تعیین برادر محسن دعاگو فیض آبادی به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای سرپرستی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و برادر زورق به عنوان عضو علی البدل

‌تعیین برادر محسن دعاگو فیض‌آبادی به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای سرپرستی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و برادر زورق به عنوان عضو علی‌البدل
1364.08.26 - 58180 - 1364.09.02 - 742
&‌مطبوعات و ارتباط جمعی
&‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.8.26 به استناد ماده 2 قانون اداره صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران مصوب 59.10.8 مجلس شورای اسلامی برادر‌محسن دعاگو فیض‌آبادی
را به عنوان نماینده قوه مجریه در شورای سرپرستی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
و برادر زورق را به عنوان عضو علی‌البدل‌شورای مذکور تعیین نمودند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر