تغییر نام روستای دره عثمان تابع شهرستان تویسرکان استان همدان به سادات آباد

‌تغییر نام روستای دره‌عثمان تابع شهرستان تویسرکان استان همدان به سادات‌آباد
1364.06.03 - 31646 - 1364.06.11 - 486
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.6.3 بنا به پیشنهاد شماره 2767.5.52.2865 مورخ
64.4.10 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه 1362 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند نام روستای دره‌عثمان تابع شهرستان
تویسرکان، استان همدان، به سادات‌آباد‌تغییر یابد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر