ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان نایین تابع استان اصفهان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان نایین تابع استان اصفهان
1366.04.10 - .212ت341 - 1366.05.11 - 1033
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پیشنهاد شماره 35.1.5.53 مورخ
1366.1.6 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:
‌در قسمتی از شهرستان نایین تابع استان اصفهان تعداد 7 دهستان شامل روستاها، مزارع
و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان لای سیاه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هماباد مشتمل بر 135 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابی‌آباد، 2 - آشناآباد، 3 - اقبالیه، 4 - امرآباد، 5 - آمن‌آباد، 6 -
آقاآباد، 7 - اندبر، 8 - پرنجینه، 9 - بیدبلند، 10 - بلاآباد، 11 - بلابادچه، 12 -
بیدجه(‌ویدجه)، 13 - تنگستان، 14 - توکلیه، 15 - توتچجه، 16 - جزن‌آباد، 17 -
جنت‌آباد، 18 - چناری، 19 - جهان‌آباد، 20 - حاجی‌آباد، 21 - حسین‌آباد، 22-
حمیدی، 23 - خاتون‌آباد (‌علی‌آباد)، 24 - خارزن، 25 - خرم‌آباد، 26 - خداآفرین،
27 - خرچم، 28 - خیرآباد ماندگی، 29 - دولت‌آباد شیخ، 30 -‌دولت‌آباد کتکن، 31 -
راحت‌آباد، 32 - رحیم‌آباد، 33 - رستم‌آباد، 34 - زمان‌آباد، 35 - سلطانیه، 36 -
صاحب‌آباد، 37 - عباس‌آباد، 38 - علی‌آباد، 39 -‌فریدون، 40 - کریم‌آباد، 41 -
کوشکوییه، 42 - گیجی، 43 - لاغره، 44 - ماندگی بالا، 45 - ماندگی پایین، 46 -
مزرعه کهنه، 47 - مزرعه نو، 48 -‌معصوم‌آباد، 49 - گور، 50 - نوچوک، 51 - نورآباد،
52 - نوشی، 53 - ورپشت، 54 - هماآباد سفلی، 55 - هماآباد علیا، 56 - آبجوییه، 57 -
ارزنچه، 58 -‌اله‌اباد، 59 - امیرآباد (‌مزرعه تک)، 60 - اوشن سفلی(‌محمدآباد)، 61
- اوشن علیا، 62 - جزلان (‌گزلان)، 63 - حاجی‌آباد، 64 - حسین‌آباد بنی فاطمی، 65
-‌حسین‌آباد خان، 66
- حسین‌آباد نو، 67 - سرشک، 68 - سفیده، 69 - سیف‌آباد، 70 - عشرت‌آباد، 71 -
عفیف‌آباد، 72 - فوداز (‌پیاز)، 73 - فهیه، 74 -‌قلی‌اباد، 75 - کدونویه (‌کنیفه)،
76 - مرغ چوییه، 77 - مزرعه امیرخان، 78 - مزرعه چه، 79 - ونستان، 80 - هاشم‌آباد،
81 - بهجت‌آباد، 82 - ورپشت، 83- جلالیه اشکستان، 84 - مارجوییه، 85 - حسین‌آباد،
86 - ارورچه، 87 - یوسف‌آباد، 88 - تارج‌آباد، 89 - اطمینان، 90 - رحیم‌آباد، 91 -
مهرآباد، 92 -‌مزرعه اسلام‌آباد، 93 - تیجاری، 94 - قلعه‌دار، 95 - محمودی
(‌محمودآباد)، 96 - سمیع‌آباد، 97 - محمدآباد، 98 - کاله‌چو، 99 - شیرجاجه، 100 -
دلگشا،101 - قاسم‌آباد، 102 - دریضه، 103 - مرغ علیا، 104 - مرغ سفلی، 105 -
درازه، 106 - قیوم‌آباد، 107 - عطاآباد، 108 - اکبرآباد، 109 - مظفرآباد، 110
-‌حاجی‌آباد، 111 - خرم‌آباد، 112 - یوسف‌آباد، 113 - موسی‌آباد، 114 - جلال‌آباد،
115 - نسیم‌آباد، 116 - میرتاچ، 117 - خرمدشت، 118 - شکرآباد،119 - چاه خرسان، 120
- خلیل‌آباد، 121 - نصرآباد، 122 - خرم، 123 - سوزن، 124 - کریم‌اباد علیا، 125 -
کسریم‌اباد سفلی، 126 - کاله‌وآرد، 127 -‌قدرت‌آباد، 128 - شتوک، 129 - مزرعه
علی‌بلوح، 130 -
کافه امیرآباد (‌حقیقت)، 131 - چناری، 132 - سنجدی، 133 - قلعه‌داری، 134 - کسب
راهداره،135 - حاجی‌آباد
2 - دهستان کوهستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بلان مشتمل بر 196 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌علی سفلی، 2 - احمدآباد، 3 - ارجنگ، 4 - ارموده، 5 - اسفی‌جان، 6 -
ادور، 7 - اشکستان، 8 - آقاحسبا، 9 - امین‌اباد (‌امن‌وای)، 10 -‌باباجمال، 11 -
باباجو، 12 - بروز، 13 - برگشاد، 14 - بهارستان، 15 - بیدجه، 16 - بیل‌اباد، 17 -
پریسکان، 18 - پندستان، 19 - تیوکجه، 20 - جلال‌آباد،21 - چاه سفید، 22 - چم، 23 -
جلالیه، 24 - جید بالا، 25 - چید پایین، 26 - حاجی‌آباد، 27 - حاجی رحیم، 28 -
حسن‌آباد، 29 - حسن‌آباد کوکول، 30 -‌ حسین‌آباد (‌یوسف‌آباد)، 31 - حسین‌آباد، 32
- حسین‌آباد عاشق، 33 - حسین‌آباد وینجه، 34 - خاتون‌آباد، 35 - خیرآباد، 36 -
دتیه، 37 - دولت‌آباد، 38 -‌دیزیکان، 39 - رضاییه، 40 - زرده، 41 - سعدآباد، 42 -
سلطان‌نصیر، 43 - سندور، 44 - سنگ‌گیح، 45 - شمس‌آباد، 46 - شیخ‌آباد، 47 - سفی
آبادنو، 48 -‌صیدآباد (‌محمدآباد ناصری)، 49 - صیدآباد، 50 - عباس‌آباد، 51 -
عباس‌آباد کلانی، 52 - عشرت‌آباد، 53 - علی‌آباد، 54 - فریدون، 55 - کماآباد، 56
-‌ کهنویه علیا، 57 - گل‌اباد، 58 - گل‌چی، 59 - گلچی محمدآباد، 60 - مازمهرآباد،
61 - مازمهرآبادچه، 62 - محمدآباد، 63 - محمودآباد (‌قیدآباد)، 64 -‌محمودآباد، 65
- مرادآباد،
66 - مردان، 67 - مردوی، 68 - مرغ سفلی، 69 - مرغ علیا، 70 - مزرعه چه اروند، 71 -
مزرعه‌چه (‌نزدی آهنگران)، 72 - مزرعه‌سلطان (‌مزعه نو)، 73 - میرصیفی، 74 -
سیرکان، 75 - راشه، 76 - ونستان، 77 - هرمزآباد، 78 - همت‌آباد، 79 - همت‌آباد، 80
- هید، 81 - موزستان‌سفلی، 82 - آرند، 83 - اسدآباد، 84 - اکبرآباد، 85 - پلان، 86
- جامکان، 87 - جعفرآباد، 88 - دولت‌آباد، 89 - دیکیل، 90 - رومندجه، 91 - رومند
علیا،92 - طاهرآباد، 93 - علی‌آباد گرامی، 94 - کمال‌آباد، 95 - محمودآباد، 96 -
مزیک، 97 - مزیک‌چه، 98 - مهرآباد، 99 - وچه، 100 - ورپا سفلی، 101 -‌ورپا علیا،
102 - هامون‌آباد، 103 - پورتگاه علیا، 104 - رحیم‌آباد، 105 - علی‌اباد، 106 -
محمدآباد، 107 - مزرعه نجف‌آباد، 108 - قاسم‌آباد، 109 -‌حجت‌آباد، 110 - سیدآباد،
111 - جیرسوخته علیا، 112 - جیرسوخته سفلی، 113 - سلطان‌اباد، 114 - یزدان‌آباد،
115 - بولحسین، 116 - ابراهیم‌علی‌علیا، 117 - ابراهیم‌علی سفلی، 118 - مزرعه نو،
119 - بیک‌آباد، 120 - مزرعه نو حاج قنبری، 121 - ایل‌اباد (‌حاج کاظم)، 122 -
نجف‌آباد، 123 -‌گزستان، 124 - شمس‌آباد، 125 - مزرعه آهنگران، 126 - مزرعه جه‌جم،
127 -
دولت‌آباد، 128 - خونی، 129 - وازجیر، 130 - حیدرآباد، 131 -‌همت‌اباد، 132 -
حسین‌آباد، 133 - محمودیه، 134 - مزرعه نیسان، 135 - خونی پریکانی، 136 - یوزستان
پایین، 137 - جعفرآباد، 138 - ارورجه، 139 -‌یوزستان بالا، 140 - امیرآباد، 141 -
همت‌آباد، 142 - حسن‌آباد، 143 - علی‌اباد، 144 - شاه‌پسند، 145 - مزرعه نو، 146 -
خونی‌سره، 147 - حجت‌آباد،148 - قدرت‌آباد، 149 - عشق‌آباد، 150 - شیرستان، 151 -
حسین‌آبادچه، 152 - گل اتدامون، 153 - فرق، 154 - عباس‌آباد، 155 - سنجوکه، 156 -
پرکوه(‌نزدیک اسدآباد)، 157 - گزلا، 158 - جلال‌آباد چاه سرخ، 159 - کاج‌آباد، 160
- مزرعه چو، 161 - امین‌آباد، 162 - فیض‌آباد حاج کاظم، 163 - باقرآباد،164 - میر
معصوم، 165 - جعفرآبادجه، 166 - تبرک، 167 - محمدآباد، 168 - خوتی، 169 -
حسین‌آباد، 170 - کجانیجه، 171 - چاه سور، 172 -‌عباس‌آباد، 173 - محمدآباد، 174 -
حسن‌آباد، 175 - دره‌گل، 176 - امن‌آباد، 177 - چیره‌چه، 178 - منشورآباد، 179 -
تارمد، 180 - حسن‌آباد، 181 -‌فخرآباد، 182 - ارمودچه، 183 - کسوه، 184 -
محمودآباد، 185 - واز (‌کمال‌آباد)، 186 - جعفرآباد، 187 - جعفرآباد گلچی، 188 -
ون‌آباد، 189 -‌س
معی‌آباد، 190 - سندور، 191 - خال سنجد، 192 - گلچی پایین، 193 - خونی‌بادام، 194
- مرادآباد، 195 - مزرعه نوروز، 196 - خونی گل‌آباد
3 - دهستان بهارستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کجان مشتمل بر 85 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - جلال‌آباد، 2 - جوزدان سفلی، 3 - جوزدان علیا، 4 - سروستان، 5 - صدرآباد، 6 -
فرح‌آباد، 7 - قاضی نوری، 8 - کافی‌آباد، 9 - گلستان، 10 - نعیمیه، 11- نوبهار، 12
- نیستانک، 13 - دلنگی‌آباد (‌نصرآباد)، 14 - مزرعه نو، 15 - ملکان، 16 -
ولی‌آباد، 17 - لعاره‌آباد، 18 - عزت‌آباد، 19 - محمدآباد سفلی، 20 -‌چهارباغ، 21
- مهرآباد، 22 - حاجی‌آباد، 23 - حاروان، 24 - بیدکوه، 25 - مزرعه خوید، 26 -
هاشم‌آباد، 27 - قاسم‌آباد، 28 - حسن‌آباد، 29 - مزرعه سید،30 - فخرآباد، 31 -
مزرعه باقر، 32 - هاشم‌آب‌اد، 33 - چیوجه، 34 - سفیدار، 35 - نجف‌آباد، 36 - کجان،
37 - مزرعه زورکی، 38 - حاجی‌آباد، 39 -‌وندیش، 40 - محمدآباد، 41 - عباس‌آباد، 42
- صالح‌آباد، 43 - خونیجه (‌خنیچینی)، 44 - مزرعه حیدر، 45 - آشنان، 46 -
حزن‌آباد، 47 - مهرآوران، 48 -‌علی‌آباد، 49 - ایلبه، 50 - قاسم‌آباد، 51 -
حسن‌آباد، 52 - حجت‌آباد، 53 - سرخونی، 54 - چشمه جوجی، 55 - لاهره، 56 - سرچشمه،
57 - اصغرآباد(‌کربعلی)، 58 - محمودآباد، 59 - بخاردانی، 60 - هفتار، 61 - بوزوک،
62 - معطل‌آباد، 63 - حیدرآباد، 64 - مزرعه سید، 65 - یوزوکچه، 66 - ولی‌آباد، 67-
اکبرآباد، 68 - لااژدها
، 69 - برومند، 70 - یک‌درخت، 71 - نصرآباد، 72 - چوبی‌آباد، 73 - اشکستان، 74 -
تیرآباد، 75 - شاهکوه، 76 - صالح‌اب‌اد، 77- گاله‌کجان، 78 - چاله‌شکمبه، 79 -
همت‌آباد، 80 - خیرآباد، 81 - مقصودآباد (‌مقصودآباد)، 82 - مزرعه سید، 83 - محمهْْ
‌آبادعلیا، 84 - خالق‌آباد، 85 -‌چشمه سرخه
4 - دهستان بافران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بافران مشتمل بر 153 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بافران، 2 - بنوید سفلی، 3 - بنوید علیا، 4 - خیرآباد، 5 - رحمت‌آباد، 6 -
رحیم‌آباد، 7 - سوند، 8 - علی‌اباد، 9 - کیکچو، 10 - لردستان، 11 -‌محمدآباد، 12 -
مزرعه امام (‌مزرعه شاه)، 13 - هندچوئیه، 14 - احمدآباد، 15 - اشرف‌آباد، 16 -
زرهه، 17 - زرشک، 18 - سبرو، 19 - سهیل، 20 -‌فخرآباد، 21 - فرح‌آباد، 22 -
کوه‌شیر، 23 - مزرعه بالا، 24 - مزرعه حاج حسین، 25 - چاه گریز، 26 - کم سره، 27 -
وازننده، 28 - پوه (‌لوه)، 29 -‌اسفیجان، 30 - مزرعه سوزن، 31 - حسن‌آباد، 32 -
علی‌آباد، 33 - ترکه سفلی، 34 - ترکه علیا، 35 - گزستان، 36 - مزرعه لطف‌علی، 37 -
حاضر، 38 -‌من‌آباد، 39 - مزرعه عرب‌آباد، 40 - موسی‌آباد، 41 - مروارید، 42 -
زکی‌آباد، 43 - کافه ولی‌الله (‌رستوارن کبیر)، 44 - علی‌آباد، 45 - محمدآباد، 46
- منطقه‌صنعتی زندوان، 47 - بافران، 48 - کجوییه، 49 - کافه فتح‌الله، 50 -
شیخ‌آباد، 51 - مزرعه خان، 52 - مزرعه پیرمسعود، 53 - مزرعه غلامحسین، 54
-‌رحیم‌آباد، 55 - فیض‌آباد، 56 - رحمت‌آباد، 57 - علی‌آباد واعظی، 58 -
عبدالقادری، 59 - گورآباد، 60 - بدافت، 61 - کیخسرو، 62 - آب‌شیرین، 63 -
قلعه‌شهداد (‌شداد)، 64 - مزرعه‌چه، 65 - مز
رعه پیر، 66 - حاجی معین، 67 - مزرعه نفتی، 68 - چاه پیرمحمود، 69 - میرشوسی، 70 -
خبی‌کوه بالا، 71 -‌ خبی‌کوه پایین، 72 - شترکوه، 73 - محسن‌آباد، 74 - حسین‌آباد،
75 - بیده، 76 - قصرآباد، 77 - مزرعه موسی‌آباد، 78 - مزرعه آخوند، 79 - کالی
کالی، 80- اسلام‌آباد، 81 - سیدآباد، 82 - حجت‌آباد، 83 - سرار، 84 - سنجدآچه، 85
- حسن‌آباد، 86 - ملک‌آباد، 87 - لشکرآباد، 88 - گاله، 89 - حسین‌آباد، 90
-‌حسین‌آباد، 91 - حسن‌آباد، 92 - جمال‌آباد، 93 - آشتانه صادق، 94 - ماشو، 95 -
محمدآباد، 96 - شجه، 97 - درزگونجه، 98 - احمدآباد، 99 - چاه سور،100 - کشت‌گاهی،
101 - شورآبه، 102 - اکبرآباد، 103 - مزرعه احمد، 104 - مزرعه سلطان، 105 - مزرعه
ابوالقاسم، 106 - مزرعه عبدالوهاب، 107 -‌مزرعه شورآب بالا، 108 - مزرعه آقابیگ،
109 - مزرعه نو، 110 - ریزآب بالا، 111 - ریزآب پایین، 112 - رمضان‌آباد، 113 -
چشمه قاسم، 114 -‌ورسنجد، 115 - کبری، 116 - قطب‌آباد، 117 - ابیانه، 118 -
جان‌گبند، 119 - مزرعه سید، 120 - مزرعه پشمی، 121 - مزرعه رضا، 122 - مزرعه
لطفی،123 - مزرعه چه‌سینی، 124 - سلطان پیرمحمود، 125 - معدن منگنز، 126 - کیپ
معدن چاه باشه، 127 - چاه
کفتار، 128 - چاه پروانه (‌دولتی)، 129 -‌بید، 130 - اسلام‌آباد، 131 - حیدرآباد،
132 - مهدی‌آباد، 133 - زینل، 134 - مزرعه یوسف، 135 - مزرعه سلمان، 136 - دریدی،
137 - گیدکونگو، 138- مزرعه علی‌بیک، 139 - مبارکه، 140 - شادران (‌شاه‌دران)، 141
- شرینه، 142 - گندابه، 143 - احمدآباد، 144 - مزرعه تقی‌آباد، 145 - کوچه‌گزی،
146- مزرعه شور، 147 - مرغداری حسین‌آباد، 148 - میدان تمرین‌هوایی انارک، 149 -
عباس‌آباد، 150 - ساختمان راه‌آهن، 151 - دکل نیرو هوایی، 152 -‌ایستگاه سرگز، 153
- ایستگاه نوگنبد
5 - دهستان جندق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جندق مشتمل بر 66 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - باقرآباد، 2 - بام بالا (‌بوم بالا)، 3 - بهاباد، 4 - پیش‌گوز، 5 - جلالو، 6 -
جندق، 7 - اسماعیل‌آباد، 8 - چاه زرد، 9 - چهه، 10 - حوضک، 11 - مسعودیه،12 - خنج،
13 - آسیاب کهنه، 14 - ده نو، 15 - هاشم‌آباد، 16 - چاه گیر، 17 - شیروی، 18 -
سلطان‌آباد، 19 - طاقی، 20 - علی‌آباد، 21 - گچ‌آباد (‌فرح‌آباد‌سابق)، 22 -
برزئی، 23 - کرکر، 24 - کارخانه موزائیک، 25 - کلاته، 26 - گزینه، 27 - محمودآباد
(‌میرزا فتح‌اله)، 28 - گزشان پایین و بالا، 29 - محمدآباد‌گزنبد، 30 - مزرعه آقا
(‌هین‌اله‌آباد)، 31 - مزرعه دهک (‌دهک)، 32 - مزرعه شوراب، 33 - مزرعه کریم‌آباد،
34 - مزرعه هد، 35 - فوق‌آباد، 36 - فرح‌زاد(‌مزرعه پایین)، 37 - مصر، 38 -
عباس‌آباد، 39 - مزرعه واحدی، 40 - باقرخان، 41 - کوره حسن جعفر، 42 - احمدیه، 43
- کوره یوسف‌باقر، 44 - کوره‌حسن رضا، 45 - کوره غلام محمدرضا، 46 - کوره جعفر
حیدری، 47 - مزرعه علی سمیعی، 48 - کوه برادران عارفی، 49 - کوره یزدانی، 50 -
مزرعه یاقوت،51 - اکبرآباد، 52 - استادان، 53 - جمال‌آباد، 54 - چک‌کم، 55 -
اشگفتو، 56 - بنیگو، 57 - امیرآباد، 58 - اطاق سیدمحمد، 59 - حوض واحدی، 60 -‌چاه
دولتو، 61 - حوض خشت
پخته، 62 - گرازان، 63 - دره بیدان، 64 - سنجدو، 65 - سنجد، 66 - سنگ مرمریت
6 - دهستان بیابانک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فرحی مشتمل بر 70 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - محمدآباد کوره‌گز، 2 - عروسان کوره‌گز، 3 - نصرآباد، 4 - فرخی، 5 - عرب‌آباد،
6 - مهین‌دشت، 7 - خرم‌دشت، 8 - ابراهیم‌آباد، 9 - جعفرآباد، 10 - چاه‌افضل، 11 -
خرمشهر، 12 - چاه ملک، 13 - قادرآباد، 14 - آبادان، 15 - میان‌آباد، 16 -
طاهرآباد، 17 - چکارک، 18 - حسین‌آباد، 19 - نادرآباد، 20 -‌عشق‌آباد، 21 -
میاندشت، 22 - کوره گز (‌محمدآباد کوره‌گز)، 23 - ابراهیم‌زهرا، 24 - معدن فیروزه،
25 - معدن سنگ مرمر، 26 - مزرعه تقی، 27 -‌ عباس‌آباد، 28 - کلاته خان، 29 -
امیرآباد، 30 - مزرعه کمال، 31 - باقرآباد، 32 - تقی‌آباد (‌کلاته تلخ)، 33 -
تشتاب، 34 - گزان پشت، 35 - مزرعه شهید‌بهشتی، 36 - مزرعه مهدی‌آباد، 37 -
مینودشت، 38 - چاه خابور، 39 - محمدآباد و چاه ملک، 40 - مزرعه امامیه، 41 -
جلیل‌آباد، 42 - سعادت‌آباد، 43 -‌مزرعه علی‌آباد، 44 - جماران، 45 - اکبرآباد، 46
- امیرآباد، 47 - مسلمیه، 48 - رحمت‌آباد، 49 - مزرعه عباس‌آباد، 50 - عباس‌آباد،
51 - جنگل‌آباد، 52 -‌مزرعه اسلامیه، 53 - بهنامیه، 54 - مزرعه‌ده بالا، 55 -
قدرت‌آباد، 56 - ایستگاه تثبیت شن شهید امامقلی ایزدی، 57 - کوه آجرپزی، 58 -
حاجی‌آباد، 59 -‌قانون‌آباد، 60 - حسین‌آ
باد، 61 - فرخ‌شهر، 62 - مزرعه امام‌شهر، 63 - صمدآباد، 64 - فضل‌آباد، 65 - بند
کربلا فرهاد، 66 - بند حاج مسیب، 67 -‌اسلام‌شهر، 68 - بند کاظمی، 69 - حیدریه، 70
- هاشم‌آباد
7 - دهستان مخلستان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مهرجان مشتمل بر 113 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - نیشابور، 2 - گرمه، 3 - بیاضه، 4 - حاجی‌آباد، 5 - خلج، 6 - شکرآباد، 7 -
عروسان گلستان، 8 - مزرعه دهنو، 9 - مهرجان، 10 - آبگرم، 11 - اردیب،12 - ایراج،
13 - باریاب، 14 - مزرعه سنگ، 15 - حسن‌آباد هفسومان، 16 - هفت تومان، 17 -
حسین‌آباد، 18 - عشق‌آباد، 19 - مزرعه قلی، 20 -‌حسین‌آباد، 21 - میرعلی اصغر، 22
- میر میرزا، 23 - سید هادی (‌سید علم)، 24 - مزرعه علی‌آباد، 25 - محمدآباد، 26 -
حاجی‌آباد زرین، 27 - شورآباد، 28- سیدغفور، 29 - میر علی‌اصغر، 30 - پشته‌دان، 31
- مزرعه حسین عرب، 32 - جعف‌آباد، 33 - حاج یوسف، 34 - علی‌آباد، 35 - مزرعه نو،
36 -‌عباس‌آباد، 37 - احمدآباد، 38 - در (‌دگمه)، 39 - مزرعه نیزار، 40 - چاه گز،
41 - جعفرآباد (‌اکبرآباد)، 42 - کفورآباد، 43 - حسین‌نصرالله، 44 - همت‌آباد
(‌مرغداری امیرقلی)، 45 - پاگنده، 46 - مزرعه بالا علی‌آباد، 47 - دومو، 48 -
بیخ‌چاه، 49 - بهین، 50 - پاپوده، 51 - آخورک، 52 - امام‌دشت، 53 - معدن‌گچ
گوارسنگ، 54 - اسلام دشت، 55 - معدن تل‌سیاه، 56 - دادکین، 57 - کلاته میرزاعوض،
58 - مزرعه آفرین، 59 - حسین‌آباد، 60 - علی‌آباد، 61 - مزرعه‌هدیه، 62 - چاگوشی،
63 - نجف‌آباد، 64 - عبا
س‌آباد، 65 - ده‌نحمد، 66 - حوض ارباب، 67 - مزرعه بهشت، 68 - معدن سرگدار مورک،
69 - معدن‌متصورکه مس‌کرد، 70 - محمودآباد کلاغو، 71 - شیخ، 72 - ده‌اباد، 73 -
کافی‌آباد، 74 - شکواییه، 75 - نوبهار، 76 - کاملاً، 77 - خرمان، 78 - حجت‌آباد
(‌مزرعه ذبیح‌اله)، 79 - اصغرآباد (‌میر علی‌اصغر)، 80 - کافی‌آباد، 81 - عرب، 82
- مشتاق، 83 - سلطان‌آباد، 84 - رجببیه، 85 - فرح‌زاد، 86 - گلستان، 87- (‌انقلاب)
مزرعه همت‌آباد، 88 - حاجی‌آباد، 89 - مزرعه چمران، 90 - حامی‌آباد، 91 -
عبداله‌آباد، 92 - عرب‌آباد، 93 - رضوانیه، 94 - علی‌آباد، 95 -‌ دولت‌آباد، 96 -
جلالیه، 97 - قاسمیه، 98 - محمدآباد، 99 - سلطانیه، 100 - شمس‌آباد، 101 -
توفیق‌آباد (‌کلاته)، 102 - ایستگاه تثبیت شن روان، 103 -‌مزرعه حاجی، 104 - معدن
گل (‌پنتونیت)، 105 - جعفرآباد، 106 - تنگ، 107 - مزرعه شهربانو، 108 - رودگیشه،
109 - سگشک، 110 - چشمه دره‌انجیر، 111 - هجرک، 112 - حمدآباد، 113 - سلام‌آباد
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا و مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست
نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی
که‌دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری
در تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستان‌های همجوار با
شهرستان‌های دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستان‌ها واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندجر در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر