اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره ۱۴۲۸۲۲/ت۵۶۱۷۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۷۵۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصـد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۱۹/ت۵۵۲۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در بند (ت) ماده (۱)، بعد از واژه «امنا»، عبارت «و شهرداری ها و سازمان های وابسته» اضافه می شود.

۲ـ در تبصره ماده (۷)، بعد از واژه «آیین نامه»، عبارت «و بند (د) تبصره (۵) قانون» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری