انتصاب برادر عباس میرزاابوطالبی به عنوان استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

‌انتصاب برادر عباس میرزاابوطالبی به عنوان استاندار استان کهگیلویه
و بویراحمد
1365.06.26 - 60630 - 1365.07.01 - 558
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.6.26 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نموند برادر
عباس میرزا ابوطالبی به عنوان استاندار استان کهگیلویه و بویر احمد‌منصوب گردد.
ضمناً از خدمات و زحمات استاندار قبلی این استان برادر قنبری نیز بدین وسیله تشکر و
قدردانی می‌شود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر