آیین نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا

‌آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا
1364.02.15 - 92066 - 1364.03.11 - 73
&‌آموزش و پرورش - شهرداری - وام
&‌نخست‌وزیری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.2.15 بنا به پیشنهاد شماره 17.26584 مورخ
1363.11.24 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند د‌ماده 4 قانون
تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 1350، آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا را به
شرح زیر تصویب نمودند.
[z]‌آیین‌نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا
‌هدف
‌ایجاد تأسیسات ورزش شنای مورد نیاز کشور به استفاده از سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی
و کمکهای دولتی به منظور آموزش، گسترش و تعمیم ورزشهای‌آبی و بهره‌گیری از اثرات
این ورزشها در تأمین سلامتی و نشاط و ایجاد آماده‌گی‌های بدنی و درمان معلولیتهای
جسمی.
‌ماده 1 - استخرهای شناوری موضوع این آیین‌نامه از طرف شخصیتهای حقیقی و حقوقی بر
طبق اصول و مواد مندرج در این آیین‌نامه احداث می‌گردد.
‌ماده 2 - متقاضیان احداث و تأسیس استخر می‌بایست تقاضای خود را به ادارات کل
تربیت بدنی استانها ارسال دارد.
‌ماده 3 - اداره تربیت بدنی استان پس از دریافت این درخواست فرم و پرسشنامه مربوطه
را در اختیار متقاضی قرارداد و موافقت خود را با پذیرش طرح توجیهی‌شامل مسائل فنی،
ساختمانی، تشکیلاتی و مالی، آموزشی و بهداشتی مربوط به استخر را اعلام خواهد داشت
(‌برابر فرم شماره 1).
‌ماده 4 - متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده در موافقت‌نامه (‌حداکثر سه ماه) فرم
درخواست و پرسشنامه تکمیل شده و طرح توجیهی مورد نظر را به‌اداره تربیت بدنی استان
ارائه نماید.
‌ماده 5 - اداره تربیت بدنی استان پس از بررسی درخواست پرسشنامه و طرح مربوطه نظر
خود را همراه با پرونده به دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و ورزش‌سازمان تربیت بدنی
جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی نهایی و صدور موافقت اصولی ارسال خواهد داشت.
سازمان تربیت بدنی پس از صدور موافقت‌اصولی برابر فرم شماره 2 رونوشت آن را به
مراکزی که قادر به واگذاری زمین هستند و نیز سازمانهای آب و برق منطقه‌ای محل
ارسال می‌دارد.
‌ماده 6 - شهرداریها، سازمان زمین‌شهری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موظفند
زمین مناسب را در محل از طریق فروش با قیمت منطقه‌ای، اجاره و یا‌سایر موارد حقوقی
مربوطه در صورت نیاز به دارندگان موافقت اصولی واگذار نمایند.
‌تبصره 1 - موافقت اصولی ارائه شده جهت دریافت مجوز ساختمان و تهیه مصالح ساختمانی
و تأسیساتی (‌در مواردی که نیاز به معرفی و و تأیید ارگانها است)‌دارای اعتبار
می‌باشد ضمناً در صورت لزوم سازمان یا ادارات تربیت بدنی متقاضیان را برای دریافت
وام ساختمانی بدون ضمانت به یکی از بانکها معرفی‌خواهند نمود.
‌تبصره 2 - نحوه پراکندگی استخرها و تعیین منطقه و شهر مورد نظر توسط سازمان تربیت
بدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
‌ماده 7 - دریافت‌کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برای
پیاده شدن طرح را به عمل آورده و مراتب را به اداره تربیت بدنی‌استان اطلاع دهد و
در عین حال هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت عملیات طرح را به اداره مذکور ارائه
نماید. بدیهی است چنانچه پس از شش ماه مدت تعیین‌شده این اقدامات صورت نپذیرد
موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشت.
‌تبصره - چنانچه عملیات طرح به خوبی پیشرفت نماید موافقت اصولی صادره متوالیاً پس
از شش ماه مدت تعیین شده قابل تمدید می‌باشد.
‌ماده 8 - پروانه بهره‌برداری از استخر پس از اتمام طرح و پایان عملیات برابر با
ضوابط و مقررات مربوطه به طور جداگانه صادر خواهد شد و قبل از صدور این‌پروانه
بهره‌برداری از استخر به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.
‌ماده 9 - ادارات تربیت بدنی استانها در مرحله صدور پروانه بهره‌برداری طبق ضوابط
خود در زمینه اعزام مربی و ناجیان غریق مورد نیاز استخرها همکاری لازم‌را به عمل
خواهند آورد.
‌ماده 10 - متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل برای تهیه نقشه‌های ساختمانی و
مشاورت در اجرای طرح از دفتر فنی و مهندسی سازمان تربیت بدنی جمهوری‌اسلامی ایران
درخواست مساعدت بنمایند.
‌ماده 11 - سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه تأسیس و اداره استخرهای
احداث نظارت کامل داشته و کنترل لازم را به عمل خواهد آورد.
‌ماده 12 - استخرهای احداث شده به هیچ وجه قابل تبدیل به مراکز دیگر نخواهد بود.
‌ماده 13 - مؤسسین احداث و تأسیس استخرهای شامل این آیین‌نامه مادام که تحت نظارت
سازمان تربیت بدنی بوده و قوانین و مقررات مربوطه به احداث و‌بهره‌برداری را رعایت
نمایند برای اداره استخر و فعالیت و بهره‌برداری از آن دارای صلاحیت بوده و چنانچه
خلاف این امر اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود
موارد زیر را در مورد آنان اجراء نماید.
‌الف - در اختیار گرفتن کلیه متصرفات مالک اعم از عرصه و اعیان، تأسیسات و وسائل
مورد نیاز استخر و پرداخت قیمت آنها بر اساس مقررات مربوطه پس از‌تفکیک کمکهای
واگذار شده دولت.
ب - سلب مدیریت از مؤسسین و مدیران تعیین شده از طرف آنان با گماشتن مدیرانی با
انتخاب سازمان.
ج - سلب اختیار بهره‌برداری تا احراز صلاحیت مجدد
‌تبصره - اعمال مفاد بندهای الف و ب و ج این ماده توسط سازمان تربیت بدنی در صورتی
مجاز خواهد بود که مراتب در هنگام صدور موافقت‌نامه اصولی و در‌ضمن پروانه
بهره‌برداری با ذینفع شرط گردد.
‌ماده 14 - هر گونه تغییرات بعدی در طرح ارائه شده منوط به بررسی اداره کل تربیت
بدنی استان و موافقت سازمان تربیت بدنی خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
‌فرم شماره 1
‌فرم پذیرش طرح توجیهی احداث استخر شنا
‌بازگشت به نامه شماره... مورخ.... بدینوسیله نظر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی
ایران را با ارائه طرح توجیهی تأسیس استخر شناسی(‌سرپوشیده).(‌روباز) در
(‌شهرستان).(‌بخش).... واقع در استان.... اعلام می‌دارد، خواهشمند است حداکثر ظرف
مدت سه ماه طرح کامل فنی - ساختمانی -‌مالی مدیریت - آموزشی - بهداشتی و طریقه
بهره‌برداری استخر مورد نظر را همراه با پرسشنامه ضمیمه تکمیل نموده و جهت بررسی
به اداره کل تربیت بدنی‌استان... ارسال فرمایند، بدیهی است این قبیل مکاتبات قبل
از تصویب طرح دلیل بر موافقت با احداث استخر نمی‌باشد..
‌اداره کل تربیت بدنی استان
‌فرم شماره 2
‌موافقت‌نامه اصولی جهت احداث استخر شنا
‌عطف به نامه شماره... مورخ.... کارشناسان دفتر برنامه‌ریزی تربیت بدنی و ورزش
مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و بدین وسیله موافقت اصولی سازمان تربیت‌بدنی جمهوری
اسلامی ایران را با احداث استخر شنای (‌ سرپوشیده).(‌روباز) در (‌شهرستان).
(‌بخش).... واقع در استان.... اعلام می‌دارد. مدت اعتبار این‌موافقت‌نامه شش ماه
از تاریخ صدور می‌باشد. متکی به این موافقت‌نامه می‌تواند در مورد خرید زمین و
شروع ساختمان استخر اقدام نماید. چنانچه در مدت‌تعیین شده اقدامات ارسالی برای
پیاده کردن طرح فوق‌الذکر به عمل نیاورند این موافقت‌نامه باطل و از درجه اعتبار
ساقط می‌باشد. صدور پروانه بهره‌برداری‌استخر برابر ضوابط مربوطه و جداگانه صادر
خواهد شد. مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به اداره کل
تربیت بدنی مربوطه گزارش‌نمایند.، ضمناً، قبل از هر گونه اقدام اجرایی جهت مشخص شدن
وضعیت آب و برق استخر به واحد منطقه‌ای وزارت نیرو یا استان مربوطه مراجعه
نمایند..
‌سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
‌رونوشت
- اداره کل تربیت بدنی استان
- وزارت نیرو (‌برق منطقه‌ای) به منظور تأمین برق بر مبنای... کیلووات در ساعت و
آب... متر مکعب در روز
- شهرداری
‌دستگاه تصفیه نوع دستگاه تصفیه دستگاه کلرونی
‌سایر دستگاه‌ها نوع جاروب نوع تخلیه آب
‌دستگاه گرم‌کننده دستگاه سردکننده آب سردکن
‌نوع سوخت نوع آب استخر دایو
‌تعداد سکو استارت ارتفاع دایو ارتفاع سکو استارت
‌تعداد خطوط فضای سبز اطراف
‌متراژ فضای سبز اطراف تعداد استفاده‌کننده در روز
‌تعداد استفاده‌کننده در هر سالن
‌تعداد پرسنل مورد نیاز مقدار آب مورد نیاز سالانه
‌مقدار برق مورد نیاز سالانه تلفن
‌در چه زمینه و به کمک و همکاری چه ارگانهایی نیاز دارید
‌از سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انتظار چه نوع کمک و همکاری را دارید
‌آدرس و تلفن
‌نام و نام خانوادگی
‌امضاء
5 - خصوصیات استخر:
‌سرپوشیده روباز
‌مساحت کل زمین طول زمین عرض زمین
‌نوع حصار اطراف زمین مساحت کل ساختمان
‌طول محوطه عرض محوطه طول استخر
‌عرض استخر حداکثر عمق حداقل عمق
‌ارتفاع سالن نوع دیوار نوع سقف
‌نوع کف‌پوشش پارکینگ جایگاه تماشاچی
‌جایگاه مخصوص گنجایش تماشاچی اطاق فرمان
‌اطاق ماساژ اطاق داور اطاق مربیان
‌اطاق اداری اطاق انتظامات اطاق سرایدار
‌انبار رختکن دوش
‌توالت سونا وسایل بدنسازی
‌تهویه مرکز پزشکی مرکز آتش‌نشانی
‌نمازخانه کتابخانه بوفه
‌باجه بلیط فروش دستگاه تهویه
3 - مشخصات بخش دولتی
‌وزارت‌خانه سازمان نهاد انقلاب
‌واحد اجرایی طرح
4 - محل و خصوصیات استخر
‌استان شهرستان بخش شهر
‌جمعیت تقریبی محل ایجاد استخر
‌نوع مالکیت: دولتی خصوصی موقوفه واگذاری استیجاری رهنی
‌میزان سرمایه تقریبی
‌نوع سرمایه‌گذاری: دولتی شخصی شرکت سهامی تعاونی
‌نوع مدیریت: دولتی شخصی هیأت مدیره انواع دیگر:
‌وضعیت ساختمانی: کامل نیاز به تعمیر اساسی در حال ساخت زمین
‌فرم اطلاعات و مشخصات استخر
1 - مشخصات مؤسس:
‌نام... نام خانوادگی.... فرزند.... متولد.... شماره شناسنامه.... صادره از....
شغل... ساکن.... میزان تحصیلات.... رشته تحصیلی.... رشته تخصص‌ورزشی.... سابق
تجربی و کاری در زمینه ورزش
‌آدرس و تلفن منزل
‌آدرس و تلفن محل کار
2 - مشخصات شرکا:
‌الف -
ب -
ج