اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۱۳۹۱۸۸/ت۵۶۰۳۶هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
اصلاح ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد شماره۶۲/۱۷۹۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ وزارت امور اقتصـادی و دارایی و به استنـاد اصل یکصـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) اصلاحی آیین­نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷» به عبارت «تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸» و در تبصره (۳) الحاقی ماده یادشده موضوع بنـد (۲) تصـویب نامه مذکور، عبـارت «۱۳۹۷/۳/۳۱» به عبـارت «۱۳۹۷/۱۲/۲۹» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری