اصلاح آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها


شماره ۱۴۲۸۹۸/ت۵۵۷۸۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

اصلاح آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت و به استناد تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با اصلاح ماده (۳) و الحاق مواد زیر به آن، به عنوان آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می شود:

ماده۳ـ به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری و تکمیل مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه های واپایشی (کنترلی) لازم با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تکمیل ضوابط فنی و نشریات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.

ماده۹ـ وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظفند اجرای مفاد این آیین نامه و بند (ز) ماده (۳۸) و ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت سبز) را پیگیری و گزارش اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع موانع احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در فواصل شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دفتر هیأت دولت ارایه کنند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری