اصلاح تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵


شماره۱۳۸۸۹۷/ت۵۶۰۹۳هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۵۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

ردیف (۸) بند (پ) تصـویب‏نامه شمـاره ۱۰۷۸۶۰/ت۵۵۰۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ حذف و شماره ردیف بقیه روستاها، مزارع و مکان‏های موضوع بند یادشده، به ترتیب اصلاح می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری