آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی


شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۵۳۳۰هـ                            ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده ۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۷) قانون

پ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ت ـ سلامت: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی که علاوه بر سن، جنس و وراثت، تحت تأثیر سایر عوامل مانند وضعیت محیط و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی که افراد به دنیا آمده، رشد کرده و بزرگ می­شوند، نیز می باشد.

ث ـ امنیت غذایی: دسترسی پایدار همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی مبتنی بر فرهنگ صحیح تغذیه­ای

ماده۲ـ ترکیب شورای عالی و وظایف و اختیارات آن مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) قانون می­باشد.

تبصره ـ دبیر شورای عالی مجاز است از سایر وزرا و سایر افراد ذی­صلاح حسب مورد برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده۳ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

تبصره۱ـ دبیر شورای عالی مکلف است گزارش پیشنهادهای ارایه شده دستگاه های اجرایی و چگونگی روند اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه­های اجرایی را هر سه ماه یک­بار به اطلاع رییس و اعضای شورای عالی برساند.

تبصره۲ـ مصوبات شورای عالی پس از تأیید رییس شورای عالی توسط دبیر شورا ابلاغ می­شود.

ماده۴ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل کمیسیون دایمی متشکل از معاونین ذی­ربط دستگاه­های عضو شورای عالی و کارگروه­های تخصصی ذیل شورای عالی و نظارت بر عملکرد آنها

ب ـ تهیه دستورکار، زمان­بندی تشکیل جلسات، ارسال دعوتنامه و دستور جلسات برای اعضای شورای عالی و تنظیم صورت جلسات آن

پ ـ تنظیم پیش­نویس سیاست­های اجرایی با همکاری دستگاه­های عضو در حوزه بخشی و فرابخشی سلامت

ت ـ تعامل با سایر دبیرخانه­های شوراهای عالی یا کمیسیون­های بین بخشی مرتبط با سلامت جهت هم­افزایی و جلوگیری از موازی­کاری

ث ـ ثبت و نگهداری گزارش ها، اسناد، اطلاعات و مذاکرات کمیسیون دائمی و کارگروه های تخصصی

ج ـ هماهنگی با کارگروه ذی­ربط شورای برنامه­ریزی و توسعه استان از جمله در خصوص دریافت موضوعات برای ارایه در شورای عالی و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی در استان

ماده۵ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای­عالی، کمیسیون دایمی و کارگروه­های تخصصی براساس دستورالعملی می باشد که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین­نامه به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی به تصویب شورای­عالی خواهد رسید.

ماده۶ ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح­ها و برنامه­های ویژه مصوب شورای عالی علاوه بر برنامه جاری دستگاه­ها توسط دبیر شورای­عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و این سازمان در چهارچوب سقف منابع موجود اعتبارات مذکور را در قالب برنامه­ها و فعالیت­های ذی­ربط در بودجه سنواتی کل کشور پیش­بینی و طبق ضوابط و مقررات در چارچوب سیاست­های مصوب شورای عالی در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار می­دهد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات که از سوی دبیرخانه شورای عالی ارسال می­شود، انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری