ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان فریدن تابع استان اصفهان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان فریدن تابع استان اصفهان
1366.04.10 - .214ت902 - 1366.10.30 - 1707
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران - تقسیمات کشوری و وظائف
استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.4.10 بنا به پیشنهاد شماره 34.1.5.53 مورخ
1366.1.6 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون‌مذکور تصویب نمودند:
‌در شهرستان فریدن تابع استان اصفهان تعداد 11 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان دالانکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دامنه مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آشجرد، 2 - ایستگاه مخابراتی، 3 - باغ بالاصلاحی، 4 - باغ بالا مطلب، 5 - باغ
بالا خسروی، 6 - باغ بالا محمدعلی، 7 - پیست اسکی، 8 - ثباتی‌دادگستری، 9 -
جهادآباد، 10 - جوجه علی، 11 - دامنه، 12 - دره بید بالا، 13 - طرار، 14 - قفر، 15
- گل گازون، 16 - مزرعه بی‌آب هرندی، 17 -‌عباس‌آباد، 18 - هرمودر علیا، 19 -
هرموردر سفلی، 20 - مزرعه پشت خاشا، 21 - مزرعه میرجا، 22 - مزرعه مزارع.
2 - دهستان ورزق
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نهر خلج مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - نهر خلج، 2 - گنجه، 3 - چهل خانه، 4 - بادجان ورزق، 5 - قوهک، 6 - خلج، 7 -
حصور، 8 - درختک، 9 - دهق، 10 - قود جانک، 11 - مزرعه‌دومدار، 12 - چیگان، 13 -
سفت جان، 14 - سواران، 15 - قرغن، 16 - قلعه ملک، 17 - نماگرد، 18 - ازون بلاغ، 19
- زین‌الدین، 20 - بزله مان، 21 -‌مزرعه عزیزآباد، 22 - مزرعه ده گاه، 23 - کتوان.
3 - دهستان سردسیر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قره بلطاق مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - دره بهادر، 2 - هلاغره، 3 - قره بلطاق، 4 - قلعه بهمن، 5 - آقامیرزا، 6 -
جوزار، 7 - احمدآباد، 8 - عباس‌آباد، 9 - الیاس جان، 10 - خلیلی، 11 - کوره‌کهریز،
12 - قشلاق، 13 - ماربر، 14 - ملیحفت، 15 - مزرعه ازبک بلاغ، 16 - قره بلطاق کوچک،
17 - مزرعه خلج، 18 - معصوم‌آباد، 19 - میرآباد، 20 -‌هادان، 21 - مانیده، 22 -
آرتیجان، 23 - مزرعه ولی، 24 - دره سبزعلی، 25 - ده رجب، 26 - مزرعه آقا میرزا، 27
- حسین‌آباد، 28 - مزرعه خسروخانی،29 - مزرعه نظر کهریز، 30 - مزرعه سان‌چی، 31 -
مزرعه مرادخانی، 32 - مزرعه صفر.
4 - دهستان کرچه بوشمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کرچ مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آلتمان، 2 - بسینان، 3 - بلتیجه، 4 - تخماقلو، 5 - دره سوخته، 6 - کرچ، 7 -
راهدارخانه توغات، 8 - مزرعه بید کندال، 9 - مزرعه چوب خلج، 10 -‌مزرعه چژگان
علیا، 11 - مزرعه چژگان سفلی، 12 - حسن دره، 13 - دره احمد علیا، 14 - دره احمد
سفلی، 15 - مزرعه دو چشمه، 16 - مزرعه رودخانه‌چای، 17 - حاجیلو، 18 - هندوکش، 19
- کپر، 20 - مزرعه یاقلی آقاج، 21 - مزرعه قلعه دز، 22 - مزرعه دره‌سیر، 23 -
مزرعه سرنشین، 24 - نوغان علیا،25 - نوغان سفلی.
5 - دهستان کرچه بوجنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بلطاق مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آقبلاغ، 2 - باغ مادی، 3 - بلطاق، 4 - تیرکرت، 5 - خلفعت پوشان، 6 -
عبدل‌آباد، 7 - قائم‌آباد، 8 - شرکت سرمل، 9 - قلعه اخلاص، 10 - کمپ شرکت‌سرمل، 11
- قلعه خواجه، 12 - قهوه خانه نوغان، 13 - قلعه عباسقلی، 14 - قهوه خانه تیرکت، 15
- دفتر شرکت سرمل، 16 - مزرعه ده سید، 17 - مزرعه‌قنات کوچک، 18 - مزرعه علی، 19 -
مزرعه رودخانه، 20 - ماهورک، 21 - دره ساری، 22 - دکل مخابرات، 23 - قلعه عباسقلی.
6 - دهستان گرجی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای افوس مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آغچه، 2 - آقاگل، 3 - ازناوله، 4 - افوس، 5 - حاج فتحعلی، 6 - داژگان، 7 -
زرنه، 8 - ششجوان، 9 - هزار جریب، 10 - ماهورستان، 11 - مغاندر، 12- تنگه بید، 13
- کهریز سفید، 14 - کهریز کویر، 15 - استخر پهن، 16 - قره قید، 17 - قره‌داش، 18 -
دکل تقویت تلویزیون، 19 - مزرعه سنگ شیره، 20 -‌مزرعه غنی بک، 21 - گرده، 22 - داش
کسن.
7 - دهستان کبوتر سرخ
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رزوه مشتمل بر 55 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آنانلوچه، 2 - مزرعه توزولیجه، 3 - مزرعه حسینچه، 4 - مزرعه گونگ و آقا گل، 5
- مزرعه گبری، 6 - مزرعه شافلق، 7 - مزرعه قاراقاش، 8 - مزرعه‌کهگرد، 9 - باشی
بیدک، 10 - رزوه، 11 - گلستان، 12 - کرکردره، 13 - قرقر، 14 - معروف‌آباد، 15 -
علی عرب، 16 - زلف‌آباد، 17 - ده کلبعلی، 18 - قلعه‌خاکی، 19 - آبچنار، 20 - مزرعه
سید، 21 - یک آقاچ، 22 - سوردی جوش، 23 - باغ رحمت، 24 - سمندگان، 25 - مزرعه
نادی، 26 - منصوریه، 27 - ‌مزرعه مهراب، 28 - مندرجات، 29 - مزرعه آخوند، 30 -
مهدی بلاغی، 31 - شامگان، 32 - عاشق‌آباد، 33 - کویزان، 34 - اوزگون تپه، 35 - گرد
بالاتپه،36 - قویلوتپه، 37 - فاراد انوخ، 38 - یوخاری کهریز، 39 - بلیچه، 40 -
قارادره، 41 - معدن سنگ، 42 - ابق بیدک، 43 - مزرعه ده، 44 - گل آغاچه، 45 -‌آریه
دره، 46 - یکه میرزاآقا، 47 - آغاناق، 48 - یکه عرب، 49 - جاه چراغی، 50 -
عباس‌آباد، 51 - پلاژهای ذوب‌آهن، 52 - پلاژهای هوانیروز، 53 -‌ پلاژهای مجتمع
فولاد مبارکه، 54 - پلاژهای جلب سیاحان، 55 - پلاژهای پایگاه هشتم شکاری.
8 - دهستان زاینده‌رود جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حیدری مشتمل بر 57 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - آبادچی علیا، 2 - سد زاینده رود، 3 - ایستگاه آب‌خیزداری سد زاینده رود، 4 -
مجتمع مسکونی اداری سد زاینده رود، 5 - فولاد بیگی، 6 - قلعه کله‌سنگ، 7 -
اسماعیل‌آباد، 8 - حجت‌آباد، 9 - درکان، 10 - سوقان آقلو، 11 - سورد دره، 12 -
یداله‌آباد، 13 - طالب‌آباد، 14 - قره جاقه، 15 - هلیله علیا، 16- هلیله سفلی، 17
- ملک‌آباد، 18 - چشمه یان چشمه، 19 - باغ محمد، 20 - گچی بلاغی، 21 - مزرعه کهنه
گل، 22 - محب قلی، 23 - قدمگاه، 24 - ‌چالی تنگ، 25 - ملاگلی، 26 - غریب‌آباد، 27
- تک قویی، 28 - ساره داش، 29 - غلام دوش، 30 - اسماعیل قویی، 31 - نادرقویی، 32 -
بوعلی، 33 -‌تمک، 34 - موسی‌آباد، 35 - مزرعه حاج کاظم تنگه، 36 - علی‌آباد، 37 -
مزرعه حاج هادی، 38 - پستو، 39 - شیدا، 40 - شنبه گیته، 41 - حیدری، 42 -‌زیندعلی،
43 - دره‌خانی، 44 - فرح‌آباد جمالو، 45 - پهنا، 46 - حسینعلی کهریزی، 47 - قلی،
48 - مزرعه زیگیان، 49 - بام اوقلی چمن، 50 - جمالو‌حدید، 51 - حسن‌خان دره‌سی، 52
- زرین دره، 53 - قوددینگی، 54 - گاوکش، 55 - یان چشمه، 56 - آزادگان، 57 - یاسه
چاه.
9 - دهستان زاینده رود شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسکندری مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - محمود کهریزی، 2 - جعفرآباد، 3 - جمال کهریزی، 4 - مزرعه قاسم‌آقاچی، 5 -
مزرعه قاسم کهریزی، 6 - خویگان سفلی، 7 - موفان، 8 - مزرعه چوبدار،9 - مزرعه
کرمعلی، 10 - مزرعه لاکنده، 11 - گشنیزجان، 12 - برآفتاب، 13 - ملامحمد مهدی، 14 -
طال بلاغ، 15 - ارجنگ، 16 - قاراگز، 17 - سینگر، 18- حمزه علی، 19 - خرسان، 20 -
عادگان، 21 - اسکندری برآفتاب، 22 - اسکندری نساء، 23 - بلمیر، 24 - شرکت
کشورآلات، 25 - قارادره، 26 - ننادگان.
10 - دهستان چنارود شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فراموشحان مشتمل بر 44 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - کمیتک، 2 - علی‌آباد، 3 - بیژگرد، 4 - مزرعه عالی قره، 5 - فراموشحان، 6 -
تقی‌آباد پرمه، 7 - حیدرآباد پرمه، 8 - قلعه زنبور علیا، 9 - قلعه زنبور سفلی،10 -
پرمه سفلی، 11 - پرمه علیا، 12 - ابوالقاسم‌آباد، 13 - جعفرآباد، 14 - چشمندگان
علیا، 15 - چشمندگان سفلی، 16 - پرزگان علیا، 17 - پرزگان سفلی،18 - پرزگان خرک،
19 - ده زرگران علیا، 20 - ده زرگران سفلی، 21 - اصفهانک عبدل، 22 - اصفهانک ساکی،
23 - اصفهانک علیا، 24 - اصفهانک سفلی،25 - اصفهانک مشاعی، 26 - اصفهانک تازه، 27
- مزرعه دره بایکه، 28 - جان احمد، 29 - مهدیه، 30 - ونک سفلی، 31 - ونک علیا، 32
- سفید چشمه،33 - مزرعه کهف، 34 - ورباد علیا، 35 - مشهد کاوه، 36 - آشنا، 37 -
چشمه حولان، 38 - چم‌آغا، 39 - چم قروق، 40 - لگاله، 41 - چلخستان، 42 -‌امامزاده
اسماعیل، 43 - چشمه رمضان، 44 - چهل چشمه.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 29 و 32 دهستان فوق قبلاً دره مهدیقلی و سفیدخانی بوده
که بر اساس این تصویب‌نامه به مهدیه و سفید چشمه تغییر می‌یابد.
11 - دهستان چنارود جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اورگان مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - اورگان، 2 - مزرعه قلی، 3 - دشت کبود، 4 - دره آلوچه، 5 - گل سفید دولت‌آباد،
6 - گل سفید دولت‌آباد علیا، 7 - گل سفید دولت‌آباد سفلی، 8 - گل‌سفید دولت‌آباد
نامدار، 9 - دولت‌آباد، 10 - ورآفتاب دولت‌آباد علیا، 11 - ورآفتاب دولت‌آباد
سفلی، 12 - گل زرنان، 13 - گرداب، 14 - سرچشمه کوگانک،15 - کوگانک علیا، 16 -
کوگانک سفلی، 17 - اگریچه، 18 - دره باد سفلی، 19 - ده باد علیا، 20 - مزرعه
اگریچه، 21 - مزرعه عجم، 22 - مرعه چم، 23 -‌مزرعه ده باد، 24 - شورینگاه، 25 -
هجرت‌آباد، 26 - حرمانک، 27 - خیرآباد، 28 - جلال‌آباد، 29 - محمودآباد، 30 -
علی‌آباد، 31 - باغ ناظر، 32 - دره‌صالح، 33 - کلیجه، 34 - چناران، 35 -
حسین‌آباد.
‌تذکار - نام روستاهای ردیف 36 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 دهستان فوق قبلاً خرسانک
کندها خرسانک علیا - خرسانک خشتی - خرسانک سفلی - دره‌گاو ملک‌آباد بوده که بر
اساس این تصویب‌نامه به حرمانک - خیرآباد - محمودآباد - علی‌آباد - دره صالح -
چناران تغییر می‌یابد.
‌تبصره 1 - هر گونه روستا و مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در
فهرست نقاط واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده‌مادامی که
دهستان‌بندی در شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در
تابعیت دهستان مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای
همجوار با شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3 - با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و
مکان دیگری به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی‌ضمیمه و در محدوده آن
ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد
بود.
‌میرحسین موسوی - نخست وزیر