انتصاب برادر علی دانش منفرد به عنوان استاندار استان همدان

‌انتصاب برادر
علی دانش‌منفرد به عنوان استاندار استان همدان
1365.12.10 - 110772 - 1365.12.14 - 1092
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.12.10 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمودند:
‌برادر علی دانش‌منفرد به عنوان استاندار همدان منصوب گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر