ایجاد و تشکیل تعداد 16 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان رفسنجان تابع استان کرمان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 16 دهستان شامل روستاها، مزارع
و مکانها در شهرستان رفسنجان تابع استان کرمان
1366.05.18 - .3888ت955 - 1366.11.03 - 1615
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 1138.1.5.53 مورخ
66.2.10 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان رفسنجان تابع استان کرمان تعداد شانزده (16) دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که
ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان آزادگان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رضاآباد مشتمل بر 68 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - تلمبه احمدآباد، 2 - تلمبه اسلام‌آباد، 3 - تلمبه الله‌آباد اسلامی، 4 - تلمبه
جلال‌آباد، 5 - تلمبه حسین‌آباد میرزایی، 6 - تلمبه رضویه، 7 - تلمبه کریم‌آباد،8
- تلمبه مهدیه، 9 - جلال‌آباد، 10 - چاه جعفر، 11 - رضویه، 12 - ساغین، 13 -
سلسبیل، 14 - عظیم‌آباد، 15 - فدک، 16 - قائمیه، 17 - مبارکه، 18 -‌مهدی‌آباد
برخوردار، 19 - هاشم‌آباد، 20 - ابراهیم‌آباد علیا، 21 - ابراهیم آباد شور، 22 -
اسلامیه، 23 - اکبرآباد، 24 - بهجت‌آباد، 25 - اکبرآباد، 26 -‌بهروزیه، 27 -
مسلآباد سفلی، 28 - مسلم‌آباد علیا، 29 - تلمبه صفاییه زارعین، 30 - تلمبه گلشن،
31 - تلمبه محمدآباد، 32 - تلمبه نهضت‌آباد، 33 -‌جعفرآباد، 34 - حسین‌آباد، 35 -
صادقیه، 36 - رضاآباد، 37 - رکن‌آباد، 38 - عباسیه، 39 - عسکریه، 40 - علی‌آباد
اسلامیه، 41 - علی‌آباد شور، 42 -‌سلمانیه، 43 - فرودسیه، 44 - قائمیه، 45 -
کفاییه، 46 - لطف‌آباد، 47 - ماهونک، 48 - محمدآباد غفور، 49 - محمدآباد غفوری، 50
- محمودآباد، 51 -‌محی‌آباد، 52 - موسی‌آباد، 53 - مهدی‌آباد غفور، 54 - اکبرآباد
بالا، 55 - دهنو جهانگیر، 56 - تلمبه غفوری، 57 - تلمبه محمدآباد، 58 - تلمبه
همت‌آباد، 59- تلمبه‌آب
گلشن، 60 - تلمبه عباس‌آزادی، 61 - یحیی‌آباد، 62 - حسین‌آباد روح‌الله، 63 -
شورآب، 64 - مهدیه، 65 - تلمبه 22 بهمن، 66 - تلمبه‌سعیدآباد، 67 - تلمبه
حجت‌آباد، 68 - چاه دریا
‌تذکار: نام روستاهیا ردیف 20 و 27 و 28 و 35 و 38 و 42 دهستان فوق قبلاً
ابراهیم‌آباد حاجی - تاجی‌آباد کهنه - تاج‌آباد نو - حسین‌آباد علی‌اکبرخان
-‌عباس‌آباد غفوری - عیش‌آباد و بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به ابراهیم آباد
علیا - مسلم‌آباد سفلی و مسلم‌آباد علیا و صادقیه و عباسیه و سلیمانیه
تغییر‌می‌یابد.
2 - دهستان اسلامیه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هرمزآباد مشتمل بر 88 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - احمدآباد، 2 - اسلام‌آباد، 3 - الله‌آباد، 4 - برج‌آباد، 5 - بهراستان، 6 -
ترنج، 7 - تلمبه اسدآباد، 8 - تلمبه‌اکبرآباد اسلامی، 9 - تلمبه حجت‌آباد، 10
-‌تلمبه حسن‌آباد سرجنگل، 11 - تلمبه دیانتی، 12 - تلمبه رضاییه اسلام‌آباد، 13 -
تلمبه رضوی، 14 - تلمبه سادات، 15 - تلمبه فتح‌آباد، 16 - تلمبه علی‌آباد‌شمسی، 17
- تلمبه علی‌آباد نهضت، 18 - تلمبه محمدآباد انقلاب، 19 - تلمبه محمدآباد
کشاورزان، 20 - تلمبه محمدیه، 21 - تلمبه مومن‌آباد، 22 - تلمبه‌موسی‌آباد، 23 -
توکل‌آباد، 24 - جنت‌آباد، 25 - چاه رستم‌آباد، 26 - حسین‌آباد، 27 - حسین‌آباد
جدید، 28 - حسین‌آباد نژادی، 29 - خالق‌آباد، 30 - دره‌گوهر، 31 - دولت‌اباد، 32 -
ده ظهیر، 33 - رحیم‌آباد، 34 - رستم‌آباد، 35 - رییس‌آباد، 36 - شان‌آقا محمعلی،
37 - اسلام‌آباد، 38 - شکرت اسپی کاپا، 39 -‌شهرآباد، 40 - صفی‌آباد سفلی، 41 -
عباس‌آباد، 42 - عباس‌آباد معین، 43 - محبوبیه، 44 - فتح‌آباد معین، 45 -
کاظم‌آباد، 46 - کوثرریز، 47 - کوره هوفمان،48 - گل بهار، 49 - محمدآباد غلامعلی،
50 - مزرعه محمدآباد سفلی، 51 - منصورآباد، 52 - مهدی‌آباد شاهی، 53 - مهدی‌آباد
علوی، 54 - نجف‌آباد، 55
-‌نعمت‌آباد، 56 - محسن‌آباد، 57 - وکیل‌آباد، 58 - هرمزآباد، 59 - همت‌آباد، 60 -
یوسف‌آباد، 61 - اسدآباد، 62 - تلمبه سیدمحمود، 63 - موتور مخابرات،64 - رحیم‌آباد
آگاه، 65 - موتور هرمز آبادیها، 66 - موتور اکبرآباد، 67 - موتور آریا، 68 - تلمبه
حسین‌آباد، 69 - تلمبه زین‌آباد، 70 - کارخانه آجرسفال فجر،71 - نیروگاه، 72 -
تلمبه حسن‌آباد گلدشت، 73 - راه‌دار بی‌سیم، 74 - تلمبه جلال رشتی، 75 - علی‌آباد،
76 - عباس‌آباد، 77 - ده افراز، 78 - اردوگاه‌افاغنه، 79 - چاه عمیق شهرداری، 80 -
پرواربندی انقلاب، 81 - گاوداری کویر، 82 - مرغداری هما، 83 - کاخانه اسفالت
شهرداری، 84 - چاه عمیق‌شهرداری، 85 - مرغداری، 86 - تعمیرگاه، 87 - مجتمع کشت و
صنعت، 88 - شرکت آسفالت
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 4 و 30 و 37 و 56 ددهستان فوق قبلاً برج عشق‌آباد -
دره‌خانی - شاه جهان‌آباد عشق‌آباد - نوش‌آباد بوده که بر اساس این‌تصویب‌نامه به
برج‌آباد - دره گوهر - اسلام‌آباد - محبوبیه - محسن‌آباد تغییر می‌یابد.
3 - دهستان بهرمان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نعمت‌آباد مشتمل بر 105 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - احمدآباد فلاح، 2 - احمدیه، 3 - اسماعیل‌آباد شورآب، 4 - اکبرآباد، 5 -
اکبرآباد، 6 - برخوردار، 7 - الهیه، 8 - امیرآباد، 9 - باقرآباد، 10 - بهرمان، 11
-‌بادمشکی، 12 - تلمبه آبادانی، 13 - تلمبه آباده، 14 - تلمبه اسلامیه، 15 - تلمبه
جهرم، 16 - تلمبه حاجی‌آباد، 17 - تلمبه حسن‌آباد، 18 - تلمبه حسین‌آباد،19 -
تلمبه حشمتیه، 20 - تلمبه حیدرآباد، 21 - تلمبه دماوند، 22 - تلمبه رحمت‌آباد، 23
- تلمبه زرین دشت، 24 - تلمبه سرخس، 25 - تلمبه صدرآباد،26 - تلمبه صفاییه، 27 -
تلمبه عباس‌آباد، 28 - تلمبه عباس‌آباد، 29 - تلمبه فرح‌آباد، 30 - تلمبه فردوس،
31 - تلمبه فلاحیه، 32 - تلمبه فیروزآباد، 33 -‌تلمبه قاسم‌آباد، 34 - تلمبه
محمدآباد، 35 - تلمبه محمدآباد، 36 - تلمبه محمدآباد، 37 - تلمبه محمدیه، 38 -
تلمبه محمودآباد، 39 - تلمبه محمودآباد، 40- تلمبه مهدی‌آباد، 41 - تلمبه
مهدی‌آباد، 42 - تلمبه همت‌آباد، 43 - جنت‌آباد، 44 - جوادیه، 45 - حاجی‌آباد، 46
- حسین‌آباد، 47 - حسین‌آباد امامی، 48- حکیم‌آباد، 49 - خالق‌آباد، 50 - ده
قوق‌آباد، 51 - ده شریف، 52 - دهنو، 53 - ده نوروز، 54 - رضاآباد، 55 - روامهران،
56 - زانوق‌آباد، 57 - فجرآباد
، 58- سجادیه، 59 - صدرآباد، 60 - عباس‌آباد فلاح، 61 - علی‌آباد، 62 - قاسم‌آباد،
63 - کریم‌آباد، 64 - محمدآباد برخورداری، 65 - محمدآباد سید جلال، 66 -‌محمودآباد
فلاح، 67 - مهرآباد، 68 - نجم‌آباد، 69 - نعمت‌آباد، 70 - یحیی‌آباد، 71 -
یدالله‌آباد، 72 - پنج کوه، 73 - تلمبه احمدآباد، 74 - تلمبه احمدآباد‌زینلی، 75 -
تلمبه اسدآباد، 76 - تلمبه اسلام‌آباد، 77 - تلمبه اسلام‌آباد، 78 - تلمبه امامیه،
79 - تلمبه بهروزآباد، 80 - تلمبه توکل‌آباد، 81 - تلمبه جلیل‌آباد،82 - تلمبه
سبزوار، 83 - تلمبه عباس‌آباد بهشهر، 84 - تلمبه عباس پور حجتی، 85 - تلمبه
علی‌آباد، 86 - تلمبه فتح‌آباد، 87 - تلمبه گلدشت، 88 - تلمبه‌گلزار، 89 - تلمبه
گلستان، 90 - تلمبه لطف‌آباد، 91 - تلمبه محمودآباد، 92 - تلمبه منصورآباد، 93 -
تلمبه نوبهار، 94 - تلمبه هاشمی، 95 - حسین‌آباد‌جدید، 96 - دودانگی، 97 - ده
خواجه، 98 - فیض‌آباد، 99 - همت‌آباد، 100 - چاه موتور دامپروری، 101 - موتور
جنگلبانی، 102 - تلمبه سمیعی، 103 -‌تلمبه عبادیه، 104 - تلمبه قطب‌آباد، 105 -
تلمبه ملت‌پرست
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 56 و 57 دهستان فوق قبلاً شاه‌آباد و شاهرخ‌آباد بوده که
بر اساس این تصویب‌نامه به فجرآباد و سجادیه تغییر می‌یابد.
4 - دهستان بیاض
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لطف‌آباد مشتمل بر 72 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - احمدآباد، 3 - اسدآباد رهنما، 4 - غدیرآباد، 5 - اکبرآباد،
6 - اکبرآباد امین، 7 - الله‌آباد، 8 - امیدآباد، 9 - بهشت‌آباد، 10 - بیاض، 11
-‌تلمبه بهارستان، 12 - تلمبه علی‌آباد، 13 - توکل‌آباد تقی‌آباد، 14 - جوادیه، 15
- حجت‌آباد، 16 - حجت‌آباد شرقی، 17 - حسن‌آباد، 18 - حسین‌آباد‌اسلامی، 19 -
حسین‌آباد بیاص، 20 - حمیدآباد، 21 - رحمت‌آباد، 22 - رحیم‌اباد، 23 - رضاآباد، 24
- سبزدشت، 25 - امامیه، 26 - شفیع‌آباد، 27 -‌ صادق‌آباد، 28 - صفاییه، 29 -
عباس‌آباد، 30 - علی‌آباد، 31 - علی‌آباد، 32 - فخرآباد، 33 - فردوس، 34 -
فیروزآباد، 35 - قدرت‌آباد، 36 - کریم‌آباد، 37 -‌گلشن، 38 - فاطمیه، 39 -
مجیدآباد، 40 - مجیدآباد جدید، 41 - مجیدیه، 42 - محسن‌آباد، 43 - محمدآباد، 44 -
محمودآباد، 45 - محمودآباد، 46 -‌محمودآباد انقلاب، 47 - مهی‌آباد، 48 - مهدی‌آباد
امین، 49 - مهرآباد، 50 - نجف‌آباد، 51 - لطف‌آباد، 52 - تلمبه کفیلی‌ها، 53 -
تلمبه فرج‌الله‌خان، 54 -‌ تلمبه احمدآباد هرندی، 55 - لطف‌آباد، 56 - تلمبه
علی‌آباد عسگری، 57 - ایستگاه حفاظت وله گاز شماره 24، 58 - مزرعه مسعودآباد
خلیلی، 59 - تلمبه‌مهدی‌آباد، 60 -
تلمبه رسول‌آباد، 61 - تلمبه آب آشامیدنی گلشن، 62 - تلمبه امیرآباد، 63 -
حسن‌آباد رفیع، 64 - تلبمه عباس‌آباد، 65 - تلمبه نوقی‌ها، 66 -‌چاه عمیق
شفیع‌آباد، 67 - تلمبه محمدآباد، 68 - تلمبه همت‌اباد، 69 - اکبرآباد، 70 - تلمبه
فخرآباد، 71 - اسدآباد، 72 - تلمبه مهندس فیض
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 4 و 25 و 38 دهستان فوق قبلاً اشرف‌آباد - شاهم‌آباد -
گیتی‌آباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به غدیرآباد - امامیه و فاطمینه‌تغییر
می‌یابد.
5 - دهستان حسین‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حسین‌آباد امین مشتمل بر 127 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - اسحاق‌آباد، 3 - اسدآباد، 4 - اکبرآباد، 5 - الله‌آباد، 6 -
امیرآباد، 7 - ایمن‌آباد، 8 - باقرآباد، 9 - بشرآباد، 10 - تراب‌آباد، 11 -
تلمبه‌اسماعیل‌آباد، 12 - تلمبه برخوردار، 13 - تلمبه بهاء‌آباد، 14 - تلمبه
جمشیدآباد، 15 - تلمبه حاجی‌آباد، 16 - تلمبه حجت‌آباد غرب، 17 - تلمبه
حسین‌آباد‌غرب، 18 - تلمبه حمیدآباد، 19 - تلمبه خداداد، 20 - تلمبه خیرآباد، 21 -
تلمبه ده شیخ، 22 - تلمبه رسول‌آباد، 23 - تلمبه سعادت‌آباد، 24 - تلمبه‌سعیدآباد،
25 - تلمبه سیما مهدوی، 26 - تلمبه صفاییه، 27 - تلمبه محسن هجری، 28 - تلمبه محسن
هجری و احمدآباد، 29 - تلمبه محمدآقا مهدوی، 30- تلمبه مهدیه، 31 - تلمبه مهندس
رهنما، 32 - تلمبه مینودشت، 33 - تلمبه ناصریه، 34 - تلمبه هشمت‌آباد، 35 -
توکل‌آباد، 36 - جلیل‌آباد، 37 -‌جنت‌آباد، 38 - چشمه حسین، 39 - چشمه گزو، 40 -
چلوکبابی اسلامی، 41 - حسن‌آباد، 42 - حسین‌آباد امین، 43 - حسین‌آباد رهنما، 44 -
خالق‌آباد، 45- داوودآباد، 46 - ده حیدر، 47 - ره رییس، 48 - دهنو، 49 - رضاآباد،
50 - شریف‌آباد، 51 - شریف‌آباد نو، 52 - شمس، 53 - صادق‌آباد، 54 - عزت‌آباد،55 -
عباس‌آباد، 56 - علی‌آباد
آقاحسن، 57 - فتح‌آباد، 58 - فدک، 59 - فردوسیه، 60 - فردوسیه، 61 - فرهنگ‌آباد،
62 - قاسم‌آباد، 63 - قائمیه، 64 -‌قربان‌آباد، 65 - کافه و قهوه‌خانه، 66 -
گلستان، 67 - گلشن، 68 - محسن‌آباد، 69 - محمدآباد خواجه، 70 - محمدآباد کهنه، 71
- محمودآباد، 72 -‌مرغداری امیدعبدالمجید، 73 - مرغداری هادوی، 74 - مرودشت، 75 -
مهدی‌آباد ده زیر، 76 - ناصریه، 77 - ایستگاه حفاظت شماره 1، 78 - ایستگاه‌حفاظت
شماره 2، 79 - تلمبه باقرآباد، 80 - تلمبه دهجی‌های، 81 - تلمبه مهدی‌آباد، 82 -
تلمبه صدرآباد، 83 - تلمبه قاسم‌آباد، 84 - تلمبه سعادت‌آباد، 85- تلمبه
خالق‌آباد، 86 - تلمبه مهدوی، 87 - تلمبه رضاآباد، 88 - تلمبه حجتیه، 89 - تلمبه
حجت‌آباد، 90 - تلمبه حسین‌آباد، 91 - تلمبه گلستان، 92 -‌تلمبه شرکت گسیه، 93 -
تلمبه حسین‌آباد، 94 - تلمبه شاه‌آباد، 95 - حجت‌آباد، 96 - چلوکبابی کویر، 97 -
موتور رسول‌آباد، 98 - مزرعه علی‌اباد، 99 -‌کشتارگاه، 100 - موتور علی‌آباد، 101
- مجمع کوره‌های آجرپزی، 102 - هوشنگ‌آباد، 103 - هاشم‌آباد، 104 - موتور
بهاء‌آباد، 105 - مزرعه مهدی‌آباد، 106- مهدی‌آباد، 107 - مزرعه سرازیر، 108 -
نوشهر، 109 - موتور فتح‌آباد،
110 - موتور عباس‌آباد، 111 - مزرعه الحاق‌آباد، 112 - موتور شهرداری، 113 -‌موتور
شهرداری، 114 - موتور شهرداری، 115 - موتور شهرداری، 116 - موتور شریف‌آباد، 117 -
موتور اسحق‌آباد، 118 - موتور صفاییه، 119 - موتور‌سعیدآباد، 120 - مرغداری انار،
121 - مرغداری امید، 122 - مرغداری یدالله حاج محمدی، 123 - شکرت زراعی گسیه، 124
- علی‌آباد مهدوی، 125 -‌نجف‌آباد، 126 - خلیل‌آباد، 127 - مزرعه بهشت‌آباد
6 - دهستان خنامان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خنامان مشتمل بر 89 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبترش، 2 - آبدشتو، 3 - آب زردو، 4 - احمدآباد، 5 - احمدآباد، 6 - احمدآباد، 7
- ارجاس، 8 - اسحاق‌آباد، 9 - اکبر، 10 - اکبرآباد، 11 - باب کهکین،12 - باغ
بی‌بی، 13 - باغستان، 14 - باقرآباد، 15 - بحکوییه، 16 - برو، 17 - بی‌بی‌حیات، 18
- توکل‌آباد، 19 - تیجین، 20 - جانی‌آباد، 21 - جاروک، 22 -‌چاه قاسم، 23 - چاه
گز، 24 - چناور، 25 - حاجی‌آباد، 26 - حسن‌آباد، 27 - حسین‌آباد، 28 - حسین‌آباد،
29 - حسین‌آباد ده تک، 30 - حسین‌آباد دهگان،31 - حسین‌آباد دهنو، 32 - خالق‌آباد،
33 - خمرود، 34 - خمرودوییه، 35 - خنامان، 36 - دوازده امام، 37 - ده اکبر، 38 -
ده بالا، 39 - ده چان، 40 - ده‌زیر، 41 - ده سعید، 42 - ده شهاب، 43 - ده
مهدی‌آباد، 44 - دهنو، 45 - دهنو، 46 - دهنو سلطانی، 47 - رضاآباد، 48 - روکرد، 49
- رییس‌آباد، 50 -‌ساردی، 51 - سعیدآباد، 52 - سنگ سرواخ، 53 - شاه چهل تن، 54 -
شیشترو، 55 - صادق‌اباد، 56 - ظهرکوه، 57 - علی‌آباد، 58 - علی‌آباد، 59 -
علی‌آباد،60 - علی‌آباد سفلی، 61 - قلعه آقاعلی، 62 - اکبرآباد شهید، 63 - کرشک،
64 - کریم‌آباد، 65 - کم اسبی، 66 - کوکوا، 67 - کهن، 68 - گلوسالار، 69
-‌گودلاسیاه، 70 - مارینو، 7
1 - مرغداری گود نصرالهی، 72 - منکستان، 73 - نجف‌آباد، 74 - ندنو، 75 - نورآباد،
76 - ولی‌آباد، 77 - هنزاف، 78 - یحیی‌آباد،79 - یدنوییه، 80 - مرغداری عسگری، 81
- مرغداری حسن‌زاده، 82 - شیخ زینل، 83 - ده یحیی، 84 - هیچگوییه، 85 - سعیدآباد،
86 - ریزو، 87 - ده‌کربایی رضا، 88 - مهدی‌آباد، 89 - گلورود
‌تذکار: نام روستاهای ردیف 42 و 62 و 66 دهستان فوق قبلاً ده شهلا - کاح - کوکا
بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به ده شهاب - اکبرآباد شهید - کوکوا
تغییر‌می‌یابد.
7 - دهستان دره دران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای داوران مشتمل بر 42 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - احمدآباد میرافضلی، 3 - اکبرباد، 4 - الله‌آباد، 5 - امیرآباد
اودرج، 6 - اودرج، 7 - بی‌بی زینت، 8 - مسلم‌اباد، 9 - تلمبه الله‌یار، 10 -
تلمبه‌انقلاب اسلامی، 11 - تلمبه انقلابیون، 12 - تلمبه چاه دریا، 13 - تلمبه
حجت‌آباد، 14 - تلمبه گلدشت زارعین، 15 - تلمبه مومن‌آباد در مجوز، 16 -‌همت‌آباد،
17 - جریسکان، 18 - چاه‌الله، 19 - چاه بیدوییه، 20 - حاجی‌آباد، 21 - حسن‌آباد،
22 - حسین‌آباد، 23 - حسین‌آباد، 24 - داوران، 25 - دره‌جوز، 26 - دره در، 27 -
دره رنج، 28 - دوتک، 29 - ده بلوچی، 30 - ده قاضی، 31 - رحمت‌آباد، 32 - رضوان، 33
- زارچو، 34 - سنجدوییه، 35 -‌علی‌آباد دره در، 36 - کورود، 37 - گزرشت، 38 -
لامشی، 39 - محمدآباد، 40 - معدن گچ لندرود، 41 - کریم‌آباد، 42 - سقاخانه
ابوالفضل
‌تذکار - نام روستای ردیف 8 دهستان فوق قبلاً تاج‌آباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به مسلم‌آباد تغییر می‌یابد.
8 - دهستان راویز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حوم‌الدین مشتمل بر 87 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آدرزی، 2 - اسپیداران، 3 - اسطاهوییه، 4 - انجیر، 5 - انگلیزه، 6 - باباکوه، 7
- بادیستان، 8 - بارانداز، 9 - باغ‌بندی، 10 - باغ سلیمان، 11 - باهیج، 12-
بندران، 13 - بهاردوییه، 14 - بید، 15 - پاتوت، 16 - پاکش، 17 - بتکستان، 18 -
پشتکوه، 19 - بورکان، 20 - تاکلی، 21 - تک زه دره کری، 22 -‌جلال‌آباد، 23 - چشمه،
24 - حاجی‌آباد، 25 - حسین‌اباد، 26 - حسین‌اباد، 27 - حوم‌الدین، 28 - خیسویه، 29
- سروستان، 30 - دره کردی، 31 -‌دستوییه، 32 - ده اسماعیل، 33 - ده پیره، 34 - ده
عسکر، 35 - ده غیاث، 36 - ده لردوییه، 37 - ده محمد غلامعلی، 38 - دهنو، 39 - ده
نیلو، 40 -‌دهوییه، 41 - دهوییه، 42 - رشوان، 43 - رضاآباد، 44 - رودخانه بادام،
45 - رودوییه، 46 - رودین، 47 - زهروییه، 48 - زهروییه، 49 - سرآسیاب، 50 -‌سم
بیدو، 51 - سمع‌آباد، 52 - سیراب، 53 - شادی‌آباد، 54 - صالحی، 55 - عبدالله‌اباد،
56 - عبدوییه، 57 - فتح‌آباد، 58 - فدج، 59 - قاسم‌آباد، 60 -‌قلقلو، 61 - قیه، 62
- کریم‌آباد، 63 - کم زردی، 64 - کم سفید، 65 - کهن رزان، 66 - گله مستی، 67 -
لاپیدار، 68 - مازاآباد، 69 - محجر، 70 - محمدآباد،71 - مزرعه اسدآباد، 72 - مزرعه
جودی، 73
- مزرعه راویز، 74 - مزرعه ریگو، 75 - معدن سنگ مرمر، 76 - معدن کت حسنو، 77 -
مقل‌آباد، 78 - ملک،79 - ملکی، 80 - منصورآباد، 81 - مورستان، 82 - مهاجری، 83 -
مهر گیاه، 84 - نصیرآباد، 85 - تیمجرودوییه، 86 - باداموییه، 87 - نواب
‌تذکار - نام روستای ردیف 29 دهستان فوق قبلاً دام بهایی بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به سروستان تغییر می‌یابد.
9 - دهستان رزم‌آوران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای لاهیجان مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - قوام‌آباد، 2 - نظم‌آباد، 3 - خرم‌آباد، 4 - کریم‌آباد خناجه، 5 -
اسمعیل‌آباد، 6 - بنگه فتح‌آباد، 7 - ترکان‌آباد، 8 - تلمبه حسین‌آباد، 9 -
حسن‌آباد شور، 10 -‌خلیل‌آباد، 11 - دهن‌اباد، 12 - دهنو، 13 - رستم‌آباد، 14 -
سعیدآباد، 15 - طهیرآباد، 16 - فقرآباد، 17 - قدرت‌آباد، 18 - گودگه، 19 -
لاهیجان، 20 -‌محمدآباد دهنو، 21 - محمدآباد سفلی، 22 - مظفرآباد، 23 - معزآباد،
24 - ملک‌آباد، 25 - علم‌آباد، 26 - سجادیه، 27 - کاظیمه
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 6 و 26 و 27 دهستان فوق قبلاً تنگه سید احمدخان -
شاهرخ‌آباد - عشرت‌آباد بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به بنگه فتح‌آباد -‌سجادیه
- کاظیمه تغییر می‌یابد.
10 - دهستان رضوان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسماعیل‌آباد مشتمل بر 61 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسماعیل‌آباد، 2 - تلمبه اکبرآباد، 3 - تلمبه اکبر جعفری، 4 - تلمبه امرالله،
5 - تلمبه امیراباد، 6 - تلمبه حسین‌آباد، 7 - تلمبه حمیدآباد، 8 -
تلمبه‌خرگوش‌آباد، 9 - تلمبه رحمت‌آباد، 10 - تلمبه رضاییه، 11 - تلمبه
سعادت‌آباد، 12 - تلمبه سید جلالی، 13 - تلمبه شاهرخ‌آباد، 14 - تلمبه شکرت
تعاونی،15 - تلمبه عباس حبیب، 16 - تلمبه عزیزآباد، 17 - تلمبه فتح‌آباد، 18 -
تلمبه فیروزآباد، 19 - تلمبه گلزار، 20 - تلمبه میرزایی، 21 - تلمبه نازی‌آباد، 22
-‌تلمبه ناصریه فارسی، 23 - تلمبه نصیرآباد، 24 - جعفرآباد، 25 - جهان‌آباد، 26 -
چشمه سفید، 27 - حسن‌آباد، 28 - حسین‌آباد، 29 - درهنگ، 30 -‌رحمت‌آباد، 31 -
شجاع‌آباد بالا، 32 - شجاع‌آباد پایین، 33 - شمس‌آباد، 34 - شهرآباد، 35 -
صادق‌آباد، 36 - عنایت‌آباد، 37 - فیض‌آباد، 38 - محمدآباد‌جهانگر، 39 -
مرتضی‌آباد، 40 - نعمت‌آباد، 41 - نعیم‌آباد، 42 - احمدآباد، 43 - تلمبه عباس
میرزا، 44 - تلمبه قاسم‌آباد، 45 - تلمبه محمودیه مرتضی، 46- کمال‌آباد، 47 -
یحیی‌آباد، 48 - تلمبه گلشهر، 49 - تلمبه رضوان، 50 - جعض‌آباد هجری، 51 - تلمبه
بزار، 52 - تلمبه اسلامیه، 53 - تلمبه مرتضوی، 54- محمودیه،
55 - تلمبه عباس‌آباد، 56 - تلمبه بهمن‌آباد، 57 - تلمبه جلال بابایی، 58 - تلمبه
آسیا، 59 - تلمبه آگاه، 60 - تلمبه حاجی‌آباد، 61 - تلمبه زرین‌دشت
‌تذکار - نام روستای ردیف 17 دهستان فوق قبلاً تلمبه سید احمدخان بوده که بر اساس
این تصویب‌نامه به تلمبه فتح‌آباد تغییر می‌یابد.
11 - دهستان سرچشمه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شهرک معدن مشتمل بر 178 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبریجو، 2 - آبعلی، 3 - احمدآباد، 4 - احمدآباد، 5 - احمدآباد، 6 - اردسیران،
7 - اسدآباد، 8 - اسدآباد، 9 - اکبرآباد، 10 - باب حیات، 11 - بدو، 12 -‌بند توت،
13 - بند کوه سفلی، 14 - بندکوه علیا، 15 - بیداسدی، 16 - بیدزیرین سفلی، 17 -
باقلعه، 18 - پشتوییه، 19 - پلکمون، 20 - ترشاب فرودسی،21 - ترشاب ولی جان، 22 -
تنگله، 23 - جودانه، 24 - جوی پیر، 25 - جوی دعوایی، 26 - جیران‌آباد، 27 - ده
نور، 28 - چشمه‌آب فلفلو، 29 - چشمه‌دراز، 30 - چشمه زرد، 31 - چشمه شور، 32 -
چشمه فلفلو، 33 - چشمه کبک، 34 - حسن‌آباد، 35 - حسن‌آباد، 36 - حسین‌آباد، 37 -
حسین‌آباد، 38 -‌حسین‌آباد، 39 - حسین‌آباد ده امداد، 40 - حسین‌آباد کهنه، 41 -
حسین‌آباد مانی، 42 - خاتون مرده، 43 - خوری، 44 - درملکی، 45 - دو رودخانه، 46 -
ده‌سپاهان سفلی، 47 - ده سپاهان علیا، 48 - ده شور، 49 - ده غلامی، 50 - ده کهره،
51 - دهنورودین، 52 - رضوییه، 53 - رودین، 54 - زاغ‌آباد، 55 - سرتل،56 -
سنجدوییه، 57 - ده حمزه، 58 - شماله، 59 - شهاب‌الدین سفلی، 60 - شهاب‌الدین علیا،
61 - عباس‌آباد، 62 - عباس‌آباد سفلی، 63 - عباس‌آباد علیا،64 - کوثر علیا، 65 -
فیروزی، 66 - قلات
وییه، 67 - قلعه شمیل، 68 - قلعه گبندی، 69 - اصغریه، 70 - کم دالون، 71 - کمری،
72 - کم زردعلیا، 73 - کم‌زرد وسطی، 74 - کم سلفک، 75 - کوثرریز، 76 - کویران، 77
- کهن بیو، 78 - کهن ترش، 79 - کهن تاریخ، 80 - گوهری، 81 - گرگینگ، 82 - گزدان،
83 -‌گل چشمه، 84 - گل سرخ، 85 - گلیلون، 86 - گوداحمر سفلی، 87 - گوداحمر علیا،
88 - لابید سفلی، 89 - لابید علیا، 90 - لاپاریز سفلی، 91 - لاپاریز‌علیا، 92 -
گوداحمر علیا، 93 - لاسرد، 94 - لاسیاه، 95 - لانثار، 96 - مانی سفلی، 97 - مانی
علیا، 98 - محمدیه، 99 - مرغزاری، 100 - مغوییه، 101 -‌شهدآباد، 102 - ملک صدری،
103 - مورپهن، 104 - نیزار، 105 - هدمه سفلی، 106 - هدمه علیا، 107 - هنسیج سفلی،
108 - هنسیج علیا، 109 -‌یوسف‌آباد، 110 - کوثر سفلی، 111 - باغ بزرگ، 112 - هدمه
وسطی، 113 - ساردی، 114 - فلکیه، 115 - لنگر، 116 - محمدآباد، 117 - سعیدآباد
وثوق،118 - شوراب، 119 - اوراف، 120 - کهن سبز، 121 - ذهوییه، 122 - محمدآباد ده
حیدری، 123 - پتگوییه، 124 - مصلح‌آباد، 125 - سیدی، 126 -‌ده‌شبان، 127 - دره
کرم، 128 - گروییه پایین، 129 - گروییه بالا، 130 - کودآباد، 131 - محمدآباد راگه،
132 - علی‌آ
باد راگه، 133 - علی‌آباد جر، 134 -‌شهرک معدن سرچشمه، 135 - نیربید، 136 - کم
کاریج، 137 - بندرباغو، 138 - باغو، 139 - جودلون، 140 - بیدلنگ، 141 - بید گرم،
142 - تنگله سفلی،143 - ممار، 144 - لاسشاخ، 145 - مهرزرد، 146 - بید زرین علیا،
147 - گورگراز، 148 - ده قنبری، 149 - کدی بید، 150 - بن در پیراحمدی، 151 -‌
کارخانجات مس سرچشمه، 152 - زنگالو، 153 - تنگهل علیا، 154 - حاجی‌آباد، 155 -
بیدو، 156 - علی‌آباد، 157 - پمپ خانه شماره 2، 158 - لاسیاه،159 - حسین‌آباد، 160
- پمپ خانه شماره 3، 161 - تونل، 162 - کریکو، 163 - گرنگوی سفلی، 164 - گرنگوی
علیا، 165 - اسبراء، 166 - چاه علی‌خان، 167 - خمیر وتوییه، 168 - عباس‌آباد، 169
- محمدآباد، 170 - شرکت پاسا، 171 - سد آبرسانی آریکان، 172 - ترشاب خانم وکیلی،
173 - ترشاب،174 - باغ خشک، 175 - گودکیل، 176 - بن آب شاد، 177 - عاشقان، 178 -
گل نمکی
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 2 و 87 و 64 و 80 و 101 و 110 و 114 و 124 و 126
دهستان فوق قبلاً آب غلی - شاه خمر - شفینو علیا - کت فروشی گاو‌مده - مگسکی -
شفینو سفلی - شاه‌آباد - ییلاق چر - گورچویان - بوده که بر اساس این تصویب‌نامه به
آبعلی - گود احرم علیا - کوثر علیا - اصغریه گوهری- شهدآباد - کوثر سفلی - فلکیه -
مصلح‌آباد - ده شبان تغییر می‌یابد.
12 - دهستان شریف‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شریف‌آباد مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اتحادیه، 2 - احمدآباد هرندی، 3 - اسماعیل‌آباد، 4 - الله‌آباد وزیر، 5 -
الهیه، 6 - امین‌آباد، 7 - بهمن‌آباد، 8 - تقی‌آباد، 9 - تلمبه بهشت‌آباد، 10 -
تلمبه‌توکل آباد شرکاء، 11 - تلمبه عباس‌آباد شرکاء، 12 - تلمبه فتح‌آباد، 13 -
تلمبه محمدآباد شرکاء، 14 - تلمبه یوسف‌آباد، 15 - جعفرآباد، 16 - حسین‌آباد، 17-
حسین‌آباد جدید، 18 - رضاآباد، 19 - عباس‌آباد هرندی، 20 - علی‌آباد وزیر، 21 -
شریف‌آباد، 22 - حجتیه، 23 - قدرت‌آباد، 24 - قنات احمدآباد، 25 - ‌محمدآباد سافی،
26 - محمودآباد، 27 - مرغداری احمدآباد، 28 - موسی‌آباد، 29 - مهدی‌آباد، 30 -
وکیل‌آباد، 31 - همت‌آباد، 32 - تلمبه نظری، 33 - تلمبه‌تل جوی، 34 - فتح‌آباد، 35
- اسدآباد وزیر، 36 - تلمبه فردوسی، 37 - تلمبه فردوس، 38 - تلمبه حجت‌آباد 1، 39
- تلمبه حجت‌آباد 2، 40 - تلمبه امام،41 - تلمبه توکل‌آباد و محودآباد، 42 - تلمبه
اسماعیل‌آباد، 43 - تلمبه گل بهار، 44 - کارگاه شرکت نیمرخ، 45 - تلمبه جعفری، 46
- تلمبه امامیه، 47 - ‌تلمبه پیشکار حجت‌آباد، 48 - تلمبه حسین‌آباد، 49 - تلمبه
آب‌آشامیدنی شریف‌آباد، 50 - تلمبه نجف‌آباد، 51 - موتور صفاییه، 52 - تلمبه
پیشکار علی‌آباد
‌شهید، 53 - تلمبه پیشکار حسین‌آباد، 54 - تلمبه پیشکار نوری پور، 55 - تلمبه
پیشکار اصغر نظری، 56 - تلمبه آب آشامیدنی هبشت‌آباد، 57 - تلمبه پیشکار‌بهمن، 58
- تلمبه آب آشامیدنی تقی‌آباد، 59 - تلمبه حاجی‌آباد، 60 - مهدی‌آباد
‌تذکار - نام روستای ردیف 22 دهستان فوق قبلاً فرح‌آباد بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به حجتیه تغییر می‌یابد.
13 - دهستان فردوس
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فردوسیه مشتمل بر 71 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - الله‌آباد، 2 - تلمبه احمدآباد، 3 - تلمبه اسدآباد، 4 - تلمبه اسلامیه، 5 -
تلمبه الهیه، 6 - تلمبه امام‌داد، 7 - تلمبه امامیه، 8 - تلمبه امیر آبادوارسته، 9
-‌تلمبه باقرآباد، 10 - تلمبه بوستان، 11 - تلمبه حجت‌آباد، 12 - تلمبه حسن‌آباد،
13 - تلمبه حسن‌آباد، 14 - تلمبه خداداد، 15 - تلمبه دشت‌سبز، 16 -
تلمبه‌رحیم‌آباد، 17 - تلمبه رستم‌آباد، 18 - تلمبه رضوان، 19 - تلمبه قاطمیه، 20
- تلمبه فردوس، 21 - تلمبه کاظم‌آباد، 22 - تلمبه گلبهار، 23 - تلمبه گلدشت،24 -
تلمبه محمدآباد، 25 - تلمبه محمودیه نوق، 26 - تلمبه مرتضوی، 27 - تلمبه مهدیه و
شرکا، 28 - توغری، 29 - جنت، 30 - جوادیه جنت، 31 -‌رکن‌آباد، 32 - صفاییه جدید،
33 - علی‌آباد، 34 - علی‌آباد هراتی، 35 - فتح‌آباد، 36 - فرودسیه، 37 - قادرآباد،
38 - قائمیه، 39 - محمدآباد هراتی، 40 -‌موسی‌آباد، 41 - مهدی‌آباد، 42 -
ناصح‌آباد، 43 - همت‌آباد، 44 - تلمبه استاد حبیب، 45 - تلمبه امیرآباد، 46 -
تلمبه تقی‌آباد، 47 - تلمبه توکل‌آباد، 48 -‌تلمبه جلالیه، 49 - تلمبه جوادیه
جلالی، 50 - تلمبه حجت‌آباد غلامرضا کلانتری، 51 - تلمبه حسن‌آباد، 52 - تلمبه حسن
عباسی، 53 - تلمبه حمدیه‌جوانا
ن، 54 - تلمبه خیرآباد، 55 - تلمبه اسماعیلی‌نژاد، 56 - تلمبه علی‌آباد، 57 -
تلمبه فیروزآباد، 58 - تلمبه مهرآباد، 59 - دولت‌آباد، 60 - شعزا، 61 -‌عباس‌آباد،
62 - یزدان‌آباد، 63 - کریم‌آباد، 64 - تلمبه محمدآباد بوستان، 65 - ده محمد
مرتضوی، 66 - تلمبه شاهپسند، 67 - تلمبه حسین‌آباد فهرجی، 68- تلمبه برخوردار، 69
- تلمبه حسین‌آباد، 70 - تلمبه حسن‌آباد، 71 - موتور حسن‌آباد
‌تذکار - نام روستای ردیف 62 دهستان فوق قبلاً فرج‌آباد محمد مرتضوی بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به یزدان‌آباد تغییر می‌یابد.
14 - دهستان قاسم‌آباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قاسم‌آباد مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بهارستان، 2 - تلمبه احمدیه انقلاب، 3 - تلمبه جنت حمیدآباد، 4 - تلمبه
رضاآباد، 5 - تلمبه گلشن سفیدرود، 6 - تلمبه محمدیه، 7 - تلمبه مهدی‌آباد، 8-
تلمبه مهدی‌آباد سردار، 9 - حسین‌آباد شفیعی، 10 - حمیدآباد، 11 - حیدرآباد، 12 -
حیدرآباد بالا، 13 - زین‌آباد، 14 - شفیع‌آباد، 15 - عباس‌آباد شهید، 16-
عرب‌آباد، 17 - علی‌آباد انقلاب، 18 - فاطمیه، 19 - فتح‌آباد، 20 - فرخ‌آباد، 21 -
قاسم‌آباد، 22 - محمدیه، 23 - ملک‌آباد، 24 - مهدی‌آباد، 25 - مهدی‌آباد‌سردار، 26
- مهدی‌آباد واحد، 27 - نصرت‌آباد، 28 - نوبهار، 29 - هفت‌آباد، 30 - هلال‌احمر،
31 - همت‌آباد علیا
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 15 و 17 دهستان فوق قبلاً عباس‌آباد خان و علی‌آباد خان
بوده که بر اساس این تصویبنامه به عباس‌آباد شهید و علی‌آباد انقلاب‌تغییر
می‌یابد.
15 - دهستان کبوترخان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کبوترخان مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اعظم‌آباد، 2 - اکبرآباد، 3 - تلمبه احمد سلطانی، 4 - تلمبه افراز، 5 - تلمبه
ایرانی، 6 - تلمبه حسن‌علی محمد، 7 - تلمبه سیدآباد، 8 - تلمبه سیدرضا‌علوی، 9 -
تلمبه صالحی، 10 - تلمبه علی عسگری، 11 - تلمبه علی میرزایی، 12 - تلمبه کیخسرو،
13 - تلمبه مرتضوی، 14 - تلمبه هدمانی، 15 -‌توکل‌آباد بیدوییه، 16 - حاجی‌آباد،
17 - ده پناه، 18 - سیدآباد، 19 - قاسم‌آباد، 20 - محمدآباد، 21 - وسیل‌آباد، 22 -
ایستگاه تثبیت شن، 23 - تلمبه‌امام‌داد، 24 - تلمبه برادران ناصریه، 25 - تلمبه
عباس‌آباد، 26 - تلمبه مهدیه دق کبوترخان، 27 - حجت‌آباد، 28 - سعادت‌آباد، 29 -
عبدالله‌آباد، 30 -‌کبوترخان، 31 - کریم‌آباد علیا، 32 - محمدآباد میثم، 33 -
ناصریه بالا، 34 - ناصریه پایین، 35 - ساختمان هزار واحدی سرچشمه، 36 - ماشین
سازی، 37 -‌انبار برق، 38 - مجتمع صنعتی رفسنجان، 39 - آجر پخت، 40 - تلمبه قنات
فتح‌آباد، 41 - تلمبه قنات کریم‌آباد، 42 - مجتمع آب شیرین، 43 - تلمبه‌جنگلبانی
(‌نهال کاری)، 44 - اسلام‌آباد دق، 45 - وارث‌آباد، 46 - تلمبه حاج اکبر رنجبر، 47
- تلمبه سیداباد دق کبوترخان، 48 - تلمبه صبوری، 49 - تلمبه‌حسین غفور، 50 - تلمبه
سلطانی، 51
- تلمبه عباس‌آباد، 52 - تلمبه دانشجو، 53 - علی‌آباد باقرآباد، 54 - تلمبه
عباس‌آباد جدید، 55 - حاجی‌آباد ریگ
‌تذکار - نام روستای ردیف 32 دهستان فوق قبلاً محمدآبادخان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به محمدآباد میثم تغییر می‌یابد.
16 - دهستان کشکوییه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کشکوییه مشتمل بر 107 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - احمدآباد، 2 - احمدآباد، 3 - احمدیه، 4 - اسلامیه، 5 - اکبرآباد، 6 -
امیرآباد، 7 - بهجت‌آباد، 8 - تلمبه جعفرآباد، 9 - تلمبه حجتیه، 10 -
تلمبه‌معین‌الدین، 11 - توکل‌آباد، 12 - حاجی‌آباد، 13 - حافظ‌آباد، 14 - حسن‌آباد
زندی، 15 - حسن‌آباد نواب، 16 - حیدرآباد، 17 - خالق‌آباد، 18 - دولت‌آباد،19 -
دهنو، 20 - دئقه‌آقا، 21 - حرمت‌آباد معین‌زاده، 22 - رحیم‌آباد، 23 - رضاآباد، 24
- رضاآبادزندی، 25 - زندیه، 26 - صادق‌آباد، 27 - صادق‌آباد، 28 -‌صادق‌آباد جنگل،
29 - صالح‌آباد، 30 - صدرآباد، 31 - عباس‌آباد امین، 32 - عباس‌آباد و شرکاء، 33 -
عباس‌آباد و شرکاء، 34 - عباس‌آباد سادات، 35 - علی‌کریمی، 36 - فیض‌آباد، 37 -
قاسم‌آباد، 38 - کریم‌آباد، 39 - کشکوییه، 40 - گلشنن، 41 - گلناباد، 42 -
محمدآباد زندی، 43 - محمدآباد گلستان، 44 -‌مزرعه سادات، 45 - موسوی‌آباد، 46 -
مهدی‌آباد شرکاء، 47 - نعمت‌آباد، 48 - نورآباد، 49 - همتیه، 50 - یوسف‌آباد، 51 -
تلمبه پیشکار کشکوییه، 52 -‌تلمبه پیشکار رحمت‌آباد، 53 - تلمبه پیشکار نورآباد،
54 - تلمبه پیشکار ساقی، 55 - تلمبه زندی، 56 - موتورآب آشامیدنی، 57 - موتور
پیشکار بهجت‌آباد،58 - شهابیه،
59 - تلمبه شیله جر، 60 - یزدان‌آباد، 61 - موتور قلعه کهنه، 62 - شرکت شاتو، 63 -
شرکت کرمان شن، 64 - اکبرآباد لابیدار، 65 - چاه عمیق‌شماره 1، 66 - چاه عمیق
شماره 2، 67 - تلمبه پیشکار عزت‌آباد، 68 - تلمبه زندی، 69 - محمدآباد محمد توقی،
70 - تلمبه زندی، 71 - عباس‌آباد عابدینی،72 - رستم‌آباد، 73 - اسلامیه سرجنگل، 74
- تلمبه امین، 75 - تلمبه امیرآباد، 76 - تلمبه گلستان سرجنگل، 77 - تلمبه صالحی،
78 - جنت الحادی، 79 -‌حاجی‌آباد، 80 - تلمبه حسین فتحی، 81 - تلمبه حسین‌آقا 1،
82 - تلمبه حسین‌آقا 2، 83 - تلمبه منظریه، 84 - تلمبه گلشن، 85 - تلمبه
حسین‌آباد، 86 -‌تلمبه کاظم‌آباد، 87 - تلمبه مهدی‌آباد، 88 - تلمبه احمدآباد، 89
- محمدآباد رسول، 90 - تلمبه اکبرآباد، 91 - تلمبه گلدشت، 92 - تلمبه مؤمن‌آباد،
93 -‌گل‌آذر، 94 - مهدی‌آباد، 95 - تلمبه شهرداری، 96 - چاه زندی، 97 - تلمبه
پیشکار محمودآباد مروج، 98 - تلمبه باقرآباد، 99 - تلمبه پیشکار احمدآباد‌هرندی،
100 - حسین‌آباد، 101 - یوسف‌آباد، 102 - تلمبه عباس‌آباد، 103 - فتح‌آباد، 104 -
محمدآباد، 105 - ابراهیم‌آباد، 106 - موتور صفاییه، 107 -‌حسین‌آباد
‌تذکار - نام روستای ردیف 3 دهستان فوق قبلاً سید احمدخان بوده که بر اساس این
تصویب‌نامه به احمدیه تغییر می‌یابد.
‌تبصره 1
--------------------------------------------------------
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظو نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرتسانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
--------------------------------------------------------
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیر د راولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
--------------------------------------------------------
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرتس اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر