تغییر عبارت " وزیر مشاور در امور اجرایی" به عبارت " معاون اجرایی نخست وزیر" در مصوبات هیأت وزیران

‌تغییر عبارت "‌وزیر مشاور در امور اجرایی" به عبارت
"‌معاون اجرایی نخست‌وزیر" در مصوبات هیأت وزیران
1364.02.04 - 11514 - 1364.02.17 - 32
&‌استخدام
&‌نخست‌وزیری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.2.4 با عنایت به نامه شماره 8045 - 64 مورخ
1364.1.27 ریاست جمهوری تصویب نمودند عبارت "‌وزیر مشاور در‌امور اجرایی" در
مصوبات هیأت وزیران به عبارت "‌معاون اجرایی نخست‌وزیر" تغییر یابد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر