ایجاد و تشکیل تعداد 3 دهستان شالم روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان دیر تابع استان بوشهر

‌ایجاد و تشکیل تعداد 3 دهستان شالم روستاها، مزارع و مکانها
در شهرستان دیر تابع استان بوشهر
1365.08.18 - 64004 - 1365.09.05 - 745
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.8.18 بنا به پیشنهاد شماره 7141.1.5.53 مورخ
1365.8.1 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون
مذکور مصوب مهر ماه 1363 و طبق ماده 3‌قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب
نمودند:
‌در شهرستان دیر تابع استان بوشهر تعداد سه دهستان شامل روستاها، مزارع و مکان‌ها
در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های 250000:1‌ضمیمه به شرح زیر
ایجاد و تشکیل گردد:
1 ـ دهستان آبدان
‌به مرکزیت روستای آبدان مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ آبدان 2 ـ احشام احمد 3 ـ احشام نو 4 ـ احشام نو 5 ـ آسیاب مظفر 6 - اولی سفلی
7 ـ اولی علیا 8 ـ باغ عالی 9 ـ باغ ناصر 10 ـ بجردون 11 ـ بردستان 12 ـ‌بنای راشد
13 ـ بطانه 14 ـ بی‌بی خاتون 15 ـ پشت آسمان 16 ـ تل رییس 17 ـ تل سنگ 18 ـ تلمبه
حاتمی 19 ـ تنگ خوش 20 ـ جیرانی پایین و بالا 21 ـ‌جمرک جنوبی 22 ـ جمرک شمالی 23
ـ چاه‌قد 24 ـ خرگونه 25 ـ خره‌خرگی 26 ـ خمه‌دان 27 ـ دوراهک 28 ـ راهداری 29 ـ
زعفرانی 30 ـ زیبا 31 ـ سرمستان32 ـ سهول 33 ـ فاریاب 34 ـ قلیل 35 ـ کنارترشان 36
ـ گچوی مظفرآباد 37 ـ گشی 38 ـ گزنگ 39 ـ گله‌زنی 40 ـ گنوی 41 ـ لمبدان پایین 42
ـ لمبدان‌حاجی‌آباد 43 ـ لمبدان شیخ‌آباد 44 ـ لمبدان مجید 45 ـ محمدعلی درویشی 46
ـ مخدان 47 ـ مزرعه سرد 48 ـ مل‌خرک جنوبی 49 ـ مل‌خرک شمالی 50 ـ‌مل‌گاه 51 ـ
ملاسالمی 52 ـ نوکن.
2 ـ دهستان کبگان
‌به مرکزیت روستای مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ اسمعیل محمودی 2 ـ باغ پیر 3 ـ بالنگستان 4 ـ بریکان 5 ـ برمصاد 6 ـ تل 7 ـ
چاه حسین جمال 8 ـ رییسی 9 ـ زایرابول 10 ـ زیارت 11 ـ زیرراهک 12 ـ‌شرکت نفت 13 ـ
شیخان سلنجی 14 ـ شهاب 15 ـ ماری 16 ـ کبگان 17 ـ کردوان سفلی 18 ـ کردوان علیا 19
ـ کلات 20 ـ کلبیاامام‌زاده 21 ـ کلبیا حاجی‌پور22 ـ کلبیا محمودی 23 ـ کوری 24 ـ
لاور ساحلی 25 ـ مرده‌شوری 26 ـ میته 27 ـ میدری.
3 ـ دهستان بردخون
‌به مرکزیت روستای بردخون مشتمل بر روستای‌ها، مزارع و مکان‌هابه شرح زیر می‌باشد:
1 ـ احشام کهنه 2 ـ اشکوری 3 ـ برام حسن 4 ـ بردخون کهنه 5 ـ بردخون نو 6 ـ برید 7
ـ حاجی مهدی 8 ـ چاه پهن 9 ـ درود احمد 10 ـ دمیکز 11 ـ دوپلنگو 12ـ زیدون 13 ـ
زیرود 14 ـ شهنیاء 15 ـ شیبرم 16 ـ کمالی 17 ـ کمال احمدی 18 ـ کورک 19 ـ کزخون 20
ـ مغدان 21 ـ مل‌کوری 22 ـ مل‌گنزه 23 ـ مل‌سوخته24 ـ میرزا حبیب 25 ـ نرکوه 26 ـ
نودرار.
‌تبصره 1 ـ هرگونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستان‌های تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده،‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستان‌های همجوار به اجرا در نیامده، همچنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستان‌های
همجوار با شهرستان‌های دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 ـ با تصویب محدوده دهستان‌های واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه در محدوده آن ملاحظه
شود یا در آینده به وجود آید و در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر