ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان نیشابور تابع استان خراسان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در شهرستان نیشابور تابع استان خراسان
1366.04.10 - .117952ت917 - 1366.10.28 - 1050
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پینشهاد شماره 11929.1.5.53 مورخ
65.12.27 وزارت کور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجاری قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان نیشابور تابع استان خراسان تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزراع و
مکانها د رمحدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که مهمور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان اردوغش
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ساحل برج مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اردوغش، 2 - اکبرآباد، 3 - بازه کربایی حسن، 4 - بازه کلان، 5 - بوژمهران، 6 -
جلال‌آباد، 7 - خرو سفلی، 8 - خرو علیا، 9 - خسروآباد، 10 - خلیل‌آباد،11 -
دره‌خار، 12 - دهنو هاشم‌آباد، 13 - روتخت، 14 - ساحل برج، 15 - سعدیه، 16 -
عبدالله‌آباد، 17 - فاطمیه، 18 - کاریز نو، 19 - کاظم‌آباد، 20 -‌کریم‌آباد، 21 -
کلاته ساقی، 22 - محسن‌آباد، 23 - نجم‌آباد، 24 - نخدورن، 25 - برج.
2 - دهستان اسحق‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسحق‌آباد مشتمل بر 37 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آهوان، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - ابراهیم‌آباد، 4 - احمدآباد، 5 - اسحاق‌آباد، 6
- ایمن‌آباد، 7 - بهارستان، 8 - جنت‌آباد، 9 - جهان‌آباد، 10 - چاه کارگزار، 11
-‌چناران، 12 - حسن‌آباد، 13 - حسن‌آباد کیوان، 14 - حسین‌آباد، 15 - حشمتیه، 16 -
حصارآباد، 17 - دستجردآقا بزرگ، 18 - دیش‌دیش، 19 - رباط کلاته،20 - زنقاه، 21 -
ساوج، 22 - عباس‌آباد، 23 - عزیزته، 24 - عصمت‌آباد، 25 - فتح‌آباد، 26 - فخرآباد،
27 - قوامیه، 28 - کلاته حاجی اسعد، 29 - کلاته‌جعفر، 30 - کلاته عباس‌آباد، 31 -
کلاته قنبر، 32 - کوچ کوف، 33 - کول‌آباد، 34 - میل‌آباد، 35 - نظارآباد، 36 -
نوبهار، 37 - یوسف‌آباد
3 - دهستان بینالود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ماروسک مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - امامزاده حسین اصغر، 2 - اکبرآباد، 3 - اندراب، 4 - بجنو سفلی، 5 - بجنو علیا،
6 - برج، 7 - برزنون، 8 - برگشاهی، 9 - برمهان، 10 - بقیع علیا، 11 -‌تخته همشک،
12 - تلی، 13 - تنگه سفلی، 14 - تنگه علیا، 15 - تی‌جان، 16 - تیران، 17 -
جنت‌آباد، 18 - چم‌چی، 19 - چهارگوشلی، 20 - حسن‌آباد،21 - حسین‌آباد، 22 -
حیدرآباد، 23 - خربره، 24 - خرم‌آباد، 25 - خمیرجه، 26 - خیرآباد، 27 - دهنه
حیدری، 28 - رضاآباد، 29 - زرنده، 30 - زهان، 31- سرچاه، 32 - سرگریک، 33 -
سیدآباد، 34 - سیدآباد بار معدن، 35 - سینه اسب سفلی، 36 - سینه اسب علیا، 37 -
شترسنگ، 38 - علی‌آباد، 39 - عنبر‌استانک، 40 - فارسید، 41 - فاضل‌آباد، 42 - فرخ
سنگ، 43 - قرونه، 44 - قره‌سو، 45 - قره‌گل، 46 - کاریجی، 47 - کاظم‌آباد، 48 -
کران، 49 - کلاته‌ابوذر، 50 - کلاته اندرقه، 51 - کلاته اسماعیل آباد، 52 - کلاته
حاجی رضاقلی، 53 - کلاته صوفی، 54 - کلاته علیمراد، 55 - کلاته محمدجان، 56
-‌کاوکش، 57 - گردان، 58 - ماروسک، 59 - مظفرآباد، 60 - نصیرآباد
4 - دهستان تحت جلگه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بزغان مشتمل بر 50 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اقبالیه، 2 - امیرآباد علیا، 3 - امیرباد طبق، 4 - ایستگاه عطار، 5 - بازوبند،
6 - بحرود، 7 - بزغان، 8 - بزقوچان، 9 - پشته افشار، 10 - تقی‌اباد، 11
-‌تلخ‌آباد، 12 - جلال‌آباد، 13 - چهاربرج، 14 - حاجی‌آباد، 15 - حسن‌آباد سالار،
16 - حسین‌آباد النگ، 17 - حسین‌آباد کمال‌الملک، 18 - حصار کوسک، 19- حصار گودال،
20 - حیدرآباد، 21 - دورباطی، 22 - دهنو، 23 - دهنو خلیج، 24 - رباطی، 25 -
رشیدآباد، 26 - رهن کاریز، 27 - سالاریه، 28 - سبیان،29 - سرده، 30 - سعدآباد، 31
- سیدآباد، 32 - شمس‌آباد، 33 - شوری، 34 - عبدالله‌آباد، 35 - فتح‌آباد، 36 -
قاران چشمه، 37 - قرق، 38 - قلعه حسن،39 - کفکی، 40 - کلاته زمان‌آباد، 41 - کلاته
شوری، 42 - گلستان، 43 - محمدآباد، 44 - مزیدآباد، 45 - معتمدیه، 46 - مهدی‌آباد
تحت جلگه، 47 -‌نجف‌آباد، 48 - همت‌آباد زمانی، 49 - ینگه قلعه، 50 - یوسف‌آباد
5 - دهستان در بقاضی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خوجان مشتمل بر 135 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - احمدآباد، 4 - ارغش، 5 - اسلام‌آباد عرب،
6 - اسماعیل‌اباد، 7 - اقبالیه، 8 - امامیه، 9 - امیرآباد، 10 - امین‌آباد، 11
-‌بحرودی، 12 - بدیع‌آباد، 13 - برناآباد، 14 - نرزو، 15 - بکرآباد، 16 - بیناباد،
17 - بهمن، 18 - تلخک، 19 - تقی‌آباد، 20 - جالنده، 21 - جعفرآباد، 22 -‌جیج‌آباد،
23 - جیران، 24 - جیلو، 25 - جوری، 26 - حسن‌اباد، 27 - حسین‌اباد چوقوکی، 28 -
حسین‌اباد سوگند، 29 - حسینی، 30 - حصار جلال، 31 -‌ حقیقه، 32 - حکیم‌آباد، 33 -
حکمی‌آباد، 34 - خانشاه، 35 - خرمک، 36 - خلیل‌آباد، 37 - خوجان، 38 - خیام، 39 -
خیرآباد، 40 - داغی، 41 - دستگرد‌محمودآباد، 42 - دوخانه، 43 - دهش‌سیب، 44 - ده
کنه، 45 - ده نولگرزی، 46 - ده نو حاج محمدعلی، 47 - رحیم‌آباد، 48 - رختشور، 49 -
رشیدآباد، 50- رضاقلی بیک، 51 - روح‌آباد، 52 - زیرجان، 53 - سلاکی، 54 -
سلطان‌آباد، 55 - سنگویی، 56 - سه گنبد، 57 - سیدآباد، 58 - شاداب، 59 - شادکان،
60- شادمهنه، 61 - شترغلط، 62 - شهرک، 63 - شهر کهنه، 64 - صالح‌آباد، 65 -
صبرنجان، 66 - صدرآباد، 67 - صفی‌اباد، 68 - عبیرآباد، 69 - عشق‌آباد‌کهنه، 70 -
عطار، 71 - علی‌آ
باد، 72 - علی‌آباد، 73 - علی‌آباد بهلول، 74 - علی‌آباد شهید، 75 - علی جانی، 76
- علاء‌الدین، 77 - فتح‌آباد، 78 - فرخنجان،79 - فردوس، 80 - فردوس، 81 - فضل، 82
- فیض‌آباد، 83 - فیض‌آباد، 84 - قادرآباد، 85 - قاسم‌آباد، 86 - قاضی‌اب‌اد، 87 -
قلعه نوچمبریان، 88 - قلعه‌نوخانقاه، 89 - قلعه نومهدی‌آباد، 90 - کاریزک، 91 -
کاریز سفید، 92 - کاریز صباح، 93 - کاریزک کهنه، 94 - کاظم‌آباد، 95 - کریم‌اباد،
96 - کریم‌اب‌اد‌سبوس، 97 - کلاته ابراهیم‌آباد، 98 - کلاته حسین‌آباد، 99 - کلاته
خیر، 100 - کلاته شور، 101 - کلاغی، 102 - کوثر، 103 - کوسک، 104 - کوشک منظر،105
- کهن‌آباد، 106 - گل برطشت، 107 - گوری، 108 - گنج‌آباد، 109 - لک‌لک آشیان، 110
- محمدآباد آقازاده، 111 - محمدآباد، 112 - محمدآباد، 113- محمدآباد عابد، 114 -
محمدآباد خلط‌آباد، 115 - محمودآباد فضل، 116 - مزرعه گل قندشت، 117 - مظفرآباد،
118 - مشک‌آباد، 119 - معین‌آباد، 120 -‌مغیلان، 121 - ملک‌آباد، 122 - مصنوریه،
123 - موری، 124 - موسی‌آباد، 125 - مهدی‌آباد، 126 - میرسلیم، 127 - نرمی، 128 -
نظرگاه، 129 -‌ نقدپیش، 130 - نوبهار، 131 - نوبهار، 132 - نورآباد، 133 - نورآباد
برجک، 134 - نوروزآباد، 135 - وقوفی
‌تذکار - نام روستای ردیف 5 دهستان فوق قبلاً شاه‌آباد عرب بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به اسلام‌آباد عرب تغییر می‌یابد.
6 - دهستان دره‌یام
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مشکان مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب گرم، 2 - آبروان، 3 - ابراهیم‌آباد، 4 - اردنج، 5 - بابالنگر، 6 - بسک، 7 -
جوادیه، 8 - حسین‌آباد، 9 - داراب، 10 - دربند، 11 - درگاه‌اب‌اد، 12 -‌دزق، 13 -
دهنه شور، 14 - شهنو، 15 - دیوانگاه، 16 - سرخ، 17 - سیمان، 18 - عادل‌آباد، 19 -
عباس‌اب‌اد، 20 - کاهان، 21 - کلاته امان‌آباد، 22 - کلاته‌حسن، 23 - کلاته هیو،
24 - کوشک، 25 - کوه دره، 26 - گل‌گنبد، 27 - گنو، 28 - گنداب، 29 - مشکان، 30 -
ملک‌آباد، 31 - نشیب، 32 - نظرآباد، 33 -‌نوروزی، 34 - یام، 35 - ینگ
‌تذکار - نام روستای ردیف 18 دهستان فوق قبلاً ظلم‌آباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به عادل‌آباد تغییر می‌یابد.
7 - دهستان ریوند
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شادمهرک مشتمل بر 95 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب چغان، 2 - آبگینه، 3 - آرزومنده، 4 - آهنگران، 5 - اردسمان، 6 - ارغشنه، 7
- الامیه، 8 - اله‌آباد، 9 - الاجگرد، 10 - انجیدن، 11 - باغات‌دستگردان، 12 -
باطان، 13 - بکاول، 14 - بلقشه، 15 - بوالحسنی، 16 - بیرم‌آباد، 17 - جغرتی، 18 -
جیران، 19 - چهاربرج، 20 - حاجی‌آباد، 21 -‌حسن‌آباد خرابه، 22 - حشمتیه، 23 -
حکیم‌آباد، 24 - حنط‌آباد، 25 - خضرآباد، 26 - خمار، 27 - داودآباد، 28 - دالاسان،
29 - دستگردان، 30 - دلقند، 31- ده حاجی، 32 - ده حبه، 33 - ده داروغه، 34 - ده
زرگر، 35 - ده لاری، 36 - ده جوری، 37 - دهنو سربر، 38 - دیگلانی، 39 - دین علی،
40 -‌رحمت‌آباد، 41 - رحیم‌آباد، 42 - رحیم‌آباد، 43 - روح‌آباد، 44 - زمان، 45 -
سعدآباد، 46 - سمرجان، 47 - سیاوش، 48 - شاداب، 49 - شادمهرک، 50 -‌شادآباد حسینی،
51 - شادآباد، 52 - شریف‌آباد، 53 - شفیع‌آباد، 54 - شمس‌آباد، 55 - شمسیه، 56 -
صالح‌اباد، 57 - صومعه، 58 - طاهرآباد، 59 -‌ عبدالله‌اباد، 60 - علی‌آبادتکه، 61
- علی‌آبادشور، 62 - عین‌آباد، 63 - فرح‌اباد، 64 - فرهاد، 65 - فیض‌آباد، 66 -
قاسم‌اباد، 67 - قاضی‌اباد، 68 - قید، 69 -‌کرجیج، 70 - گزاری، 71 - گلشن، 72 -
لطف‌آباد،
73 - مبارکه، 74 - محسن‌آباد، 75 - محمدآباد، 76 - محمدآباد دو خانه، 77 -
محمودآباد بازه، 78 -‌محیط‌آباد، 79 - مسیح‌آباد، 80 - مشایخ، 81 - مظفرآباد، 82 -
معموری، 83 - معین‌آباد، 84 - ملکنده، 85 - موسی‌آباد، 86 - مهتاب‌آباد، 87 -
میان‌اباد، 88- میرآباد، 89 - نجم‌آباد، 90 - نصرآباد، 91 - نوکاریز، 92 -
نیم‌ایستگاه، 93 - هامش‌آباد، 94 - هلالی، 95 - هلوله
8 - دهستان زبرخان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قدمگاه مشتمل بر 63 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسدآباد زبرخان، 2 - باغشن، 3 - بازحیدر، 4 - بوتی، 5 - بازه‌نی، 6 - پشت‌گرد،
7 - پوست‌فروشان، 8 - پیش‌کوهی، 9 - جعفرآباد، 10 - چخینک، 11 -‌چشمه خسرو، 12 -
چناران، 13 - حاجی‌آباد، 14 - حریم‌آباد، 15 - حسین‌آباد جبنه عباسی، 16 - حضار
زبرخان، 17 - خرمک، 18 - داس، 19 - داشخانه،20 - داسه، 21 - دروغن، 22 -
دولت‌اباد، 23 - ده حاجی، 24 - ده زمان، 25 - دیزباد علیا، 26 - سخدر، 27 - سرتلخ
سخدر، 28 - سماق‌زار، 29 - شورگز،30 - عباس‌آباد، 31 - عبدالوهاب، 32 - علی‌آباد،
33 - علی‌آباد، 34 - علی کوری، 35 - فضل‌آباد، 36 - قدمگاه، 37 - قره‌بیک، 38 -
قره‌داش، 39 -‌قره‌داش، 40 - قلعه وزیر، 41 - کاریزنو، 42 - کاریزنو، 43 - کلاته
مرون، 44 - کلاته بلوچ، 45 - کلاته خرم، 46 - کلاته دهقانی، 47 - کلاته سرو، 48
-‌کلاته سلطانی، 49 - کلاته قربان، 50 - کوله، 51 - گرینه، 52 - گرینه کهنه، 53 -
لویدونی، 54 - مجدآباد، 55 - محمدآباد، 56 - مزرعه قلعه وزیر، 57 -‌ معین‌آباد، 58
- مص خلیفه سفلی، 59 - مص خلیفه علیا، 60 - منجنیق، 61 - موشان، 62 - نوزردآلو، 63
- همت‌آباد
9 - دهستان سرولاست
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عبداله گیو مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آق‌قایه، 2 - امین‌آباد، 3 - اینچه‌گان، 4 - بابابلهول، 5 - بس‌آقاح، 6 -
بشکی، 7 - بیدجان، 8 - پشت‌دوز، 9 - پیرشهباز، 10 - جکته سفلی، 11 - چکنه‌علیا، 12
- حاجی‌آباد، 13 - حسن‌آباد، 14 - خایسک، 15 - خدرشاد، 16 - خواجه‌آباد، 17 -
خوش‌نشین، 18 - زیرات، 19 - زیگ، 20 - ساقی‌بیک، 21 -‌سلطان میدان، 22 - سوله، 23
- شیخ مصطفی، 24 - طالبی، 25 - عبدالله گیو، 26 - عبدیه، 27 - عشق‌آباد، 28 -
فهنه، 29 - قزل‌آغول، 30 - قزل‌قلعه، 31- قوخلی، 32 - قهوه‌خانه دوراهی، 33 -
کلاته سبحان‌قلی، 34 - کلاته شور، 35 - کلاته فشای، 36 - کلاته میدان، 37 - کلیدر،
38 - کوه سخت، 39 -‌گاونشین، 40 - گل‌بین، 41 - گل میم، 42 - نوسرا، 43 - نومیری،
44 - ینگجه
10 - دهستان طاغنکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای همت‌آباد مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - احمدیه، 3 - اردلان، 4 - امین‌آباد، 5 - بتو، 6 - بنده، 7 -
بیرم‌آباد، 8 - تپه جیک، 9 - توزنده جان، 10 - توزنده‌جان نو، 11 - جازندر، 12-
چمبرجوق، 13 - چزک، 14 - دستجرد، 15 - دولت‌آباد، 16 - دولت‌آباد، 17 - رباطی
امامزاده، 18 - زروند، 19 - ساداتیه، 20 - سلیمانی، 21 - سهل‌آباد،22 - شوراب، 23
- شورگشت، 24 - شورورز، 25 - شوریاب، 26 - صمان، 27 - علی‌آباد، 28 - عورض‌وردی،
29 - فتح‌آباد، 30 - فرخار، 31 - فیض‌آباد،32 - فهنه، 33 - قره‌باغ، 34 - قزقنه
بزرگ، 35 - قلعه یزدان، 36 - کلاته تپه جیک، 37 - کلاته زینل، 38 - کوندر، 39 -
کهنه‌کن، 40 - گرماب، 41 - گرماب‌شاهزاده حسینعلی اصغر، 42 - میان تو، 43 - مرزان،
44 - ناوشک، 45 - نسک، 46 - نعمت‌آباد، 47 - نصرآباد، 48 - نیرآباد، 49 - همت‌آباد
‌تذکار - نام روستای ردیف 35 دهستان فوق قبلاً قلعه درزدان بودحه که بر اساس این
تصویب‌نامه به قلعه یزدان تغییر می‌یابد.
11 - دهستان عشق‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عشق‌آباد مشتمل بر 81 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبشور، 2 - ابراهیم‌اباد، 3 - اردمه، 4 - اردوگاه، 5 - ارغش، 6 - اکبرآباد، 7
- اله‌اباد، 8 - امیرآباد، 9 - باغ جنگل، 10 - باقریه، 11 - بوژآباد، 12 -
پیرگز،13 - تقی‌آباد، 14 - جعفرآباد، 15 - چاه آغل‌زرد، 16 - چاه خشت، 17 - چاه
رییسی، 18 - چاه مست بیرم، 19 - چاه نسر، 20 - چشمه آبخور، 21 - چشمه‌زرد، 22 -
چشمه یاقوت، 23 - چهل مرغیان، 24 - حاجی‌آباد، 25 - حسین‌آباد غرب، 26 - حصارنو،
27 - خیرآباد، 28 - درخست سنجد، 29 - ده نو، 30 - ‌ده نوشور، 31 - ده نوشور، 32 -
رییسی، 33 - سبزآباد، 34 - سعدآباد خلج، 35 - سعدآباد عرب، 36 - سکندریه، 37 -
سلیمانی، 38 - سیدآباد، 39 -‌سیف‌آباد، 40 - شرکت تعاونی کستزار، 41 - شور رود، 42
- شهرک امام، 43 - صمدیه، 44 - عباس‌آباد، 45 - عزیزآباد، 46 - عشق‌آباد، 47 -
عطاییه، 48 -‌علی‌آباد، 49 - عین‌آباد، 50 - فتح‌آباد، 51 - فتحیه، 52 -
فتوح‌آباد، 53 - فیروزی، 54 - قاسمی، 55 - قاسم‌آباد دهنه، 56 - قره‌جان، 57 -
کاریزنو، 58 -‌ کاریزنو، 59 - کاظم‌آباد، 60 - کلاته حسن‌آباد، 61 - کلاته
محمودآباد، 62 - کشوک، 63 - کوشکک، 64 - گرگی، 65 - گرم‌آباد، 66 - گلسن، 67 -
گله‌چشمه، 68 - گنج‌آباد، 69 - ماروس، 7
0 - محمدآباد، 71 - محمودیه، 72 - مرتضی‌آباد، 73 - مژدآباد، 74 - مظفرآباد، 75 -
مهدی‌آباد، 76 - مهدی‌آباد، 77- میان‌بند، 78 - نصرآباد علیا، 79 - نعیم‌آباد، 80
- همت‌آباد، 81 - یوسف‌آباد.
12 - دهستان غزالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فدیشه مشتمل بر 63 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - القلی، 3 - الوان، 4 - باغچه صبوری، 5 - پاباز، 6 - ترسانه، 7 -
تک خار، 8 - جمشیدآباد، 9 - چاه تنگلو، 10 - چاه خواری، 11 - چاه دو‌سر، 12 - چاه
زمزم، 13 - چاه سالار، 14 - چاه طرق، 15 - چاه کور سعید، 16 - چاه گوزن، 17 - چاه
ماری، 18 - چاه موسی، 19 - چاه میل، 20 - چاه‌هیزمی، 21 - چاه یابو، 22 - چهچهه
علی، 23 - حسین‌آباد جنگل، 24 - حصارسرخ، 25 - دست فشاد، 26 - ده حسینی، 27 - ده
نظام، 28 - دهدشت، 29- ریزآب، 30 - زیرآب، 31 - شهرآباد، 32 - صلائی، 33 -
عربکوسه، 34 - فدیشه، 35 - قولونی، 36 - قونک اردمه، 37 - کلاته افشاری، 38 -
کلاته باغ، 39- کلاته پیر، 40 - کلاته حاج الهیار، 41 - کلاته حاج حسن، 42 - کلاته
حاجی شیرمحمد، 43 - کلاته حاج علی‌اکبر، 44 - کلاته حاجری محمد، 45 - کلاته‌حاجی
ملا، 46 - کلاته حاج موسی، 47 - کلاته حسن، 48 - کلاته حسن‌آباد، 49 - کلاته حصار
مرتضوی، 50 - کلاته رضاییه، 51 - کلاته گرگی، 52 - کلاته‌ملا، 53 - کلاته
نوشهرآباد، 54 - گلفندشت، 55 - گنج‌آباد، 56 - گنداب، 57 - محمدآباد حمیگو، 58 -
مخلدآباد، 59 - نصرآباد، 60 - نصرآباد، 61 - نصرآباد‌علیا، 62 - نوآباد، 63 -
نوکاریزه
13 - دهستان فضل
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ابوسعدی مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابوسعدی، 2 - ادگ، 3 - اسلام آبادلگری، 4 - باغرود (‌اردوگاه پیشاهنگی)، 5 -
برف‌ریز، 6 - بشرآباد، 7 - بوژآباد، 8 - بوژان، 9 - تخت‌منظر، 10 -‌تقی‌آباد، 11 -
تورانی، 12 - جنت‌آباد، 13 - چنداب، 14 - چاه بلند، 15 - حسین‌آباد جدید، 16 -
حسین‌آباد ناظر، 17 - حصار، 18 - حمیدآباد، 19 -‌خرم‌آباد، 20 - خوش بالا، 21 -
خیرآباد، 22 - دارالسلام، 23 - دربهشت، 24 - دشت، 25 - دشت آریا، 26 - ده شیخ، 27
- ده نو، 28 - رکن‌آباد، 29 - رود،30 - سعدآباد، 31 - سوقند، 32 - شیخلان، 33 -
طرب‌آباد، 34 - عباس‌آباد، 35 - عشرت‌آباد، 36 - عین‌آباد، 37 - غار، 38 - فخریه،
39 - فرخک، 40 -‌فوشنجان، 41 - فیروزی، 42 - فیض‌آباد، 43 - فیلخانه، 44 -
قریش‌آباد، 45 - قلعه نورضابیک، 46 - کلاته تاتار، 47 - کلاته حبشی، 48 - کلاته
وحدت، 49- مزرعه گلستان، 50 - معموری، 51 - مولوق، 52 - ماوی، 53 - نجم‌آباد، 54 -
نعیم‌آباد، 55 - یحیی‌آباد
‌تذکار - نام روستای ردیف 3 دهستان فوق قبلاً شاه‌اباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به اسلام‌آباد لگزی تغییر می‌یابد.
14 - دهستان فیروز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قالیباف سفلی مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمد جامی، 2 - احمدیه، 3 - اریه، 4 - بار، 5 - چهارباغ، 6 - حسین‌آباد لر، 7
- حصارنو، 8 - خانلق، 9 - خواجه نبی، 10 - دامنجان، 11 - درخت‌جوز، 12 - رباطی
بلوچی، 13 - رستم‌آباد، 14 - زاونک سفلی، 15 - زوانک علیا، 16 - ساختمان فیروزه،
17 - شمس‌آباد، 18 - شیکان، 19 - طاغان، 20 -‌علی‌آباد، 21 - علی دوله، 22 -
قالیباف سفلی، 23 - قالیباف علیا، 24 - قره جه، 25 - قلعه حسن، 26 - قولاس، 27 -
کارجی معدن، 28 - کاریزی، 29 - کان‌معدن، 30 - کلاته چاق قره، 31 - کلاته حسن علی،
32 - کمیشاه، 33 - گزار، 34 - گلشن‌آباد، 35 - محمدآباد استانه، 36 - محمدآباد
خرابه، 37 - معدن‌سفلی، 38 - معدن علیا، 39 - ملخدره سفلی، 40 - ملخدره علیا، 41 -
مهرآباد، 42 - منقان، 43 - وزیریه
15 - دهستان مازول
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قطن‌آباد مشتمل بر 98 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب قوی، 2 - آتشگاه، 3 - آهنگران، 4 - الهی، 5 - باغشن گچ، 6 - باغ بنیاد، 7 -
بحرآباد، 8 - بشنیج، 9 - پیر کماج، 10 - تقی‌آباد، 11 - جعفرآباد، 12 -‌چعفرآباد،
13 - جمهوری، 14 - چاه 3 و 4 بنیاد، 15 - چاه عمیق بنیاد مستضعفین، 16 - چاه عمیق
1 و 2 بنیاد، 17 - چناران، 18 - چنگ بز، 19 - حاجبیان،20 - حسن‌آباد امام جمعه، 21
- حسن‌آباد سرتپه، 22 - حسین‌آباد سرتبه، 23 - حسین‌آباد مختاری، 24 - حصار جوق،
25 - حصار خونی، 26 - خرم‌بیک،27 - خواجه بچه، 28 - خیرآباد، 29 - دربهشت، 30 -
درقلعه بالا، 31 - درقلعه پایین، 32 - ده‌باف، 33 - ده سنگ، 34 - ده حلاج، 35 -
دشتک، 36 -‌دولت‌آباد، 37 - دهنو، 38 - دهنو خالصه، 39 - رینگان، 40 - رستم‌آباد،
41 - زرنده، 42 - زنگیان، 43 - سرآسیاب مظرفر، 44 - سامغان، 45 - سرصومعه،46 -
سعدآباد، 47 - سلطان‌آباد، 48 - سه چوب، 49 - سهل‌آباد، 50 - سنگویی، 51 -
سیدآباد، 52 - سیف‌آباد، 53 - شاداب، 54 - شمس‌آباد، 55 -‌ شورآباد، 56 - شهرک، 57
- شیخ ابوالحسن، 58 - صومعه، 59 - عباس‌آباد، 60 - عسگرآباد، 61 - عشق‌آباد، 62 -
علی‌اباد، 63 - عیش‌آباد، 64 - فتح‌آباد،65 - فرض‌آباد، 66 - فرودگاه، 67 - فولاد
فروش، 68 -
فیض‌آباد، 69 - فیض‌آباد، 70 - فیض‌آباد، 71 - قطن‌آباد، 72 - قلعه نو، 73 -
قنداب، 74 - کابلی، 75- کاریزی، 76 - کاسیکک، 77 - کلاته پیک، 78 - کلاته شیخ، 79
- کلاغان، 80 - کمال‌آباد، 81 - کمرکندل، 82 - گچ دره، 83 - گراب، 84 - لبنج‌آباد،
85 -‌مازول، 86 - محمدآباد، 87 - مزرعه هلال احمر، 88 - معموری، 89 - منظر، 90 -
موسی‌آباد، 91 - موسی‌آباد، 92 - میرآباد، 93 - میرآباد، 94 - نیم
ایستگاه‌قطن‌آباد، 95 - نقاب، 96 - هفت‌آباد، 97 - یحیی‌آباد، 98 - یکه‌لنگه
‌تبصره 1
هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت اسن شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستان‌های تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
و مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستان‌های دیگر د راولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر