، 79 - مزرعه درطویق، 80 - اکبرآباد، 81 - مزرعه مل عباس، 82
-‌معدن، 83 - مه چار، 84 - مهدی‌آباد، 85 - ناظم‌آباد، 86 - نرمگان، 87 -
نعمت‌آباد، 88 - نعمت‌آباد، 89 - هنگ سفلی، 90 - هنگ علیا، 91 - تلمبه‌جنگلداری،
92 - علی‌آباد، 93 - گاوداری رشید فرخی، 94 - قهوه خانه، 95 - مرغداری مهرابی، 96
- مردغاری ملامحمدی، 97 - قلندری، 98 - ساختمان‌بیستم، 99 - شرکت هریس، 100 -
قهوه‌خانه
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 18 و 46 و 74 و 80 دهستان فوق قبلاً چاه تغربی -
روغنوییه - گرازوییه - مزرعه کرکوبوده که بر اساس این تصویب‌نامه به‌جوادیه -
نعمت‌آباد - غزالات - اکبرآباد تغییر می‌یابد.
10 - دهستان معزیه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هوتک مشتمل بر 93 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبرنگون، 2 - استخروییه، 3 - بندر، 4 - بند ده‌زرگر، 5 - بیدوییه، 6 - پای
سیب، 7 - ترکنوییه، 8 - چشمه پایین، 9 - چشمه سرخ، 10 - چناریل، 11 -‌حسن‌آباد، 12
- حسین‌آباد، 13 - حسین‌آباد، 14 - حسین‌آباد چش سرخ، 15 - حسین‌آباد دم دهنه، 16
- خیرآباد، 17 - دورازه، 18 - ده تقی، 19 - ده زرگر،20 - سلمانیه، 21 - ده مسعود،
22 - رفعه صغیره، 23 - زمان‌آباد، 24 - زنگی‌آباد، 25 - سردر، 26 - سردر، 27 -
سهرج، 28 - عباس‌آباد، 29 - عرب‌آباد،30 - علی‌آباد، 31 - علی‌آباد، 32 -
عنبرآباد، 33 - قنات گرم، 34 - کاسو، 35 - کافه محمد، 36 - گریگی میرزا، 37 -
کمونوییه، 38 - کوثرآباد، 39 - کهنوج،40 - کیشک، 41 - ده لاله، 42 - محمدآباد، 43
- مزرعه علی‌آباد، 44 - معزآباد، 45 - مکاویه، 46 - نصیرآباد، 47 - همقاوند، 48 -
پاگدار سفلی، 49 -‌تلمبه حجت‌آباد، 50 - تلمبه عباس‌آباد، 51 - ده‌آهنگر، 52 - ده
اکبر، 53 - ده عبدالله، 54 - سرآسیاب شش، 55 - فخرآباد، 56 - قاسم‌آباد، 57 -
قیاس‌آباد،58 - کردآباد، 59 - کنجریک، 60 - گلوگاه، 61 - لاغیر، 62 - نکرکوییه، 63
- هوتک، 64 - پاگدار خالی، 65 - کارگاه تانکرسازی، 66 - تلمبه محمدرضا‌توکلی، 67 -
تلمبه قنبر، 68 -
تلمبه حسین حسینی نسب، 69 - تلمبه شاه سنجر، 70 - تلمبه عارفی، 71 - تلمبه سفید،
72 - تلمبه ماشاء‌الله رضایی، 73 -‌مرتضویه، 74 - تلمبه حاجی رمضانی، 75 - تلمبه
نورآباد، 76 - تلمبه نعمت‌آباد، 77 - تلمبه گلستان، 78 - تلمبه قاسم‌آباد، 79 -
تلمبه حسینی، 80 - تلمبه‌جواد وزیری، 81 - تلمبه منصوری، 82 - تلمبه عبدالله خان،
83 - تلمبه کیخسرو، 84 - تلمبه تل آتش، 85 - تلمبه اردلگی، 86 - تلمبه سردامت، 87
-‌رحمت‌آباد، 88 - جناروییه، 89 - درجنارو، 90 - تلمبه گورچوییه، 91 - حسین‌آباد،
92 - علی‌آباد، 93 - مهدی‌آباد.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 20 و 34 و 41 دهستان فوق قبلاً ده‌گیر - کاسوییه -
لالایی بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به سلمانیه - کاسو - ده لاله
تغییر‌می‌یابد.
16 - دهستان هروز.
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هجدک مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اکبرآباد، 2 - انارآباد، 3 - باب زرین، 4 - باب سفید، 5 - باب نیزو، 6 - بریم،
7 - بلوچوییه، 8 - بیدوی نخعی، 9 - پارک ملت، 10 - تنگوییه، 11 -‌توکل‌آباد، 12 -
جلیل‌آباد، 13 - حرکندی، 14 - چناروییه، 15 - دارستان، 16 - دستگرد، 17 -
دوغ‌کشان، 18 - ده زنان، 19 - ده قاضی، 20 - دهوییه، 21 -‌ریگ‌آباد، 22 -
زارکوییه، 23 - شاهزاده محمد، 24 - شهرسازی هجدک، 25 - شهرک اشکلی، 26 - شهرک باب
نیزو، 27 - تیرخالی، 28 - قنات شعیب ده،29 - قنات لیسا، 30 - کاروانسرای آب بید،
31 - گریک، 32 - گزستان، 33 - گزو، 34 - گساویه، 35 - گینومیه، 36 - ماه زمین، 37
- معدن‌آبید، 38 - معدن‌اشکلی، 39 - معدن ذغال سنگ هجدک، 40 - هجدک، 41 - گدار درب
جم، 42 - طاهرآباد، 43 - ترانسپورت معدن، 44 - دوازده غربی هجدک.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه د راین شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار یا شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.م
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر