تکمیل و اصلاح آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها

‌تکمیل و اصلاح آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و
صدور پروانه نمایش آنها
1364.06.03 - 6570 - 1364.06.19 - 489
&‌شهرداری - فرهنگ و هنر - کیفری - نظام صنفی
&‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.6.3 بنا به پیشنهاد شماره 8.319 مورخ 1364.3.1
وزارت ارشاد اسلامی و به استناد بند (ی) ماده (‌د) قانون تأسیس‌وزارت ارشاد اسلامی
"‌اطلاعات و جهانگردی" مصوب 1353 آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو
و صدور پروانه نمایش آنها موضوع مصوبه‌شماره 60566 مورخ 61.12.9 هیأت وزیران را به
شرح ذیل تکمیل و اصلاح نمودند:
1 - در تمام مواد و تبصره‌های آیین‌نامه عبارت "‌هیأت نظارت" به "‌شورای بازبینی"
تبدیل می‌یابد.
2 - مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 آیین‌نامه به
ترتیب به مواد 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19
تغییر می‌یابد.
3 - ماده‌ای به شرح ذیل به عنوان ماده 4 به آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
‌ماده 4 - معاونت سینمایی می‌تواند بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی از نمایش
فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (‌در‌صورت
امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر بنماید.
4 - در ماده 6 آیین‌نامه عبارت "‌متشکل از افراد ذیل" در سطر دوم پس از کلمه
"‌هیأتی" و قبل از عبارت "‌با توجه" حذف می‌گردد.
5 - تبصره ماده 6 آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
‌تبصره ماده 6 - یک نفر از اداره کل نظارت و نمایش بدون داشتن حق رأی سمت دبیری
شورا را به عهده داشته و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء شورای‌مذکور به عنوان
علی‌البدل انجام وظیفه می‌نماید.
6 - ماده 7 آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
‌ماده 7 - رسمیت جلسات و نحوه رأی‌گیری و اعتبار آن به موجب آیین‌نامه داخلی خواهد
بود که توسط شورای بازبینی تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر ارشاد‌اسلامی به مرحله
اجرا در می‌آید.
7 - در ماده 8 آیین‌نامه عبارت "‌و بازبینی شورای مربوطه و تأیید آن" پس از کلمه
"‌مورد نظر" و قبل از فعل "‌ می‌تواند" اضافه می‌گردد.
8 - در تبصره 2 ماده 10 آیین‌نامه عبارت "‌کسب اطلاع به عبارت "‌کسب مجوز" تغییر
می‌یابد.
9 - تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 10 آیین‌نامه اضافه می‌گردد.
‌تبصره 3 - فیلمهای ایرانی که در شورای بازبینی مردود شناخته می‌شوند بنا به
درخواست مدیر کل نظارت و نمایش و تأیید معاونت امور سینمایی می‌توانند‌جهت بازبینی
مجدد به شورای عالی نظارت ارجاع گردند.
10 - ماده 11 آیین‌نامه به شرح ذیل اصلاح و تبصره 4 آن حذف می‌گردد.
‌ماده 11 - شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر و با حکم وزیر ارشاد اسلامی منصوب
می‌گردند:
‌الف - نماینده تام‌الاختیار وزیر ارشاد اسلامی
ب - معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد اسلامی
ج - معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی
‌د - معاونت امور هنری وزارت ارشاد اسلامی
ه - مدیر کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی که ضمن حق رأی سمت دبیر جلسه را
خواهد داشت.
11 - تبصره‌ای به ماده 12 آیین‌نامه به شرح ذیل اضافه می‌گردد.
‌تبصره - چنانچه پس از صدور پروانه نمایش "‌فیلم" به دلیل عدم امکانات فنی و مواد
خام (‌با تأیید مدیر کل نظارت و نمایش) نمایش عمومی آن به تعویق افتد‌مدت مذکور به
مدت اعتبار پروانه نمایش افزوده می‌گردد.
12 - ماده‌ای به عنوان ماده 13 با یک تبصره به شرح ذیل به آیین‌نامه افزوده گردیده
و ماده 13 آیین‌نامه قبل به ماده 15 آیین‌نامه تغییر می‌یابد.
‌ماده 13 - فیلم‌هایی که جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش برای نمایش درآمدن در
سینماهای کشور به اداره کل نظارت و نمایش ارائه می‌شود مدت زمان‌نمایش آنها نباید
از 75 دقیقه کمتر باشد.
‌تبصره - در صورتی که نمایش فیلمی توسط شورای بازبینی بلامانع تشخیص داده شود و
مدت زمان آن بین 75 لغایت 80 دقیقه باشد نمایش فیلم مذکور باید به‌همراه یک فیلم
کوتاه باشد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر