اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


شماره ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «تا ۱۳۹۷/۵/۱۶» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری