ایجاد و تشکیل 11 دهستان شامل روستاها، مزارع، مکانها در شهرستان آمل تابع استان مازندران

‌ایجاد و تشکیل 11 دهستان شامل روستاها، مزارع، مکانها در
شهرستان آمل تابع استان مازندران
1366.05.18 - .77354ت610 - 1366.08.09 - 1273
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 11698.1.5.53 مورخ
1365.12.19 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند: در هشرستان آمل تابع
استان مازندران تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزراع و مکانها در محدوده جغرافیایی
معین مطابق با کروکی و‌نقشه 1.250.000، ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران
است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان بالا لاریجان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گزنک مشتمل بر 50 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آب اسک، 2 - آب گرم، 3 - آزاو، 4 - افسانه سار، 5 - امیراباد، 6 - انهه، 7 -
ایراء، 8 - پلور، 9 - دشت تکاوران هراز، 10 - خرم‌آباد، 11 - ربار، 12 -‌سدلار، 13
- قلعه دختر، 14 - کل امام‌زاده هاشم، 15 - کنارانجام، 16 - گرمابدر، 17 - گرنا،
18 - گزانه، 19 - قزل‌دره، 20 - گزنک، 21 - گیلان، 22 - لزیک،23 - لاسم، 24 - مرغ،
25 - معدن پوکه، 26 - پلمون، 27 - نوا، 28 - نیاک، 29 - سید حسن ولی، 30 - آخا، 31
- اخازیر، 32 - معدن ذغال سنگ، 33 - ‌کندلو، 34 - ملار، 35 - بریه، 36 - فیره، 37
- ترا، 38 - دینان، 39 - امامزاده، 40 - شاهاندشت، 41 - شمس‌آباد، 42 - شنگلده، 43
- کلاشا سفلی، 44 -‌کلان، 45 - لارین، 46 - نهر، 47 - وانا، 48 - امامزاده، 49 -
معدن ذغال سنگ، 50 - هاره
2 - دهستان لاریجان سفلی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بائیجان مشتمل بر 47 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آهن‌سر، 2 - بائیجان، 3 - بوالقلم، 4 - پردمه، 5 - پنج استان، 6 - سرخ‌پل، 7 -
عکس‌شه، 8 - علی‌آباد، 9 - قلابن، 10 - قلاپشت، 11 - کتی‌بن، 12 -‌لوط، 13 - نوسر،
14 - مریجان، 15 - هفت تنان، 16 - هلومسر، 17 - پنجاب، 18 - تینه، 19 - حاجی دلا،
20 - خرمون، 21 - رزون، 22 - کرف، 23 -‌کهرود، 24 - کیان، 25 - لهر، 26 - میانده،
27 - ناندل، 28 - نل تخت، 29 - تیران، 30 - سوا، 31 - نمار، 32 - عبدالمناف، 33 -
شیخ محله، 34 - اطاق‌سرا، 35 - پلریه، 36 - کلری، 37 - کفا، 38 - دیوران، 39 -
نسل، 40 - دره کنار، 41 - کرچالک، 42 - فیس، 43 - دوزو، 44 - سلور، 45 - آلی دشت،
46 -‌ولیک مرز، 47 - خاسگ
3 - دهستان چلاو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رزکه مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - الیمستان، 2 - لهاش، 3 - خرم، 4 - نشل، 5 - اندوار، 6 - ورزنه، 7 - گریوده، 8
- تیار، 9 - پاشکلا، 10 - نجار کلا، 11 - پاریمه، 12 - گنکرجکلا، 13 -‌چمه‌بن، 14
- زرخون، 15 - دایوبالا، 16 - دایو پایین، 17 - سنگ چال، 18 - سرسم، 19 - شاهزید
علیا، 20 - کمربن، 21 - هلیچال، 22 - کپین، 23 -‌خشواش، 24 - مریجان، 25 - توران
کلا، 26 - گنگر چال، 27 - پرن، 28 - رزکه، 29 - محمدآباد، 30 - مهدی‌آباد، 31 -
عزت‌آباد، 32 - گندیمال چلاو، 33- کرسنگ، 34 - کلرد، 35 - پوجرد، 36 - منگل شمالی،
37 - منگل جنوبی، 38 - پراسب، 39 - عمارت، 40 - شاهزید سفلی، 41 - دروزن، 42 -
پل‌خمین، 43 - سقرچی، 44 - زردبند، 45 - هردرود، 46 - چنگل جار، 47 - امامزاده
قاسم، 48 - بزروددشت، 49 - قوزنک:
4 - دهستان دشت‌سر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نجارمحله مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بوران، 2 - سالارمحله، 3 - هندوکلا، 4 - نفرخیل، 5 - هارونکلا، 6 - الله‌کاج،
7 - قلعه‌کش، 8 - باغبانکلا، 9 - عرب خیل، 10 - نوآباد، 11 - قلیانکلا‌سفلی، 12 -
قلیانکلا علیا، 13 - رستمداری محله، 14 - داودکلا، 15 - خونی‌سر، 16 - اجبارکلا،
17 - نجارمحله، 18 - نظام‌آباد، 19 - تیرکلا، 20 -‌خرمنکلا، 21 - چنگمیان، 22 -
تمسک، 23 - نوده، 24 - گل مزار، 25 - سرخکلا، 26 - میله، 27 - مهدی‌خیل، 28 -
پاشکلا، 29 - فیروزکلا علیا، 30 -‌ فیروزکلا سفلی، 31 - فیروزکلا وسطی، 32 -
کته‌پشت علیا، 33 - کته‌پشت سفلی، 34 - پلک سفلی، 35 - کنسی، 36 - ترک کلاه، 37 -
رودباردشت، 38 -‌کمکلا، 39 - بزمینان، 40 - زیارود، 41 - محمدآباد، 42 - معلم‌کلا،
43 - کمدره، 44 - زوارک، 45 - شیبنه کلا، 46 - مزرس، 47 - آهنگر کلا، 48 -
وسطی‌کلا، 49 - بلیران، 50 - ایستگاه تحقیقاتی برنج، 51 - دکترآباد، 52 -
جدیدآباد، 53 - کیمه‌سر، 54 - لاله‌زار، 55 - آذرکتی، 56 - کلیلم، 57 - میان‌کتی،
58 -‌سوته‌زار، 59 - چپاسی، 60 - انجیلک:
5 - دهستان بالا خیباان لیتکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسکومحله مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ورامده، 2 - دیورز، 3 - کارچی کلا، 4 - سوته کلا، 5 - میانرود، 6 - جالیکیاده،
7 - تلیران، 8 - خشکرود، 9 - عالی جنگل، 10 - کاسمده، 11 - اسپند،12 - میخران، 13
- چندرمحله، 14 - خاص کلا، 15 - درازان، 16 - تسکابن، 17 - مرزانکلا، 18 - هلومسر،
19 - نوگردون، 20 - اسکومحله، 21 - عالی‌کیلسلطان، 22 - سنگ درکا، 23 - بنگاه
توتون کاری، 24 - درمه کلا، 25 - سهری.
6 - دهستان پایین خیابان لیتکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مرانده مشتمل بر 39 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - تجنجار سفلی، 2 - تجنجار علیا، 3 - شیرکاج، 4 - زارونده، 5 - انج پل، 6 -
نرون، 7 - چنگاز، 8 - ولیسهد، 9 - سائیچ محله، 10 - آغوزین، 11 -‌کردکتی، 12 -
مارکتی، 13 - آغوزکتی، 14 - قجر محله، 15 - سرهنگ‌کتی، 16 - هلی‌کتی، 17 - آهن
کتی، 18 - دارکلا، 19 - تجنک، 20 - چشمه‌سر، 21- حسین‌آباد، 22 - کاسب محله، 23 -
پیشگون، 24 - مسکون، 25 - سیالش، 26 - درکایی، 27 - تازه‌آباد، 28 - نوآباد، 29 -
کوسه‌رز، 30 - ورکاده، 31 -‌ مرانده، 32 - روکش، 33 - کوکده، 34 - گلان، 35 - کینه
برخاست کتی، 36 - رگن، 37 - ابیاک محله، 38 - شادمحله، 39 - کلاکسر.
7 - دهستان هزاریی جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قادی‌محله مشتمل بر 45 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - شرمکلا، 2 - پاشاکلا، 3 - کمانگرکلا، 4 - آهنگرکلا، 5 - بختیارکتی، 6 - کلیکان
علیا، 7 - کلیکان سفلی، 8 - هره‌پاک، 9 - کلامحله، 10 - نوده، 11 -‌لتی‌کلا، 12 -
جمشیدآباد، 13 - فرح‌آباد، 14 - آبسرفت، 15 - کهنه‌دان، 16 - خراب میانرود، 17 -
نوکلا، 18 - جعفرآباد، 19 - اوجی‌آباد، 20 - قادی محله،21 - کلا صفا، 22 - بامتی،
23 - حسین‌آباد، 24 - معصوم‌آباد، 25 - اسکی‌محله، 26 - سعدین‌کلا، 27 - پیش‌محله،
28 - میانرود، 29 - همت‌آباد، 30 -‌پاشاکلا، 31 - تمسک، 32 - پلیکیاده، 33 -
کراتی، 34 - آقامحمدآباد، 35 - عالیکلاآهی، 36 - رفیع‌آباد، 37 - سنگ‌بس، 38 -
شیخ‌آباد، 39 - رودبار، 40 -‌زاغ‌ده، 41 - توکران، 42 - جین‌مد، 43 - مهندس چنگیز،
44 - صلاکتی، 45 - قرق:
8 - دهستان رابو جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رییس‌آباد مشتمل بر 90 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - رشکلا، 2 - سفیدارین، 3 - هشتل بالا، 4 - هشتل پایین، 5 - ابراهیم‌آباد، 6 -
ناصرآباد، 7 - چاره، 8 - کردخیل، 9 - هلال خور محله، 10 - درویش خیل،11 - وسکل، 12
- کاشی‌محله، 13 - موسی‌محله، 14 - حسن‌آباد، 15 - مطهر علیا، 16 - مطهر سفلی، 17
- دیه، 18 - پلهم‌کتی، 19 - ممرزکتی، 20 -‌کلیکسر، 21 - شریعت‌آباد، 22 - دعوکلا،
23 - حاجی‌آباد، 24 - اشرف‌آباد، 25 - پاشاکلا، 26 - میانردو، 27 - حسین‌آباد، 28
- قلاکتی، 29 - دنگیپا، 30 -‌ابوالحسن‌آباد، 31 - شیرکتی، 32 - اسکی محله، 33 -
تنهاکلا، 34 - سلطان‌آباد، 35 - بانصرکلا، 36 - رییس‌آباد، 37 - شانه بند علیا، 38
- شانه بند سفلی،39 - تازه‌آباد، 40 - طاهرآباد، 41 - بامرکلا، 42 - نرگس مرز، 43
- مجیدآباد، 44 - طوله‌کلا، 45 - گالش کلا، 46 - درزی کلا، 47 - بورمحلسه، 48 -
الو، 49- سورک، 50 - امین‌آباد، 51 - شاهکلا، 52 - ماهرت کلا، 53 - نائیج‌آباد، 54
- یوسف‌آباد، 55 - اسپیاهی‌کلا علیا، 56 - اسپیاهی‌کلا سفلی، 57 - پپین، 58-
آبدنگ‌سر، 59 - اسپیاری، 60 - موزیکتی علیا، 61 - موزیکتی سفلی، 62 - جالیکلا، 63
- قراء‌کلا، 64 - قائمیه علیا، 65 - قائمیه سفلی، 66 - سراح‌محله، 67 - کرسیکلا
علیا،
68 - کرسیکلا سفلی، 69 - اشکارکلا، 70 - اوجاک، 71 - برایک محله، 72 - پیش‌محله،
73 - ولیک علیا، 74 - ولیک سفلی،75 - شاهکتی، 76 - ترویجان، 77 - عظیم‌آباد، 78 -
دوتیره، 79 - واسکس، 80 - مرزنگو، 81 - آهنگرکلا، 82 - کبودکلا، 83 - ابومحله، 84
- صورت کلا،85 - بی‌نمد، 86 - طوله‌سرا، 87 - زیارکلا، 88 - غیاثکلا، 89 - کمانگر
کلا، 90 - سنگر.
9 - دهستان اهلمرستاق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلوده مشتمل بر 38 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبادمحله، 2 - آزادمون، 3 - اهلم، 4 - ایستگاه ذغال تشبندان، 5 - بیرجنده، 6 -
بونده، 7 - بائوده علیا، 8 - بائوده سفلی، 9 - تجکنار، 10 - ترسیاب، 11- بولیده،
12 - تلارم، 13 - تلیکسر، 14 - جونیکلا، 15 - حربده، 16 - حسن‌آباد، 17 -
خوردونکلا، 18 - خشت‌سر، 19 - سیارکلا، 20 - سنگ‌کتی، 21 -‌شورستاق، 22 - شیرفتی،
23 - شومیا، 24 - عشق‌آباد، 25 - قصاب‌کتی، 26 - کلوده، 27 - کهلوکاج، 28 - کرچک
نوایی، 29 - گالشپل، 30 - گلیرد، 31 -‌گیلایی، 32 - مزرعه سائوجا، 33 - میرعلمده،
34 - ناموسده، 35 - ناصرآباد، 36 - یوسف‌آباد، 37 - زنگی‌کلا، 38 - کرچک لاریجانی
10 - دهستان هزارپی شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بیشه‌کلا مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آهی‌محله، 2 - ارمک کلا، 3 - آرم، 4 - اسداله‌آباد، 5 - اسکنده، 6 - افراتخت،
7 - بیشه‌کلا، 8 - جوراکلا، 9 - چهارافرا، 10 - دریاسر، 11 - رودپشت،12 -
سیاهرودسر، 13 - علمده شرقی، 14 - علمده غربی، 15 - علی‌آباد، 16 - عزت‌آباد، 17 -
ابوالحسن‌آباد، 18 - اورطه دشت، 19 - کلمرز علیا، 20 -‌تازه‌آباد، 21 - زرداب، 22
- سیاهکلا، 23 - متوریج، 24 - مزرعه اسلام‌آباد، 25 - میان کلمرز سفلی، 26 - پمچی،
27 - ولم علیا، 28 - عبداله‌آباد، 29 - ‌فرامده، 30 - وازیک کلوسا، 31 - معلم‌کلا،
32 - کلوسا:
11 - دهستان دابوی شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سرخ‌رود غربی مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ازباران، 2 - افراسرا، 3 - بنه کنار، 4 - چالکسر، 5 - حاجی‌کلا علیا و سفلی، 6
- درویش‌آباد، 7 - زنگی‌کلا سفلی، 8 - زنگی کلا علیا، 9 - سرخ رود‌شرقی، 10 - سرخ
رود غذبی، 11 - شاهکلا کلیج سفلی، 12 - شاهکلا کلیج علیا، 13 - شادمحله، 14 -
شیرا، 15 - شیرمحهل، 16 - کاردگر محله، 17 -‌کچپ سفلی، 18 - کچپ کلوا، 19 - کچپ
علیا، 20 - کنس مرز، 21 - کوچک بیشه محله، 22 - گل محله، 23 - مریج محله، 24 - ملا
کلا، 25 - میرده‌سفلی، 26 - میرده علیا، 27 - نوایی محله، 28 - وزرا محله
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظرو نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کرو مظوف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر