ایجاد و تشکیل تعداد 13 دهستان شامل روستاها - مزرع و مکانهای مذکور در این تصویب نامه در شهرستان سراوان تابع استان سیستان و بلوچستان

‌ایجاد و تشکیل
تعداد 13 دهستان شامل روستاها - مزرع و مکانهای مذکور در این تصویب‌نامه در
شهرستان سراوان تابع استان‌سیستان و بلوچستان
1366.02.02 - .110896ت462 - 1366.06.15 - 138
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11474.1.5.53 مورخ
65.12.14 وزارت کشور در اجرای ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری و
تبصره‌های ذیل آن به استناد ماده 13 قانون و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب مهر
ماه سال 1363 تصویب نمودند:
‌در شهرستان سراوان تابع استان سیستان و بلوچستان تعداد 13 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های1.250.000
ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران می‌باشد به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان پسکوه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پسکوه مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - انگوی، 2 - پسکوه، 3 - پیرسر، 4 - تلس، 5 - تنگ تنور، 6 - حق‌آباد، 7 -
خداآباد، 8 - خشانی، 9 - دوست‌آباد، 10 - ده بالا، 11 - رحمت‌آباد، 12 -‌سرسوره،
13 - سیادک، 14 - شهیدک، 15 - کتوران، 16 - کش‌آباد، 17 - کله قلندر، 18 - کله
گیش، 19 - کله گنان، 20 - کله هوک، 21 - کوه نهره، 22 - کهن‌رودین، 23 - کهن کریم،
24 - گرناک، 25 - گل گوشن، 26 - گنداب سفلی، 27 - گنداب علیا، 28 - ملک‌آباد، 29 -
مهرآباد، 30 - نرمه یوک، 31 - نلی، 32 -‌شیرآباد، 33 - گیروانی، 34 - قادرآباد، 35
- کهن میرجرچ، 36 - گروک، 37 - رزگ، 38 - دارین چاه، 39 - کهن جنگی، 40 - کهن
شه‌مراد، 41 - حرمیری،42 - کتوران علیا، 43 - چاه یارمحمد، 44 - اسلام‌آباد، 45 -
رحمت‌آباد، 46 - ابراداک، 47 - حسین‌آباد، 48 - علی‌آباد، 49 - احمدآباد، 50 -
بهرام‌آباد، 51 -‌کریم‌آباد، 52 - کلک‌سر عالی، 53 - ملاب، 54 - کهن‌محمد، 55 -
کهن‌گل محمد، 56 - بوک، 57 - ناگان، 58 - کتبوک، 59 - کله سهران، 60 - کله حرمی.
2 - دهستان گشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گشت مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کلک پلنگ، 2 - کلک جمالی، 3 - کلک دینار، 4 - کلک گیتی، 5 - کلک واجه، 6 -
کمال‌آباد، 7 - شیم رستم، 8 - دشتو، 9 - تیغ‌آب، 10 - جبارآباد، 11- آب انبار، 12
- گیدست، 13 - پشتوک، 14 - بندران، 15 - چاه خدابخش، 16 - چاه گزوک، 17 - چاه
نخود، 18 - بادامو، 19 - زراکی، 20 - گشت، 21 -‌کوه سفید، 22 - کوه سری، 23 - چاه
جمیل، 24 - خلیل‌آباد، 25 - چاه آلو، 26 - الله‌آباد، 27 - سرینگوگ، 28 - کلک کوه
سفید، 29 - کهن‌مسکن، 30 - چاه‌دلیری، 31 - هری‌چاهی، 32 - بزم‌بلوم.
3 - دهستان ناهوک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کشکوک مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کشکوک، 2 - گاردن، 3 - سینگان، 4 - کوهک، 5 - کوه سرخ، 6 - کوه سیاه، 7 -
گروانی، 8 - گری، 9 - گوهر کوه، 10 - زیادی، 11 - ناگذار، 12 - چاه‌جنگو، 13 - کود
چاه، 14 - نورآباد، 15 - قلعه ناهوک، 16 - سرگله، 17 - گانی، 18 - کالونان، 19 -
نگاران، 20 - سولاحان، 21 - مهرآباد، 22 - قلعه خاش،23 - پشت کتابی، 24 -
نصرت‌آباد، 25 - گچی، 26 - تنکان، 27 - اسلام‌آباد
4 - دهستان جالق
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خوشاب مشتمل بر 42 روستا مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - پشت دم، 2 - تپوک، 3 - تل کوه، 4 - چگرده، 5 - خوشاب، 6 - دکانان، 7 - ده
صیادان، 8 - سروک، 9 - سرکوه، 10 - سورو، 11 - سوروک، 12 -‌شیشه‌ریز، 13 -
صدیق‌آباد، 14 - قلعه امراء، 15 - قلعه دادمحمد، 16 - قلعه محمدکریم، 17 - قلعه
ملا، 18 - قلعه ملک، 19 - قنات جمعه، 20 - کلشان‌نظرآباد، 21 - کله پهلوان، 22 -
گورک، 23 - کولو، 24 - کوهکن، 25 - کوهکن علیا، 26 - کهنه قلعه، 27 - گیتانک، 28 -
مک سوخته، 29 - مهران‌آباد، 30- نرانو، 31 - گز کمشادزهی، 32 - جوانکن، 33 -
آبسرد، 34 - خوشاب، 35 - خوشاب جالق، 36 - کوهک، 37 - قلعه شیرمحمد، 38 - پاسگاه
ژاندارمری‌شماره 1، 39 - صیادان بالا، 40 - صیادان پایین، 41 - حاجی‌آباد، 42 -
کشان.
5 - دهستان بیرک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای چاهوک مشتمل بر 51 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گرماهان بالا، 2 - گرماهان پایین، 3 - مانش، 4 - کلان کورد، 5 - ناصرآباد، 6 -
کتکان، 7 - کهن کریم‌بخش، 8 - کهن مرید، 9 - کهن کورکان، 10 - کوه‌سیجی، 11 - کهن
سیدمحمد، 12 - ندان، 13 - ساندک، 14 - گیتانی، 15 - لدخوکان، 16 - ریگنتوک، 17 -
انسجیرک، 18 - انگوری، 19 - پورکت‌آباد، 20- پوزک، 21 - گتان، 22 - سیاه انفاق
بالا، 23 - سیاه انفاق پایین، 24 - کهن‌خان محمدبالا، 25 - گلمی، 26 - کریم‌آباد،
27 - نوک‌آباد، 28 - کهن یارمحمد،29 - کهن پیروز، 30 - جنوک، 31 - زکوکان، 32 -
کلمیرک، 33 - پتکوک، 34 - زهنروه، 35 - انادان، 36 - فلکی، 37 - رختی، 38 -
کمال‌آباد، 39 - رگ‌سیاه، 40 - سر، 41 - رودخانه موسی، 42 - کنارآزاد، 43 -
مرادآباد، 44 - هوبوک، 45 - چاهوک، 46 - جمک، 47 - هو، 48 - چد بالا، 49 - چد
پایین، 50- چاه ملا گل‌محمد، 51 - نرنیت.
6 - دهستان زابلی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زابلی مشتمل بر 122 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - افضل‌آباد سفلی، 2 - بناب، 3 - امیرآباد، 4 - پرچک، 5 - پرکن، 6 - پیرآباد، 7
- پیرگران، 8 - چاتی پایین، 9 - چتوک، 10 - چگرد، 11 - خوشاب، 12 -‌دادل، 13 -
رب‌آباد، 14 - زری، 15 - زابلی، 16 - زانتوری، 17 - زهگان، 18 - مکوک، 19 - لورک،
20 - کشک، 21 - گل‌گری، 22 - کلاتک، 23 - کلان،24 - کتگان، 25 - سیدآباد، 26 -
شاشکی، 27 - شمس‌آباد، 28 - شهردراز، 29 - شیزنوک، 30 - عزیزآباد، 31 - قادرآباد،
32 - کارچی، 33 - کاشکایی، 34- کهن حسین بالا، 35 - کهن حسین پایین، 36 - کهن
خوشاب، 37 - کهن رسولبخش، 38 - کلک، 39 - کوران، 40 - کهن‌شاه سلیم، 41 - کهن شهر،
42 -‌کهن تاج محمد، 43 - کهن مگار، 44 - کهن ملا، 45 - کهن ملک محمد، 46 - کیکی،
47 - گدامدر، 48 - گرگ، 49 - گرپیک، 50 - تود، 51 - تودان، 52 -‌افضل‌آباد، 53 -
سکوک، 54 - بلندان، 55 - سورچکی، 56 - سورک، 57 - شیب، 58 - شیرآباد، 59 - کاشنوک،
60 - کشک، 61 - کلگ سفلی، 62 - کلگ‌علیا، 63 - نورآباد، 64 - نوک‌آباد، 65 - چتوک،
66 - نوک‌آباد، 67 - نوک جو، 68 - نوکین ده، 69 - هان، 70 - هنرآباد بالا، 71 -
هنرآباد پایین، 72 -‌شورابک، 73 - گوری، 74 - ناکان، 75 - دهی، 76 - رییسان ناک،
77 - کهن
کرم، 78 - کهن کهور، 79 - کنجم، 80 - میرآباد، 81 - چوبالا، 82 - منظوری،83 -
میانی بالا، 84 - ماهانی، 85 - مزرعه مسکین، 86 - مزرعه ملا ابراهیم، 87 - ممی، 88
- کوه پاده، 89 - سیاه کهلو، 90 - ندلن، 91 - کهن کریم بخش،92 - شکوک، 93 - جانی
بالا، 94 - محمد زاشوی، 95 - کاشکایی، 96 - کهن علیخان، 97 - کریم‌آباد، 98 -
ثرادان، 99 - یل‌آباد، 100 - امیرآباد، 101 -‌کهن شیرمحمد، 102 - کهن چراغ، 103 -
ناگ، 104 - زرد، 105 - کهنانی، 106 - دهان، 107 - زیارت، 108 - مولتان، 109 -
تربت، 110 - کوهک، 111 -‌میرزاآباد، 112 - محمد اصدر، 113 - سرور، 114 - تل، 115 -
بی‌سیم، 116 - حاجی‌آباد، 117 - بهرآباد، 118 - کهن حسین‌آباد، 119 - ندان، 120 -‌
ایستگاه رادیویی، 121 - پاسگاه ژاندارمری، 122 - برق عپر.
7 - دهستان سیب و سوران
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سوران مشتمل بر 93 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آپاتان، 2 - چاه ولی‌محمد، 3 - سوران، 4 - چاه حاج غلام، 5 - مرافات، 6 -
مرکوک، 7 - کنگ، 8 - گراده، 9 - گورکایین، 10 - اسلام‌آباد، 11 -‌حاجی‌آباد، 12 -
چاه مولاداد، 13 - چاه مولوی محمد عیسی، 14 - دشتک، 15 - ده غلام، 16 - دهان، 17 -
سولان، 18 - سیب، 19 - شک‌بند، 20 - شهر‌ملا، 21 - غریب‌آباد، 22 - ککی، 23 -
کلاتک، 24 - کلگ، 25 - چاه عبدالحمید، 26 - چاه رسولبخش، 27 - چاه سلیم، 28 - چاه
شاهو، 29 - چاه‌شیرخان، 30 - ریگ‌چی بالا، 31 - ریگ‌چی پایین، 32 - ریگ‌چی وسط، 33
- زیارت، 34 - سادریگان، 35 - ستارآباد، 36 - گنتی، 37 - کهن شیخ حسن،38 - کهن
گرمشاه، 39 - کهن گرمشاهک، 40 - کهن ملا، 41 - کهن چاه ملک، 42 - کهن میر، 43 -
کهنوک، 44 - کشک، 45 - کوره شهید فیض، 46 - چاه‌نادر، 47 - کوره محمد حاجی‌عباس،
48 - مرادآباد، 49 - چاه حسن، 50 - حکیم‌آباد، 51 - چاه شیروان، 52 - چاه مولوی
محمد ذکر، 53 - چاه ملاعینی، 54- چاه ملک، 55 - چاه فیض محمد، 56 - کمال‌آباد، 57
- کناری، 58 - چاه قادربخش، 59 - چاه قدرت، 60 - احمدآباد، 61 - چاه قندهار، 62 -
شندان، 63- کمال‌آباد، 64 - نورآباد، 65 - رحمت‌آباد، 66 - چاه حاج سیدمحمد، 67 -
کهورآباد، 6
8 - گدوک، 69 - سری‌کناری، 70 - امین‌آباد، 71 - چاه آدینه، 72 -‌چاه اسکانی، 73 -
چاه آسیابی، 74 - چاه برکت، 75 - چاه گل نیک، 76 - چله حاج حیات، 77 - چاه حاج
عباس، 78 - محمودآباد، 79 - چاه جم، 80 -‌دولت‌آباد، 81 - کلک حسن، 82 - چاه حکیم،
83 - چاه ملامحمد رحیم، 84 - خوشاب نصیر، 85 - چاه حاج حسین‌خان، 86 - چاه بیست و
دوم بهمن، 87- چاه مراد، 88 - ناصرآباد، 89 - چاه بخشدار، 90 - چاه ملا فخرالدین،
91 - کنتی‌در، 92 - مدینان، 93 - چاه پیر.
8 - دهستان حومه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ده محمدی مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - محمد هتیک، 2 - آسپیچ، 3 - پرکان، 4 - داورپناه یادزک، 5 - هوشک، 6 - مگاور، 7
- مزرعه ایستگاه جنگل، 8 - مشکوتک، 9 - ناگان، 10 - ناهیچ،11 - نران، 12 - نپتون،
13 - هیتک محمدی، 14 - بن‌بند، 15 - پیرآبند، 16 - جتوکی، 17 - جهادآباد، 18 -
جهلین، 19 - جیبر، 20 - چشمه امیرعمر، 21- دردوک، 22 - دهتوک، 23 - ده نوکین، 24 -
دهک، 25 - سردن، 26 - سیدآباد، 27 - شمس‌آباد، 28 - غریب‌آباد، 29 - کش، 30 -
کلاتک، 31 -‌گلپورگان، 32 - کلک پلنگ، 33 - کمبی، 34 - کناردان، 35 - کولو، 36 -
گنبان، 37 - چاه خاکی زهی، 38 - پاسگاه دوراهی، 39 - چاه انقلاب، 40 -‌مرغداری، 41
- چاه حاج بهرام، 42 - الله‌آباد، 43 - چاه رحیمی، 44 - چاه حاجی شهسوار خنگی‌زه،
45 - رنگییان، 46 - کله‌سری، 47 - کهنک محمدی،48 - ده‌محمدی، 49 - دستک، 50 -
ماستیک، 51 - احمدی، 52 - آسیاب، 53 - زیارت، 54 - کهن مدان، 55 - گیش در.
9 - دهستان کله‌گان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کله‌گان مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اپیک، 2 - باغچه، 3 - بند، 4 - جنگل سیاهان، 5 - ده، 6 - سردک، 7 - سرکوه، 8 -
سوران، 9 - ششداشکندان، 10 - شیب، 11 - فهره، 12 - کرگان، 13- کشکهوران، 14 -
کله‌دین، 15 - کله‌هوگ، 16 - گیشه، 17 - لچی، 18 - ناگان، 19 - هماتک، 20 - ناگ
گلم، 21 - قنات سویچه، 22 - هگفتاردر، 23 -‌قنات کهنوک، 24 - تیغ بزآب، 25 -
پاسگاه ژاندارمری شماره شش، 26 - دریان، 27 - چاه محمدآباد، 28 - کله‌گان، 29 -
دی‌ولیک، 30 - سی‌تک، 31 -‌ نوک‌آباد
10 - دهستان هیدوچ
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هیدوچ مشتمل بر 143 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آسکان دشت، 2 - ازگندی، 3 - اندور، 4 - باگی، 5 - بگان، 6 - بناف، 7 - بنگر، 8
- پاچنگ، 9 - پردیزک، 10 - پرکن‌آباد، 11 - پلنگی آدرناک، 12 -‌پوگونزی، 13 -
پولگی، 14 - پیرایی پایین، 15 - پیرایی بالا، 16 - پینک آذرناک، 17 - توندو، 18 -
جتاندر، 19 - جکان، 20 - جهلی شهر، 21 - چشمک،22 - چگرده، 23 - جیرنگ، 24 - خانگ،
25 - خوشاب، 26 - دازندر، 27 - دالجین، 28 - دپکور، 29 - درفی، 30 - دگاران، 31 -
دوسر، 32 - رودبلوچ،33 - ریگوگان، 34 - زرادان، 35 - زهوک، 36 - زیارت، 37 - زیارت
سراب، 38 - ساموگان بالا، 39 - سرزه کله چار، 40 - رناگ، 41 - سکان، 42 -
سنت‌گواک، 43 - سنگسار سورچکی، 44 - شوک شیخی، 45 - صندرایی، 46 - صوفی، 47 -
صیدران، 48 - قلعه، 49 - کاشوک، 50 - کروچی پایین، 51 -‌کروچی بالا، 52 - کشک
آدرناک، 53 - کطوئی، 54 - کفتگان، 55 - کلگتان، 56 - کلویی، 57 - کلوکی، 58 -
کلویی هاشم، 59 - کله بالی، 60 - کله بکر، 61- کله چار، 62 - کله سری، 63 - کله
گتان، 64 - دازندر، 65 - کله‌گیری، 66 - کنتک چیری، 67 - کنت سری، 68 - کورآوران،
69 - کورناهوت، 70 -‌کوسیچی، 71 - کوشان، 72 - کهن‌خان، 73 - محمدداد، 74 -
گرانچور، 75 - گرانی‌بن، 76
- گربن، 77 - گروان، 78 - گزان توفان، 79 - گزیستان، 80 -‌گزجهلی، 81 - کن‌زوک، 82
- گورابک، 83 - گوهرمیلی، 84 - گیتان، 85 - گبدر، 86 - مابندک، 87 - مانی‌کوک، 88
- مچ‌چوت، 89 - مرغانریت، 90 -‌موردان، 91 - میان‌زه، 92 - میشواد، 93 - میشود، 94
- ناگ، 95 - ناگ جهلی، 96 - ناودک، 97 - ناهرت، 98 - نرکان، 99 - نیرهی، 100 -
هستوک، 101- هتوک، 102 - زیارت، 103 - چاه بید، 104 - کلوکان، 105 - کنت، 106 -
دهان، 107 - ببد، 108 - تکچان، 109 - کلان، 110 - کهغانی، 111 - مولتان،112 -
کوشهک، 113 - دیم‌رود، 114 - پارچنگ، 115 - ساموکان پایین، 116 - سوزندان، 117 -
ده کمال، 118 - کلک، 119 - نوک‌آباد، 120 - مرزان،121 - آدرناک، 122 - نوکندان،
123 - بدان، 124 - گسکوزاد، 125 - سری‌آباد، 126 - نوک‌آباد، 127 - پدگان، 128 -
سی‌کروک، 129 - کلاه‌ماشکیه، 130- کارچی، 131 - پرناگ، 132 - گرتیشه، 133 -
چهارتاگان، 134 - افسایی گزیوک، 135 - بندان، 136 - لکان، 137 - هفتاری، 138 -
هسکوک، 139 -‌هیدوچ، 140 - احمدآباد، 141 - ارزآباد، 142 - ارزک، 143 - زرد.
11 - دهستان بم‌پشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سیرکان مشتمل بر 213 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سیرکان، 2 - گیتی، 3 - گوهسر، 4 - مودگلی، 5 - کلان بالا، 6 - کلان پایین، 7 -
چلباتی، 8 - شونان، 9 - شهروک، 10 - گشین شوره، 11 - مورتی، 12- شیرین‌زاد، 13 -
شم ماهی، 14 - حقمی، 15 - نظرآباد، 16 - گشین، 17 - هناری، 18 - محمد ناگی، 19 -
مرغ‌آسان، 20 - ملغی، 21 - خیرآباد، 22 -‌دراج‌آپ، 23 - گونانی، 24 - گوهری کلک،
25 - گیتان، 26 - جمیلی، 27 - جنگلی، 28 - جورانی گاله، 29 - جهلی کلگ، 30 - چاه
قادربخش، 31 - سری‌یوروئی، 32 - سری کلک، 33 - سوخته مک، 34 - جوراشتر، 35 - پیری،
36 - پتکی، 37 - چونزان، 38 - گمبانی، 39 - پیران تل، 40 - کلکی، 41 -‌بامبولو، 42
- بوروئی، 43 - نوک‌آباد، 44 - نوک‌آبادک، 45 - هوتان شهر، 46 - نانرک، 47 -
باسفی، 48 - بامبولوپایین، 49 - بلبل، 50 - پتکسوک، 51 -‌پتنین ناک، 52 - پوتاب،
53 - پوداپ، 54 - گلین‌شم، 55 - کنجعلی‌ناک، 56 - گونگان، 57 - لوئب، 58 - مچانی
کافر، 59 - مرجاهی، 60 - مندر، 61 -‌ مورتان‌کش، 62 - میتک صاحبداد، 63 -
میدان‌دن، 63 - ناگ ضیایی، 65 - ناگیتی، 66 - نگنداب، 67 - جهلی کش، 68 - چتری
ناگ، 69 - دل هیتی، 70 -‌دوسر، 71 - رودک، 72 - ردنی زه، 73 - دراهیچ، 74 -
زنگی‌کش، 75 - سرجنگان،
76 - کوه کنار، 77 - کونتی، 78 - کوه چشمه، 79 - سرچشمه، 80 -‌رودکان، 81 - شمسرو،
82 - گتان، 83 - کله‌گیتان، 84 - گلنوش بالا، 85 - گلنوش پایین، 86 - گلوک، 87 -
عالی گونگان بالا، 88 - عالی‌گونگان پایین، 89 -‌ عالی گونگان میانی، 90 -
کاتی‌گر، 91 - کاشوک، 92 - ریس، 93 - ریش بیش بالا، 94 - ریش بیش پایین، 95 -
زرادان، 96 - زراگ‌آپ، 97 - زه کهوران، 98- زئی، 99 - سرناگ، 100 - سرناک، 101 -
سری کرگی، 102 - سری کره‌ای، 103 - سورجاهان، 104 - لسولاگ، 105 - سی‌کروک، 106 -
شادی کلک،107 - شادینی، 108 - گران لیتو، 109 - کرسوچی بالا، 110 - کرسوچس پایین،
111 - کس مزانت، 112 - کلی‌گر، 113 - گوگویی، 114 - گرکب، 115 -‌گربن، 116 - گرو،
117 - گره‌ای، 118 - ضیایی بالا، 119 - ضیایی پایین، 120 - تل‌آپ، 121 - تولگی،
122 - چوی، 123 - روشوک، 124 - زینینان، 125- ایرانشهر، 126 - اوسعی، 127 -
بوندان، 128 - دموکان، 129 - ازگندی، 130 - نوتلی، 131 - سورانی‌گتان، 132 -
گونگان، 133 - دشت، 134 - بغتینی،135 - گندگوجی، 136 - کوه‌سیچی، 137 - نوک‌آباد،
138 - رچگی، 139 - رود خوشاب، 140 - گله گوک، 141 - ککن، 142 - ترادان، 143 -
ناگوک،144 - جکک، 145 - کله‌
کنار، 146 - چیری کرکی، 147 - بلینگینی، 148 - پرپوگان، 149 - پرکن، 150 - پرکن
جو، 151 - پود ککی، 152 - گره‌ای، 153 -‌کپوتی، 154 - کماشی، 155 - پورچئی، 156 -
تاپی، 157 - جاهیدوک، 158 - سری بابنلو، 159 - جژنگ، 160 - کلکان، 161 - سرناک،
162 - گری،163 - عالی بندک، 164 - کورین وفا، 165 - پجیری، 166 - گراپ بالا، 167 -
گراپ پایین، 168 - سورجهاها، 169 - کنتک، 170 - عروس حاجی، 171 -‌رودسر، 172 -
سریند، 173 - پل‌بکی، 174 - تستکوکان، 175 - بجینی، 176 - بورئی، 177 - سری‌گر
پایین، 178 - سری‌گر بالا، 179 - ناگن، 180 -‌سرجنگان، 181 - کاتاک، 182 -
تنیس‌ناک، 183 - نخلستان سندر، 184 - بشاره‌ای، 185 - چگریناک، 186 - دل رستمی،
187 - نوکین‌شهر، 188 - رودی،189 - شهر رودکان، 190 - شاهی، 191 - شهر سیرکان، 192
- پم‌پشی، 193 - کاشک، 194 - لنگاور، 195 - گرپاسگال، 196 - نامیلو، 197 -
سرنودان،198 - زوترم، 199 - چرخدآباد، 200 - گزپوکه، 201 - کشیک، 202 - تشکوکان،
203 - شهر جمیلی، 204 - پرتوگان، 205 - اوزفی، 206 - کلک، 207 -‌جوری، 208 - شهر
پرکن، 209 - پرکن جو، 210 - گاجوری، 211 - کرکی، 212 - هیرآباد، 213 - دومکی.
12 - دهستان کوهک اسفندک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسفندک مشتمل بر 66 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسفندک، 2 - جوآپاتان، 3 - جوان دانا، 4 - دادروش، 5 - دریدر، 6 - ساک‌آباد، 7
- شکل‌آباد، 8 - گزک کاهی، 9 - کله‌چاه، 10 - کناربست، 11 - مورت،12 - مهیم‌آباد،
13 - میرآباد، 14 - ناهیچک، 15 - بن‌آب، 16 - پشت شهر، 17 - پیره‌سر، 18 - دهان،
19 - سوختکین مجان، 20 - شهر جو، 21 -‌عیسی‌کلک، 22 - کرگاندر، 23 - کله‌گیشه، 24
- کوت، 25 - کوجر، 26 - کوهک، 27 - کهن پایین، 28 - کهن نقیبان، 29 - کهنک، 30 -
گلی، 31 -‌ماهوکلک، 32 - محله وکیلیها، 33 - ناهیچک، 34 - نوکجوه، 35 - گورباسو،
36 - شوران، 37 - راهی‌ناگ، 38 - حمام، 39 - چاهوکی، 40 - تبلی، 41 -‌یک کلی، 42 -
سوخته‌مک، 43 - زردگان، 44 - گتوی، 45 - کهن کوره، 46 - پاسگاه گزیستان، 47 -
شنبلی شیب، 48 - کله هوک، 49 - ناگان، 50 - جکی،51 - توگی جنگل، 52 - تبر حیط، 53
- کهوران، 54 - فهیم‌آباد، 55 - گوتگان، 56 - نادر، 57 - اناروک، 58 - آزادکو، 59
- گونانی، 60 - مرغ‌آسا، 61 -‌کوکنار، 62 - کروچ‌در، 63 - مستانی، 64 - جهلی کلک،
65 - سری‌کلک، 66 - کلان.
13 - دهستان گشتگان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کشتگان مشتمل بر 66 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کشتگان، 2 - کشکک، 3 - صادوقی، 4 - فیروزو، 5 - قنات قدیمی، 6 - قنات نو، 7 -
کرباسی، 8 - کسان‌زه، 9 - کش شوم، 10 - گروانی بالا، 11 - گزن،12 - شیری‌شهر، 13 -
پتک، 14 - لی‌خاکی، 15 - ماتین حیدری، 16 - مچی، 17 - عالی‌گشین، 18 - هندوان، 19
- هنگوری بالا، 20 - هنگوری پایین، 21- آسکان، 22 - گوسال، 23 - گروایی، 24 -
گیتی، 25 - کیشی، 26 - ناگوکان، 27 - نل‌بست، 28 - نیک‌بختو، 29 - هرمورتی، 30 -
میرگروانی، 31 - ناگ،32 - باد بزرگ، 33 - باد کوچک، 34 - حسینی، 35 - حق‌آباد، 36
- دشتاری، 37 - دلویی، 38 - خرابه، 39 - سرزه، 40 - جکان، 41 - مندهی، 42
-‌اسپیتکی بزرگ، 43 - اسپیتگی کوچک، 44 - چکین حیدری، 45 - شورا، 46 - کلاکان، 47
- ششتران، 48 - ششتران پایین، 49 - کونتی، 50 - هوشاپی، 51- کیکی، 52 - گیشگی، 53
- میتک صاحبداد، 54 - تلی، 55 - دش‌آب، 56 - بیرسی، 57 - کشین چکال، 58 - کله کوک،
59 - گروانی پایین، 60 - ‌سورانگیتان، 61 - گزیوکه، 62 - آب‌دادی، 63 - سرکلوکی،
64 - پیری، 65 - اداران، 66 - گزدر.
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر