اساسنامه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

‌اساسنامه شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی
1363.05.21 - 44932 - 1363.06.18 - 445
&‌سازمانهای دولتی - فرهنگ و هنر - مطبوعات و ارتباط جمعی
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1363.5.21 بنا به پیشنهاد شماره .19911‌و مورخ 1363.5.6
وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد قانون تبدیل مرکز‌انتشارات علمی و فرهنگی از
صورت "‌مرکز وابسته" به "‌شرکت دولتی وابسته" اساسنامه شرکت مزبور را که با همکاری
وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین‌گردیده به شرح زیر تصویب نمودند.
[z]‌اساسنامه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - در اجرای قانون تبدیل مرکز انتشارات علمی و فرهنگی از صورت "‌مرکز
وابسته" به "‌شرکت دولتی وابسته" مصوب 63.1.29 مجلس شورای اسلامی،‌شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی که منبعد در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، تشکیل
می‌گردد.
‌ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و
مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و این اساسنامه اداره خواهد‌شد.
‌ماده 3 - شرکت وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مرکز اصلی آن در تهران است.
در صورت ضرورت و با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط ایران‌شعبه و یا نمایندگی تأسیس
می‌گردد.
‌ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.
‌ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
‌ماده 6 - موضوع شرکت:
‌الف - چاپ و نشر تحقیقات و تتبعات دانشمندان و نویسندگان ایرانی و خارجی و آثار
علمی و فرهنگی و همچنین نشر متون جدید و قدیم معتبر فارسی و‌عربی.
ب - ترجمه آثار علمی و فرهنگی سودمند خارجی به فارسی و بالعکس.
ج - انتشار کتب درسی و کمک درسی در سطح و رشته‌های گوناگون دانشگاهی.
‌د - چاپ و نشر کتابهائی که از طرف مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و سایر واحدهای
تحقیقاتی و یا آموزشی تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارجاع‌می‌گردد.
‌ه‍ - انجام سایر سفارشات چاپی بخش‌های خصوصی و دولتی.
‌و - انجام کلیه سفارشات چاپی و انتشاراتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که طبق قانون
در اولویت خواهد بود.
‌ز - تهیه، توزیع و فروش کتب علمی و فرهنگی داخلی و خارجی.
ح - ایجاد فروشگاههای مخصوص فروش کتب.
‌تبصره - در صورت لزوم، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری و
مشارکت در سایر شرکت‌ها در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت‌اقدام نماید.
‌ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال است که از محل
اعتبارات سال 1363 مرکز انتشارات علمی و فرهنگی شامل هزار (1000)‌سهم پنجاه هزار
(50000) ریالی تأمین می‌گردد.
‌تبصره 1 - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده میسر خواهد
بود.
‌تبصره 2 - اموال و دارائی مرکز انتشارات علمی و فرهنگی پس از تقویم با تصویب مجمع
عمومی به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.
‌فصل دوم - ارکان شرکت
‌ماده 8 - ارکان شرکت بشرح زیر است:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - شورای فرهنگی
ج - هیأت عامل.
‌د - حسابرس (‌بازرس)
‌الف - مجمع عمومی
‌ماده 9 - مجمع عمومی با ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی و عضویت وزیر ارشاد اسلامی
و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه تشکیل
می‌شود و نمایندگی صاحب سهام با وزرای مذکور است.
‌ماده 10 - مجمع عمومی سالی دو بار، یکبار در چهار ماه اول هر سال برای رسیدگی به
گزارش سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و بار‌دیگر در نیمه دوم هر
سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و خط مشی سال آتی و سایر موارد شرکت
تشکیل می‌شود، مجمع عمومی به طور‌فوق‌العاده به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا به
تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس) شرکت تشکیل خواهد شد.
‌تبصره - مدیر عامل شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت خواهد نمود.
‌ماده 11 - دعوت‌نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و
دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید از طرف مدیر عامل برای‌اعضای مجمع ارسال شود.
‌ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
‌الف - استماع گزارش سالانه هیأت عامل و گزارش حسابرس (‌بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت
به آن.
ب - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس (‌بازرس)
و توضیحات هیأت عامل.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های پیشنهادی هیأت عامل و تعیین خط مشی
مربوط
‌د - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی
و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی.
‌ه‍ - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه اداری و استخدامی شرکت با همکاری سازمان
امور اداری و استخدامی کشور و ارائه آن به هیأت وزیران جهت‌تصویب نهایی.
‌و - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه در حدود قوانین و مقررات مربوط به هیأت وزیران.
‌ز - بررسی و تصویب پیشنهاد هیأت عامل در مورد سیستم قیمت‌گذاری کتب و نشریات.
ح - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت عامل با تأیید شورای حقوق و
دستمزد و همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).
ط - تصویب افزایش یا کاهش سرمایه.
ی - اخذ تصمیم در مورد تحصیل و اعطای وام و اعتبار که از طرف هیأت عامل پیشنهاد
می‌گردد.
ک - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه و همچنین اندوخته‌های شرکت با رعایت
قوانین و مقررات مربوط.
ل - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.
م - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل در باره سازش و یا ارجاع دعاوی به
داوری و تعیین داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی.
ن - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود موضوع شرکت در مجمع عمومی مطرح و
رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع‌عمومی باشد.
س - عزل و نصب اعضای هیأت عامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
‌تبصره - موارد مندرج در بندهای "‌و" و "ط" فوق و همچنین پیشنهاد انحلال شرکت از
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ب - شورای فرهنگی
‌ماده 13 - شورای فرهنگی شرکت مرکب از اشخاص ذیل است.
‌الف - معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ب - معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ج - سه نفر از بین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و یا صاحب‌نظرانی که دارای سوابق
علمی و تجربی در امر تألیف و ترجمه و تحقیق باشند به پیشنهاد وزیر‌فرهنگ و آموزش
عالی و تصویب مجمع عمومی و برای مدت 2 سال.
‌د - رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
‌ه‍ - مدیر عامل.
‌تبصره 1 - اعضای شورای فرهنگی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس شورا انتخاب و
جهت صدور ابلاغ به رئیس مجمع پیشنهاد خواهند نمود.
‌تبصره 2 - تجدید انتخاب رئیس شورای فرهنگی و سایر اعضاء بلامانع است.
‌ماده 14 - جلسات شورا با شرکت حداقل پنج نفر اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با
حداقل 4 رأی موافقت معتبر خواهد بود. چنانچه جلسه شورا رسمیت‌پیدا نکند جلسه بعد
باید ظرف ده روز تشکیل گردد.
‌ماده 15 - شورای فرهنگی دارای اختیارات و وظایف ذیل می‌باشد.
1 - بررسی و تنظیم خط مشی فرهنگی و انتشاراتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.
2 - بررسی و تنظیم برنامه‌های انتشاراتی سالانه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.
3 - تصویب چاپ و نشر کتابهایی که به وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.
4 - اتخاذ تصمیم در باره سایر امور فرهنگی شرکت که مدیر عامل بنا به ضرورت در شورا
مطرح می‌نماید.
‌ماده 16 - شورای فرهنگی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت
بنا به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد‌یافت. صورتجلسات مذاکرات
شورای فرهنگی در دفتر مخصوص ثبت و پس از قرائت و تصویب در شورای فرهنگی به امضای
رئیس جلسه خواهد رسید.
ج - هیأت عامل
‌ماده 17 - هیأت عامل مرکب از 2 نفر خواهد بود. یک نفر از اعضای هیأت عامل به
پیشنهاد رئیس مجمع عمومی وتصویب آن مجمع به سمت رئیس هیأت‌عامل و مدیر عامل انتخاب
می‌شود.
‌ماده 18 - مدت تصدی هیأت عامل دو سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. و
تا زمانی که جانشین آنها انتخاب نشده‌اند بکار خود ادامه خواهند‌داد.
‌ماده 19 - اختیارات و وظایف هیأت عامل بشرح ذیل است:
‌الف - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ب - تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به شورای فرهنگی.
ج - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی.
‌د - اجرای تصمیمات مجمع عمومی و شورای فرهنگی.
‌ه‍ - پیشنهاد اعطاء و یا اخذ وام و اعتبار با رعایت مقررات بر اساس برنامه عملیات
و خط مشی مصوب شرکت به مجمع عمومی.
‌و - نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود آیین‌نامه‌ها و
مقررات مربوط.
‌ز - پیشنهاد سیستم قیمت‌گذاری کتب و نشریات به مجمع عمومی.
ح - پیشنهاد سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با سایر شرکتها به مجمع عمومی.
ط - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آنها به داوری به مجمع عمومی.
ی - هیأت عامل مکلف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات
سالانه را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور‌رسیدگی و اظهار نظر به
حسابرس (‌بازرس) شرکت تسلیم نماید.
‌ماده 20 - وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
‌الف - اداره امور شرکت اعم از مالی، اداری و استخدامی، فنی و معاملات به اختیار
تفویض قسمتی از وظایف به هر یک از اعضای هیأت عامل و کارکنان به‌تشخیص و مسئولیت
خود.
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و غیر قضائی با حق توکیل غیر.
ج - تشکیل جلسات عادی و فوق‌العاده شورای فرهنگی.
‌د - اجرای مصوبات هیأت عامل.
‌ماده 21 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای
هیأت عامل و همچنین کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا‌کسانی که از طرف
مدیر عامل حق امضاء دارند، معتبر است.
‌د - حسابرس (‌بازرس)
‌ماده 22 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب‌خواهد شد و تا زمانی
که جانشین او انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد
حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع است.
‌ماده 23 - حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز
به عهده خواهد داشت.
‌فصل سوم - مقررات مختلف
‌ماده 24 - سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و آخر اسفندماه
همان سال خاتمه می‌یابد. اولین سال مالی از تاریخ اجرای این اساسنامه تا‌آخر
اسفندماه خواهد بود.
‌ماده 25 - آن دسته از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که با اجاری این
اساسنامه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی به شرکت منتقل‌می‌شوند مشمول ماده 144
قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تغییرات بعدی خواهند بود.
‌ماده 26 - شرکت در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات
قانون تجارت خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر