ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان شیروان تابع استان خراسان

‌ایجاد و تشکیل 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در
شهرستان شیروان تابع استان خراسان
1366.04.10 - .116096ت852 - 1366.10.14 - 867
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پیشنهاد شماره 11803.1.5.53 مورخ
1365.12.25 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان شیروان تابع استان خراسان تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که مهمور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان تکمران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توگور مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آسیاب حیدرعلی، 2 - آسیاب شیخ امیرانلو، 3 - ابراهیم‌آباد، 4 - برج ذوالفقار،
5 - برزو، 6 - بیک، 7 - بیک‌گوم گوسفند، 8 - تخت‌سو، 9 - توب‌کانلو،10 - توگور، 11
- چشمه دوزان، 12 - چوکانلو، 13 - خدر، 14 - دوله دانلوگوگلی، 15 - سرخ‌رو، 16 -
شیخ امیرانلو، 17 - ظفرآباد، 18 - علی‌خان قلعه،19 - قوردانلو، 20 - قوری دربند،
21 - قولانلو بالا، 22 - قولانلو پایین، 23 - کار؟؟، 24 - کلاته توپ کانلو، 25 -
کلاته حسین‌آباد، 26 - کلاته شفتیک، 27- گوگلی، 28 - لوچلی
2 - دهستان جیرستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوسه مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - الخاص، 2 - پاسگاه ژاندارمری گلول، 3 - پالکانلو سفلی، 4 - پالکانلو علیا، 5 -
تخت، 6 - چرمه، 7 - دوله دانلو، 8 - زیندانلو، 9 - سیس سپرانلو سفلی،10 - سیس
سپرانلو علیا، 11 - کالتمانلو، 12 - کورکانلو علیا، 13 - کوسه، 14 - مزرعه گلول،
15 - مقبره ذکریا، 16 - ملوانلو، 17 - میلانلو سفلی، 18 -‌میلانلو علیا، 19 -
نامانلو، 20 - نظرعلی، 21 - نظرمحمد
3 - دهستان حومه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای الله‌آباد علیا مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق سلخ، 2 - احمدآباد، 3 - اله‌آباد سفلی، 4 - اله‌آباد علیا، 5 - امیرآباد، 6
- انبار شرکت گاز، 7 - بابا خوشگلدی، 8 - باغان، 9 - بزل‌آباد، 10 -
توکلی‌شکرانلو، 11 - چاه عمیق ملک‌پور، 12 - حامدآباد، 13 - حصار دوبین، 14 -
خرم‌آباد، 15 - دامداری سیدبرات نبوی، 16 - دامداری کشت و صنعت، 17 -‌دوین، 18 -
رحیم‌آباد، 19 - رضاآباد غربی، 20 - سرچشمه دوین، 21 - سکه، 22 - شورک، 23 - شورک
قوینانلو، 24 - شوق‌آباد، 25 - عباس‌آباد، 26 -‌فرخ‌آباد، 27 - فیض‌آباد، 28 -
قره‌باغ، 29 - قشلاق، 30 - قلندرآباد، 31 - کلاته ایگده، 32 - کلاته ترکها، 33 -
کلاته حسین‌اباد، 34 - کلاته حسین‌خان، 35 -‌کلاته شفتیک، 36 - کلاته سیدعلی، 37 -
کلاته سیدقلی، 38 - کلاته شریفی، 39 - کلاته هندی، 40 - گنج‌آباد دوین، 41 -
محمدآباد، 42 - محمدآبا دوین،43 - مرغزار، 44 - مزرعه احمد کاظمیان، 45 - مزرعه
اشراقی، 46 - مزرعه اکبری، 47 - مزرعه پروانه، 48 - مزرعه سیدآباد، 49 - مزرعه
سیدی، 50 -‌مزرعه شیروانی، 51 - مزرعه عبدالعزیز نظام‌خواه، 52 - مزرعه
قربان‌نژاد، 53 - مزرعه محمودیان، 54 - مزرعه هادی هاشمی، 55 - مزرعه هاشمیان، 56
-‌مسعودآباد، 57 - مهرآباد، 58 - نیروگ
اه گازی، 59 - یاسرآباد، 60 - یقین
4 - دهستان زوارم
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زوارم مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - باداملق، 2 - تخت میرزا، 3 - حسین‌آباد، 4 - حیدرآباد، 5 - خدامی فجرآباد، 6 -
زوارم، 7 - شورک عبدآباد، 8 - شیرآباد، 9 - عبدآباد، 10 - فجرآباد، 11- قزل‌حصار،
12 - کلاته بندار، 13 - کلاته شوفری، 14 - کلاته مهین، 15 - ورقی
‌تذکار - نام روستای ردیف 10 دهستان فوق قبلاً بزآباد بده که بر اساس این
تصویب‌نامه به فجرآباد تغییر می‌یابد.
5 - دهستان زیارت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زیارت مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آمارلو، 2 - اسلام‌آباد، 3 - امان‌آباد، 4 - بیگان، 5 - پلیس‌راه ژاندارمری، 6
- پیلان، 7 - توده، 8 - حسن‌زو، 9 - حصارموسی‌بیک، 10 - خانلق، 11 -‌خطاب، 12 -
دامداری کشت و صنعت، 13 - دلبرجه، 14 - رضاآباد، 15 - زیارت، 16 - شهرک شورک، 17 -
شورک زیارت، 18 - فیروزآباد، 19 - فیروزه،20 - قشلاق‌کاره، 21 - قلجق، 22 - قلعه
زو، 23 - کارخانه قند شیروان، 24 - کلاته صادق‌زاده، 25 - کلاته صیف‌قلی، 26 - کل
حوض، 27 - کوهی، 28 -‌گره‌زو، 29 - محمدآباد، 30 - مرز خطاب، 31 - مزرعه چغندرکاری
صادق‌زاده، 32 - مزرعه چغندرکاری کتابداری، 33 - مزرعه چغندرکاری مظلوم، 34
-‌منصوران، 35 - میرزابیک
‌تذکار - نام روستای ردیف 29 دهستان فوق قبلاً محمدعلی خان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به محمدآباد تغییر می‌یابد.
6 - دهستان سیبکانلو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هنامه مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آسیاب جبار، 2 - آلاشلو، 3 - اوغازنازه، 4 - اوغاز کهنه، 5 - بوانلو، 6 -
بی‌بهره، 7 - پسکوه، 8 - پیرودانلو، 9 - ترانلو، 10 - جپانلو، 11 - جارقالدی،12 -
حمزه کانلو سفلی، 13 - خلاجلو، 14 - دوآب، 15 - دولو، 16 - ذاکرانلو، 17 -
رشوانلو، 18 - زورتانلو، 19 - زیرکوه گدگانلو، 20 - شرکانلو، 21 -‌شکرانلو، 22 -
قلعه بیک، 23 - قلعه چه، 24 - قلعه حسن، 25 - قوح قلعه، 26 - کلایه بابا، 27 -
کلاته بالی، 28 - کلاته نصرالله طعفرانلو، 29 - کورکانلو‌سفلی، 30 - محمددورانلو،
31 - نقدو، 32 - ولو، 33 - هنامه
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 7 و 19 دهستان فوق قبلاً خرس کانلو و گدگانلو بوده که
بر اساس این تصویب‌نامه به پسکوه و زیرکوه گدگانلو تغییر می‌یابد.
7 - دهستان قوشخانه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ینگی‌قلعه بالا مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق‌قلعه، 2 - امیریه، 3 - باغ، 4 - برزلان سفلی، 5 - برزلان علیا، 6 - پیره، 7
- تفتازان، 8 - جنگاه، 9 - جورجوری، 10 - حصار قوشخانه، 11 - حلوا‌چشمه، 12 -
خیرآباد، 13 - دده‌خان، 14 - رباط، 15 - زو، 16 - زیدر، 17 - سرانی، 18 - سرداب،
19 - سنجد، 20 - سولدی، 21 - شناقی سفلی، 22 -‌سناقلی علیا، 23 - علی‌محمد، 24 -
قپز، 25 - قلهک سفلی، 26 - قلهک علیا، 27 - کاکلی، 28 - کلاته زمان، 29 - ینگی
قلعه بالا، 30 - ینگی قلعه پایین
8 - دهستان گلیان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گلیان مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسطرخی، 2 - امامزاده مشهد طرقی، 3 - امیرانلو، 4 - برزلی، 5 - بلقان سفلی، 6
- بلقان علی، 7 - پیر شهید، 8 - تبریان، 9 - تنکانلو، 10 - تنسوان، 11- حاصر
گلیان، 12 - خادمی، 13 - رزمغان، 14 - سنگ‌حین، 15 - قشلاق پامیر، 16 - کلاته
گنداب، 17 - گرماب، 18 - گلیان، 19 - مزرعه ولایت، 20 -‌مشهد طرقی سفلی، 21 - مشهد
طرقی علیا، 22 - ملاباقر، 23 - ورگ
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر