ایجاد و تشکیل دو بخش و هشت دهستان در شهرستان جاسک به مرکزیت شهر بندر جاسک تابع استان هرمزگان

‌ایجاد و تشکیل دو بخش و هشت دهستان در شهرستان جاسک به
مرکزیت شهر بندر جاسک تابع استان هرمزگان
1366.02.02 - .115732ت827 - 1366.10.12 - 249
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 92031.1.5.53 مورخ
65.10.3 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر
ماه 1362 مجلس شورای اسلامی به استناد تبصره‌های 2 و 3 ذیل ماده 7 قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 31‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب مهر ماه 1363
تصویب نمودند شهرستان جاسک به مرکزیت شهر بندر جاسک تابع استان هرمزگان مشتمل بر
دو بخش و‌هشت دهستان با ترکیب ذیل:
1 - در محدوده بخش فعلی جاسک از توابع شهرستان بندر عباس با الحاق تعدادی روستا از
بخش بیابان شهرستان میناب و تعدادی روستا از دهستان زرآباد از‌بخش مرکزی شهرستان
چاه‌بهار به صورت یک بخش به نام بخش مرکزی به مرکزیت شهر بندر جاسک با چهار
دهستان.
2 - در محدوده قسمتی از بخش بشاگرد غربی از توابع شهرستان میناب و دهستان بشاگرد
شرقی از توابع شهرستان کهنوج نیز یک بخش به نام بخش بشاگرد به‌مرکزیت روستای
انگهران با چهار دهستان در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های
1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران‌است به شرح زیر ایجاد و تشکیل
گردد:
‌اول بخش مرکزی شامل چهار دهستان:
1 - دهستان کنگان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گنگان مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - راپک، 2 - سهران، 3 - زیرکوه، 4 - گاوبندی، 5 - کولگان، 6 - پازرد، 7 - گنگان،
8 - گروک پایین، 9 - گروک وسطی، 10 - گروک بالا، 11 - سرخ کوه،12 - ویشی بالا، 13
- کوه میارک، 14 - ویشی پایین، 15 - گاو، 16 - بونجی کرباسی، 17 - بونجی مسکی، 18
- لاتیدان، 19 - پاسگاه بونجی، 20 -‌زهروکی، 21 - گتان علیا، 22 - گتان وسطی، 23 -
گتان سفلی، 24 - مع جنگان، 25 - گاوبنان، 26 - توجک، 27 - گوان بالا، 28 - گوان
پایین، 29 - ‌شحیران، 30 - گزی، 31 - مع رحمت، 32 - آغوشک‌کش، 33 - خشک کاری، 34 -
مچی، 35 - آغوشک دل.
2 - دهستان جاسک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جاسک کهنه مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گرمزان، 2 - بحل، 3 - کهوتی، 4 - کلیهبان، 5 - تل، 6 - گزدان، 7 - جاسک کهنه،
8 - زین‌لشکری، 9 - لافیک، 10 - مزاری، 11 - گیگن، 12 - گوییک‌تاشکن، 13 -
میرعمرعلی، 14 - ریگ، 15 - نثری، 16 - سول، 17 - باغان، 18 - ریگو، 19 - بهمدی، 20
- خوش گیرو، 21 - نگربالا، 22 - نگر پایین‌بلوچی، 23 - دیان، 24 - سران شخیرد.
3 - دهستان گابریک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای یکدار مشتمل بر 81 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گبد، 2 - گری، 3 - هیمن، 4 - نقدی مچ، 5 - کروس‌گپ، 6 - بند کهیر، 7 - سوراف،
8 - سپیتل، 9 - هون، 10 - بن‌بست، 11 - توجایی، 12 - گرندو،13 - لیره‌ای، 14 -
پرکوه، 15 - سهرابی، 16 - گلی، 17 - کمال هنکار، 18 - نوروزکار، 19 - پاسگاه
ژاندارمری گابریک، 20 - کروج، 21 - خشتی، 22 -‌نوک‌شهر، 23 - گندمی، 24 - کون‌میر،
25 - بگدایی، 26 - بگدادی، 27 - گلاف، 28 - کنتاگی، 29 - زیروکی، 30 - داربست، 31
- میشو، 32 - مسافر کار،33 - رحمتی کروچ، 34 - جهلا، 35 - زوارو، 36 - گروشادین،
37 - کلوان بالا، 38 - کلوان پایین، 39 - سلیمان کپتک، 40 - دیزو، 41 - مزنه گوا،
42 -‌دسکی، 43 - کرگی، 44 - کالری، 45 - هی‌دان، 46 - متریتکن، 47 - تی‌بویی‌کش،
48 - لیری، 49 - پلکی، 50 - حصار، 51 - پنهان، 52 - دیون، 53 -‌شهردر، 54 - لاش،
55 - سند، 56 - سورگا، 57 - کهنه کورد، 58 - سروگلم، 59 - کوردف، 60 - تار، 61 -
یکدار، 62 - هیبتی، 63 - کشون، 64 - لاش،65 - لوتی، 66 - شهرنو، 67 - هوشدان، 68 -
دوکوران، 69 - کیایی، 70 - داجهی کورا وجه بر، 71 - باهو، 72 - سادتی، 73 - جگین
بالا، 74 - کلی‌تان،75 - زامر، 76 - کوپچی، 77 - گذرک، 78 - پیشدان، 79 - نودینی،
80 - کیت
‌کن، 81 - حال داوا.
4 - دهستان سورک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لیردف مشتمل بر 51 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - چهلو، 2 - نخلستان طلادر، 3 - یکدر، 4 - کلیر، 5 - گرنی، 6 - آبکوهی، 7 -
خورتمری، 8 - کوکلیرک، 9 - مشکوهی، 10 - تلک، 11 - بیاهی، 12 -‌کنارک لیرک، 13 -
پرآهو، 14 - بیازک، 15 - ، 16 - پی و شک، 17 - گنگ، 18 - آلاتی، 19 - شیرکن، 20 -
آدمک، 21 - سدیج، 22 - کلوکانی، 23 -‌گشمی، 24 - عبد، 25 - گوگر، 26 - ونک، 27 -
چنالی، 28 - داوایی، 29 - قندهار، 30 - گوهرت، 31 - سورچاه، 32 - زیدکی دف، 33 -
شمشی، 34 -‌رحیم مچ، 35 - لیردف، 36 - پتروکی، 37 - سهروکی، 38 - سورک، 39 - گشگ،
40 - جوهل درک، 41 - تنگ، 42 - جمعه‌ای، 43 - نوگر، 44 - کرمی،45 - کربلا، 46 -
کوتک، 47 - تراتکان، 48 - زهری کار، 49 - براک، 50 - کاشی، 51 - دیز فروش.
‌دوم: بخش بشاگرد شامل چهار دهستان:
1 - دهستان انگهران
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای انگهران مشتمل بر 108 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کلاش‌دان، 2 - بینک، 3 - گهوخ، 4 - دربستلو، 5 - تریش، 6 - کلموج، 7 - بیورج،
8 - موشک بی‌ورج، 9 - درزندگی، 10 - انگروان، 11 - تحت شیخ،12 - درویچ، 13 -
درگاز، 14 - کیریشک، 15 - تید، 16 - بشنو، 17 - درشهر، 18 - کوشک، 19 - ناشکن، 20
- بن‌نر، 21 - گوه‌جلگ، 22 - سرابنه، 23 -‌ویچی، 24 - پرخاش، 25 - پایین، 26 - گز،
27 - کامچ، 28 - اوهکن، 29 - بند حس، 30 - گی‌مجک، 31 - گجک انگور، 32 - تیشتن، 33
- بشنو کاهکن،34 - گارانی، 35 - یاموج، 36 - درشهر، 37 - درکن، 38 - گارامون، 39 -
انارشیرین، 40 - واین، 41 - خومن، 42 - زمین‌بزرگ، 43 - زمین کوچک، 44 -‌بن اشک،
45 - درنری، 46 - پاهتک، 47 - انگهران، 48 - زمین احمد، 49 - شهرشیب، 50 - دومرخ،
51 - پاشکی، 52 - در نیم، 53 - پوسمن، 54 - درنی(‌درنه)، 55 - کرمستان، 56 -
پیوشک، 57 - بارنک موتکو، 58 - بندر چاکر، 59 - ارمیش، 60 - کامون قلمان، 61 -
بی‌کهنو، 62 - شیراشکی، 63 - رینک،64 - دسک، 65 - درمار، 66 - کومکن (‌دهکن)، 67 -
چگرنو، 68 - بن بارک، 69 - دربست، 70 - موردن، 71 - سلوتی، 72 - جخیش، 73 - دربن
صلات،74 - دستگرد درگاز، 75 - درخجک، 76 - گشوروی، 77 - دستگرد ناگرد، 78 - کلات
کلمون، 79
- کصلاح، 80 - گل اسپیر، 81 - کلاهو، 82 - بنان، 83 -‌درورمشی، 84 - شهر شیب کوه،
85 - کلاه، 86 - شهر شیبک، 87 - کنوینگ، 88 - سرهور، 89 - ماگی مرده، 90 - ایرر،
91 - برترک، 92 - اشکان، 93 -‌قلعه الله‌وردی، 94 - گروچک، 95 - اشک‌سر، 96 - روح،
97 - سرملا، 98 - کاهکن، 99 - چله‌گزی، 100 - جویست، 101 - شهرخ، 102 - مسک، 103-
شهربالا، 104 - دازکان، 105 - شورچاه، 106 - کیسه‌ای، 107 - صحرا، 108 - دل
شهرکلاه.
2 - دهستان جکدان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلورجکدان مشتمل بر 74 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - موردین، 2 - درگ زمین، 3 - درنه شه بابک، 4 - درگل شه بابک، 5 - بن کم شه
بابک، 6 - شه باوغ درگاران، 7 - بنی‌گودل، 8 - سنگان، 9 - کردان، 10 -‌شهرک، 11 -
بناب، 12 - بندرگوریچی، 13 - پوی گویچی، 14 - گروهکن، 15 - کنی سیادان، 16 - بنی
گوریچی، 17 - نیمه کار، 18 - ده گوریچی، 19 - بن‌گوریچی، 20 - سرکرخ، 21 - درگازن،
22 - واجگو، 23 - سرکنگل، 24 - کمدارک، 25 - در هشت، 26 - گچک، 27 - تبکن، 28 -
دازگان، 29 - کم کهور،30 - کم دولت، 31 - درموت، 32 - بن گدار، 33 - پشتوکازرون،
34 - پسین کین پرانکی، 35 - پسین کن، 36 - لبونی، 37 - بن گرو، 38 - وی، 39
-‌زه‌بدی، 40 - کمانشکن، 41 - گچک کهور، 42 - ده گرو، 43 - امیگی، 44 - گواران، 45
- سیاهنگ، 46 - پورک، 47 - بلبل‌آباد، 48 - نوخسرو، 49 -‌کاشک، 50 - کلاتو، 51 -
کشمکی، 52 - پرانگی، 53 - درجک، 54 - گوریچی کوه حیدر، 55 - سرشمع در کهور، 56 -
نخک، 57 - شهردری، 58 -‌پرآهنگ، 59 - کوه حیدر، 60 - زهرامرده، 61 - پیس رلاغر، 62
- بستگان، 63 - شاواز، 64 - دهن در، 65 - بی‌بی سلطان، 66 - سربند پرنگی، 67
-‌داوربست، 68 - کربند زبمان، 69 - هماتویی، 70 - کورزن، 71 - ونن، 72 - شرشم
فراهک، 73 - نوخسرو،
74 - کلورجکدان.
3 - دهستان سردشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سردشت مشتمل بر 94 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - درگاه، 2 - سورگ درگاه، 3 - کم گرندو، 4 - خجو، 5 - جاکن، 6 - شیش، 7 -
درآمبر، 8 - سروگروجاکن، 9 - درگاه، 10 - سورگ درگاه، 11 - کم گرندو،12 - دروت، 13
- ربیدان، 14 - آبگمان، 15 - کهناب بالا، 16 - کهناب پایین، 17 - بند کوتوران، 18
- بهشت، 19 - ملکن، 20 - کوهستانی، 21 - حاجی‌مرذک، 22 - تچد، 23 - کاربی، 24 - بن
ریزک، 25 - ابن ریزک، 26 - شاهنگی، 27 - پشتگرم شهربابک، 28 - خورشکاپ، 29 - جنگل
شهربابک، 30 -‌آبگرم شهر بابک، 31 - درنایدی، 32 - پاشکم شهربابک، 33 - پیکار، 34
- دارپیشین، 35 - سرفک، 36 - سورک، 37 - بابک پایین، 38 - سردشت، 39 - کله‌گزی، 40
- وسیپور، 41 - در سالور، 42 - کلگان، 43 - پیشان سرابی، 44 - شربارشک، 45 - ده
کلگان، 46 - آب گز، 47 - سرآبی پیشان، 48 - بارشکان، 49- کولفان، 50 - کشهرو، 51 -
سنگ دفشت‌شهر، 52 - بن حصار، 53 - سنگ، 54 - کلاتک، 55 - زمین عباسی، 56 -
کوریاهک، 57 - دبای، 58 - درشت،59 - گشتو، 60 - زه عروس، 61 - طسم، 62 - کورچان،
63 - پلیک، 64 - اردوچان، 65 - داوی، 66 - یابش‌تیر، 67 - درهان، 68 - تیراحمد، 69
- رانک،70 - دریرآب، 71 - بشکر چاه، 72 - ردخانه پادشت، 73 - تیرج، 74 - شون، 75 -
کهورگان
، 76 - دهیوی، 77 - دشتگرد، 78 - بن‌کن، 79 - سترنج، 80 -‌کش‌بندان، 81 - کران، 82
- کحشور عمری، 83 - چشو، 84 - پیش‌بلوک، 85 - سیت پیرو، 86 - دربندی، 87 - ده
فلمان، 88 - تیرگاه، 89 - بن گرخ، 90 -‌مونخ، 91 - بوستان، 92 - کم اسطور، 93 -
آهون، 94 - جکدان پیرو.
4 - دهستان گافروپارمون
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای درنگ‌مد و مشتمل بر 187 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - بارشک، 2 - شهر عباس، 3 - شهر ذهاب، 4 - ده شهرک، 5 - سوریست، 6 - بنفشی، 7 -
کنار مهندی، 8 - زه حسین، 9 - تریکی، 10 - زهک، 11 -‌زهاب، 12 - زهکوه چکو، 13 -
خشاب، 14 - دهن زیران، 15 - گمرک، 16 - کرمیزک، 17 - گنوش، 18 - گابرین، 19 -
مرتکو، 20 - کهورایی، 21 - چرم‌آهنگ، 22 - کرگز، 23 - زریک، 24 - دمرلی، 25 - گش
گرکن، 26 - درخز، 27 - جنگل، 28 - مرت، 29 - مکنت، 30 - ویلکان، 31 - اخیران، 32
-‌گرگک، 33 - داش گلیل، 34 - مالولکی، 35 - کشدوزیی، 36 - کهور (‌فلدی)، 37 -
بشتوخ، 38 - جگبنحوح، 39 - میهان، 40 - ته شیهو، 41 - گاوکشی،42 - گاوکشی پرنگی،
43 - اسبی نشان، 44 - هنزیر، 45 - سرزه، 46 - خوشروک، 47 - سورجاد، 48 -
اسپرینجان، 49 - چارگان، 50 - کلاهو، 51 -‌ماینگان، 52 - در خیاران، 53 - تومان
احمد، 54 - کهور، 55 - هوجوم، 56 - کولوچ کلن، 57 - بیشن، 58 - کون مورت، 59 -
سردر، 60 - گست گرونان،61 - کروچان، 62 - دربهنان، 63 - رشومک، 64 - گرگک، 65 -
میه در، 66 - گارد، 67 - کلاه، 68 - دروکی، 69 - بفرسیدین، 70 - دریورا، 71 -
جگونو،72 - کهنک، 73 - زمین لشکری، 74 - تختون، 75 - زمین‌در، 76 - جگونود دستگرد،
77 - بندمیر، 78 - کولک، 79 -
ترک‌کور، 80 - کهنک، 81 - گزان‌لاگز، 82 - درد ونگچ، 83 - کوچکی، 84 - کشت خک، 85
- در کلاهو، 86 - شانزده یکی، 87 - دندرک، 88 - محمد مردک، 89 - سرزه، 90 - زمین
کومان،91 - کوریاهک، 92 - بروهکان، 93 - درنگ مدو، 94 - رزپی (‌رزبید)، 95 - توجن،
96 - درخواه، 97 - ماویشکی، 98 - دهنگوست، 99 - دزی، 100 -‌گنوش، 101 - بند حلال،
102 - سکرکن، 103 - زه‌موسی، 104 - بیش‌ثیران، 105 - ریش دراز، 106 - راپیچ، 107 -
اشکفت ، 108 - بن‌کرو، 109 -‌دهوست، 110 - سربیره، 111 - تر، 112 - دجوکو، 113 -
ماستیح، 114 - پیش‌پیروز، 115 - آبشار در همان، 116 - سیت ماسیتی، 117 - ایوری،
118 -‌کهورانی، 119 - زمین خمین، 120 - کم گروخن، 121 - درانار، 122 - ضامور، 123
- پارامون، 124 - بندر، 125 - زمین‌سادو، 126 - درقاپی، 127 -‌درشر، 128 - محمد
عباسی، 129 - کهور، 130 - پشتو، 131 - یاوران، 132 - اوگن، 133 - دوگنویدر، 134 -
کرمیزک، 135 - گردیوالان، 136 - درنگوک،137 - گین، 138 - ندروک، 139 - زمین‌آسا،
140 - ویسیکو، 141 - ترگوار، 142 - بنگرو ملکشاهی، 143 - زه بازک، 144 - جک، 145 -
سیت بند‌خرسی، 146 - مرده کوه، 147 - بند خرس، 148 - درگل، 149 - بان سم، 150 -
بند
ر ترج، 151 - ایرگن، 152 - بوئیکان، 153 - میش‌کش، 154 - نوغر،155 - کلک، 156 -
خوشاب، 157 - نصری، 158 - دهن در میر غمر، 159 - سربیرکان، 160 - کلاتک سر، 161 -
ده درحد، 162 - رهگذر، 163 - کلک(‌دهن در)، 164 - گرهون، 165 - دهندر شنبه، 166 -
بن گهست، 167 - بن زرد گرهزن، 168 - دهن زمین زهرک، 169 - گش‌بن رود، 170 - دهندر
دوشنبه،171 - بیورج، 172 - بن‌زیر، 173 - پاخون، 174 - تخت‌شی، 175 - ده‌زه، 176 -
درکم کاهمج، 177 - زاش، 178 - سرگو، 179 - سیت، 180 - کماردان،181 - کنون، 182 -
گهور، 183 - کوراسمک، 184 - گونن، 185 - میهان، 186 - ماستین، 187 - ندورک.
‌تبصره 1:
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست
اسامی نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی‌که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت بخش مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2:
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3:
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.