انتزاع بخش ابرکوه از شهرستان آباده تابع استان فارس و الحاق آن به شهرستان تفت تابع استان یزد و ایجاد و تشکیل 12 دهستان در این شهرستان

‌انتزاع بخش ابرکوه
از شهرستان آباده تابع استان فارس و الحاق آن به شهرستان تفت تابع استان یزد و
ایجاد و تشکیل 12‌دهستان در این شهرستان
1366.02.02 - .110922ت681 - 1366.09.07 - 155
&؟؟
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11262.1.5.53 مورخ
1365.12.9 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری
مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌بخش ابرکوه از شهرستان آباده تابع استان فارس منتزع و به شهرستان تفت تابع استان
یزد ملحق گردد و بدین ترتیب در این شهرستان تعداد 12 دهستان شامل‌روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های 1.250.000 ضمیمه که
ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر‌ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان ارنان.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بخ مشتمل بر 115 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ارنان، 2 - اشرف، 3 - اقبال‌آباد، 4 - آسیاب سفلی، 5 - آسیاب علیا، 6 -
ابراهیم‌آباد، 7 - اسلام‌آباد، 8 - امیرآباد، 9 - ابوالحسن‌آباد، 10 - احمدآباد
رشتی،11 - احمدآباد، 12 - آب‌شفا، 13 - اکبرآباد علیا، 14 - احمدآباد رجب‌علی، 15
- احمدآباد، 16 - یغدی، 17 - بیدستان، 18 - باغ سرآسیاب، 19 - بخ، 20 -‌بین‌آباد،
21 - باغ آسیاب، 22 - باقرآباد، 23 - باقرآباد، 24 - باقرآباد رشیدی، 25 -
بزک‌آباد، 26 - توکل‌آباد، 27 - تورشک، 28 - تقی‌آباد بایره (‌ یافت‌آباد)، 29-
توکل‌آباد، 30 - جهان‌آباد، 31 - جلال‌آباد، 32 - چاه بغدی، 33 - چاه شماره 1
سروارنان، 34 - چاه صدیق‌آباد، 35 - چاه آب آشامیدنی فخرآباد، 36 -‌حکیم‌باشی، 37
- حیشتک، 38 - حسن‌آباد، 39 - حسین‌آباد پشمی، 40 - حسن‌آباد مرشد، 41 - حجت‌آباد،
42 - حسین‌آباد شفیع‌پور، 43 - حاجی‌آباد، 44- حاجی‌آباد، 45 - حسن‌آباد، 46 -
حسن‌آباد کوار، 47 - حسین‌آباد کوار، 48 - حجت‌آباد کوار، 49 - حیدرآباد، 50 -
حسین‌آباد زرد، 51 - خطا، 52 -‌دشت‌آباد، 53 - دولت‌آباد، 54 - دستگرد علیا، 55 -
دستگرد سفلی، 56 - رحیم‌آباد، 57 - رعدآباد، 58 - ریزآب، 59 - رشکوییه، 60 -
رضاآباد، 61 -‌رحمت‌آباد، 62 -
سرو، 63 - سنجدی، 64 - سنجدآباد، 65 - شورآب، 66 - شرکت نورآباد سرو، 67 -
شاهزاده، 68 - شرکت ابوالفضل، 69 - شرقیان، 70 -‌شرکت بعثت، 71 - شریف‌آباد، 72 -
شرکت کشاورزی انجیر، 73 - صدیق‌آباد، 74 - صدیق‌آباد (‌سفلی)، 75 - علی‌آباد، 76 -
عزیزآباد، 77 - عباس‌آباد کوار،78 - فخرآباد، 79 - فیض‌آباد، 80 - قدمگاه، 81 -
قلعه ملت، 82 - قادرآباد، 83 - کمال‌آباد، 84 - کوره آهکپزی، 85 - کریم‌آباد، 86 -
کاظم‌آباد، 87 - کیفر،88 - کمال‌آباد، 89 - کارخانه آجرپزی شجاعی، 90 - گاریز
علیا، 91 - گوراب، 92 - گاریز سفلی، 93 - کون‌آباد، 94 - مزرعه حاجی علی‌بابا، 95
- منصوری،96 - مزرعه حسین، 97 - مهدی‌آباد (‌مزرعه شیخی)، 98 - مهدی‌آباد (‌
اسلامی)، 99 - محمد جانی، 100 - محمدآباد، 101 - مریم‌آباد، 102 - محمودآباد
(‌وکیل‌آباد)، 103 - مرشدی، 104 - میراحمدی، 105 - محمدآباد حاجی حسین، 106 -
محمدآباد، 107 - مزرعه عبداله، 108 - محمدآباد، 109 - مزرعه‌محمدآباد غفار، 110 -
نجف‌آباد، 111 - معدن هوشنگ‌آباد، 112 - وزیری، 113 - هادی‌خانی، 114 -
هوشنگ‌آباد، 115 - یکه‌توت.
2 - دهستان بنادکوک.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بنادکوک ریزه مشتمل بر 282 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - امیرآباد، 3 - آغل افضل، 4 - اکبرآباد بالا، 5 - اکبرآباد
پایین، 6 - احمدآباد، 7 - الله‌آباد، 8 - استاد خلیل بالا، 9 - استاد خلیل پایین،
10 -‌اشگفت، 11 - امامیه، 12 - آسیاب علی‌آباد، 13 - اکبرآباد، 14 - اسپید ارک، 15
- اکبرآباد، 16 - اکبرآباد نجار، 17 - احمدآباد، 18 - آبریزسنگ، 19 - آب‌گردو، 20
- آب گردو، 21 - آب رحمانی، 22 - ابراهیم‌آباد، 23 - امیرآباد، 24 - اسفنون، 25 -
ابوالهادی، 26 - بید صالح، 27 - بید کچگون، 28 - بید‌سوخته، 29 - بهمنان، 30 -
بام‌ساز، 31 - بیدرملث، 32 - بادامستان، 33 - باغ سهراب، 34 - بید دوبنه، 35 -
برنجک پایین، 36 - برنجک بالا، 37 - بید‌نواران، 38 - بید آخوید، 39 - بیدک، 40 -
بید خون، 41 - بید گلیج، 42 - بنارکوک ریزه، 43 - باقرآباد، 44 - پشت کمر، 45 -
پشمک، 46 - تران، 47 -‌ترون، 48 - تنباکو، 49 - جعفر، 50 - جنگل دراز، 51 -
جلیل‌آباد، 52 - جوادی، 53 - جلیل‌آباد، 54 - جلیل‌آباد، 55 - جواد کریم علیا، 56
- جواد کریم‌سفلی، 57 - جنت‌آباد، 58 - چشمه بام‌ساز، 59 - چهارسنگ، 60 - چمنک، 61
- چشمه خضری، 62 - حسین‌آباد، 63 - حسین‌آباد، 64 - حجت‌آباد، 65 -‌حسین‌آباد جنگل
دراز، 66 - حس
ین‌آباد یادگاری، 67 - حسین‌آباد کافی، 68 - حسین‌آباد، 69 - حسن‌آباد سیف‌الدین،
70 - حاجی غفور، 71 - حسین‌آباد، 72- حسین‌آباد، 73 - حیدرآباد، 74 - حسین‌آباد
خضری، 75 - حسین‌آباد، 76 - حسن‌آباد علیا، 77 - حسن‌آباد سفلی، 78 - حسین‌آباد،
79 - حسن‌آباد، 80 -‌حسین‌آباد، 81 - حسن‌قلی، 82 - حسین‌آباد بالا، 83 -
حسین‌آباد، 84 - حسین‌آباد پایین، 85 - حسن‌آباد، 86 - حسن‌تقی، 87 - حاجی‌آباد،
88 - حسن‌آباد‌لای‌گز، 89 - حجت‌آباد، 90 - حسین‌آباد برزگر، 91 - حسین‌آباد تل
چقا، 92 - حجت‌آباد، 93 - حسین‌آباد، 94 - حیدرآباد، 95 - حسن‌آباد اکبری، 96
-‌حسن‌آباد، 97 - حسن‌آباد بالا، 98 - حاجی‌آباد، 99 - خانه کبکان علیا، 100 -
خانه کبکان سفلی، 101 - خلیل‌آباد، 102 - خلیل‌آباد، 103 - خالق‌آباد، 104-
دادیان، 105 - دوکله، 106 - دستگرد علیا، 107 - دستگرد سفلی، 108 - درازبادام، 109
- دیزرون، 110 - رمضان مصطفی، 111 - رزگس، 112 -‌دستجرد، 113 - رحمت‌آباد، 114 -
ریگوک، 115 - زینل، 116 - زرد آخوید، 117 - زرگین‌آباد، 118 - زرگرآباد، 119 -
سیاه چوبک، 120 - سنجدی، 121- سنک سفید، 122 - سنجدی، 123 - سنجدی، 124 - سنجدی،
125 - سنجدی، 126 - سنک‌آباد،
127 - سلطان‌آباد، 128 - سعدآباد، 129 - شعبان‌مانده، 130 - شورونه، 131 -
شریف‌آباد، 132 - شریف‌آباد، 133 - صادق‌آباد، 134 - صادق‌آباد، 135 - صادق‌آباد،
136 - عباس‌آباد، 137 - علی‌آباد، 138- عبدالله، 139 - علی‌آباد، 140 - عشق‌آباد،
141 - عزیز جوهری، 142 - علی‌آباد، 143 - عباس‌آباد طاهری، 144 - عباس‌آباد نجار،
145 - علی‌آباد ترون،146 - عباس‌آباد، 147 - عشرت‌آباد، 148 - علی‌آباد، 149 -
علی‌آباد، 150 - علی‌آباد، 151 - عباس‌آباد، 152 - علی کریم، 153 - علی‌آباد، 154
- علی‌کریم، 155 - علی‌آباد، 156 - عشق‌آباد، 157 - علی‌آباد زرگین، 158 -
عباس‌آباد، 159 - عباس‌آباد بنارکوک، 160 - علی‌آباد، 161 - علی‌آباد، 162 -
علی‌آباد‌سنجدی، 163 - غوزآباد، 164 - غلامرضا اکبر، 165 - غلامرضا حاجی مهدی، 166
- غوزک علیا، 167 - غوزک سفلی، 168 - غلامحسین تفتی، 169 -‌غضنفرآباد، 170 -
غاری‌آباد، 171 - غیاث‌آباد، 172 - فتح‌آباد، 173 - قاسم‌آباد، 174 - قپه، 175 -
فخرآباد، 176 - قنبرآباد، 177 - فتح‌آباد، 178 - کوره گم،179 - کلانتری، 180 -
کهدوئیه، 181 - گنبد، 182 - گور شاطر، 183 - گودال میشان، 184 - گداراسگ، 185 - گل
اشکن، 186 - گود گدار (‌گود
گلدار)،187 - گلستان، 188 - گلاب‌زار، 189 - گزومه، 190 - گود داربند، 191 -
کریم‌آباد، 192 - لای سیاه، 193 - لای جنگلی، 194 - لای متکی، 195 - لای‌خامه‌زار
علیا، 196 - لای خامه‌زار سفلی، 197 - لابیدک، 198 - لای سنگ آسیاب، 199 - لای
گوارین، 200 - لای آغولک، 201 - لای متکوک، 202 - لای‌رجن، 203 - لای‌بید، 204 -
مزرعه استاد احمد، 205 - مزرعه عباس مرشد، 206 - مرغ‌آباد، 207 - محمدآباد، 208 -
مزرعه علی، 209 - مزرعه غلامعلی،210 - مریم‌آباد، 211 - مزرعه شریف، 212 - مزرعه
جعفر، 213 - محمدآباد، 214 - محمدآباد، 215 - میرزاتقی، 216 - محمدآباد، 217 -
مهدی‌آباد، 218- مزرعه پشت کمر، 219 - مزرعه استاد غلامحسین، 220 - مهدی‌آباد
سنجدی، 221 - محمدآباد، 222 - محمودآباد خضری، 223 - مزرعه فیروزآباد، 224-
محمودآباد ناصری، 225 - مزرعه صفر، 226 - مزرعه محمود پرویزفرد، 227 - مزرعه حیدر،
228 - محمودآباد، 229 - مهدی‌آباد، 230 - محمدآباد، 231- مزرعه کدخدا، 232 - مزرعه
حجت‌آباد، 233 - مجیدآباد، 234 - مزرعه علی کری، 235 - مزرعه شفیعی، 236 -
محمدآباد، 237 - مزرعه سیف‌الدینی،238 - محمدآباد، 239 - محمدآباد، 240 - میرزا
بالا، 241 - میرزا پایین، 24
2 - محمد جعفر، 243 - محمدآباد، 244 - معدن سرب حسن‌آباد لای گز، 245- معدن گل
کاشی، 246 - ملک‌آباد، 247 - محمدآباد ریگ‌آباد، 248 - محمودآباد، 249 - مزرعه
میرزا، 250 - مزرعه‌آقا، 251 - مزرعه قنبر، 252 -‌ محمودآباد فلاح، 253 -
مهدی‌آباد، 254 - مزرعه حاجی صادق، 255 - مزرعه آقا، 256 - محمدآباد، 257 -
محمدآباد، 258 - مزرعه سعید، 259 - مزرعه‌مراد، 260 - منصورآباد، 261 - بارگستان
بالا، 262 - بارگستان پایین، 263 - نیم برجد، 264 - نجیف‌آباد، 265 - نصرآباد، 266
- ناصرآباد عسگری، 267 -‌ناصری، 268 - نورآباد، 269 - نوچنگ، 270 - نورآباد، 271 -
نجف‌آباد، 272 - نظرعلی، 273 - نصرآباد، 274 - نصرت‌آباد، 275 - همت‌آباد، 276 -‌
هوشنگ‌آباد، 277 - هله میان بالا، 278 - هله میان پایین، 279 - همت‌آباد، 280 -
همت‌آباد، 281 - یازده بنه، 282 - یادگاری.
‌تذکر - نام روستای ردیف 44 دهستان فوق قبلاً حسین‌آباد پشت کمر بوده که بر اساس
این تصویب‌نامه به پشت کمر تغییر می‌یابد.
3 - دهستان پشتکوه.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زردین مشتمل بر 78 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - ابراهیم‌آباد (‌لای‌بری‌مک)، 3 - اکبرآباد کلانتری، 4 - انجیرو
(‌انجیرک)، 5 - ابراهیم‌آباد، 6 - آقابزرگی، 7 - اشگفت نو، 8 - باغ میان، 9 -
باغ‌سنگ‌ریز گوری، 10 - باغ آسیاب، 11 - بیتوک، 12 - بلم‌آباد، 13 - پای‌تل، 14 -
پندر، 15 - تخته ریک، 16 - تاج‌آباد، 17 - تامسر، 18 - جلالوت، 19 -‌چاهک، 20 -
حسین‌آباد، 21 - حاجی‌آباد، 22 - حسن‌خانی، 23 - حجت‌آباد، 24 - حاجی‌مراد، 25 -
حسن‌آباد شیخ، 26 - حسین‌آباد پندر، 27 -‌ حسین‌آباد، 28 - حسن صفری، 29 -
حسین‌آباد، 30 - حاجی رضایی، 31 - حسین‌آباد کروغلی، 32 - حسن غوزه، 33 - خسک، 34
- خومه‌زار، 35 -‌خرگوشی، 36 - درب جوز، 37 - دره‌گل، 38 - درب باغ، 39 - درب
مزنک، 40 - ربیع‌آباد، 41 - رشیدآباد (‌حسن‌آباد)، 42 - رحمت‌آباد، 43 - زردین، 44
-‌سیدها، 45 - سنجدی، 46 - سنگ دراز، 47 - شیخی، 48 - علی‌اکبرخان، 49 -
عبدالرضاخان، 50 - عباس‌آباد، 51 - عباس‌آباد، 52 - قسمت‌آباد، 53 -‌ قائم‌دشت، 54
- کنگری، 55 - کرمک، 56 - کارگاه اسفالت جهاد، 57 - گل گودر، 58 - لای عابدونی، 59
- لای خدر، 60 - مزرعه حاجی عبدالحسین، 61 -‌موردامگاه، 62 - میرهاشم، 63 -
مورلان، 64 - مزرعه بنافتی، 6
5 - محمودآباد، 66 - مزرعه آخوند (‌مزرعه علی‌خانی)، 67 - مزرعه حاجی محمد
جعفری،68 - مزرعه اکبرخان، 69 - محمدآباد، 70 - مزرعه رجب، 71 - مودرک، 72 - مزرعه
رییس، 73 - مزرعه مشیری، 74 - مزرعه نوچاهت، 75 - محمدآباد،76 - نجف‌قلی، 77 -
مهدی‌آباد، 78 - همت‌آباد.
4 - دهستان پیشکوه.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسلامیه مشتمل بر 128 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسلامیه، 2 - انجیرین (‌انجیره‌ای)، 3 - اکبرآباد نواب، 4 - امیرآباد، 5 -
اهرک، 6 - اسپیدر، 7 - بادگز علیا، 8 - بادگز سفلی، 9 - بادامستان، 10 -
باغ‌خاتون، 11 - باغ کله، 12 - باغ مهدی، 13 - بردستان، 14 - پلنگان، 15 - تنگله،
16 - چم، 17 - چشمه تامهر، 18 - چنک سراوان، 19 - حجت‌آباد، 20 -‌حسینی، 21 -
حیدرآباد بادگز، 22 - حسین‌آباد نواب، 23 - حسن‌آباد نواب، 24 - حجت‌آباد (‌مزرعه
نو)، 25 - حسن‌آباد (‌لای لندر)، 26 - دشتک علیا، 27 -‌دشتک سفلی، 28 - درب کت، 29
- دره شیر، 30 - رحمت‌آباد (‌بهرام‌آباد)، 31 - زین‌آباد، 32 - سنگ‌کوبی گلاب، 33
- سنگ‌کوبی مرمرکوه، 34 -‌سیف‌الدین، 35 - دستگرد، 36 - دشک علیا، 37 - دشتک سفلی،
38 - درب کت، 39 - دره شیر، 40 - رحمت‌آباد (‌بهرام‌آباد)، 41 - زین‌آباد، 42
-‌سنگ‌کوبی گلاب، 43 - سنگ‌کوبی مرمرکوه، 44 - سیف‌الدین، 45 - سانیچ، 46 -
سیخوری، 47 - سلطانب، 48 - سفیل‌آباد، 49 - شرکت دارسی بتون، 50- شرکت مشعل، 51 -
شمس‌آباد، 52 - شرکت تیرچه بلوک امین، 53 - شرکت آسفالت جهاد، 54 - صادق‌آباد، 55
- صدرآباد نواب، 56 - علی‌آبادک، 57 -‌علی‌آباد، 58 - عباس‌آباد، 59 - علی‌آباد
نوابی، 60 - علی‌قلی، 61
- فیض‌آباد، 62 - قلعه‌خان، 63 - کوره آهکپزی‌ناز، 64 - کاهدانک، 65 -
گودکریشمینی،66 - لای تاریک، 67 - لای دال، 68 - لابیدک، 69 - لابید، 70 -
لای‌مهدی، 71 - لای احمد، 72 - لای پیاز، 73 - لای منصور، 74 - لای سدر سفلی، 75
-‌لای سدر علیا، 76 - دای درودگری، 77 - لای زرد، 78 - لای شرونه، 79 - لای میامی،
80 - لای فراشاهی، 81 - لای سنجد، 82 - لابید کوچک، 83 - لابید‌بزرگ، 84 - لای شل،
85 - لای راه، 86 - لای سنجدک، 87 - مزرعه شیخ، 88 - مزرعه حسن، 89 - مزرعه رشتیها
(‌رحیم‌آباد)، 90 - مزرعه سید، 91 -‌مزرعه اولیاء، 92 - مزرعه ملاهادی، 93 - مزرعه
حاجی (‌مزرعه محمدتقی)، 94 - مزرعه برغری، 95 - مزرعه گدارسنگ، 96 - مزرعه
بقایی‌پور (‌حاجی‌محمد کریم)، 97 - مزرعه قمی (‌مزرعه استاد کریم)، 98 - مزرعه
مازارها، 99 - مزرعه و مرغداری لاسیاه، 100 - مزرعه اکبر کوه‌گرد، 101 - مزرعه در
غار،102 - مزرعه غلام کوچک (‌مزرعه غلام)، 103 - مزرعه نواب، 104 - مزرعه مرتضی،
105 - مزرعه قبله، 106 - مبارکه، 107 - مجتمع صنعتی و تجاری،108 - مجتمع صنعتی،
109 - معدن سفید کوه، 110 - مزرعه و مرغداری میر، 111 - مزرعه ملامهدی (‌مزرعه
ملامتی)، 112 - مزرعه اکبر کر
یم، 113 -‌معدن دره زنجیر، 114 - مرغداری پهلوان، 115 - مرغداری جوانان مسلمان،
116 - مرغداری عدل اسلامی، 117 - محمدآباد، 118 - محمدآباد (‌مقاسمه)،119 -
مصطفی‌آباد، 120 - مرغداری محمودآباد (‌ محمودآباد)، 121 - مزرعه نیکپور، 122 -
مهرآباد، 123 - میرچیل (‌مزرعه عباس)، 124 - مورشور، 125 -‌نیوک، 126 - نصرت‌آباد
(‌لای چاه)، 127 - وقفوک، 128 - همت‌آباد.
5 - دهستان دهشیر
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دهشیر مشتمل بر 187 روستا، مزرعه و مکان، به اسامی زیر:
1 - اسدآباد، 2 - ازبک، 3 - اسعدآباد، 4 - امیرآباد، 5 - اکبرآباد علیا، 6 -
اکبرآباد، 7 - احمدآباد (‌آبشاهی)، 8 - آب لجن (‌حجت‌آباد)، 9 - آب‌بخشی، 10
-‌انجیره (‌مزرعه گبر)، 11 - اردونگ، 12 - اثاری، 13 - احمدآباد رضوی، 14 -
اسلام‌آباد، 15 - احمدآباد، 16 - آسیاب حسن‌آباد، 17 - افضل، 18 - آب‌ترس
(‌محمدآباد)، 19 - آب‌چک، 20 - آب شورک، 21 - (‌غدیرآباد)، 22 - آب انبارکان سرخ،
23 - اسدآباد، 24 - اردان، 25 - بیدستان، 26 - بیشه، 27 - بیشه‌بلند، 28 - برزوک،
29 - بیدستان، 30 - بوری، 31 - بیشه، 32 - باز، 33 - باغستان، 34 - پای‌بنا، 35 -
پشم (‌ محمدآباد)، 36 - پوژه‌دمه (‌پوزه‌دنبه)، 37 -‌تنگ دهانه (‌تنگادهانه)، 38 -
تنک آسیاب، 39 - تقی‌آباد، 40 - تقی‌آباد، 41 - تیشک (‌حسین‌آباد)، 42 - توران
پشت، 43 - ثلاث، 44 - جرتیکان(‌جرکوکان)، 45 - جمال‌آباد، 46 - جلیل‌آباد، 47 -
جلال‌آباد، 48 - جلیل‌آباد، 49 - چاه غلامحسین، 50 - چاه سید حسین، 51 - چاه لغوی،
52 - چاه‌سرخی، 53 - چاه‌آب، 54 - چاه بیکی (‌جلالیه)، 55 - چاه‌آب استانداری، 56
- چاه شماره 1 جهادآباد طالقانی، 57 - چاه شماره 2 جهادآباد طالقانی، 58 -
چاه‌شماره 3 جهادآباد طالقانی، 59
- چاه دکتر مرتاض (‌مرتاضیه)، 60 - چنیک، 61 - حاجی حسینی (‌حسین‌آباد)، 62 -
حاجی‌آباد، 63 - حسن‌آباد، 64 -‌حاجی‌آباد، 65 - حسین‌آباد خوانین، 66 - حاجی
کریم، 67 - حاجی مهدی، 68 - حسین‌آباد، 69 - حسین‌آباد کلاگوشی، 70 - حسین‌آباد،
71 - حاجی‌آباد،72 - حسین‌آباد دره زرشک، 73 - حسین‌آباد، 74 - خیرآباد، 75 -
خسروی، 76 - خانمی، 77 - خوره‌علیا (‌خوه علیا)، 78 - حوزه سفلی (‌خوه سفلی)، 79
-‌دستگرد علیا، 80 - دستگیر سفلی، 81 - دستگیر علیا، 82 - دارستان، 83 - ده شیر،
84 - دولت‌آباد، 85 - دستگرد، 86 - دستجرد، 87 - ده شیر کهنه، 88 -‌دره زرشک، 89 -
دهوارک، 90 - درگازه، 91 - رحیم‌آباد عرب (‌مزرعه عرب)، 92 - زگاخانه، 93 - زینل،
94 - سورمه چشمه علیا، 95 - سورمه چشمه‌سفلی، 96 - سنجدی (‌اسلام‌آباد)، 97 - شرکت
برکه، 98 - شاه‌نشین (‌حمیدیه)، 99 - شریف‌آباد، 100 - شریف‌آباد، 101 -
صادق‌آباد، 102 - عبدالعلی،103 - علی‌آباد، 104 - عبدالله، 105 - علی‌آباد، 106 -
عشق‌آباد، 107 - عباس‌آباد، 108 - علی‌آباد، 109 - عباس‌آباد، 110 - علی آرمان،
111 - علی‌آباد(‌سرباغ)، 112 - عصمت‌آباد، 113 - قلعه اسماعیل، 114 - کلیتان، 115
- کردآباد، 116 - کهد
نارون، 117 - کرمعلی، 118 - کوه میان (‌گیل)، 119 - کویره،120 - گود بید، 121 -
گزدان، 122 - گود کریم، 123 - گورگوران، 124 - گودرزدون، 125 - لاخواجه، 126 -
معدن گل‌چینی، 127 - مزرعه کلوچه، 128 -‌معدن سرب منصورآباد، 129 - مزرعه
امیرآباد، 130 - مالگاه، 131 - مزرعه کمال‌آباد، 132 - مزرعه‌آقا، 133 - محمدآباد،
134 - مختارآباد، 135 - مزرعه‌حسن عباس، 136 - مزرعه گورسید، 137 - مزرعه شاطر،
138 - محمودآباد، 139 - مزرعه سید تقی، 140 - مزرعه صدر، 141 - مزرعه باقر، 142 -
مزرعه‌حسن آسیابان، 143 - مزرعه لطف‌علی، 144 - مزرعه میرزا، 145 - مزرعه سید
جواد، 146 - مزرعه حاجی علی‌اکبر، 147 - مزرعه قمر، 148 - مزرعه‌اصغر، 149 - مزرعه
حاجی سبزعلی، 150 - مزرعه سید حسین، 151 - مزرعه کلانتر، 152 - مزرعه اسدالله، 153
- مزرعه میر، 154 - مزرعه شرکت آبشار،155 - مرغداری جام جوجه، 156 - معدن سنگ مرمر
میرجلیلی، 157 - مزرعه عباس (‌عباس‌آباد)، 158 - معدن سنگ بورق، 159 - محمودآباد،
160 -‌محمدآباد، 161 - مزرعه نو، 162 - مزرعه استاد حسین صفار، 163 - مزرعه اکبر
آقا میرجلیلی، 164 - مزرعه محمدعلی جعفر، 165 - مزرعه عباس(‌ عباس‌آباد)، 166 -
مزرعه رمضان، 167
- مزرعه عبدالحسین (‌اکبرآباد)، 168 - مزرعه میرزابیث، 169 - مزرعه شیخ، 170 -
مزرعه شیخ علی، 171 - مزرعه‌حسن علیا، 172 - مزرعه صدر، 173 - مزرعه حسن سفلی، 174
- مزرعه انجیر، 175 - مزرعه علی امیر، 176 - مزرعه میرزا محمدعلی، 177 - معدن
سنگ‌مرمر توران پشت، 178 - معدن سنگ مرمر هنگره، 179 - نجف‌آباد، 180 - نورآباد،
181 - وقوفک، 182 - همت‌آباد، 183 - هنگره، 184 - همت‌آباد، 185- برزوک، 186 -
عباس‌آباد اطهمی، 187 - غلام برات.
6 - دهستان سخوید
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توده مشتمل بر 194 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - احمدآباد، 3 - امام‌زاده سید محمد، 4 - احمدآباد، 5 -
احمدآباد، 6 - انجیرک، 7 - اسطریج، 8 - احمدآباد، 9 - اکبرآباد، 10 - ارابه‌زار،
11- اکبرآباد، 12 - احمدآباد، 13 - بیدآباد (‌بیدک)، 14 - بیستون، 15 - بازیتوک (‌
بایزید)، 16 - بازک ملک، 17 - بازک ارباب، 18 - باغ خشک، 19 - باغ بید،20 - بیک
محمد مؤمن، 21 - بیت امرالله، 22 - باغ میرعلی، 23 - تانک (‌چشمه نو)، 24 - توده،
25 - توکل‌آباد، 26 - توکل‌آباد، 27 - توکل‌آباد، 28 - تانک،29 - تیرآباد، 30 -
ترکان‌آباد (‌ترک‌نیا)، 31 - پوزه (‌اشراف‌السلیم)، 32 - جنت‌آباد، 33 -
جلال‌آباد، 34 - جوزستان، 35 - جلیل‌آباد، 36 - جعفرآباد، 37 -‌چشمه علیا، 38 -
چغوری، 39 - چشمه سفلی (‌چشمه نو)، 40 - چاه سرخ، 41 - حاجی آباد، 42 - حسین‌آباد،
43 - حسین قناد (‌مزرعه)، 44 - حسین‌آباد‌میراحمدی، 45 - حسن‌آباد ابکدار، 46 -
حسن‌آباد، 47 - حجت‌آباد، 48 - حاجی علی‌بمان، 49 - حریص علیا (‌لای‌کله)، 50 -
حریص سفلی، 51 -‌ حسین‌آباد، 52 - حجت‌آباد، 53 - حسین‌آباد، 54 - حسین‌آباد، 55 -
حسن‌آباد، 56 - حسین‌آباد، 57 - حجت‌آباد، 58 - حاجی‌آباد، 59 - حجت‌آباد، 60
-‌حیدرآباد، 61 - حسین‌آبا
د، 62 - حسن‌آباد (‌مزرعه حسن‌آباد)، 63 - حسن بیگی، 64 - خضرآباد، 65 - خدومه، 66
- خضرآباد، 67 - خسکک، 68 -‌خاتون‌آباد سفلی، 69 - خاتون‌آباد علیا، 70 -
خلف‌آباد، 71 - خرم‌آباد، 72 - دماکو (‌دمک)، 73 - دستگرد، 74 - دره نیل، 75 - ده
چاک، 76 - درک اکبر‌صادق، 77 - درک آخوندی (‌مزرعه آخوندی)، 78 - دلال سبحانی، 79
- دلال تقی، 80 - رحمت‌آباد، 81 - رییس‌الدین، 82 - ریگ‌آباد (‌جلال‌آباد)، 83
-‌رساتی، 84 - رکن‌آباد، 85 - رودبزان، 86 - رحیم‌آباد، 87 - رحمت‌آباد، 88 -
رحمت‌آباد، 89 - زورآباد، 90 - سیدآباد، 91 - سنجدی، 92 - سورآباد، 93 -‌سیدآباد،
94 - سادات‌آباد، 95 - سیرگین، 96 - سنجدک، 97 - شغستان (‌شغنستان)، 98 - سیدآباد،
99 - سیدآباد، 100 - شرافت‌آباد، 101 - شمسی(‌صادق‌آباد)، 102 - صدیق‌آباد، 103 -
صادق‌آباد، 104 - ضیاء‌آباد، 105 - عباس‌آباد، 106 - عباس‌آباد، 107 - عباس‌آباد،
108 - علی‌آباد، 109 - علی‌آباد،110 - علابین کهنه (‌مزرعه حاجی سیدعلی)، 111 -
علی‌خانی، 112 - عباس‌آباد، 113 - علابین علیا (‌صدرآباد)، 114 - علابین سفلی، 115
- عباس‌آباد(‌لای‌به)، 116 - علی‌آباد، 117 - علابین عرب، 118 - عباس‌آباد، 119 -
غفوری، 120
- فرهنگ‌آباد، 121 - فهیم‌آباد، 122 - فریدون‌آباد، 123 - فیس‌آباد(‌فسیل‌آباد)،
124 - قلندری، 125 - قاسم‌آباد، 126 - قطبک، 127 - قسام‌آباد (‌مزرعه حاجی نانوا)،
128 - کلب علی، 129 - کوهک، 130 - کلاه‌دوز(‌حجت‌آباد)، 131 - کاظم‌آباد، 132 -
کوه آهک‌پزی، 133 - کفترآباد، 134 - کاظم‌آباد (‌کاظم علیا)، 135 - گویچک، 136 -
گلین‌آباد، 137 - گویچک، 138 -‌لاله‌زار، 139 - لاشیرین، 140 - لای گردو، 141 -
مزرعه زینل، 142 - مشغله‌زار، 143 - محمدآباد، 144 - مزرعه حاجی یوسف، 145 -
محمدآباد، 146 -‌مهدی‌آباد، 147 - مصطفی‌آباد، 148 - مزرعه جلالی (‌نصرت‌آباد)،
149 - محل بغل، 150 - محمود حسین (‌محمودی)، 151 - مزرعه ملایی، 152 - مزرعه‌علی،
153 - مزرعه پسند، 154 - مزرعه سلیم، 155 - محب‌علی، 156 - مزرعه حبیب، 157 -
مزرعه سعید (‌چاه سفید)، 158 - مزرعه خسرو، 159 -‌مزرعه بالا، 160 - مهدی‌آباد،
161 - مزرعه مهدی، 162 - مزرعه اسدالله، 163 - محمودآباد، 164 - مزرعه شمس (‌شمس)،
165 - ملازمان، 166 - مزرعه‌سنک (‌عباس‌آباد)، 167 - مزرعه سیدها، 168 - مزرعه
حاجی، 169 - مزرعه خشک، 170 - مزرعه حاجی احمد، 171 - مزرعه ابرقویی، 172 -
مزرعه‌خواجه، 173 - منگو
(‌محمدآباد)، 174 - میل‌آباد (‌میلک)، 175 - مزرعه کاظم، 176 - منصورآباد، 177 -
مزرعه رییس، 178 - مزرعه نمونه مرکز خدمات،179 - مورگاوان (‌موره‌گران)، 180 -
مورک، 181 - مزرعه آخوند، 182 - نعمت‌آباد، 183 - نجف‌آباد، 184 - نورآباد، 185 -
نصرت‌آباد، 186 - نجف‌آباد،187 - نصیری، 188 - نجم‌الدین، 189 - نجف‌آباد، 190 -
نجف‌آباد، 191 - هرمزآباد (‌هرمزک)، 192 - هاشم‌آباد، 193 - هلال‌آباد، 194 -
ولی‌آباد (‌ولیک).
‌تذکر - نام روستای ردیف 18 دهستان فوق قبلاً شاه‌آباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به باغ خشک تغییر می‌یابد.
7 - دهستان شیر کوه.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای طرزجان مشتمل بر 51 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امیرآباد (‌مزرعه امیرآباد)، 2 - اشنایی، 3 - احمدخان، 4 - بیدعلی شعبان، 5 -
بهرام‌آباد (‌کنج کوه)، 6 - بید هویج بالا، 7 - بید هویج پایین، 8 - بشری، 9-
باقی‌آباد، 10 - باغستان، 11 - تل پالونک، 12 - تقی‌آباد (‌صادق‌آباد)، 13 - جان
برازان، 14 - حجت‌آباد، 15 - حسین‌آباد، 16 - حسین‌آباد، 17 - دره‌بیدان،18 - زیر
باغ شاه، 19 - سماوری (‌مزرعه سماوری)، 20 - سید ناظمی (‌مزرعه سید ناظمی)، 21 -
طرزجان، 22 - عزیزآباد، 23 - علمک، 24 - قرق، 25 -‌دادرک (‌مزرعه لادرک)، 26 - لرد
بائیان (‌لرد بنیان)، 27 - لای‌آب بالا، 28 - لای‌آب پایین، 29 - لابید سرخ، 30 -
لای انجیرک، 31 - موترک، 32 - مزرعه‌شیخ علی‌شاهی، 33 - مزرعه لای گردو، 34 -
مزرعه قیومی (‌مزرعه مختاری)، 35 - مزرعه اکرمی (‌اکرمیه)، 36 - مزرعه خجسته
(‌حاجی خلیل)، 37 -‌مزرعه ملامصطفی، 38 - مزرعه آمحسن، 39 - مزرعه آخوند، 40 -
میانده (‌توده)، 41 - مزرعه عرب، 42 - مزرعه مستوفی، 43 - مزرعه عبدی، 44 -
مزرعه‌سید کاظم، 45 - مزرعه علی، 46 - مزرعه کره، 47 - مزرعه میرزا حسین، 48 -
میرزا خلیل، 49 - معدن سنگ‌چینی هدش، 50 - آقا طاهر، 51 - حسن‌آباد.
8 - دهستان علی‌آباد.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای علی‌آباد مشتمل بر 147 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - الله‌آباد، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - ایزآباد، 4 - ابراهیم‌آباد، 5 - امیرآباد، 6
- آبگردو، 7 - اکبرآباد، 8 - انجیرانه، 9 - آبگردو، 10 - آبدر سرخ، 11 - آبک، 12
-‌آبخونیک (‌محمودآباد جنگل)، 13 - الله‌آباد، 14 - آسیاب خشک‌آباد، 15 -
احمدآباد، 16 - بید عباس، 17 - بیده سرک، 18 - بید شفنی، 19 - بیدک، 20 -‌بهچین،
21 - بیدک، 22 - باغ موروده، 23 - برخون (‌بره خوم)، 24 - بهرام‌آباد، 25 - بل
حسنی، 26 - پراخویز، 27 - ترلا، 28 - توصنقر، 29 - تنگاه، 30 -‌ته دشت (‌تقدشت)،
31 - تقی‌آباد خاراکواه، 32 - توتک، 33 - تقی‌آباد، 34 - جلال‌آباد، 35 -
جنت‌آباد، 36 - چاه سرخ، 37 - چاه پشنگه سفلی، 38 - چاه‌پشنگه علیا، 39 -
حسن‌آباد، 40 - حسین‌آباد، 41 - حکیم‌آباد، 42 - حجت‌آباد صدری، 43 - حجت‌آباد، 44
- حسین‌آباد، 45 - حسین‌آباد جنگل، 46 -‌حاجی‌آباد بالا، 47 - حاجی‌آباد پایین، 48
- حسین‌آباد نیم فرسخی، 49 - حسن خوصی، 50 - حسین‌آباد، 51 - حسین‌آباد، 52 -
حسین‌آباد شوره، 53 -‌ خامس‌آباد، 54 - خرم‌آباد، 55 - خسک‌آباد، 56 - خرم‌آباد
حجت، 57 - خرمهره، 58 - خوسیک، 59 - دربه، 60 - دیزبندان، 61 - دامک علی‌آباد، 62
- دادو‌پایین، 63 - دادو بالا، 6
4 - رحمت‌آباد (‌بهرام‌آباد)، 65 - روشن‌آباد، 66 - رضاآباد، 67 - زردستان
(‌زردستون)، 68 - زمان حسینی، 69 - سعادت‌آباد، 70 -‌سلطان‌آباد، 71 - سعیدآباد،
72 - سرتل، 73 - سروبشین، 74 - سنگلستون، 75 - سنگ (‌ سنگوک)، 76 - سفیدک بالا، 77
- سفیدک پایین، 78 - سرک، 79 -‌شریف‌آباد، 80 - شوراب مور، 81 - صدرآباد، 82 -
عمارآباد، 83 - علی‌آباد، 84 - عباس‌آباد، 85 - علی‌آباد صدری، 86 - علی‌آباد
جناب‌زاده، 87 - عباس‌آباد‌بهین، 88 - عباس‌آباد، 89 - عباس‌آباد، 90 - عباس‌آباد،
91 - علی‌آباد، 92 - عزیزآباد، 93 - غفورآباد، 94 - عسکریه، 95 - فاطمیه، 96 -
فرح‌آباد، 97 -‌قمرلا، 98 - کشاورزی و مرغداری چلچله، 99 - کریم‌آباد، 100 - گاه
وارگون، 101 - کوکب‌آباد، 102 - کهدوک، 103 - گرمیسیون، 104 - گود قاسم، 105 -‌لای
آدری (‌لای آدرو)، 106 - لابید (‌لابید بزرگ)، 107 - لاخومه‌زار، 108 - لعل‌آباد،
109 - لاکش، 110 - لای تنگ، 111 - لای سرخ، 112 - لای‌حسنعلی، 113 - مزرعه استاد
رضا، 114 - مزرعه ملا، 115 - مزرعه نو، 116 - مزرعه و مرغداری نظری، 117 - مزنگ،
118 - محمدآباد، 119 - مزرعه‌حسین هادی، 120 - مزرعه خان، 121 - مرغداری چلچله،
122 - محمدآباد نیل
‌چی، 123 - مهدی‌آباد، 124 - مزرعه شیخ، 125 - مزرعه محمود، 126 -‌مرغداری امید،
127 - معدن خالکوه، 128 - مزرعه نوعلی‌آباد، 129 - مزرعه درویش، 130 - مزرعه
ملاصادق، 131 - مور، 132 - مزرعه علویی، 133 -‌مزرعه مرغ‌مادر، 134 - مزرعه
میرزاجواد، 135 - مزرعه آسیاب، 136 - مزرعه عباس کولی، 137 - مزرعه حاجی عباس، 138
- مزرعه غلام، 139 - نظرآباد،140 - منظورآباد، 141 - نصرآباد، 142 - نیم فرسخی،
143 - ولی‌آباد، 144 - هاشم‌آباد، 145 - همت‌آباد رشتی، 146 - هوشنگ‌آباد، 147 -
چنارک.
9 - دهستان نصرآباد.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نصرآباد مشتمل بر 158 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - استارج، 2 - اسپیدارک، 3 - امیرآباد گلوسرخ، 4 - آب پرکریم، 5 - اکبرآباد، 6 -
اکبرآباد، 7 - اشگفت، 8 - اصغرآباد، 9 - امیرآباد، 10 - اشکالکو، 11 -‌باغ مورده،
12 - پیداهریم، 13 - بید لرزان، 14 - بند ازون، 15 - بادمک، 16 - بیدک، 17 - تنگل
(‌تنگله)، 18 - تنک‌آباد، 19 - پراخویز (‌پرخویز)، 20 -‌پودنه، 21 - تل‌چاه، 22 -
چاه‌آب نصرآباد، 23 - چاه سفید، 24 - چمنک، 25 - چنارک، 26 - چشمه سار زین‌آباد،
27 - حسین‌آباد گلوسرخ، 28 - حسن‌آباد،29 - اجی‌آباد، 30 - حسن‌آباد، 31 -
حسین‌آباد، 32 - حجت‌آباد، 33 - خوسیک (‌خوسیوک)، 34 - خود بالا، 35 - خود پایین،
36 - خریسک (‌خورسیک)،37 - خیرآباد، 38 - خداآباد بالا، 39 - خداآباد پایین، 40 -
رحیم‌آباد، 41 - رحمت‌آباد، 42 - رمه کوه (‌رمه‌کوی)، 43 - دریا کوک، 44 -
دولت‌آباد، 45 - دره‌بید، 46 - سعیدآباد، 47 - سعادت‌آباد، 48 - ساتک، 49 -
سالارآباد پایین، 50 - سالارآباد، 51 - سرداب، 52 - سفیدک بالا، 53 - سفیدک پایین،
54 - شاه‌مکان، 55 - شواز کهنه، 56 - شمس‌آباد، 57 - شویزک، 58 - شکرآباد، 59 -
شمس‌آباد (‌امین‌آباد)، 60 - شورابه، 61 - شواز، 62 - صالح‌آباد پایین، 63
-‌صمدآباد، 64 - صمصام‌آبا
د، 65 - صالح‌آباد، 66 - علی‌آباد، 67 - عباس‌آباد، 68 - عیش‌آباد، 69 - علی‌آباد
فتوحی، 70 - علی‌آباد، 71 - علی‌آباد، 72 -‌غلام‌آباد، 73 - فردوس، 74 - فرح‌آباد،
75 - قره‌قوز، 76 - فرح‌آباد، 77 - فخرآباد، 78 - قاری‌آباد، 79 - کوکب‌آباد
(‌مزرعه ابوالهادی)، 80 - کوره‌آهکپزی‌شاهدک، 81 - کاظم‌آباد، 82 - کلات، 83 -
کمال‌آباد، 84 - کونگدار، 85 - کوه بنه، 86 - گلوسرخ، 87 - بیدستان، 88 - گلیچه،
89 - گلویک سفلی، 90 -‌گلویک علیا، 91 - گود قاسم، 92 - لای‌پست، 93 - لابیدک، 94
- لاخوصی، 95 - لای‌خومه‌زار، 96 - لای‌تلخه‌زار، 97 - لای‌کلات، 98 - لای بامکسن
(‌ رضاآباد)، 99 - لای‌تنک، 100 - لای نخود، 101 - معین‌آباد، 102 - مزرعه امین،
103 - مزرعه حسین شعبانی، 104 - محمودآباد، 105 - مزرعه آخوند،106 - مشینوک پایین
(‌مشینه پایین)، 107 - مشینوک بالا (‌مشینه بالا)، 108 - محمدآباد، 109 - مهرآباد،
110 - ملوس، 111 - مسیر، 112 - منارک، 113 -‌منارک علیا، 114 - مزرعه ملاتفتی، 115
- مزرعه بیدک، 116 - مزرعه علی‌بمان باقر، 117 - مزرعه کهدگون، 118 - مزرعه
محمدابراهیم، 119 - مزرعه شیخ‌علی، 120 - مزرعه امرالله قنبر، 121 - مزرعه
شفیع‌آباد، 122 - مز
رعه ملاعلی نقی، 123 - مزرعه خواجه، 124 - مزرعه قاضی، 125 - مزرعه حسن، 126-
مزرعه نصرآباد، 127 - مزرعه عباس، 128 - مزرعه حاجی زینل، 129 - مزرعه صادق علی،
130 - مزرعه شیخ، 131 - مزرعه سید، 132 - مزرعه نو، 133- مزرعه حاجی علی عسکر، 134
- مزرعه آخوند، 135 - مزرعه شماره یک امام خمینی، 136 - مرغداری کویر، 137 -
محسن‌آباد، 138 - مهدی‌آباد، 139 -‌منظورآباد، 140 - محمدآباد، 141 - محمدآباد،
142 - محمدآباد، 143 - مورث، 144 - مورک پایین، 145 - مورک بالا، 146 - کهدی‌آباد
سفلی، 147 -‌مهدی‌آباد، 148 - مسعودآباد، 149 - نصرآباد، 150 - نظرآباد، 151 -
نصرت‌آباد، 152 - همت‌آباد، 153 - هیلکی، 154 - هوش، 155 - هسبخته بالا، 156-
هسبخته پایین، 157 - یوردک بالا (‌یردوک بالا)، 158 - یوردک پایین (‌یردوک پایین).
‌تذکر - نام روستای ردیف 122 دهستان فوق قبلاً ملک نقی بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به مزرعه ملاعلی نقی تغییر می‌یابد.
10 - دهستان اسفندار.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسفندآباد مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امیرمیثم‌رزم، 2 - اسدآباد، 3 - اسفندآباد، 4 - افتخارآباد، 5 - تلمبه نجف
کارگران، 6 - تلمبه حاجی علی‌اکبر عوض، 7 - تقی‌آباد، 8 - تلمبه
ابراهیم‌بابامحمدی، 9 - تلمبه و قنات یوسف‌آباد، 10 - تلمبه و قنات اسدآباد، 11 -
تلمبه و قنات حشمت‌آباد، 12 - پژوانه، 13 - جلیل‌آباد، 14 - جعفرآباد، 15 -‌چاه
گیرو، 16 - چاه‌گیرو جلال‌آباد، 17 - چاه احمد رستمی و شرکاء، 18 - چاه اسدالله
نادی و شرکاء، 19 - چاه رضا قدیرزاده و شرکاء، 20 - چاه سعادت‌کارگر و شرکاء، 21 -
چاه صادق صادق‌زاده و شرکاء، 22 - چاه قلی اکبری و شرکاء، 23 - چاه محمدعلی محمود
پناه، 24 - چاه مرتضی عشقی و شرکاء، 25 -‌چاه یدالله قدیرزاده و شرکاء، 26 -
حسین‌آباد، 27 - حشمت‌آباد، 28 - خرم‌آباد، 29 - رحمت‌آباد، 30 - خضرآباد، 31 -
زین‌آباد، 32 - علی‌آباد، 33 - قلاتک‌هارونی، 34 - علی‌آباد، 35 - کویر اسفندآباد،
36 - مزرعه حسن اکبری، 37 - مزرعه رحیم شمس و شرکاء، 38 - چاه سلیمانیان، 39 -
مزرعه طباطبایی و‌شرکاء، 40 - مزرعه یونس علی‌زمانی، 41 - هادی‌آباد، 42 - هارونی،
43 - همت‌آباد، 44 - یونس‌آباد.
11 - دهستان تیرجرد.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شهرسب مشتمل بر 102 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آهکپزی ضرابی، 2 - اکبرآباد، 3 - احمدآباد، 4 - اقبال‌آباد، 5 - ابرجامه، 6 -
امیرآباد، 7 - بهجت‌آباد، 8 - برکت‌آباد، 9 - برزن، 10 - تیجرد نو، 11 -‌تیجرد
کهنه، 12 - تیزک، 13 - تقی‌آباد، 14 - چاه خلیل‌آباد، 15 - حسام‌آباد، 16 -
حیدرآباد، 17 - رییس‌آباد، 18 - رکن‌آباد (‌مرادآباد)، 19 - سهراب، 20 -‌شهرسب، 21
- شمس‌آباد، 22 - شرکت کشت و صنعت، 23 - سنه‌ای، 24 - سطح، 25 - صفی‌آباد، 26 -
عزیزآباد، 27 - عزآباد، 28 - فیض‌آباد نو، 29 -‌ فیض‌آباد کهنه، 30 - فیروزآباد،
31 - کلبه، 32 - کوره آهکپزی محمد ضرابی، 33 - کوره آهکپزی، 34 - حسام‌آباد، 35 -
گودآقای حسینی، 36 - گزستان، 37- مزرعه اکبر حیدری و شرکاء، 38 - مزرعه جلیل
داودی، 39 - مزرعه اسماعیل، 40 - مزرعه حاجی محمود هاشمی، 41 - مزرعه عباس، 42 -
مزرعه‌حکیم‌آباد، 43 - مزرعه حمیدآباد، 44 - مزرعه مهدی‌آباد، 45 - مزرعه سید
مصطفی میراب، 46 - مزرعه دشتی، 47 - مزرعه احمد ستار و شرکاء، 48 - مزرعه‌طرح
ربذه، 49 - مزرعه آخوند، 50 - مزرعه حسن‌آباد، 51 - مزرعه علی‌بابا غیب‌الهی، 52 -
مزرعه جمهوری، 53 - مزرعه محمد اسحاق‌پناه و شرکاء، 54 -‌مزرعه علی افضلی، 55 -
مزرعه علی‌اکبر نعمت‌زاده
، 56 - مزرعه حاجی باقر اکرمی و شرکاء، 57 - مزرعه خلیل روحی، 58 - مزرعه
اسلام‌آباد، 59 - مزرعه‌غلامحسین زارع، 60 - مزرعه ابوالقاسم صالحی، 61 - مزرعه
باقر اکرمی، 62 - مزرعه بمانعلی صالحی و شرکاء، 63 - مزرعه بابک، 64 - مزرعه
محمود‌مهدی‌پور، 65 - مزرعه زیرو، 66 - مزرعه رضا اکرمی، 67 - مزرعه ولی عصر، 68 -
مزرعه حاجی رضا سالاری، 69 - مزرعه علی قاسمی، 70 - مزرعه‌حاجی محمد امیرپناه، 71
- مزرعه نعمت‌الله حسین‌پور، 72 - مزرعه چاه‌بلاغ، 73 - مزرعه محمدرضا کارگر و
شرکاء، 74 - مزرعه علی اکبری، 75 - مزرعه‌زینل شجاعی، 76 - مزرعه حاجی اکرمی و
شرکاء، 77 - مزرعه نورالله شفیعی، 78 - مزرعه قاسمعلی همتی‌پور، 79 - مزرعه مهدی
خوشمهر و شرکاء، 80 -‌مزرعه شیخ‌آباد، 81 - مزرعه زینل شریفی و شرکاء، 82 - مزرعه
حسین صالحی‌زاده، 83 - مزرعه شهید محمدعلی صالحی، 84 - مزرعه شهید محمد زارعی،85 -
مزرعه علی محمد زارع‌زاده، 86 - مزرعه شکرالله امامی‌خواه و شرکاء، 87 - مزرعه
علی‌اکبر اکرمی و شرکا، 88 - مزرعه احرامیان، 89 - مریم‌آباد، 90 -‌محمودآباد، 91
- ملک‌آباد، 92 - مجیدآباد (‌مجدآباد)، 93 - مرادآباد، 94 - مرغداری امیر زارع، 95
- معدن سنگ صمیمی، 9
6 - مرغداری الیاس افضلی، 97- نورآباد، 98 - نعمت‌آباد، 99 - نجم‌آباد، 100 - واحد
تولیدی مشاع، 101 - ولی‌عصر، 102 - هرک.
12 - دهستان مهرآباد.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مهرآباد مشتمل بر 68 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - احمدآباد، 3 - آلی‌آباد، 4 - اردی، 5 - اسدآباد سفلی، 6 -
اسدآباد علیا، 7 - اصغر کارگر، 8 - امیرقلی پورباقری، 9 - بداف، 10 - جشیر، 11-
چاه تلمبه ابراهیمی، 12 - چاه ابراهیم کارگر، 13 - چاه اکبر کاووسی، 14 - چاه رضا
کارگر و شرکاء، 15 - چاه سید رسول قاسمی، 16 - چاه صادق دهقان،17 - چاه عزیز
یادگار، 18 - چاه علی امیرنژاد، 19 - چاه علی هادیزاده، 20 - چاه فلاح‌زاده و
شرکاء، 21 - چاه کارگر و شرکاء، 22 - چاه محمود مهدی‌زاده،23 - چاه مهندس قوامی،
24 - چاه نیکوبخت و شرکاء، 25 - چاه همت‌آباد، 26 - چاه محمدعلی ناظم‌پور، 27 -
حسین‌آباد، 28 - حسین‌آباد، 29 - دشت‌مهرآباد، 30 - دهک، 31 - دولت‌آباد، 32 -
رجل‌آباد، 33 - رشیدآباد، 34 - رضاآباد، 35 - رسول‌آباد، 36 - سعادت‌آباد، 37 -
شهرآباد، 38 - صدرآباد، 39 -‌ عزیزآباد، 40 - عالی‌آباد، 41 - عبدل‌آباد، 42 -
عبدالله‌آباد، 43 - علی رمضانی، 44 - فیض‌آباد، 45 - فرح‌آباد، 46 - فتح‌آباد، 47
- کرم منصوری، 48 -‌مدئویه، 49 - مهرآباد، 50 - مزرعه علی‌آباد، 51 - مزرعه هوشنگ
زارع، 52 - مزرعه علی زارع و شرکاء، 53 - مزرعه محمود زارع و شرکاء، 54 - مزرعه
جعفر‌جعفری و شرکاء، 55 - می
رزا حسین فلاح، 56 - مزرعه مهدی‌آباد امانی، 57 - محمد مرادیان، 58 - محمدحسن
نیک‌خواه، 59 - مزرعه حسن فلاح، 60 -‌مزرعه حسین کارگر، 61 - مزرعه علی کارگر، 62
- میاندشت، 63 - نجف‌آباد، 64 - نصرت‌آباد، 65 - نورآباد، 66 - هراتی، 67 - هک، 68
- یوسف‌آباد.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت شهرستان تفت و بخش ابرکوه بوده و
در فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور‌نشده مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانها همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان و بخش باقی‌خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرای این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در شهرستان تفت و بخش ابرکوه چنانچه روستا، مزرعه
و مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه و‌کروکی ضمیمه در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد
بود.م
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر