تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه


شماره۱۴۰۲۲۱/ت۵۶۰۷۸هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۰۲۰۰۶ـ ۱۶۰۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین­المللی ـ مصوب ۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ یک هزار و یکصد و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و هفتصد و چهل و شش و هفت صدم (۷۴۶/۰۷ر۱۶۱ر۹۶۲ر۱۷۸ر۱) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک یادشده اقدام نماید.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری