ایجاد و تشکیل تعداد 10 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان رودبار تابعه استان گیلان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 10 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان رودبار تابعه استان گیلان
1366.05.18 - .116862ت896 - 1366.10.19 - 1463
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 66.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 1674.1.5.53 مورخ
65.12.19 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 3 قانون مزوبر و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان رودبار تابعه استان گیلان تعداد 10 دهستان شامل روستاها مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با نقشه 1.250.000 ضمیمه که‌ممهور به مهر
دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان کلیشتر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلیشتر مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ترک‌نشین لوشان، 2 - بلستان، 3 - رستم‌خانی، 4 - جمال‌آباد، 5 - کوسه، 6 -
حلاج، 7 - دربند خلخالی، 8 - قشلاق بابایی، 9 - هرزویل، 10 - هلوچال،11 -
مرجان‌آباد، 12 - حلاوا، 13 - کلشمتر، 14 - طلا، 15 - سی‌سر علیشارود، 16 -
سفیدرود، 17 - علی‌آباد، 18 - برند، 19 - نمک‌آوران، 20 -‌ساری‌چم، 21 - پاچنار،
22 - قره‌تیکان.
2 - دهستان دشتویل
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دشتویل مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - دره دشت، 2 - تازه‌آباد، 3 - چلکاسر، 4 - گنبک، 5 - رمشی، 6 - حاجی‌ده، 7 -
حاجی شیرکیا، 8 - سیدان، 9 - رودخانه، 10 - چره، 11 - دفراز، 12 -‌استخرگاه، 13 -
راجعون، 14 - پشتهان، 15 - دشتویل، 16 - فحشر، 17 - کلوس‌فروش، 18 - ولیجار، 19 -
چله‌بر، 20 - پسین دره، 21 - پلنگ‌دره، 22 -‌چاک، 23 - زلارود، 24 - خاصه کول، 25
- لانه‌سرا، 26 - جیوه.
3 - دهستان رحمت‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توتکابن مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - شهران، 2 - استخرجان، 3 - پنج خاله، 4 - بیجاریکی، 5 - لیسین، 6 - فتح کوه، 7
- خرشک، 8 - دیورش، 9 - شیرکوه، 10 - توتکابن، 11 - ایلیات ابه،12 - گاوخس، 13 -
کشکشان، 14 - رودآباد، 15 - سندس، 16 - دره محله، 17 - دیورود، 18 - انارکل، 19 -
کیاباد، 20 - کلایه، 21 - گورتیم، 22 -‌فطلک، 23 - فیشم، 24 - نصفی، 25 - مطان‌بر،
26 - جازیم کل، 27 - کتله
4 - دهستان بلوکات
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شهربیجار مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلوگن، 2 - سرفری رود، 3 - میان فری‌رود، 4 - گردپشته، 5 - حلیمه‌جان، 6 -
رودسر، 7 - لیه‌سرا، 8 - گیلزارود، 9 - دلهیده، 10 - کشالم، 11 - موش‌بیجار، 12 -
انجیل‌بن، 13 - روناس‌بن، 14 - کندلات، 15 - برآگور، 16 - شهر بیجار، 17 - کوکنه،
18 - میرزاگلبند، 19 - دلدیم بزرگ، 20 - لیافو، 21 - شیخ‌علی توسه.
5 - دهستان رستم‌آباد شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسکولک مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - هزارهزار، 2 - بیجارپشته، 3 - گسکرک، 4 - شریک محله، 5 - چوب‌تراش محله، 6 -
اسکولک، 7 - دیزکوه، 8 - قلعه گل، 9 - توسه‌رود، 10 -‌دشت‌رود، 11 - خولک 12
هرکیان، 12 - سیاه رودپشته، 13 - جورچشمه، 14 - توستان، 15 - کلاشم، 16 - چارمان،
17 - کهنه بن‌سرا، 18 - مازیان، 19 -‌پیرسرا، 20 - کلاپیرسرا، 21 - کوله‌کش، 22 -
پادگان
6 - دهستان رستم‌آباد جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بازار رستم‌آباد مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سالانسر، 2 - سایت مکروویو، 3 - رادار لوله نفت، 4 - پیری، 5 - سرشمام، 6 -
شمام، 7 - چوبه، 8 - سیجدر، 9 - کوکر، 10 - بازار رستم‌آباد پایین، 11- بازار
رستم‌آباد بالا، 12 - پشته، 13 - کلورز، 14 - جوبن، 15 - گنجه، 16 - ییلاق
دارستان، 17 - فیل‌ده، 18 - ییلاق لاکه، 19 - ییلاق دوگاهه، 20 - کتیبه،21 - کلاس
7 - دهستان پیرکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پیرکوه علیا مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گرماور، 2 - چاک‌رود، 3 - پیرکوه سفلی، 4 - پیرکوه علیا، 5 - کلاک، 6 - چمچال،
7 - بن‌زمین، 8 - چیسه، 9 - پیش‌گلی جان پایین، 10 - پیش‌گلی جان‌بالا، 11 -
چاران، 12 - یرشلمان، 13 - وسمه‌جان، 14 - زنش، 15 - پی‌نود، 16 - زنش دره، 17 -
زاکام، 18 - یسن، 19 - لوالی، 20 - گیلارکش، 21 -‌هفت‌بند، 22 - سرد سرشاهیجان، 23
- کارسنگ شاهیجان، 24 - لرده، 25 - آسیاب‌سر، 26 - لیه چاک، 27 - کمنی.
8 - دهستان جیرنده
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جیرنده مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - داماش، 2 - دهسالان، 3 - آینه‌ور، 4 - میان‌کوشک، 5 - جیرنده، 6 - پاک‌ده، 7 -
اسکایی بن، 8 - معدن سنگ‌رود، 9 - گودور، 10 - زکابر، 11 -‌دشت‌زر، 12 - زرکان، 13
- کره‌رود، 14 - سنگ‌رود، 15 - سه کوره، 16 - کیاخال، 17 - دربند، 18 - گرمال
بالا، 19 - بیورزین، 20 - یکتم، 21 - پاروبار.
9 - هدستان کلیشم
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلیشم مشتمل بر 9 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کلیشم، 2 - نوده، 3 - انبوه، 4 - لایه، 5 - کوده لات، 6 - دکاسر، 7 - ناوه، 8
- ویه، 9 - خریو.
10 - دهستان خورگام
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بره‌سر مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کیاش، 2 - لیاول علیا، 3 - لیاول سفلی، 4 - جلال‌ده، 5 - شیرکوه، 6 - ولیشیان،
7 - چمبل، 8 - حشمت‌آباد، 9 - برارود، 10 - سرمل، 11 - گردوپشته،12 - طالکوه، 13 -
پستانکوه، 14 - ماشیمان، 15 - سوسف، 16 - بره‌سر، 17 - تیه، 18 - پشت‌کلاه، 19 -
آسیابرک، 20 - کوه‌پل، 21 - چمیش، 22 -‌سیسبن، 23 - کلنگ‌کش، 24 - شاه شهیدان، 25
- اسپهیدان، 26 - نوده، 27 - ناش، 28 - استخرکوه، 29 - سنگ‌سرک، 30 - مگس‌خانی، 31
- کرفچال،32 - چراکوه، 33 - گرزنه چاک، 34 - قوشه‌لانه، 35 - چلوانرا، 36 -
سرپستانک، 37 - دنبالده، 38 - کش، 39 - صیقلکده، 40 - دوسالده، 41 - ناوه، 42
-‌سیاه دشت بن، 43 - چیچال، 44 - نورالعرش.
‌تبصره 1 - هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکی‌های رمبوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور مظوف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج د رنقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد
بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر