ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانهای در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان
1366.02.02 - .111076ت122 - 1366.02.23 - 309
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11517.1.5.53 مورخ
1365.12.16 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری
مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و
تبصره‌های ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی‌قانون مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان اهواز تابع استان خوزستان تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه به شرح
زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان غیزانیه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای غیزانیه مشتمل بر 51 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابوصلیبیخات بزرگ، 2 - ابیردر، 3 - ابویرو، 4 - اویفی، 5 - ابوعظیم، 6 -
ام‌الدیای یک و دو، 7 - بیونی، 8 - بریچه عنایت، 9 - بریچه، 10 - ترکان‌شاح، 11 -
جامع (‌حلوه دو)، 12 - چمبه، 13 - چای ورشام، 14 - حلوه یک، 15 - حمیدان (‌دهادیه)
، 16 - حفیره سید شرف، 17 - حمیزه، 18 -‌خیط‌الرمله یک و دو، 19 - خیطه، 20 - سید
رمضان (‌حایطه)، 21 - سلمانه، 22 - سودان، 23 - سیب، 24 - ساختمان، 25 - شاح
کوپال، 26 - شمه، 27 -‌صحینات، 28 - طویله سید طاهر، 29 - طویله یباره، 30 - طویله
یباره بزرگ، 31 - طویله یباره کوچک، 32 - عین‌الموریبل، 33 - عوانی، 34 -
عبدالحمید،35 - عوده، 36 - عین‌الزمان، 37 - عرب‌راشد، 38 - غیزانیه بزرگ، 39 -
غیزانیه کوچک، 40 - خان سید محمد، 41 - قویله، 42 - قهوه‌خانه عبدالمقدم، 43-
کواکب، 44 - کاشی، 45 - کریدی، 46 - گراییه، 47 - مارون یک، 48 - مارون چهار، 49 -
مسلمیه، 50 - مشرفه بزگ، 51 - مشرفه کوچک، 52 - منیصر،53 - مرکز اندازه‌گیری ذخایر
نفتی، 54 - نمره 3 کوپال، 55 - نزهه، 56 - یعار، 57 - یزره، 58 - یحیشه، 59 -
یربیعه.
2 - دهستان مشرحات
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مشرحات مشتمل بر 46 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابوکبریه، 2 - ام‌الطرفه، 3 - ایستگاه میاندشت، 4 - ایستگاه خسروی، 5 -
ایستگاه منصوری، 6 - ایستگاه تقویت فشارکاز، 7 - بربوکه، 8 - پلیس راه، 9
-‌حیاویه، 10 - حفیره، 11 - حفیره (‌حاجی بوبین)، 12 - حورآباد، 13 - خیط، 14 -
خرشه، 15 - خزینه، 16 - دامغه کوچک، 17 - دامغه بزرگ، 18 -‌رحمانیه، 19 - روزنه،
20 - سید یوسف، 21 - شریفیه، 22 - شرکت گاز مایع، 23 - شرکت دایلم، 24 - شرکت گاز
مایع ششصد، 25 - شعیمیط فالح، 26 - ‌شعیمیط بندل، 27 - شعیمیط مندیل، 28 - شعیمیط
جابر، 29 - صفیره، 30 - طنبورا رویشد (‌شریفات)، 31 - عنیت، 32 - غدیر حبصه، 33 -
کریت برومی،34 - فضله، 35 - کریت کمپ، 36 - کوره آجرپزی، 37 - لذه (‌کوی امام)، 38
- مدینات، 39 - مسرحات، 40 - ملی‌گط، 41 - ملح بزرگ، 42 - منثر، 43 -‌منصوریات، 44
- نمک‌زدایی، 45 - یونیت دو، 46 - یونیت چهار.
3 - دهستان سوپسه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ابوناگه مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابوناگه، 2 - اعضب، 3 - اسلم‌آباد، 4 - ایستگاه بی‌سیم ناهید، 5 - اردوگاه
شهدای تخریب، 6 - العقدا، 7 - بالدیه، 8 - بحره، 9 - جربا، 10 - حنیطیه، 11-
خسرویه، 12 - خضیریه، 13 - خنضیری، 14 - دمبوسیه، 15 - سوپسه سادات، 16 -
شریف‌آباد، 17 - طویل، 18 - عطیش، 19 - عمیشیه کوچک، 20 -‌قدر، 21 - قلعه طرفی، 22
- کارخانه آجر سویسه، 23 - کوره آجرپزی تعاونی، 24 - مبارکی دو، 25 - مبارکی سه،
26 - مگتوع، 27 - مبارکی یک، 28 -‌مونس، 29 - ملح کوچک، 30 - خویسه.
4 - دهستان کوت‌عبداله
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوت‌عبداله مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلبومشیلش، 2 - ابوسلجه، 3 - ابودبس، 4 - اسماعیلیه یک، 5 - اسماعیلیه دو، 6 -
اسلام‌آباد، 7 - استیشن، 8 - ام‌الطیور، 9 - بهر، 10 - بیمارستان‌ریوی (‌سینا)، 11
- پادگان شهید اشرفی اصفهانی، 12 - پریچه، 13 - تصفیه‌خانه آب، 14 - جمال‌آباد
(‌گاومیش)، 15 - جنگیه، 16 - چمیان، 17 - خزامی،18 - سوالیه، 19 - درویش‌آباد، 20
- شریعتی یک، 21 - شریعتی دو، 22 - شرکت ابرخوزستان، 23 - شلحه فاضلی، 24 - شمخان،
25 - صنایع فلزی، 26- طرفاییه، 27 - عمیره، 28 - عمیشیه بزرگ، 29 - غزاویه کوچک،
30 - غزاویه بزرگ، 31 - فارسیات کوچک، 32 - فارسیات بزرگ، 33 - قلعه چنعان، 34-
قلعه حاجی مزید، 35 - کارخانجات پروفیل و صنایع فلزی، 36 - کارخانجات آجر رامین،
37 - کارخانجات آجر صمدیان، 38 - کوت سید صالح، 39 -‌کواتر، 40 - کوی ولیعصر، 41 -
کوت عبداله، 42 - کوت نواصر، 43 - گاومیش‌آباد، 44 - گندمکار، 45 - مظفرهی، 46 -
وعیلیه، 47 - هادی‌آباد، 48 -‌ موران، 49 - کارخانه آجرسازی جیل وجنگیه
5 - دهستان کرخه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دهکده مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلبومروح شمکلی
2 - آلبوعیدیک نبی، 3 - پادگان سد کرخه، 4 - پادگان ثامن‌الائمه، 5 - پادگان حضرت
علی‌اکبر، 6 - چمیم، 7 - حمیدیه، 8 - حویش، 9 - حمدان سلجه، 10- حماد، 11 - خسرج
خلف، 12 - خسرج عوده، 13 - دهکده، 14 - رشک، 15 - رامسه یک، 16 - رامسه دو، 17 -
سدره، 18 - سید مجید، 19 - سید‌حسین موسوی (‌تلمبه خانه)، 20 - سید جابر، 21 - سید
جابر ، 22 - شیخ زهراب (‌وسیله دو)، 23 - شبیشه، 24 - شیخ طعمه (‌چنادله یک)، 25 -
سدره دو(‌سید سعدون)، 26 - طراح زهکشی اراضی، 27 - طراح سیدعلی (‌طراح یک)، 28 -
طراح مولاد عبودی (‌طراح دو)، 29 - علاونه (‌عونه)، 30 - علاونه فای(‌جنادله)، 31
- عبدالکاظم، 32 - عباس یالمر یک و دو، 33 - عضبان، 34 - فرسیه، 35 - قاسم زامل
ـصندیحه)، 36 - وسیله 1، 37 - هویش شاطی، 38 -‌بیگلو، 39 - پادگان شهید محمد
منتظری، 40 - پادگان شهید بهروز غلامی، 41 - پادگان معاد، 42 - حزبه، 43 - دهلیز،
44 - دهلیز (‌ کرخه کور سید یوسف‌لطیفی)، 45 - سید یعقوب (‌سدره یک)، 46 - شبیلیه
(1 و 2)، 47 - شهرک آزادی، 48 - طویبه شیخ حاتم، 49 - عین یک، 50 - عین دو سید
کریم، 51 -‌غفیله، 52 - قلعه غدیر، 53 - گمبوعه کوچک، 54 - گمبوعه بزرگ، 55 -
ماهور، 56 - م
کتاف (‌مروانه).
6 - دهستان ویس
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ویس مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ام‌البادبیل، 2 - ام‌الغریب کوچک، 3 - ام‌الغریب بزرگ، 4 - ام‌الحلیانه یک، 5
- ام‌الحلیانه 2، 6 - بیت محارب، 7 - بیت ملوح، 8 - بوپرده سلامات، 9 -‌پایگاه
هوایی، 10 - توانیر (‌نیروگاه حرارتی)، 11 - ثدین یک، 12 - ثدین دو، 13 - چاه نفت
سرداجی، 14 - حبیش، 15 - خیط‌الرواس (‌شهرت بهشتی)، 16- سرداحی، 17 - سعید سلامات،
18 - شبیشه، 19 - شرکت موکت‌سازی خوزستان، 20 - شیبان، 21 - شهرک طالقانی، 22 -
شطره، 23 - عامری، 24 -‌عبودن، 25 - عیاشیه، 26 - عبود سعید، 27 - قلعه آذری، 28 -
کانون کارآموزی، 29 - کران، 30 - کوت سید سلطان، 31 - گصوان یک، 32 - گصوان دو،
33- گصوان سه، 34 - لیاقت، 35 - منازل مسکونی نیروگاه رامین، 36 - مرعشی، 37 -
مولوی، 38 - مؤسسه کمیلی، 39 - مؤسسه آذری، 40 - مؤسسه‌محمدیان، 41 - مؤسسه
اقشاری، 42 - مولوی، 43 - مؤسسه کمیلی، 44 - مؤسسه آذری، 45 - مؤسسه محمدیان، 46 -
مؤسسه اقشاری، 47 - مرغداری‌مرغ سفید، 48 - مرغداری مرغ میثم، 49 - ملیحه هواشم،
50 - نگازه کوچک، 51 - نگازه بزرگ، 52 - وحید، 53 - نهریه، 54 - نیروگاه رامین، 55
- ویس،56 - کوت سید عنایت.
7 - دهستان ملاثانی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ملاثانی مشتمل بر 41 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابوهاون یک، 2 - ام‌الحمام، 3 - ام‌السراجینه، 4 - اوافی، 5 - بیت مطیلب، 6 -
بحر علیا، 7 - بحر سفلی، 8 - تل بومه، 9 - جلیعه شماره یک، 10 -‌حاجی‌خان دولتی،
11 - حاج مهدی دولتی، 12 - حمدانیه، 13 - حبیشی، 14 - دامداری غریبی، 15 - دانشکده
کشاورزی رامین، 16 - دراویزه، 17 - زویر‌فلیحی، 18 - زویر خرامزه، 19 - زویرچری،
20 - سلیله، 21 - سنیجه، 22 - شیخ فضیل (‌ابوهاون دو)، 23 - صلیعه، 24 - قلعه
نصراله، 25 - کاییدیه، 26 -‌کریم دولتی، 27 - که‌یش، 28 - گارگه، 29 - کبری منوچهر
دولتی، 30 - مقیطیه، 31 - ملاثانی، 32 - مؤسسه حاجی احمد، 33 - مؤسسه حاج
خمود‌عامری، 34 - مؤسسه پشم فروشی، 35 - هنیری یک، 36 - هنیری دو، 37 - هنیری سه،
38 - ندافیه، 39 - نصرانی، 40 - قلعه فربهی، 41 - شفیعی.
8 - دهستان عناقچه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گبیریک مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلبونیسی، 2 - ابوبقال، 3 - اردوگاه مهاجرین عراقی، 4 - ایستگاه نظامیه، 5 -
بحیریک، 6 - بحیر دو، 7 - تصفیه شکر، 8 - جسانیه کوچک، 9 - جسانیه‌بزرگ، 10 -
چم‌العبید، 11 - چم خزاء یک، 12 - چم خزام دو، 13 - چم دغم، 14 - حریه، 15 - حده،
16 - حله ودله، 17 - خاور سید خلف، 18 -‌دغاغله، 19 - سرخه یک، 20 - سرخه دو، 21 -
سیدیه، 22 - سید عامر، 23 - سید سلمان، 24 - شری مری، 25 - شعیمط یک، 26 - شعیمط
دو، 27 -‌صفاک، 28 - ظهراویه، 29 - عماشیه یک، 30 - عماشیه دو، 31 - عباسیه، 32 -
کوی باغات ولیعصر، 33 - کعیده، 34 - گبیریک، 35 - گبیر دو، 36 - گبیر‌سه، 37 -
مراونه یک، 38 - مراونه دو، 39 - مراونه سه، 40 - مراونه چهار، 41 - منصوریه
سادات، 42 - منصوریه یک، 43 - منصوریه دو، 44 - منصوریه‌سه، 45 - مؤسسه مرتضوی و
شرکاء، 46 - یکاویه (‌عناقچه)، 47 - یکاویه دو، 48 - یکاویه سه، 49 - وهابیه.
9 - دهستان الهایی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای الهایی مشتمل بر 50 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلبوثنوان، 2 - اسدخان، 3 - الهایی، 4 - الباجی، 5 - ام عگله مروانه، 6 - ام
عگله سیدسبوس، 7 - بروایه یوسف، 8 - بروایه آلبوعزیز، 9 - بروایه‌تریچی، 10 -
پادگان امام خمینی، 11 - پادگان شهید عاصی‌زاده، 12 - پخش نفت نظامیه، 13 - پلیس
راه اهواز - اندیمشک، 14 - تأسیسات کانال توانا، 15 -‌جهاد سازندگی دهستان، 16 -
جعاوله (‌ایستگاه بامدره)، 17 - چبسه بزرگ، 18 - چبسه کوچک، 19 - حسین فرخی، 20 -
حلاف یک، 21 - حلاف دو، 22- حموله، 23 - خماسی، 24 - سید زهرا، 25 - سید طاهر، 26
- سید جاسم، 27 - سید حسن، 28 - سید نبی، 29 - سید معن، 30 - سید حریر، 31 -
سید‌یدیم، 32 - سید ظاهر، 33 - سجادیه، 34 - صالح زیاری، 35 - طواهر، 36 - عشاره
کوچک، 37 - عشاره بزرگ، 38 - غریبه، 39 - قلعه سحر، 40 - کمپ‌جنگلبانی، 41 - گاطع،
42 - مبیطیه یک، 43 - مبیطیه دو، 44 - مبیطیه سه، 45 - مبیطیه چهار، 46 - مبیطیه
پنج، 47 - مؤسسه مرغداری قدس، 48 -‌مراونه محمد سبحان، 49 - یاسر.
10 - دهستان آهودشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مزرعه یک مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - جبیرات شیخ یبر، 2 - حاجی محارب (‌بیت محارب)، 3 - حسن حیدر، 4 - حمیلا
(‌آهودشت)، 5 - خلیفه حیدر، 6 - دحیمی یک، 7 - دحیمی دو، 8 -‌زبیدودبات، 9 - سادات
بخات نجات، 10 - سادات بخات کوچک، 11 - سادات بخات بزرگی، 12 - سید کرم، 13 - لمان
داود، 14 - شهرک شهید‌محمدحسن احمدی، 15 - شیخ غائب، 16 - صادق، 17 - عشاره بیت
یباره، 18 - لیوی (‌الهایی بیت علوی)، 19 - کاظم حیدر، 20 - کاظم محمد، 21 -‌مزرعه
یک، 22 - مزرعه دو، 23 - مزرعه شبلی (‌مزرعه 3)، 24 - مزرعه شهید محسن غلامی، 25 -
مزرعه حریزات، 26 - مفتن (‌فلسطین)، 27 - یدی، 28 -‌سید خشان، 29 - سید رحمیه، 30
- سید خلف، 31 - میان‌آب، 32 - سید حسین، 33 - نجات الوان، 34 - علی صغیر، 35 -
عبدالرضا، 36 - سید احمد، 37- سید محمد، 38 - سید حسن، 39 - گطیش.
11 - دهستان سید عباس
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سید عباس مشتمل بر 57 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - استقلال، 2 - بیت شیخ جاسم، 3 - بیت فیای (‌سادات فواضل 2)، 4 - بیت ماشی، 5 -
بیت بنی، 6 - بیت محمد غضبان، 7 - تلمبه‌خانه عبدالرخان، 8 -‌جابرکعب، 9 - حاج
عبید، 10 - حسین مشلوش، 11 - حین غلیم، 12 - خلف عزیز، 13 - خمیس، 14 - خسرج راضی
حمد، 15 - خسرج مزبان (‌مگران‌یک)، 16 - خشه، 17 - زهرا و مهدی، 18 - سید صالح، 19
- سید حمادی، 20 - سد خیرآباد، 21 - سد شاور، 22 - سلمان بندر، 23 - سعید ثامر، 24
-‌شیخ طالب، 25 - شیخ صالح، 26 - شیخ حاتم، 27 - شیخ فالح، 28 - شیخ زویر، 29 -
شیخ فارس، 30 - شلیغم، 31 - شنین حسین (‌مخرمش)، 32 -‌عشیره خلف، 33 - عبدالخان
پایین (‌سید عباس)، 34 - عبدالخان علوان، 35 - عبود کعب عمیر، 36 - کاظم حمد، 37 -
کیوش، 38 - کریم خلف، 39 -‌کعب شیخ زیدان، 40 - فهد، 41 - گصاد (‌مگران دو)، 42 -
معدن شن عبدالخان، 43 - موزان، 44 - مرکز خدمات کشاورزی شاوور، 45 - منازل
مسکونی‌مرکز خدمات، 46 - مکینه بحرانی، 47 - ابوغریب، 48 - حباشیه، 49 - حویش
جدید، 50 - زیبک حمدان، 51 - سن کریم، 52 - شیخ نادر، 53 - مراغیه،54 - مچهیلا، 55
- عبیطر، 56 - معدن شن و ماسه جهان‌آرا، 57 - حسن نقیب.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده، مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت بخش
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر