ایجاد تشکیل تعداد 16 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان زابل تابع استان سیستان و بلوچستان

‌ایجاد تشکیل تعداد 16 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در شهرستان زابل تابع استان سیستان و بلوچستان
1366.04.10 - .1208ت931 - 1366.10.28 - 1079
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پیشنهاد شماره 1372.1.5.53 مورخ
1366.1.18 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیرماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند.
‌در شهرستان زابل تابع استان سیستان و بلوچستان تعداد 16 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکان‌ها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه
که ممهور به مهر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان محمدآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای محمدآباد مشتمل بر 81 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابرهیم‌آباد، 2 - الهی، 3 - آخوند غلامی، 4 - آخوند، 5 - آقاجان، 6 -
بهرام‌آباد، 7 - باغک، 8 - پنجک، 9 - تقی، 10 - توتی، 11 - تمبک، 12 -‌جعفری، 13 -
جهان‌پناه، 14 - جانی، 15 - چونگ مرغان، 16 - چهارخمی، 17 - حاجی مراد، 18 -
حسین‌باقر، 19 - حمزه‌آباد، 20 - حسین زینل، 21 -‌حسین علی‌اکبر، 22 - حاجی
حسین‌حیدر، 23 - حسین حیدر، 24 - خانی علی، 25 - دهکول، 26 - ده بلند، 27 -
دهکول‌شیب، 28 - دهکوه شادنظر، 29- ده کیخا، 30 - ده کربلایی احمد، 31 -
دولت‌آباد، 32 - دیوانه، 33 - دلمراد، 34 - ده موسی، 35 - ده میر، 36 - دهباشی، 37
- ده رضاعلی، 38 - ده رضا،39 - ذوالفقاری، 40 - رستم محمود، 41 - رستم محمود، 42 -
زیارت، 43 - زورآباد، 44 - زینل‌آباد، 45 - سیاه پشنه، 46 - سدکی، 47 - سیاسر، 48
-‌شهریاری، 49 - شهرک کوچک، 50 - شهرک، 51 - شیبانی، 52 - علی عبدالله، 53 -
علیمراد حسن، 54 - علی‌مراد هراتی، 55 - عباسیه، 56 - غریب، 57- قنبرعلی، 58 -
فیروزه‌ای، 59 - کربلایی‌علی، 60 - کریم شادنظر، 61 - کربلایی غلام، 62 - کوشه
علیا، 63 - کوشه سفلی، 64 - کربلایی یارمحمد، 65 -‌کیخای کهنه، 66 - کربلایی عباس،
67 - کیخای میربیک، 68 - کندی، 69 - گنب
د شادی، 70 - گزمو، 71 - گل محمد، 72 - میرعباس، 73 - مزرعه علیرضا،74 - محمدآباد،
75 - محمدحسین، 76 - ملارضا، 77 - نوری، 78 - نهالستان، 79 - نظرعلی‌حسین، 80 -
نیگرد، 81 - یوسف حسن
2 - دهستان قائم‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قائم‌آباد مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسلام‌آباد، 2 - احمدآباد، 3 - برنگ، 4 - پاسگاه فرنگی، 5 - پاسگاه خاریکه، 6
- پمپ شاطر محمود، 7 - تیمورآباد شیخی، 8 - جروگی، 9 - چاه خرما،10 - جنگ یکدست،
11 - حسامیه، 12 - خراشادی، 13 - دکگز علیا، 14 - دکگز سفلی، 15 - ده ایوانه، 16 -
دلارامی، 17 - ریگ برنگ، 18 - ریک‌آب‌آقاجان، 19 - سهراب شیخ، 20 - سردار پردلی،
21 - سه قلعه، 22 - سید میراقبال، 23 - صادق، 24 - عباس‌آباد، 25 - غلام‌محمد، 26
- غلامعلی حسامیه،27 - فتح‌اله، 28 - قائم‌آباد، 29 - کنگ حیدر، 30 - کربلایی
حیدر، 31 - کنگ مزار، 32 - گزی، 33 - گلی‌نی، 34 - گل‌آباد، 35 - گاوداران سنچولی،
36 -‌لورگ باغ، 37 - محمدالهی، 38 - میل نادر، 39 - ناصرآباد علیا
3 - دهستان بزی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بزی علیا مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - امام‌خان، 2 - امامی، 3 - امیرخان، 4 - افسری، 5 - ادیره، 6 - بزی علیا، 7 -
بزی سفلی، 8 - پلگی بزی، 9 - تختک جهان تیغ، 10 - تختک جهان تخت،11 - تهتک گرگ، 12
- تپه سرخ، 13 - چهارچشم، 14 - چشمه که، 15 - چرک، 16 - حشمی، 17 - حصیربافی، 18 -
حاجی‌آباد، 19 - حاجوک، 20 -‌خوشداد کهنه، 21 - دهباشی، 22 - دهنو جهان‌تیغ، 23 -
رضا، 24 - زیارت، 25 - سنچولی، 26 - شریف‌آباد، 27 - شهرک گزارنگوری، 28 -
علیم‌جان، 29- کریم‌کشته، 30 - کرگزی، 31 - گل محمدراه‌دار، 32 - گرگعلی مراد، 33
- گزمه، 34 - مرادعلی، 35 - محمد شریف، 36 - محمد خوشداد، 37 - محمدآباد‌گلزار، 38
- نورمحمد صمصامیه، 39 - نورمحمد دشتی
4 - دهستان قرقری
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قرقری مشتمل بر 79 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ارباب، 2 - آسک، 3 - اکبرآباد، 4 - اصغر جنگی، 5 - امیرآباد، 6 - بزی، 7 -
برنگک، 8 - آس حاجی، 9 - برج میرگل، 10 - بش دلبر، 11 - بارانی‌عبدالله، 12 - برج
یوسف، 13 - پده‌ای، 14 - پیران، 15 - پاسگاه ژاندامری کیخا، 16 - پکیرمحمد، 17 -
پلگی، 18 - پاسگاه شغالی، 19 - تخته پل، 20 -‌تندورک، 21 - تخت عدالت، 22 - تپه
برنگ، 23 - خمک، 24 - دهمره پایین، 25 - دهمرده بالا، 26 - درپتوک، 27 - دراز، 28
- دولت‌آباد، 29 - دهنو، 30- ده سوخته، 31 - ریگ موری، 32 - دحرم‌دل، 33 -
ریگ‌سارانی، 34 - رضاجان، 35 - سراوانی، 36 - سیدخان، 37 - سنگر، 38 - سدکی، 39
-‌شادمحمد، 40 - شندک، 41 - شورک، 42 - شهرکی، 43 - صدیف، 44 - طلایی، 45 - علیجان
زمان، 46 - عیسی حسین، 47 - علی احمد، 48 - عبدالله‌بارانی، 49 - غلام حیدر، 50 -
فراهی، 51 - قرقری، 52 - کوهکن، 53 - کندوله، 54 - کیخا، 55 - کتمک، 56 - کرق
شادجان، 57 - کزی، 58 - گمشاد، 59- گلازریکن، 60 - گزجولا، 61 - کردن ریگ، 62 -
گرگ، 63 - گرگیج، 64 - لشکران، 65 - ملاعلی، 66 - ملادادی، 67 - محمودی بالا، 68 -
محمودی‌پایین، 69 - محمدعلی، 70 - ملاکریم، 71 - میران، 72 - مسجدک، 73 - میرگل
کلاتی، 74 - ملانور
محمد، 75 - میرکشار، 76 - محمدرحیم، 77 -‌میرحسین، 78 - نرمحمدخان، 79 - هیبت
5 - دهستان بنجار
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بنجار مشتمل بر 54 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آقایی، 2 - ارباب، 3 - امامیه، 4 - ایستگاه کشاورزی، 5 - اسکل، 6 - برج افغان،
7 - بی‌بی‌دوست، 8 - بنجار، 9 - بامری، 10 - تپه‌دژ، 11 - جبار، 12 -‌جهانتیغ، 13
- چهارخری، 14 - حیدری، 15 - خاجی سفر، 16 - حاجی اصفغر، 17 - حسن‌اباد، 18 - حسن
رحمان، 19 - حسنعلی، 20 - حیدرآباد، 21 -‌خانه‌های موسی کوچی، 22 - خانه‌های حر،
23 - ده گرگ، 24 - ده نظر، 25 - ده درگی، 26 - ده کول، 27 - ده حاجی آقایی، 28 -
ده اصغر، 29 - ده نو، 30- سادات، 31 - سیاه مرد، 32 - سرحدی میرحسین، 33 - شیخ
علی، 34 - علی‌اباد جهانتیغ، 35 - عباس‌آباد، 36 - غلامان، 37 - قاسم‌آباد، 38 -
غلامرضا،39 - کلوخی جبار، 40 - کمپ بی‌بی دوست، 41 - کربلایی، 42 - کربلایی قربان،
43 - کرباسک، 44 - کل‌آباد، 45 - محمدآباد، 46 - میرزا، 47 - میرعبداله،48 -
میرعباس، 49 - محمدمرزاجان، 50 - میرزنگ، 51 - ملاحمخد، 52 - محمدآباد، 53 - سرحدی
میرحسن، 54 - نهور
6 - دهستان مارگان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مارگان مشتمل بر 75 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - غفان لاغری، 2 - آخوند، 3 - ارگ‌خان ملک، 4 - اسماعیل علی، 5 - ابراهیم‌علی، 6
- آل گرگ، 7 - برج یوسف، 8 - بارانی، 9 - بلوچ آبیل، 10 - پند‌شادجان، 11 -
پهلوانی، 12 - تکر، 13 - حاج علیم‌جان، 14 - حسین، 15 - حسن چرخ‌چین، 16 -
حسین‌علی جان، 17 - خاک سفیدی، 18 - خداداد، 19- جهانتیغ، 20 - چکل کهنه، 21 - چکل
نو، 22 - چاردری، 23 - داشک، 24 - دوست محمد لشکران، 25 - دوست‌محمد شادگل، 26 -
دوست‌محمد‌دادشاد، 27 - رسول افغان، 28 - رنده سفلی، 29 - رنده علیا، 30 - سلطان،
31 - سید، 32 - سیادک، 33 - سرگزی، 34 - شندل، 35 - شامحمد، 36 -‌شیرین سالار، 37
- عنایت، 38 - علی‌اکبر خمر، 39 - علی‌مراد، 40 - غلام رستم، 41 - غلامعلی جعفر،
42 - فخیره علیا، 43 - فخیره سفلی، 44 - کندل،45 - کنگ املم‌داد، 46 - کنگ
ملاعبدالله، 47 - کرتکه، 48 - کچکول، 49 - کول، 50 - کوهی، 51 - کدخدا علی، 52 -
گلزار، 53 - گلمیر، 54 - گل‌محمد‌شیرمحمد، 55 - گزمه، 56 - گل میر، 57 - لورگ
خاری، 58 - لاغری، 59 - کرک، 60 - لطفی، 61 - مرادعلی کندری، 62 - مرادعلی کندری،
63 - ملنگ‌حسن، 64 - مارگان، 65 - میزاحاجی، 66 - موسی کوهکن، 67 - مبرزاکامخان،
68 - میزانبی، 69 - ملکی
، 70 - ملاعوض، 71 - میرنژاد، 72 - نمکی، 73- نظر شریف، 74 - نیازمحمد، 75 -
ولیداد
7 - دهستان دوست محمد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دوست‌محمد مشتمل بر 88 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - انوشیروان، 2 - آزاد، 3 - ابراهیم سارانی، 4 - امیرجان، 5 - امیر، 6 -
بهادرجان، 7 - پیکرشهسوار، 8 - پودینه، 9 - ثابت‌الله، 10 - جما، 11 - جنگیان،12 -
حاجی ملکی، 13 - حاجی عبدالرحیم، 14 - حکیم ریگی، 15 - حسین اربابی، 16 - خمر، 17
- خاک سفیدی، 18 - خانی عباس، 19 - خانه‌های‌خواجه، 20 - جان محمد، 21 - خانی
دلمراد، 22 - خدری، 23 - دادشاد، 24 - ده‌باشی، 25 - دوست‌محمد، 26 - دوست
محمدلشکران، 27 - دادخدا‌ساسولی، 28 - دادزری، 29 - رسول غلام، 30 - رودنی، 31 -
رحمان، 32 - سیاه‌جان، 33 - ساسولی، 34 - شغالک، 35 - شیرعلی رخشانی، 36
-‌صالح‌جان، 37 - طاووس، 38 - عاشقان، 39 - عبداله، 40 - علیخان کچکول، 41 -
عیدی‌مراد جان، 42 - علی مراد، 43 - عید ولی سهراب، 44 - عباسجان‌شادگل، 45 -
عباسیجان، 46 - غلام امیر، 47 - غلامحسین، 48 - غلامعلی، 49 - غلام محمد، 50 -
غلام محمد، 51 - قجر، 52 - قادرآباد، 53 - کربلای‌حسین، 54 - کرکوه، 55 - کریم
کسته، 56 - کندی علیا، 57 - کام‌جان، 58 - کرم مزرعه، 59 - کریم‌جان، 60 - کرم، 61
- گل‌شاد، 62 - گله‌چاه، 63 -‌گل‌محمد، 64 - گل میر، 65 - گلشاد، 66 - گل میر، 67
- گل بیک، 68 - لشکران، 69 - لح، 70 - م
لاعبداله، 71 - ملاکریم، 72 - مختار، 73 - مالکی، 74 -‌میرزاحاجی، 75 - مسافر، 76
- محمدجان، 77 - مجید، 78 - میرزاعلی، 79 - نمرودی، 80 - نیک‌محمد، 81 - نورمحمد
یوسف، 82 - نورمحمد‌صفرزایی، 83 - نایب، 84 - نورالله، 85 - ولی خرمایی، 86 -
یارمحمد، 87 - یوسف اسلامی، 88 - یارمحمد اعلم
8 - دهستان جهان‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جهان‌آباد سفلی مشتمل بر 54 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آزاد، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - بلال، 4 - پکک، 5 - پهلوان، 6 - جهان‌آباد علیا،
7 - جهان‌آباد سفلی، 8 - جانی، 9 - جماعظم، 10 - حاجی میرزاجان، 11 -‌حاجی بلوچ
جان، 12 - حاجی ملنگ، 14 - حاجی دوکله، 15 - حاجی حسین، 16 - حسین ارباب، 17 -
حمزه، 18 - خداد، 19 - خروط، 20 - دهمرد،21 - دهنو علی‌جان، 22 - رخشانی، 23 -
رخشانی، 24 - زورآباد، 25 - سرفراز، 26 - ساسولی، 27 - سنجرانی، 28 - شیرعلی جان،
29 - شیرمحمد‌گرگیچ، 30 - شهرکی، 31 - شاهرخ، 32 - شیرین، 33 - شادجان، 34 -
صفرزایی عبدالرحمن، 35 - عزیزبامری، 36 - علی‌اکبر ملاحسین، 37 - قجربارانی،38 -
کنگ شیرعلی جان، 39 - کندل، 40 - کدخدا حسین، 41 - ملکی، 42 - میرزامحمد، 43 -
میم‌جان، 44 - محمدقاسم، 45 - مندیلان پایین، 46 -‌مندیلان بالا، 47 - مشهدی محمد،
48 - ملک محمد، 49 - میرجعفرجان، 50 - میلک، 51 - نورمحمد یوسف، 52 - مورمحمد
صفرزایی، 53 - نورمحمد،54 - نظام
9 - دهستان کوه خواجه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای صایدان سفلی مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آش، 2 - پودینه، 3 - جعفر شهباز، 4 - حسینا، 5 - حین رییس، 6 - خراشادی، 7 -
جان اکبر جعفری، 8 - آزاد، 9 - دامو، 10 - رستم محمود، 11 -‌رسنگ، 12 - سم‌سیاه،
13 - شاد نظر، 14 - شیبانی، 15 - صیادان علیان، 16 - صیادان سفلی، 17 - صوفی، 18 -
عباسجان، 19 - علی‌اکبر، 20 -‌عباس‌کور، 21 - علیرضا، 22 - کوه خواجه، 23 - گنده
بخش و کدخدا فقیر، 24 - لطف‌الله، 25 - محمدصفر، 26 - محمداعظم
10 - دهستان تیمورآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تیمورآباد مشتمل بر 45 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اصغر، 2 - اکبر عباس، 3 - اسماعیل قنبر، 4 - اسلام‌آباد، 5 - اکبرآباد، 6 -
بالاشیخ، 7 - براهویی، 8 - تیمورآباد، 9 - تیلر، 10 - جمال‌آباد، 11 - جوان‌شیر،
12 - چلنگ پشت رود، 13 - چلنگ، 14 - حاجی عباس، 15 - حسن عبدالله، 16 - حسین
مشهدی، 17 - خیاری، 18 - خدری، 19 - ده بلند، 20 -‌ده دراز، 21 - دادی، 22 -
دادالله، 23 - زوردآباد سالاری، 24 - زیارت، 25 - زینل قاسم، 26 - سالاری، 27 -
سنچولی، 28 - سیاه‌سر، 29 - شهداد بالا، 30- شهداد پایین، 31 - شهید رستم نوری، 32
- عباس‌دادی، 33 - عوض، 34 - علی‌اکبر حسین عارف، 35 - علصوفی، 36 - علی‌محمد
پیرمورد، 37 -‌کربلایی موسی، 38 - کرمی، 39 - کربلایی صفر، 40 - گل محمد، 41 -
گرگ، 42 - میرعباس، 43 - ملاعلی، 44 - موسی خانجان، 45 - نوری
11 - دهستان لوتک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لوتک مشتمل بر 42 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اسلام، 2 - ابراهیم میرزاجان، 3 - اوجدار گنبد، 4 - بندهی، 5 - پسندخان نور
محمد، 6 - پل‌اسبی، 7 - پشت دشت، 8 - پاسگاه شهید پیران، 9 - پاسگاه‌ژاندامری تپه
طالب‌جان، 10 - پاسگاه ژاندارمری تاسوکی، 11 - تاسوکی، 12 - حسن‌آباد، 13 -
حسین‌آباد، 14 - چاه محمدرضا جان، 15 - ده علی رضا، 16- ده فقیر، 17 - ده برفی، 18
- دل‌آسا، 19 - دوران جان، 20 - دوست محمدخاجی، 21 - رسول بیک، 22 - سکوهه، 23 -
سفیدجان، 24 - ساختمان‌شماره یازده، 25 - شهر سوخته، 26 - علی‌آخوند، 27 - قلعه
حسن، 28 - قلعه رستم، 29 - کندو، 30 - کرم شاد، 31 - گل محمد، 32 - لوتک حاجی
عظیم،33 - لونک جمعه میرزا، 34 - لوتک، 35 - لوتک رحمان، 36 - لوتک شیرمحمد، 37 -
لال‌جان، 38 - لوتک صفرشاد، 39 - لوتک کهنه کوچک پایین، 40 -‌مسافر کلاتی، 41 -
محی، 42 - ورمال
12 - دهستان ادیمی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ادیمی مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اکبرآباد، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - ادیمی، 4 - الری، 5 - اله‌آباد، 6 -
بالاخانه، 7 - باغ ادیمی، 8 - پیران، 9 - پشت ادیمی، 10 - حاجی علی، 11
-‌حسین‌شیخ، 12 - حیدرکمالی، 13 - حسین‌آباد خواجه، 14 - خانه سرحدی، 15 - چرکه،
16 - ده نو، 17 - ده شهباز، 18 - ده غلامعلی، 19 - درددل، 20 -‌رنگ دمکه، 21 - رنگ
سهراب، 22 - رزنگ دمکه‌بزی، 23 - ریگ الله صوفی، 24 - ساختمان، 25 - طاغذی، 26 -
عیسی‌بالا، 27 - عیسی‌پایین، 28 -‌ غلامعلی، 29 - غلام اسماعیل، 30 - کنگ حاجی
غلام، 31 - کربلایی حیدر، 32 - کنک حیدر، 33 - کچیان، 34 - کدخدا صفر، 35 - کدخدا
فقیر، 36 -‌کمالی، 37 - محمدآباد ادیمی، 38 - محمدحسن، 39 - میان کنک، 40 -
منصوری، 41 - محمدآباد، 42 - محمدشریف، 43 - نه طایفه، 44 - ولی‌داد
13 - دهستان خواجه احمد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خواجه احمد مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - احمدآباد، 2 - الله‌داد، 3 - الله دو، 4 - امیر نظام، 5 - بلوچ نارویی، 6 -
بابدین، 7 - پاسگاه نادر، 8 - جنگیان، 9 - جهند، 10 - چوتوشرقی، 11 - حسن‌مسافر،
12 - حسین جان، 13 - حیات جان، 14 - حسن‌آباد، 15 - خواجه احمد، 16 - خلیفه کچکول،
17 - ده یادگار افضل، 18 - دهنو، 19 - دادکریم، 20- سرخ دک، 21 - سیاه چاه، 22 -
شادگل، 23 - شیرآباد، 24 - عبدالغفور، 25 - عبدالعزیز، 26 - علیجان، 27 - علی‌جان،
28 - عبدالغور کاشانی، 29 -‌عبدالله گرگیج، 30 - غلامعلی رحیم‌داد، 31 - قزلباش
دولجه‌ای، 32 - موتور خانعلی‌جان، 33 - ملک محمد، 34 - ملاشریف، 35 - مهاجری، 36
-‌ملک‌آباد، 37 - نادرآباد، 38 - نورمحمد هارون، 39 - نورمحمدجان
14 - دهستان خمک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خمک مشتمل بر 65 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - افشاریه، 2 - امیر براهوایی، 3 - ابراهیم قزاق، 4 - ابراهیم عباس، 5 - اصغر
جمعه، 6 - براهویی، 7 - برج سربند، 8 - ترقویی، 9 - جهانگیر، 10 - جانی‌گلزار، 11
- حسن پیری، 12 - حاجی رحیم‌داد، 13 - حسن سردار پیری، 14 - حسن قنبر، 15 - حاج
غلامحسین ، 16 - حسین نورمحمد، 17 - حسینالطفی‌صفر، 18 - حسین زینل، 19 - حاجی
دادی، 20 - حسین غلام حیدر، 21 - حسین میرعلی، 22 - حسین‌آبادی، 23 - حاجی عباس،
24 - خمک، 25 -‌خانه‌های شیرین جان، 26 - دادجان محمد، 27 - ده قاسم، 28 - داسک،
29 - ده نجف، 30 - دهمرد، 31 - دهنو، 32 - رستم گرگیچ، 33 - زیراتگاه، 34
-‌ژاله‌ای، 35 - سنچولی، 36 - سیدرضا، 37 - شادمیرآباد، 38 - شادگل گلمیر، 39 -
داش بیک صفر، 40 - شریف قزاق، 41 - شیرمحمد، 42 - شیخ لنگی، 43- طوفانی، 44 -
علی‌جعفر کهنه، 45 - عیسی فقیر، 46 - علی شامیر، 47 - غلام محمدجان، 48 - غلام علی
سرگزی، 49 - غلام گلزاری، 50 - کربلایی‌شهباز، 51 - کرتکه، 52 - کربلایی حسن، 53 -
کمک، 54 - گوری، 55 - میرگل، 56 - ملک محمد، 57 - محمدعلی محمد، 58 - محمدجان
عباس، 59 -‌محمدعلی حیدر، 60 - میرزا موسی، 61 - نوری، 62 - نبی حاجی، 63 -
واصلان، 64 - یوسف‌آباد، 65 -
یارمحمد شهرکی
15 - دهستان جزینک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جزینک مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ارباب، 2 - اشترک نو، 3 - بندک، 4 - پلگی خمر، 5 - پلگی پایین شهسوار، 6 -
پاسگاه سنارود، 7 - حسین‌آباد، 8 - حسینا، 9 - خوگی، 10 - جان‌محمد، 11 - خالق
دادنو، 12 - خالق دادکهنه، 13 - جزینک، 14 - چلستعلی، 15 - ده درویش، 16 - ده
موسی، 17 - دهنه غلامان، 18 - ده سوخته، 19 -‌رحیم دل سوخته، 20 - سیدخان، 21 -
شادی قلعه، 22 - عیسی حاجی، 23 - عباس عبدالله، 24 - علی‌آباد، 25 - عباس‌مراد، 26
- قلعه کنگ، 27 - قلعه‌کهنه، 28 - قلعه نو، 29 - کربلایی حسن، 30 - کل کنگ، 31 -
لف، 32 - محمداسماعیل، 33 - مزرعه رستم، 34 - ندام، 35 - نوقلعه، 36 - هاشم‌زهی
16 - دهستان زهک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زهک مشتمل بر 73 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - آزاد، 3 - اشترک، 4 - بزی شهرکی، 5 - بومری، 6 - بخته‌ای، 7
- بچه‌در، 8 - تلمبه آقاجان، 9 - حسین‌جان کمالی، 10 - حسن‌آباد، 11 -‌حسن خون، 12
- حسین‌آباد، 13 - حاجی عباس، 14 - حسینعلی شبان، 15 - حاجی جلالی، 16 - حسن رحیم،
17 - جهانگیر، 18 - جلالی، 19 -‌جریکه، 20 - جی‌سرخ سفلی، 21 - خدنگ، 22 -
خانه‌های صمد، 23 - خیرآباد، 24 - چاه نیمه، 25 - ده جنگی خون، 26 - درویش، 27 -
ده‌گزمه، 28 -‌ دلمراد اشترک، 29 - زاهدان‌نو، 30 - زینل، 31 - زهک، 32 - سنگی، 33
- سیاه‌سر، 34 - سه قلعه جهان، 35 - سیمحمد، 36 - سیاه جان، 37 - سد کوهک،38 -
شریف‌آباد، 39 - شادگل، 40 - شیردل، 41 - شیب‌کوه، 42 - شهرستان کهنه، 43 - طفلک،
44 - علی‌آباد، 45 - علیجان گلزار، 46 - علی‌آخود، 47 -‌عطامحمد، 48 - عباس‌رستم،
49 - عسکری، 50 - غلامعلی ملاحسین، 51 - غلامحسین الف‌زینل، 52 - کرته، 53 - کلب
علی، 54 - کودنو، 55 -‌کودکهنه، 56 - کلوخی، 57 - کلب‌باز، 58 - کوهک، 59 -
گفتارگی، 60 - گرگیج، 61 - محمددادی، 62 - محمد، 63 - میرخان، 64 - محمد شادگل، 65
-‌مستی خان، 66 - میران، 67 - ملک حیدری، 68 - میرزاخون، 69 - محمدشاه کرم، 70 -
مشهدی محمد،
71 - موسی شهباز، 72 - میرخان، 73 - نواب
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست
نقاطواقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی
در در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت
دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستان‌های همجوار یا
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستان‌های واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان
دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه
شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر