ابقای برادر محسن دعاگو به عنوان عضو اصلی و برادر محمد حسن زورق به عنوان علی البدل قوه مجریه در شورای سرپرستی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

‌ابقای
برادر محسن دعاگو به عنوان عضو اصلی و برادر محمد حسن زورق به عنوان علی‌البدل قوه
مجریه در شورای سرپرستی‌صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
1366.08.27 - .120456ت682 - 1366.09.08 - 1976
&‌مطبوعات و ارتباط جمعی
&‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.8.27 تصویب نمودند.
‌برادر محسن دعاگو به عنوان عضو اصلی و برادر محمدحسن زورق به عنوان عضو علی‌البدل
قوه مجریه در شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران جهت دوره جدید ابقا
شوند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر