آیین نامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه

‌آیین‌نامه اجرایی قانون انتشارات اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه
1365.04.04 - 83104 - 1365.04.10 - 302
&‌بودجه - سازمانهای دولتی - مطبوعات و ارتباط جمعی
&‌وزارت امور خارجه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.4.4 بنا به پیشنهاد شماره 5.5554 ـ 520.994.4 مورخ
1364.6.3 وزارت امور خارجه در اجرای ماده واحده قانون‌انتشار اسناد طبقه‌بندی شده
وزارت امور خارجه مصوب 63.12.9 آیین‌نامه اجرایی زیر را تصویب نمودند.
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه
‌ماده 1 ـ به منظور انتشار اسناد موجود در بایگانی وزارت امور خارجه به شیوه علمی
و همچنین فراهم آوردن شرایط امکانات مناسب برای تدوین و تحریر دقیق‌و علمی تاریخ
روابط سیاسی و بین‌المللی ایران مرکزی در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت
امور خارجه به نام "‌واحد نشر اسناد" تحت نظر "‌شورای‌عالی نظارت بر تدوین و نشر
اسناد" که در این آیین‌نامه شورای عالی خوانده می‌شود به شرح ذیل تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 ـ وظایف واحد نشر اسناد به شرح زیر است.
‌الف ـ بررسی، شناسایی و دسته‌بندی اسناد.
ب ـ ترمیم اسناد
ج ـ تنظیم فهرست‌های موضوعی و تحلیلی از اسناد موجود براساس دسته‌بندهای مذکور در
بند الف و انتشار این فهرست‌ها در صورت لزوم.
‌د ـ تشخیص کمبودهای ناشی از ابهامات موجود در اسناد و یا مواردی دیگر از این
قبیل.
‌ه‍ـ همکاری با بایگانی‌ها و سایر مراکز نگهداری اسناد از قبیل دانشگاه‌ها و
سازمان‌های تحقیقاتی مهم کشور و نیز برقراری ارتباط با مراکز اسناد ملی ایران
وابسته‌به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین جستجو در بایگانی‌های مهم
دیگر کشورها و استفاده و تهیه از بایگانی‌های کشورهای خارجی و نیز کتب و‌مجموعه‌ها
خصوصی اسناد به منظور رفع کمبودها.
‌و ـ پژوهش در زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و مسایل مربوط به سیاست داخلی و خارجی
مرتبط به اسناد و زندگی نامه اشخاصی که به نحوی از انحای نام آنها‌در اسناد ذکر
شده است به منظور روشن کردن محتوی اسناد و برقراری ارتباط میان آنها و تنظیم نتیجه
این پژوهش‌های به اختصاص و به صورت مقدمه، توضیح،‌شرح و تعلیقات.
‌ز ـ تدوین علمی اسناد و انتشار منظم آنها منظم آنها به ترتیب.
ح ـ دسته‌بندی اسناد از لحاظ اهمیت سیاسی، اجتماعی، تاریخی و سایر موضوعات و ... و
تهیه میکروفیلم ذخیره و تأمین آن به ترتیب اهمیت و اولویت.
‌ماده 3 ـ شورای عالی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد نشر هرگونه سند
می‌باشد و حاکمیت ـ تمامیت ارضی ـ امنیت ملی و منافع جمهوری اسلامی را‌مدنظر خواهد
داشت متشکل از افراد زیر می‌باشد:
ـ وزیر امور خارجه و دونفر از معاونین وزارت‌خانه به انتخاب ایشان.
ـ رییس سازمان اسناد ملی ایران.
ـ مسئول دبیرخانه وزیر امور خارجه.
ـ مسئول دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ـ مسئول واحد نشر اسناد.
‌تبصره 1 ـ ریاست این شورا به عهده وزیر امور خارجه می‌باشد و در غیاب وی سرپرست
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
‌تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.
‌ماده 4 ـ مسئول واحد نشر اسناد دبیر شورای عالی خواهد بود.
‌ماده 5 ـ وظیفه دبیر شورا هماهنگ ساختن امور شورای عالی ـ اجرای تصمیمات شورای
عالی ـ نظارت بر انجام امور وظایف مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه‌می‌باشد.
‌ماده 6 ـ وظایف شورای عالی با در نظر گرفتن هماهنگ کلیه مصالح جمهوری اسلامی
ایران مذکور در ماده 3 عبارت است از: اجازه انتشارات اسناد ـ پیشنهاد‌تشکیلات واحد
نشر اسناد و آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه انتشار و یا استفاده محققان از اصل و یا
تصویب آنها و نیز مقررات مربوط به چگونگی استفاده محققان‌حقیقی یا حقوقی از اسناد.
‌ماده 7 ـ اسنادی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (1357.11.222) تنظیم شده‌اند
حداقل پس از 30 سال از تاریخ تنظیم قابل انتشار خواهند بود.
‌ماده 8 ـ تصمیمات شورای عالی پس از امضای وزیر امور خارجه قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 9 ـ استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از وزارت امور خارجه از طریق
شورای عالی میسر خواهد بود.
‌ماده 10 ـ بودجه واحد نشر همه ساله جزو بودجه وزارت امور خارجه پیش‌بینی و از محل
اعتبارات مصوب تأمین می‌شود.
‌میرحسین موسوی ـ نخست وزیر