ایجاد و تشکیل تعداد 5 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان دشتی تابعه استان بوشهر

‌ایجاد و تشکیل تعداد 5 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان دشتی تابعه استان بوشهر
1365.08.18 - 64012 - 1365.09.05 - 742
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.8.18 بنا به پیشنهاد شماره 7143.1.5.53 مورخ
1365.8.1 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون
مذکور مصوب مهرماه 1363 و طبق ماده 3‌قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب
نمودند:
‌در شهرستان دشتی تابعه استان بوشهر تعداد 5 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکان‌ها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق کروکی و نقشه‌های 250000:1‌ضمیمه به شرح زیر ایجاد
و تشکیل گردد:
1 ـ دهستان مرکزی
‌به مرکزیت روستای بوحیری مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 ـ عربی 2 ـ بادام‌زار 3 ـ مزرعه شیرینه 4 ـ بنگه 5 ـ لنگک (‌ناخکی) 6 ـ
خمینی‌آباد 7 ـ محمدآباد 8 ـ بوحیری 9 ـ مل‌گل (‌مل‌اشگ) 10 ـ مل‌گاودان 11 ـ
منقل12 ـ گوری 13 ـ زرگری 14 ـ بندو 15 ـ لاور شرقی.
2 دهستان کاکی
‌به مرکزیت روستای کاکی مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح زیر:
1 ـ تلخو 2 ـ ریگ‌دان 3 ـ بنیاد 4 ـ کاکی 5 ـ باغ‌سالی 6 ـ گنخک کورا 7 ـ باغ خره
8 ـ باغ شور 9 ـ گنخک شیخی 10 ـ گنخک رییسی 11 ـ گزک 12 ـ مله‌گرده 13ـ مسیله‌کلو
14 ـ مسیله بهمنی 15 ـ مسیله کشوری 16 ـ مسیله فخری 17 ـ مسیله کوسه 18 ـ زار
قنبری 19 ـ مسیله عبدی 20 ـ هلالی منصوری 21 ـ هلالی‌احمدی (‌حاجی عوض) 22 ـ نوشاد
23 ـ شعری 24 ـ کرکی 25 ـ منگه‌زار 26 ـ کناری 27 ـ آبکش 28 ـ مخدان 29 ـ منواحمدی
(‌ اسلام‌آباد) 30 ـ مجمبو 31 ـ‌جاشک.
3 ـ دهستان شنبه و طسوج
‌به مرکزیت روستای شنبه مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح زیر:
1 ـ باغان 2 ـ کردلان 3 ـ درویشی 4 ـ ابلهان (‌اسلام‌آباد) 5 ـ شنبه 6 ـ دشت‌زال
حسین‌آباد 7 ـ دشت‌زال نرگسی 8 ـ دشت‌زال شمالی 9 ـ همویی 10 ـ سنا 11 ـ‌خروک 12 ـ
گرازی 13 ـ رزم‌آباد 14 ـ چاه‌گاه 15 ـ مزرعه حاج احمدی 16 ـ پشک 17 ـ کشتو 18 ـ
چاه بالا 19 ـ کاروانه 20 ـ سهو 21 ـ محمدریز 22 ـ کناربندک23 ـ صحبتی 14 ـ دشت
پلنگ 25 ـ دهوک 26 ـ اژدرخوس 27 ـ سرمک 28 ـ بنو 29 ـ حناشور 30 ـ سیل‌گاه 31 ـ
بن‌بید 32 ـ تنگ‌باغ.
4 ـ دهستان چغاپور
‌به مرکزیت روستای بادوله مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 ـ مقاتل 2 ـ فقیه احمدان 3 ـ شرکت ژیان 4 ـ باغ علی‌باقر 5 ـ طویل‌دراز 6 ـ
گزدرازمیرک 7 ـ گزمل‌خرک 8 ـ چم کور 9 ـ برید 10 ـ فقیه صالحی 11 ـ آب سبز 12ـ
دهداری 13 ـ مرحوای (‌مرحبایی) 14 ـ حسین زائری 15 ـ ناصری 16 ـ دمنالو 17 ـ
بامنیر 18 ـ خانی 19 ـ سرکمر 20 ـ بادوله 21 ـ بیکسان 22 ـ سالی 23 ـ‌درگوی شمالی
24 ـ درگوی جنوبی 25 ـ اسماعیل محممودی 26 ـ لوکی.
5 ـ دهستان خورموج
‌به مرکزیت روستای درازی مشتمل بر 13 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 ـ زیزار 2 ـ جبری 3 ـ احشام قائدی 4 ـ فقیه حسنان 5 ـ زیر عباسی 6 ـ حیدری 7 ـ
وراوی 8 ـ میانخوه 9 ـ چارک 10 ـ درازی 11 ـ چاووشی 12 ـ چهله 13 ـ‌کلل.
‌تبصره 1 ـ هرگونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستان‌های تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستان‌های همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر