ایجاد و تشکیل 23 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان گنبد کاووس تابع استان مازندران

‌ایجاد و تشکیل 23 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها
در شهرستان گنبد کاووس تابع استان مازندران
1366.05.18 - .452ت666 - 1366.09.02 - 1282
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 140.1.5.53 مورخ
66.1.10 وزارت کشور در اجرای ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری و
تبصره‌های ذیل آن به استناد ماده 13 قانون و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب مهر
ماه سال 1362 تصویب نمودند:
‌در شهرستان گنبد کاووس تابع استان مازندران تعداد 23 دهستان شامل روستاها و مزراع
و مکان‌ها زیر در محدوده جغرافیایی معین مطابق با نقشه‌های1250000 ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان آق‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آق‌آباد مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سارلی مختوم، 2 - توتلی کوچک، 3 - آق‌آباد، 4 - امان قره‌جه، 5 - عرب سرنگ، 6
- چکر عطابهلکه، 7 - تکه‌لر، 8 - عطالر، 9 - بویین اوزین قجق، 10- چای قوشان کوچک،
11 - چای قوشان بزرگ، 12 - طالقان تپه، 13 - آبادان تپه، 14 - ملک علی‌تپه، 15 -
کسکن قوجق، 16 - امان گل‌تپه، 17 - عوض‌حاجی، 18 - ملاعلی تپه، 19 - قره‌محمدتپه،
20 - روستای هجرت ابوذر، 21 - چپرقویمه، 22 - اگری بوغاز، 23 - گوزنی تپه، 24 -
مزرعه جعفری، 25 -‌مزرعه سید جعفر میرالهی، 26 - مرغداری قابوس، 27 - ایران یاشا،
28 - بهرام‌آباد، 29 - چشمه آرتق قلیچ، 30 - ماسان کوب، 31 - حاجی قوشان‌داز، 32
-‌غراوی‌لر، 33 - نورخان‌آباد، 34 - آجی قوشان، 35 - ولی‌آباد.
2 - دهستان فجر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فجر مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - فجر، 2 - گدایچه، 3 - سارلی سفلی، 4 - سارلی علیا، 5 - حاجی بالخان، 6 - کوچک
الوم، 7 - پشمک پناده، 8 - باغ کوکب، 9 - مزرعه فاریابی، 10 -‌شرکت پنبه قابوس، 11
- شرکت صنعت چوب شمال، 12 - ایگدر علیا، 13 - ایگدر سفلی، 14 - قزلجه پشمک، 15 -
ایمر محمدقلی آخوند، 16 - کوچک‌یورت شیخان، 17 - سارجه کر، 18 - بایلر، 19 - مزرعه
مهدی تهرانی، 20 - مرجان‌آباد، 21 - بزاق‌آباد، 22 - جلاین تپه، 23 - عباس‌آباد،
24 - آرتق حاجی،25 - مزرعه اسماعیل محبی، 26 - عراز محمدآخوند، 27 - قول حاجی.
3 - دهستان باغلی ماراما
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای باغلی ماراما مشتمل بر 67 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کاکاک حسینقلی، 2 - هیوه‌چی مرکزی، 3 - هیوه‌چی بالا، 4 - زابلی‌محله هیوه‌چی،
5 - سرپل، 6 - لاغلی مارما، 7 - حاجی روس، 8 - سالق غایب، 9 -‌کوچک دیک سعید، 10 -
کوچک‌بردی کم، 11 - کوچک خرطوم، 12 - او به پلنگ، 13 - ایمرتوره ملا، 14 - ایمرملا
ساری، 15 - ایمر حاجر الهیار، 16 -‌سلالق نوری، 17 - مزرعه کردی، 18 - مزرعه
اشراقی، 19 - قوچمراد، 20 - محمدامیر، 21 - بلوچ ایمرمحمد، 22 - شورالنگ، 23 -
زابلی محله قوچمراد،24 - مزرعه ولی‌اله پارسا، 25 - بی‌بی شیروان، 26 - پارتی
قایه، 27 - مزرعه سازگار، 28 - مزرعه محمد ایزد، 29 - مزرعه ابوذر، 30 - توتلاجیق
تپه، 31 -‌سلاق قلیچ‌تپه، 32 - سلاق امان‌خلر، 33 - تاج محمد سلاق، 34 - مزرعه
غروری، 35 - پتکه، 36 - سلاق یاسی تپه، 37 - امیدیه وهمت‌آباد، 38 - امیدآباد،39 -
دیکچه یسرگچن، 40 - مزرعه یارمحمد جعفری، 41 - مزرعه روحانی، 42 - قورپلجه، 43 -
چاروایلقی، 44 - قازاقلی، 45 - ساری بخش، 46 -‌خوجم‌لی، 47 - خالی آخوند، 48 -
سلطانعلی، 49 - داشلی علیا، 50 - داشلی سفلی، 51 - مزرعه قراول تپه، 52 - مزرعه
میهن، 53 - مزرعه کمک شیخی،54 - مزرعه نورجان و عاشور شیرمحمدی، 55 - مزرعه آنه
قربان شیرمحمدی،
56 - مزرعه الیاس نظرنژاد، 57 - مزرعه احمد محمدی، 58 - مزرعه دارابی،59 -
بلوچ‌آباد کوچک نظر خانی، 60 - شهرک شهید بهشتی، 61 - مزرعه دولت شاهی، 62 -
هادی‌آباد، 63 - مزرعه نوروزی، 64 - گاوداری و مرغداری‌عابدیان، 65 - علی‌آباد
سیستانیها، 66 - آقچلی سفلی، 67 - مزرعه حاجی کریم.
4 - دهستان فندرسک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دارکلاته مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - حسین‌آباد تپه‌سری، 2 - سعدآباد فندرسک، 3 - لاله باغ، 4 - کارخانه خوراک دام
ارازگل، 5 - شرکت تخته گرگان، 6 - بلوچ‌آباد ارازگل، 7 - اسلام‌آباد، 8 -‌امیرآباد
فدرسک، 9 - زابلی محله ماهستان، 10 - معصوم‌آباد فندرسک، 11 - حکیم‌آباد فندرسک،
12 - زرین‌گل، 13 - خاک پیرزن، 14 - میان روستاق، 15 -‌ترسوخاری، 16 - سیاه
رودبار، 17 - شیرین‌آباد، 18 - امامیه، 19 - حسین‌آباد نامتلوسیستانیها، 20 -
نامتلو، 21 - کارخانه پنبه هیدروفیل، 22 - مزرعه‌نصیری، 23 - بلوچ‌آباد مشو، 24 -
مشو، 25 - شفیع‌آباد، 26 - دارکلاته، 27 - نقی‌آباد، 28 - رضاآباد فندرسک، 29 -
مازیاران، 30 - گردایش بلوج‌آباد، 31 -‌بلوچ‌آباد، 32 - مرغداری جهاد سازندگی، 33
- مهدی‌آباد، 34 - تلمبه‌خانه نفت علی‌آباد، 35 - ارازگل.
5 - دهستان دلند
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دلند مشتمل بر 41 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - شیرآباد، 2 - نی‌تپه، 3 - ازادری، 4 - سنگستان، 5 - سفید چشمه، 6 - عباس‌آباد،
7 - گلند، 8 - دلند، 9 - الله‌آباد، 10 - سالن غذاخوری جنگل روز، 11- سالن غذاخوری
دلند پارک، 12 - کارخانه یخ، 13 - کارخانه آرد، 14 - مزرعه سرهنگی کورنگی، 15 -
تاتار سفلی، 16 - تاتار علیا، 17 - مزرعه اشرفیون،18 - مزرعه اشرفیون، 19 - اخلی
پایین، 20 - اخلی بالا، 21 - اخلی فرودگاه فرحناک، 22 - توران ترک، 23 - توران
فارس، 24 - اوبه حاجی نظر، 25 -‌مزرعه محمد هنرور، 26 - سرتپه، 27 - مزرعه سید
رمضان، 28 - مزرعه حاجی عباس، 29 - مزرعه اکبر نوریان، 30 - مزرعه غیب علی‌اصغر،
31 - مرعه‌منظتری، 32 - مزرعه حاج قربان حسینی، 33 - کلو، 34 - قره‌آغاچ، 35 -
پلیس راه دوراهی رامیان، آزاد شهر، 36 - چلوکباب امید اسلامی، 37 - مرغداری‌صنعتی
عبدالهی، 38 - چاله پلرز، 39 - نارکلاته، 40 - مزرعه محمد رخشانی، 41 - اکبرآباد.
6 - دهستان قلعه میران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای باقرآباد مشتمل بر 19 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - باقرآباد، 2 - شش‌آب، 3 - سید کلاته، 4 - قروچای، 5 - دزدک، 6 - نعیم‌آباد، 7
- الهادی، 8 - ویرو، 9 - پلرم، 10 - پاقلعه، 11 - جامعه شوران، 12 -‌سرگل، 13 -
کوره آهک امانقلی، 14 - معدن گچ رامیان، 15 - رجن، 16 - رضی، 17 - کشکک، 18 -
جوزچال، 19 - ملچ آرام.
7 - دهستان نظام‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نظام‌آباد مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - نظام‌آباد، 2 - ارازتقان، 3 - او به سبزواریها، 4 - کشت و صنعت گل چشمه، 5 -
کارخانه آجر ماشینی، 6 - پورجان، 7 - حاجی نبی‌گل چشمه، 8 - بهرام‌صوفی، 9 - اوبه
گلها، 10 - قورچای، 11 - نظر چاقلی، 12 - آقچلی قرخلر، 13 - عطابهلکه، 14 -
ساتلق‌بای زیتونلی، 15 - مزرعه نظر نظری، 16 - بایجق‌تاتار، 17 - آقچلی بالا، 18 -
مزرعه جعفربای، 19 - مزرعه یزدانی، 20 - کارخانه پنبه نظام‌آباد، 21 - ممی
زیتونلی، 22 - احمدآباد پورجان، 23 - مزرعه‌مختارزاده، 24 - روستای گرگ، 25 - ممی
آقجلی، 26 - مزرعه محمد شاهرودی، 27 - پشمک تختمش، 28 - مزرعه ثمری، 29 - قزلجه آق
امام، 30 - آق‌امام.
8 - دهستان خرمارود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نوده خاندوز مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سیدآباد نیلی، 2 - نیلی، 3 - مزرعه اسلام‌آباد، 4 - نوده خاندوز، 5 - نوده
حاجیلر، 6 - بن قلعه، 7 - سوسار، 8 - سرابو، 9 - زمستان یورت، 10 - تخت‌زمین، 11 -
سررودبار، 12 - اسلام‌آباد ازدارتپه، 13 - زابلی محله، 14 - سرکهریزا، 15 - کوره
آجرپزی گلچین، 16 - خاندوز سادات، 17 - فاضل‌آباد، 18 -‌مرزبن، 19 - کوه میان، 20
- وطن.
9 - دهستان چشمه ساران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فارسیان مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - رحیم‌آباد، 2 - جهادآباد، 3 - حاجی‌باد، 4 - نرگس چال، 5 - گروه اکتشافی معدن،
6 - قهوه‌خانه باسکول، 7 - معدن‌رود بارقشلاق، 8 - معصوم‌آباد، 9 -‌قشلاق، 10 -
رودبار، 11 - مهدی‌آباد، 12 - فارسیان، 13 - غزنوی، 14 - تیل‌آباد، 15 -
محمدعلی‌آباد، 16 - قهوه‌خانه تیل‌آباد، 17 - عباس‌آباد، 18 -‌مرغداری جوزک، 19 -
مهمانخانه چشمه بهار، 20 - قهوه‌خانه آسیاب، 21 - خوش ییلاق، 22 - امامزاده محمد.
10 - دهستان چهل چای
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای القجر مشتمل بر 45 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - نورآباد، 2 - پس‌پشته، 3 - مبارک‌آباد، 4 - معرکه‌محله، 5 - ملاشی، 6 - سرن، 7
- لرگاه، 8 - ازداران، 9 - ساسنگ، 10 - مازوتخته، 11 - امام عبدالله،12 -
حیدرآباد، 13 - لولم، 14 - جنگلده بالا، 15 - جنلگده پایین، 16 - لیسه، 17 -
قلعه‌چه، 18 - نیشاک، 19 - سرخ‌آب، 20 - تخت، 21 - سلاح، 22 -‌آرام‌نرو، 23 -
القجر، 24 - قلمی، 25 - کلوکند، 26 - قره‌چشمه، 27 - چلوکبابی اخوت، 28 -
بلوچ‌آباد قره‌چشمه، 29 - دشت حلقه هلاکو، 30 - ده‌حسن‌خان، 31 - عباس‌آباد املاک،
32 - ده عبدالله، 33 - بازگیر، 34 - شرکت صحرا، 35 - محمدآباد، 36 - حسین‌کرد، 37
- ناعلاج، 38 - زنگلاب، 39 -‌طول‌آرام، 40 - لف افرا، 41 - سنچولی‌آباد، 42 -
گرگیچ‌آباد، 43 - باقرآباد، 44 - کویت‌محله، 45 - مزرعه صفرمحمد
11 - دهستان ینقاق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ینقاق مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ینقاق، 2 - گوگل، 3 - پرسه‌سو، 4 - قلی‌تپه، 5 - اسلام‌آباد قلی‌تپه، 6 -
بلوچ‌آباد، 7 - سرچشمه، 8 - دولت‌آباد سیستانیها، 9 - خمیرآباد، 10 - کریم‌آباد،11
- تلوستان، 12 - مزرعه پزشکیان، 13 - مزرعه خسروی، 14 - میرزاپانک، 15 -
کمال‌آباد، 16 - مزرعه احمد کسرایی، 17 - حسین‌آباد قربانی، 18 -‌ترنگ تپه، 19 -
محمدآباد، 20 - اسماعیل‌آباد.
12 - دهستان نیل کوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فارسیان مشتمل بر 16 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - فارسیان، 2 - شکارگاه، 3 - یورت کاظم، 4 - یورت زینل، 5 - آب‌پران، 6 -
سرحمام، 7 - سیجان، 8 - کرارام، 9 - عرب کلو، 10 - خسروآباد، 11 -‌فرهنگ، 12 -
پی‌دلدل، 13 - لیرو، 14 - پنو، 15 - کندوس کوه، 16 - جمشیدآباد.
13 - دهستان کوهسارات
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دوزین مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - دوزین، 2 - ده چناشک، 3 - چمانی پایین، 4 - چمانی وسط، 5 - چمانی بالا، 6 -
نرسه، 7 - نرسه، 8 - درجن، 9 - صفی‌آباد، 10 - توسکاچال، 11 -‌برنجبن، 12 -
افرانجان، 13 - اولنگ، 14 - کلاسره، 15 - سایر، 16 - براین، 17 - پرانگل، 18 -
تاشده.
14 - دهستان قلعه فافه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قلعه قافه مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - قلعه قافه، 2 - کفش محله، 3 - ورچشمه، 4 - آهنگر محله، 5 - زمین‌شاهی، 6 -
تیغ‌زمین، 7 - دوجوز، 8 - کوه کمر، 9 - بلم چرک، 10 - رودبار، 11 -‌زندان چال، 12
- چهل چشمه، 13 - حسینا، 14 - درز، 15 - عروسک، 16 - ریگ چشمه، 17 - وامنان، 18 -
نراب، 19 - کاشیدار، 20 - سیب چال، 21 -‌ریگ چشمه پایین.
15 - دهستان کنگور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کنگور مشتمل بر 46 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کنگور، 2 - حیدرآباد محمد شیر، 3 - عرب بوران، 4 - روستای ابوذر، 5 - امام
خوجه، 6 - تگک امام عبداله، 7 - امام عبدالله اشرفیان، 8 - زیراتگاه امام‌عبدالله،
9 - مزرعه صداقیت، 10 - مزرعه دکتر چمران، 11 - قره شور، 12 - زابلی محله قره شور،
13 - مزرعه گاومیشلی، 14 - دره گز گاومیشلی، 15 - دره‌گز، 16 - گرکز، 17 - مزرعه
روشن‌آباد، 18 - مزرعه حاجی بیک‌زاده، 19 - مزرعه احمدی، 20 - خوجه لر، 21 - مزرعه
قنات قره‌شور، 22 - مزرعه سلمان‌فارسی، 23 - مزرعه شهرکی، 24 - مزرعه حر، 25 -
مزرعه توحید، 26 - مزرعه ثاراله، 27 - روستای انقلاب، 28 - قرق قیز، 29 - همت‌آباد
سیستانیها، 30 -‌پیروزآباد، 31 - مزرعه بنیاد مستضعفان، 32 - کینگ لیک، 33 -
بربرقلعه، 34 - دشتی، 35 - مزرعه گرایلی، 36 - سد چمران، 37 - یکنگ قره صحنه، 38
-‌مزرعه ابوذر، 39 - مزرعه فرید، 40 - فتح‌آباد، 41 - مزرعه عبدالله‌زاده، 42 -
مزرعه حاجی علی اسلامی، 43 - باینال، 44 - قربان شیخ، 45 - مزرعه بلال،46 - مزرعه
یاسر.
16 - دهستان زاوکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پیشکمر مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - پیشکمر، 2 - سوار بالا، 3 - سوار پایین، 4 - سوار وسط، 5 - دومانلی، 6 -
ارجنلی، 7 - کورلر، 8 - توتلی تمک، 9 - خوجه یاپاقی، 10 - گرگاندوز، 11- زاو
پایین، 12 - زاو بالا، 13 - قره‌یسر پایین، 14 - قره یسربالا، 15 - قدونه سفلی، 16
- قدونه علیا، 17 - قرنگی جنگل، 18 - یل چشمه سفلی، 19 - یل‌چشمه علیا، 20 -
عزیزآباد، 21 - یاساقلق، 22 - زابل‌آباد کروک، 23 - چترکروک، 24 - کسر پیشکمر، 25
- چروک پیشکمر، 26 - تیمورآباد پیشکمر، 27 -‌زابل‌آباد پیشکمر، 28 - آق یاجی، 29 -
مزرعه ملایی، 30 - کولی بایدر، 31 - بلوچ‌آباد کوکجه، 32 - مزرعه حمید عاشور
محمدی، 33 - گوکجه، 34 - قره‌سعید، 35 - ارازعلی شیخ، 36 - حاجی بیک سفلی، 37 -
حاجی بیک علیا، 38 - پاشای، 39 - قپان علیا، 40 - قپان سفلی، 41 - آق چاتال، 42 -
چاتال، 43- کروک، 44 - آق تقه.
17 - دهستان تمران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تمرقره قوزی سفلی مشتمل بر 28 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - تمرقره قوزی سفلی، 2 - تمرقره قوزی علیا، 3 - تمرخوجه محمد، 4 - قره تپه شیخ،
5 - مزرعه مقابل، 6 - کینگ لیک، 7 - صوفیان، 8 - قراحهه، 9 -‌یلی بدراق، 10 - اقجی
کوچک، 11 - اوقجی بزرگ، 12 - سوملی، 13 - خالدنبی، 14 - گچ سو پایین، 15 - گچ سو
بالا، 16 - قره ترناق، 17 - قویجق، 18 -‌چالچه، 19 - قره آغاج، 20 - روشن‌دره، 21
- چرله، 22 - قرناق، 23 - یارم تپه، 24 - مالای شیخ کینگ‌لیگ، 25 - قلیچ عبدل
دوحی، 26 - دوحی، 27 -‌صوفی شیخ غراوی، 28 - صوفی شیخ.
18 - دهستان قراولان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آق قمیش مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آق قمیش، 2 - حاجی‌آباد آق قمیش، 3 - لوه، 4 - کرنکفتر، 5 - منجلو، 6 -
صادق‌آباد، 7 - گوک گل بزرگ، 8 - بس اویلی، 9 - ترجنلی، 10 - تنگراه، 11- محیط
بانی پارک ملی گلستان، 12 - تنگه گل، 13 - قرق آق قمیش، 14 - صالح‌آباد، 15 - قره
خوجه سیستانیها، 16 - اجن قره خوجه، 17 - اجسن‌شیرملی، 18 - جقر شیرملی، 19 -
چقربش قارداش، 20 - سرخن‌آباد، 21 - قراول حاجی تاجی، 22 - مزرعه گیلان تپه، 23 -
قنات حاجی تاجی، 24 - ‌بلوچ‌آباد، 25 - تراجین، 26 - پاسنگ بالا، 27 - پاسنگ
پایین، 28 - قوشه چشمه، 29 - خوجه صالح، 30 - زیرکوه، 31 - یاله‌آق داس، 32 -
پاسگاه‌جنگلبانی، 33 - تقویتی مخابرات تنگراه.
19 - دهستان آق سو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اجن سنگرلی مشتمل بر 14 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - صالح‌آباد چقرلی، 2 - کاظم خوجه، 3 - گونیلی، 4 - خواجه حسن، 5 - یکه قوز
پایین، 6 - حیدرآباد، 7 - یکه قوزبالا، 8 - اجن سنگرلی، 9 - چهارمازو،10 - بلوک
اجن، 11 - اجن یلی، 12 - مزرعه معصومی، 13 - دهنه پرسه قویی، 14 - مزرعه زنگنه.
20 - دهستان مراوه تپه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مراوه تپه مشتمل بر 65 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آق امام، 2 - آلتی آغاج، 3 - الچکلی، 4 - الله‌نور، 5 - انجیرلی، 6 - اوچران،
7 - باباشملک، 8 - باقی، 9 - بالکور، 10 - بالی قایه، 11 - بسطام دره، 12-
پالچقلی، 13 - پالچکلی، 14 - تازه قزل، 15 - ترناولی، 16 - چایلی، 17 - چناران، 18
- چنارلی، 19 - حالی قره‌جه، 20 - حالی خداقلی، 21 - خوجه‌گلدی، 22 - سوجق، 23 -
دادلی غزنین، 24 - دکلی‌داش، 25 - دولت اورلان، 26 - ساری قمش، 27 - سلمی دره، 28
- سوزش، 29 - شاخلی، 30 -‌شارلق، 31 - شورجه، 32 - شیخ‌لر، 33 - عرب قره حاجی، 34
- عطاجان، 35 - فرق سر، 36 - قدر ایشان، 37 - قربان پیکار، 38 - قرقجق، 39 -
قره‌آقاچلی، 40 - قره دام، 41 - قزل دالق، 42 - قوشه تپه، 43 - کچیک، 44 - کریم
ایشان، 45 - کلاته پای جوزا، 46 - گوندر، 47 - محمد جان، 48 - محمد‌شاهیر، 49 -
مراوه تپه، 50 - میدانجق کوچک، 51 - میدانجق پور، 52 - همت‌آباد، 53 - یازگلدی، 54
- یکه توت سفلی، 55 - یکه توت علیا، 56 - یکه‌چنار، 57 - باباجان، 58 - حاجی امان،
59 - آق تقه، 60 - قازان قایه، 61 - گوک دره، 62 - مزرعه آق‌لر، 63 - پست دره، 64
- مزرعه پاطی، 65 - شورسو.
21 - دهستان گلیداغ
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گلیداغ مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گلیداغ، 2 - پلی علیا، 3 - پلی سفلی، 4 - آقچه آقچلی، 5 - داشلی آرقاچ، 6 -
کسن، 7 - چاقرتنگلی، 8 - گلچشمه، 9 - قاپلانلی، 10 - کمرلی، 11 -‌عرب لاله‌گون، 12
- بیشک تپه، 13 - کنت‌یری، 14 - شارلق، 15 - یلقی سورلن، 16 - قولاق کسن، 17 -
قوسه‌سود، 18 - دلی بقجه، 19 - قزل‌آتاق، 20 -‌قرناوه علیا، 21 - قرناوه سفلی، 22
- چشمه لی، 23 - عرب جیق، 24 - بیاتلر، 25 - مهروان، 26 - یارچقلی، 27 - ارک آق
تقه، 28 - چیشت خوجه لر، 29- یانبلاغ، 30 - لوهندر.
22 - دهستان اترک
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای داشلی برون مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آراقویی، 2 - آق‌بند، 3 - اوح قویی، 4 - اوخی تپه، 5 - اینجه برون، 6 - بیشک
تپه، 7 - ترشدلی، 8 - تنگلی، 9 - خیرخوجه سفلی، 10 - خیرخوجه‌علیا، 11 - داشلی
برون، 12 - دانشمند، 13 - دماغ، 14 - مزرعه بنیاد مستضعفان، 15 - شوردکش، 16 -
غلام قوریق، 17 - فدوی، 18 - قره ماخر، 19 -‌قزل تپه، 20 - قیزلر، 21 - قولاق
بورته، 22 - کلیحه، 23 - نارلی داغ، 24 - نجف، 25 - پشه‌بر، 26 - قرجه دونک.
23 - دهستان کرند
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کرند مشتمل بر 7 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آی تمر، 2 - آخوند آباد، 3 - کرند، 4 - دده الوم، 5 - دامداری ارتش، 6 -
قربانقلیح ده، 7 - هوتن.
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست ناقط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانها واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه‌و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر