انتصاب برادر محسن خرم به عنوان استاندار هرمزگان

‌انتصاب برادر محسن خرم
به عنوان استاندار هرمزگان
1366.10.20 - .117714ت919 - 1366.10.26 - 2111
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.10.20 بنا به پیشنهاد وزیر کشور تصویب نمودند.
برادر محسن خرم به عنوان استاندار هرمزگان منصوب گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر