آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تغییرات جدول ضمیمه

‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تغییرات جدول ضمیمه
1367.01.15 - .3072ت42 - 1367.02.12 - 6
&‌آموزش عالی - اتباع خارجه - امور بین‌الملل - امور گمرکی - بانکی و پولی - بودجه
- پیمانکاران - تعاونیها - تقسیمات کشوری و وظائف‌استانداران و فرمانداران -
دریائی - راه و ترابری - سازمانهای دولتی - شکار و صید و شیلات - صنایع - فرهنگ و
هنر - کار - کیفری - مطبوعات و‌ارتباط جمعی - نهادهای انقلاب اسلامی - واردات و
صادرات
&‌وزارت بازرگانی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.1.15 بنا به پیشنهاد کمیسیون موضوع ماده 2
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که طی نامه‌شماره 17226 - 12 مورخ
1366.12.22 وزارت بازرگانی منعکس گردیده و به موجب اختیارات حاصل در قانون انحصار
تجارت خارجی مصوب تیر‌ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون
تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333 و اصلاحیه قانون مذکور مصوب1358.9.21 و
قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب
تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب‌خرداد ماه 1350 و قانون معافیت ماشین‌آلات
تولیدی مصوب 1359.2.24 شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب1366.4.11، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تغییرات جدول
ضمیمه آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1367
‌الف - کلیات:
------------
‌ماده 1 - کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366.4.11 ملغی
می‌گردد.
‌ماده 2 - وزارت بازرگانی موظف است همه ساله تغییرات پیشنهادی قانون مقررات صادرات
و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید در‌کمیسیونی مرکب از
نماینده نخست‌وزیر و معاونین وزارتخانه‌های بازرگانی، برنامه و بودجه، امور اقتصاد
و دارایی، کشاورزی صنایع، صنایع سنگین،‌معاون و فلزات، نماینده وزیر جهاد سازندگی
و معاون ارزی بانک مرکزی ج.‌ا.‌ا. به هیأت وزیران تنظیم نمایند. مسئولیت کمیسیون
مذکور به عهده وزارت‌بازرگانی خواهد بود.
‌تبصره 1 - در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری در ارتباط با موضوع باشند معاون
وزارتخانه ذیربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد گردید.
‌تبصره 2 - تغییرات فانوسی موضوع ماده فوق باید به نحوی تهیه و در کمیسیون مربوط
مطرح گرد که همزمان با لایحه بودجه در هیأت وزیران قابل‌طرح باشد.
‌ماده 3 - وزارت بازرگانی می‌تواند در چهار چوب سیاست ضد تورمی دولت اختیار صدور
محور صادرات کالا را که به موجب قانون به آن وزارت‌تفویض گردیده است به سازمانهای
وابسته خود یا ادارات کل بازرگانی استانها در حدود اختیارات آنها واگذار نماید.
‌ماده 4 - وزارتخانه‌های تولیدی که صادرات یا واردات کالاهایی موکول به موافقت
آنهاست در مجوزهای موردی خود نباید اعتبار مجوزهای خود را‌کمتر از شش ماه قید
نمایند.
‌تبصره: مجوزهای موضوع این ماده که در نیمه دوم سال صادر می‌گردد در صورتی که در
سال بعد شرایط ورود با صدور کالا در جهت محدودیت تغییر‌نکرده باشد در سال بعد نیز
تا پایان مهلت شش ماهه معتبر خواهد بود.
‌ماده 5 - در اجرای تبصره یک ماده 4 قانون، کمیسیونی مرکب از نمایندگان
تام‌الاختیار نخست‌وزیر، وزارتخانه‌های متقاضی و تولیدی در محل‌نخست‌وزیری تشکیل
می‌گردد.
‌کمیسیون مذکور موظف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول تقاضای وزارتخانه ذیربط
نسبت به اعلام نظر قطعی اقدام نماید. رأی کمیسیون برای‌سازمانهای اجرایی ذیربط
لازم‌الاجرا است.
‌ماده 6 - مفاد تبصره 2 ماده 4 قانون ناظر به مواردی که به موجب قوانین خاص ترخیص
کالا منوط به صدور مجوز ترخیص است نخواهد بود.
‌ماده 7 - ترخیص کالاهای وارداتی مشمول مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان موکول به پرداخت مابه‌التفاوت مقرر قبل از‌ترخیص می‌باشد. سازمان
مذکور مکلف است فهرست کالاهای مشمول مابه‌التفاوت را به گمرک ایران اعلام نماید.
‌ماده 8 - گمرک موظف است اطلاعات مربوط به ترخیص کالاهای را ماهانه بر اساس فرمی
که با هماهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه می‌نماید به اطلاع وزارتخانه‌ها و سازمان مذکور
برساند.
‌ماده 9 - در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و مراتب از
طریق وزارت بازرگانی اعلام گردد، واردکنندگان موظفند ضوابط‌مورد نظر مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا
جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط‌مقرر قید نموده برگ بازرسی که مؤید
رعایت استاندارد فوق باشد درخواست نمایند در هر صورت این امر رافع مسئولیت
واردکننده نمی‌باشد.
‌تبصره 1 - بانکها موظف هستند از ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد
اجباری که ضوابط مندرج در این ماده در مورد آنها رعایت نشده‌است خودداری نمایند.
‌تبصره 2 - کالاهای همراه مسافر و ملوانان در ورود و خروج و همچنین کالاهایی که به
عنوان هدیه و سوغات به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود‌با حفظ جنبه غیر تجاری
از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.
‌تبصره 3 - صادرکنندگان موظف به رعایت استانداردهای اجباری می‌باشند و گمرک مکلف
است قبیل از صدور کالا از صادرکنندگان گواهی رعایت‌استاندارد لازم را مطالبه
نماید.
‌ماده 10 - هر گونه مبادلات بازرگانی با کشورهای آفریقای جنوبی و اسرائیل به طور
مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. در مورد ورود کالا از کشور‌آمریکا مفاد
بخشنامه‌های شماره 18194 مورخ 62.2.4 و 18938 مورخ 62.4.15 نخست‌وزیری
لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 11 - در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون فهرست اسامی نقاط محروم استانهای مرزی
موضوع ماده مذکور به شرح زر اعلام می‌گردد:
‌الف - استان بوشهر
1 - بخش مرکزی، بخش دیم و بخش ریگ
‌از: شهرستان گناوه
2 - بخش مرکزی، سعدآباد و بخش شبانکاره
‌از: شهرستان دشتستان
3 - بخش مرکزی و بخش خارک
‌از: از شهرستان بوشهر (‌به استثنای شهر بوشهر)
4 - بخش مرکزی و بخش ساحلی
‌از: شهرستان تنگستان
5 - بخش مرکزی و بخش برد خون
‌از: شهرستان دیر
6 - بخش مرکزی و بخش کاکی
‌از: شهرستان دشتی
7 - بخش مرکزی و بخش جم
‌از: شهرستان کنگان
ب: استان هرمزگان
----------------
1 - بخش مرکزی، بخش بندر خمیر، بخش جاسک و بخش فین
‌از: شهرستان بندر عباس (‌به استثنای شهر بندر عباس)
2 - بخش مرکزی، بخش گاوبندی، بخشد بندر کنگ، بخش شیب کوه و بخش کیش
‌از: شهرستان بندرلنگه (‌به استثنای شهر بندر لنگه)
3 - بخش مرکزی، بخش بیابان و بخش رودان احمدی
‌از: شهرستان میناب
4 - بخش مرکزی و بخش شهاب
‌از: شهرستان قشم
5 - بخش مرکزی و بخش تنب
‌از: شهرستان ابوموسی
ج - استان خوزستان
-----------------
1 - بخش مرکزی و بخش اروندکنار
‌از: شهرستان آبادان
2 - بخش مرکزی و بخش مینو
‌از: شهرستان خرمشهر
3 - بخش مرکزی و بخش هویزه و بخش بستان
‌از: شهرستان دشت آزادگان
4 - بخش زیدون
‌از: شهرستان بهبهان
5 - بخش مرکزی و بخش هندیجان و بندر امام و سربندر
‌از: شهرستان بندر ماهشهر
6 - شهرستان شادگان
‌د - استان سیستان بلوچستان
-------------------------
1 - بخش میرجاوه و دهستان حرمک
‌از: شهرستان زاهدان
2 - بخش میان کنگی، بخش نارویی و شهرکی، بخش شیب‌آب و پست‌آب
‌از: شهرستان زابل
3 - بخش سرباز، بخش راسک و فیروزآباد
‌از: شهرستان ایرانشهر
4 - بخش مرکزی و بخش جالق
‌از: شهرستان سراوان
5 - بخش مرکزی
‌از: شهرستان خاش
6 - بخش مرکزی، بخش دشتیاری و بخش نیک‌شهر
‌از: شهرستان چابهار
ه - استان فارس
‌بخش لامرد
‌از: شهرستان لار
‌ماده 12 - انجام مبادلات مرزی توسط ساکنین نقاط محروم مرزی موضوع ماده 11 این
آیین‌نامه منوط به داشتن کارت مبادلات مرزی است. طرح کارت‌مبادلات مرزی توسط وزارت
کشور و وزارت بازرگانی تهیه و در اختیار مسئولین کشوی در مناطق مشمول مبادلات مرزی
قرار می‌گیرد. کارتهای مذکور‌شامل مشخصات دارنده کارت، محل اقامت وی، سقف مبادله
مرزی، جدولی برای درج آمار صادرات و واردات دارنده کارت و اطلاعات ضروری
دیگر‌خواهد بود.
‌بخشداری یا فرمانداری محل موظف است ظرف فروردین ماه هر سال به نام هر یک از
افرادی که از یک سال قبل در منطقه ساکن هستند بنا بر تقاضای‌آنان یک کارت مبادلات
مرزی صادر نماید. دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت
تعاونی مرزنشینان محل در آن عضو‌شوند، شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را
در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی را که دریافت
و‌مهر نموده تهیه و به تأیید بخشداری یا فرمانداری محل می‌رساند. شرکت تعاونی
می‌تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضاء خود در‌چهارچوب مقررات
مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. افرادی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و
مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در‌محل آنان تشکل نگردیده است می‌توانند
(‌بدون حق توکیل) با ارائه کارت خود در حد سهمیه قانونی مبادله مرزی نمایند.
‌تبصره 1 - اهالی مناطق محروم جنگی استانهای مشمول مبادلات مرزی در صورت مراجعت به
خانه و کاشانه خود یا ساکن در سایر نقاط محروم مرزی‌مشمول مبادلات مرزی با تأیید
بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از شرط سکونت به میزان یک سال معاف هستند.
‌تبصره 2 - به نام نوزادان افراد مشمول مبادلات مرزی که قبل از پایان فروردین ماه
متولد و قبل از پایان ماه مذکور تقاضای صدور کارت برای آنها بشود‌کارت مبادلات
مرزی صادر می‌گردد.
‌تبصره 3 - اعتبار کارتهای مبادلات مرزی یک سال بوده و تمدید آن برای سالهای بعد
موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.
‌ماده 13 - اعتبار کارتهای مبادلات مرزی یک سال بوده و تمدید آن برای سالهای بعد
موکول به انجام تشریفات مقر در این ماده خواهد بود.
‌ماده 14 - شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین در حد سقف ارزشی مقرر در
تبصره 3 ماده 12 قانون می‌توانند:
‌خرما - خارک - بادام سنگی - بادام کوهی - نخودچی - زیره - تخم کدو - تخم گیشنیز -
انچوچک - بنه - حنا - رنگ و وسمه - سنگ گچ -‌سنگهای ساختمانی آماده برای داخل و
خارج ساختمان - موزائیک - مصنوعات صنایع دستی همچنین به تشخیص کمیته توسعه صادرات
غیر نفتی -‌محصولات صد دریایی و محصولات کشاورزی استان را با تودیع وثیقه یا تعهد
ارزی مورد قبول بانک محل با رعایت سایر مقررات صادر و ظرف‌ملت‌های مقرر برای پیمان
ارزی در مقابل کالاهای صادره طبق فهرست موضوع ماده 14 این آیین‌نامه اقدام به
واردات کالاهای مورد نیاز بنمایند.
‌تبصره 1 - در صورتی که شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین ظرف مهلت مقرر
نسبت به واردات کالا در مقابل صادرات خود و ارائه پروانه‌گمرکی آن با بانک محل
اقدام ننمایند بانک مذکور موظف خواهد بود از قبول وثیقه یا تعهد ارزی آنان تا
ایفاء تعهدات قبلی خودداری نموده مراتب را‌جهت پیگیری قانونی و تسویه حساب به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید و تا زمانی که با بانک مرکزی تسویه حساب
نشده حق‌استفاده از مزایای مبادلات مرزی را نخواهد داشت.
‌تبصره 2 - واردات قبل از صادرات توسط تعاونیهای مرزنشینان یا افراد مرزنشین منوط
به اخذ مجوز قبلی وزارت بازرگانی و تودیع تعهد لازم نزد‌وزارت مذکور می‌باشد.
‌تبصره 3 - تعاونیهای مرزنشینان و افراد مرزنشین برای صدور کالا ملزم به ارائه
مجوزهای لازم می‌باشند.
‌ماده 14 - میزان و شرایط کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا
افراد مرزنشین با رعایت سقف ارزشی تعیین شده در تبصره 3 ماده12 قانون به شرح زیر
می‌باشد:
‌الف: کالاهای قابل ورود:
----------------------
1 - برنج خوراکی برای هر نفر 200 کیلوگرم در سال.
2 - روغن نباتی خوراکی جامد یا روغن نباتی خوراکی مایع از نوع آفتابگردان یا ذرت
با رعایت تاریخ مصرف جمعاً 15 کیلو برای هر نفر در سال.
3 - چای سیاه برای هر نفر 5 کیلوگرم در سال با معافیت از لزوم اختلاط.
4 - قند و شکر برای هر نفر 15 کیلوگرم در سال.
5 - تمرهندی برای هر نفر 3 کیلوگرم در سال.
6 - ادویه برای هر نفر یک کیلوگرم در سال.
7 - حصیر پلاستیکی برای هر نفر یک تخته در سال.
8 - پنکه سقفی برای هر 5 نفر یک دستگاه در سال یا به صورت قطعات منفصله برای هر سه
نفر یک دستگاه در سال
9 - کولر گازی برای هر ده نفر یک دستگاه در سال یا قطعات منفصله آن برای هر پنج
نفر یک دستگاه.
10 - دستگاه آب‌شیرین‌کن
11 - چرخ خیاطی خانگی برای هر 10 نفر یک دستگاه در سال یا به صورت قطعات منفصله
برای هر 5 نفر یک دستگاه.
12 - موتورسیکلت به صورت قطعات منفصله و دوچرخه کامل برای هر 10 نفر یک دستگاه در
سال در صورتی دوچرخه به صورت قطعات منفصله‌وارد شود برای هر 5 نفر یک دستگاه قابل
ورود است.
13 - فلاسک چای برای هر 5 نفر یک دستگاه در سال.
14 - استکان و نعلبکی برای هر 3 نفر یک دست 6 تایی در سال.
15 - قوری برای هر 5 نفر یک عدد در سال.
16 - کارد آشپزخانه برای هر نفر یک عدد در سال.
17 - رادیو یا باند مجاز بودن ضبط برای هر 5 نفر یک دستگاه در سال یا به صورت
قطعات منفصله برای هر 3 نفر یک دستگاه در سال.
18 - فانوسی بادی برای هر نفر یک عدد در سال.
19 - چراغ قوه دستی برای هر نفر یک عدد در سال.
20 - چراغ زبوری برای هر 3 نفر یک دستگاه در سال.
21 - چوب چهار تراس.
22 - چوب ساج برای لنج‌سازی.
23 - موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن.
24 - میخ مخصوص لنج‌سازی.
25 - دستگاه و ابزار نجاری برای لنج‌سازی یا قطعات منفصله آن.
26 - روغن سیفه برای مصرف در لنج.
27 - سیم گرگرو برای ساخت قفس صید ماهی.
28 - نخ برای ساخت تور ماهیگیری و دستگاه بافت تور ماهیگیری.
29 - لاستیک رویی و تویی برای موتورسیکلت و دوچرخه هر نفر یک حلقه رویی و یک حلقه
تویی از یک نوع در هر سال.
30 - موتورآب کشاورزی برای هر 30 نفر یک دستگاه در سال یا به صورت قطعات منفصله
برای هر 15 نفر یک دستگاه در سال.
31 - قلاب و تور ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال
دارند با رعایت ضوابط شیلات.
‌تبصره 1 - کالاهای موضوع فهرست در صورت عرضه برای فروش، مشمول ضوابط خاص توزیع و
قیمت گذاری وزارت بازرگانی خواهد بود.
‌تبصره 2 - کالاهای وارداتی توسط کارکنان شناورهای بادبانی، قایقها و لنجها موضوع
ماده 13 قانون با حفظ جنبه غیر تجاری و رعایت سقف ارزش15.000 یال در هر سفر مشمول
محدودیت‌های تعداد و مقدار مقرر در ماده بالا نخواهد بود.
ب: شرایط ورود:
--------------
1 - مستعمل نباشد.
2 - ساخت یا محول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
3 - با استانداردهای اجباری اعلام شده به تشخیص ادارات کل مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی مراکز استان مطابقت داشته باشد.
4 - ورود و ترخیص وسایل صوتی موکول به کسب نظر اداره کل مخابرات مستقر در مراکز
استانها می‌باشد.
5 - ورود و ترخیص مواد خوراکی موکول به کسب نظر اداره کل بهداشت استان خواهد بود.
6 - در مورد فرآورده‌های کشاورزی و چوبهای وارداتی موضوع فهرست کسب نظر اداره کل
کشاورزی استان از نظر جلوگیری از ورود آفات نباتی‌ضروری است.
7 - برای ورود اقلام وارداتی در مقابل صادرات کسب نظر وزارت بازرگانی از لحاظ
تأیید قیمت ضروری است.
8 - حق ثبت سفارش کالای وارده باید توسط گمرک وصول و به حساب بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران واریز گردد.
‌تبصره 1 - هر گونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع بند الف این
ماده منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌تبصره 2 - استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن فعالیت شرکتهای تعاونی
مرزنشینان نسبت به تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی‌مرزنشینان استان خود اقدام
نمایند.
‌دستورالعمل اتحادیه پس از تأیید استاندارد برای تعاونیهای استان لازم‌الرعایه
خواهد بود.
‌ماده 15 - استفاده از مزایای موضوع ماده 13 قانون توسط کارکنان شناورهای بادبانی،
قایقها و لنجها، منوط به داشتن کارت ملوانی از سازمان بنادر و‌کشتیرانی است.
ب: صادرات:
----------
‌ماده 16 - سیاستها و دستورالعمل‌های لازم در اجرای مواد 15، 16، 17 و 18 قانون،
توسط کمیته توسعه صادرات غیر نفتی. موضوع ماده 14 اتخاذ و‌جهت اجرا به سازمانهای
ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
‌ماده 17 - از صادرکنندگان بر اساس نرخ تعیین شده توسط کمیسیون نرخ‌گذاری کالاهای
صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات، پیمان ارزی توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران یا سایر بانکهای مجاز به معرفی بانک مذکور دریافت خواهد شد.
‌ماده 18 - به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز حاصل از آن دسته از خدمات
فنی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که تا کنون‌سابقه درآمد ارزی نداشته‌اند
مشمول مزایای ارز حاصل از صادرات خواهد بود. 20% مازاد ارز خاص از حمل و نقل
بین‌المللی و دیگر خدمات فنی‌سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که قبلاً نیز در سطح
بین‌المللی ارائه می‌شده است نسبت به سال قبل و در صورتی که از طرق جدید تحصیل
شود‌در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
‌ماده 19 - مهلت واریز پیمان ارزی با توجه به نوع کالا و کشور مقصد توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
‌چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر اقدامات‌قانونی، جهت استیفای حقوق
دولت مراتب را به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس از دریافت گزارش
بانک مرکزی باید کارت بازرگانی‌صادرکننده را ابطال و از ادامه فعالیت وی جلوگیری
نماید.
‌ماده 20 - صادرکنندگان مصنوعات صنعتی، می‌توانند کالاهای مذکور را در مقابل
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، با مهلت پرداخت حداکثر یک سال و‌نیم صادر نمایند.
پیمان ارزی کالاهایی که به این ترتیب صادر می‌شود بر اساس نرخ صادراتی کالای مورد
نظر با ملحوظ نمودن نرخ بهره بین‌المللی اسناد‌مدت‌دار اعلام شده توسط بانک مرکز
محاسبه واحد خواهد گردید.
‌ماده 21 - بانک مرکزی مکلف است بر اساس مصوبات کمیسیون موضوع ماده 30 قانون از
صادرکنندگان بابت سهم ارزی کرایه حمل کالا پیمان ارزی‌اخذ نماید.
‌ماده 22 - چنانچه تخفیف و یا حذف پیمان ارزی کالایی از نظر وزارتخانه ذیربط ضرورت
داشته باشد وزارتخانه مذکور می‌تواند پس از کسب نظر بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مراتب را به کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع
ماده 14 قانون منعکس نماید. در‌صورتی که پیشنهاد توسط کمیته مذکور تأیید گردد در
هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود.
‌تبصره: گمرک ایران مکلف است آمار صادرات کشور را به طور مرتب تهیه و در اختیار
وزارت بازرگانی و سایر سازمانهای ذیربط قرار دهد.
‌ماده 23 - کالاهایی که توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نهادهای انقلابی و
سازمانهای دولتی به منظور اهداء کمک، فعالیتهای عمرانی،‌آموزشی (‌جهت مدارس ایرانی
در خارج از کشور) (‌استفاده و مصرف در امور خیریه به خارج از کشور فرستاده می‌شود
به تشخیص بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران بدون تودیه پیمان ارزی یا با تودیه پیمان
ارزی بودن سپرده و ضامن) توسط سازمان ذیربط قابل خروج از کشور می‌باشد، پیمان‌ارزی
با ارائه مدارک مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل ابطال خواهد بود.
‌تبصره: بانک مرکزی موظف است گزارش مجوزهایی را که در رابطه با این ماده صادر
می‌نماید تهیه و در مرداد ماه و بهمن ماه به هیأت وزیران تقدیم‌نماید.
‌ماده 24 - در اجرای بند 5 ماده 21 قانون، وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط موظفند
ارزبری کالاهای صادراتی را حسب تقاضای مرکز توسعه صادرات ایران‌محاسبه و در اختیار
کمیسیون نرخگذاری موضوع ماده 22 قانون قرار دهند.
‌ماده 25 - کمسیون نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی موضوع ماده 22 قانون در مرکز توسعه
صادرات می‌باشد. در مواردی که کالای مورد بررسی دارای‌اتحادیه صادراتی می‌باشد
کمیسیون با حور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن حداقل با 4
رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود‌مشروط به ابن که حداقل 3 نفر از موافقان از اعضاء
ارگانهای دولتی باشند. و در مواردی که کالای مورد بررسی فاقد اتحادیه صادراتی است
جلسه با‌شرکت حداقل 4 نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل 3 رأی موافق
لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 1 - در اجرای تبصره یک ماده 22 قانون در رابطه یا معرفی دو نفر از مدیران
شرکتهای تعاونی، دولتی یا خصوصی از طرف وزیر بازرگانی به‌منظور شرکت در کمیسیون
نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی فقط یک نفر از آنها می‌تواند از مدران شرکتهای دولتی و
ملی شده تحت مدیریت وزارتخانه‌تولیدی ذیربط باشد.
‌تبصره 2 - مصوبات کمیسیون نرخ‌گذاری یک روز پس از تاریخ تصویب قابل اجراست.
‌تبصره 3 - در مواردی که قیمت کالاهای صادراتی به موجب مصوبه کمیسیون نرخگذاری
تغییر می‌یابد کالاهای صادراتی موجود در گمرک نیز مشغول‌تودیع پیمان ارزی بر اساس
نرخ جدید خواهد بود.
‌تبصره 4 - آن دسته از کالاها که بر اساس مناقصه بین‌المللی به تشخیص بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی یا در مقابل اعتبار‌اسنادی غیر قابل برگشت
گشایش یافته به سر رسید کمتر از 6 ماه صادر می‌گردد همچنین کالاهای صنعتی که در
مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت به‌سررسید کمتر از یک سال صادر می‌شود به
تشخیص بانک مرکزی اعم از این که کالا در گمرک موجود باشد یا نباشد مشمول نرخ جدید
نخواهد بود.
‌تبصره 5 - مرکز توسعه صادرات موظف است 15 روز پس از دریافت تقاضا و مدارک کافی از
متقاضی نسبت به تشکیل کمیسیون نرخگذاری اقدام‌نماید.
‌تبصره 6 - در مصوبات کمیسیون مذکور قید مدت اعتبار نرخ الزامی است.
‌تبصره 7 - مرکز توسعه صادرات ایران با 4 نفر از اعضاء کمیسیون می‌توانند با توجه
به نوسانات قیمتها قبل از انقضاء مهلت نرخهای اعلام شده، تقاضای‌تشکیل جلسه
کمیسیون نرخگذاری برای تجدید نظر در نرخها را بنمایند.
‌ماده 26 - صادرکنندگانی که قل از صدور کالا ارز خارجی به بانک معرفی نمایند.
مشمول 2% تخفیف موضوع ماده 24 قانون خواهند بود، همچنین در‌صورتی که کالا در مقابل
اعتبار اسنادی دیداری غیر قابل برگشت صادر و اسناد مربوط در بانکهای داخلی قابل
پرداخت باشد پیمان ارزی مربوط با 98%‌مبلغ مندرج در پیمان ارزی رف مهلت مقرر قابل
واریز خواهد بود.
‌ماده 27 - صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر برای واریز
پیمان به سیستم بانکی فروخته و حق استفاده از واریزنامه را به‌بانک واگذار
می‌نمایند مشمول 11% تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده 25 قانون شده و تخفیف مازاد بر
11% موکول به تصمیم کمیسیون موضوع ماده26 قانون خواهد بود.
‌ماده 28 - کمیسیون موضوع ماده 26 قانون به منظور تعیین نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی
عنداللزوم در مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل و نرخ‌ترجیحی ارزهای صادراتی را تعیین
و به مراجع ذیربط اعلام خواهد نمود.
‌تبصره: در اجرای تبصره 3 ماده 26 قانون فهرست کالاهایی که فروش ارز غیر نفتی برای
واردات آنها مجاز است با توجه به شرایط ارزی و نیازهای کشور‌در طی سال توسط
کمیسیون موضوع ماده 2 این آیین‌نامه تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابلاغ می‌گردد
‌ماده 29 - بانک مرکزی موظف است آمار واریزنامه‌های خریداری شده را هر ماهه به
کمیته توسعه صادرات موضوع ماده 14 قانون گزارش نموده و‌ارزهای خریداری شده را در
حساب مخصوص نگهداری و صرفاً بر اساس نظر کمیته مذکور جهت واردات کالا یا سایر
پرداختهای ارزی تخصیص دهد.
‌ماده 30 - صادرکنندگانی که ظرف مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم
بانکی معرفی و واریزنامه دریافت می‌دارند. مجاز خواهند بود‌حداکثر ظرف مدت شش ماه
از تاریخ تأیید واریزنامه رأساً و با توسط واردکنندگان مجاز (‌که واریزنامه از طرف
ذینفع آن طبق ماده 20 قانون مستقل‌گردیده) نسبت به ثبت سفارش کالا در بانک مرکزی
بر اساس فهرست تعیین شده از محل ارز مربوطه اقدام نموده و یا بدون معرفی ارز در
مهلت مقرر‌پیمان ارزی، نسبت به ورود کالا منحصراً به نام خود (‌پیمان سیار) اقدام
نمایند. بانک مرکزی ترتیبی اتحاد خواهند نمود که زمان وصول اوراق ثبت‌سفارش از
بانک کار گزار به بانک مرکزی از 15 روز تجاوز ننماید.
‌تبصره: صادرکنندگان موضوع این ماده مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده 25 قانون
نخواهند بود.
‌ماده 31 - کمیسیون موضوع ماده 30 قانون بنا به دعوت مرکز توسعه صادرات ایران در
محل مرکز مذکور تشکیل و نسبت به میزان تخفیف در کرایه‌حمل کالاهای صادراتی اتخاذ
تصمیم می‌نماید. مؤسسات حمل و نقل موضوع ماده مذکور موظف به اجرای مصوبات کمیسیون
خواهد بود.
‌ماده 32 - صدور کالا به عنوان نمونه جهت بازاریابی، آزمایش یا تجزیه با ارائه
کارت بازرگانی یا مجوز موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون رأساً توسط دارنده‌کارت بازرگانی
با مجوز، بدون تودیع پیمان ارزی به شرح زیر امکان‌پذیر است.
1 - چنانچه ارزی کالا تا ده هزار (10.000) ریال باشد بدون کسب مجوز و با درج در
کارت بازرگانی یا مجوز توسط گمرک.
2 - در صورتی که ارزش کالا بیش از ده هزار (10.000) ریال و کمتر از پنجاه هزار
150.000 ریال باشد با کسب موافقت مرکز توسعه صادرات و درج‌در کارت بازرگانی یا
مجوز توسط مرکز مذکور
3 - در مواردی که ارزش کالا بیش از پنجاه هزار (50.000) ریال باشد با تأیید
وزارتخانه تولیدی ذیربط مبنی بر لزوم ارسال کالا به عنوان نمونه مجانی و‌موافقت
مرکز توسعه صادرات و پا درج در کارت بازرگانی با مجوز ارسال کننده.
‌تبصره 1 - گمرک در مورد کالاهای موضوع بند یک و مرکز توسعه صادرات در مورد
کالاهای موضوع بندهای دو و سه باید به نحوی عمل نمایند که‌ارسال کالا از حالت
نمونه، آزمایش یا تجزیه فراتر نرفته و به صورت یک جریان صادرات در ابعاد تجاری
تبدیل نگردد.
‌تبصره 2 - صدور کتب و نشریات به عنوان نمونه مجانی به خارج از کشور بودن تودیع
پیمان ارزی صرفاً با تشخیص و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی قابل انجام خواهد
بود.
‌ماده 33 - کالاهایی که با تأیید مرکز توسعه صادرات به منظور عرصه در نمایشگاه‌های
بازرگانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد در صورتی که از لحاظ‌نوع و مقدار با وضعیت
نمایشگاه تناسب داشته و به طور رایگان سپس بازدیدکنندگان توزیع و یا به علت قابل
فروش نبودن، اعاده آنها به صرفه نباشد به‌تشخیص مرکز مذکور و تأیید بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران از تودیع پیمان ارزی معاف است. کالاهای نمایشگاهی که برای
خروج آنها از کشور‌پیمان ارزی تودیع می‌گردد چنانچه علیرغم پیش بینی به طور رایگان
توزیع و یا به علت آسیب‌دیدگی و علل پیش بینی نشده دیگر عودت آنها مقرون به‌صرف
نباشد پیمان ارزی آنها با تأیید مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی جمهور اسلامی
ایران قابل ابطال خواهد بود.
‌تبصره: سقف ازش کالاهایی که به استناد ماده فوق‌الذکر برای هر نمایشگاه بدون
پیمان ارزی ارسال یا پیمان ارزی آنها ابطال می‌گردد حداکثر 5000000‌ریال خواهد
بود.
‌ماده 34 - بانکهای دارای شعب ارزی موظف هستند بر اساس دستورالعملی که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد سقف و ضوابط‌تعیین شده توسط کمیته توسعه صادرات
غیر نفتی موضوع ماده 14 قانون صادر می‌گردد حداکثر ظرف 5 روز از محل ارزهای
صادراتی خریداری شده‌توسط سیستم بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه ارزی جهت شرکت در
مناقصه‌های بین‌المللی، حسن انجام کار و سایر امور مربوط به صادرات غیر‌نفتی اقدام
نمایند.
‌ماده 25 - ارسال کتب و نشریات به خارج از کشور (‌اعم از علمی، تبلیغی و فرهنگی)
در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد مشروط به تأیید وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی
بدون تودیع پیمان ارزی مجاز خواهد بود.
‌تبصره 1 - ارسال کسب و نشریات علمی که مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و
آموزش عالی می‌باشد منوط به تأیید وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی است.
‌تبصره 2 - ارسال کتب و فیلم و تابلوهای نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری (‌به
استثنای میراث فرهنگی به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌جهت عرصه در نمایشگاه‌ها
و جشنواره‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از
تودیع پیمان ارزی معاف و یا‌اخذ تعهد از وزارت مذکور بلامانع است.
‌ماده 26 - ارسال کالا به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور:
‌هر فرستنده در سال می‌تواند سبزیجات خشک، خشکبار (‌به استثنای بسته و مغز پسته،
بادم و مغز بادام) و پوشاک به ارزش 5.000 ریال مصنوعات‌صنایع دستی (‌به استثنای
اقلامی که توسط وزارت جهاد سازندگی از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود) جمعاً به
ارزش پانزده هزار ریال، فیلم،‌نوار‌صوتی و تصویری و اسلاید (‌ پرشده)، کتاب و
مطبوعات (‌با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به ارزش 15.000 ریال به عنوان
هدیه و سوغات به‌خارج از کشور ارسال نماید.
‌ماده 37 - مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی
متعارف خود، حداکثر برای یک بار در سال به میزان 30.000 ریال‌صنایع دستی و 15.000
ریال کتاب و مطبوعات و سایر کالاها، که منحصراً مصنوع و یا محصول ایران باشد با حفظ
جنبه غیر تجاری آن بدون نیاز به‌ارائه کارت بازرگانی و یا تودیع پیمان ارزی با خود
از کشور خارج نمایند.
‌تبصره 1 - خارجیان مقیم ایران که به موجب پروانه رسمی در ایران به کار اشتغال
داشته‌اند پس از اتمام کار می‌توانند با ارائه مدارک لازم به گمرک لوازم‌خانه خود
را در حد متعارف در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بودن تودیع پیمان ارزی از
کشور خارج نمایند.
‌تبصره 2 - دانشجویان خارجی که در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش
عالی به تحصیل اشتغال داشته‌اند، پس از اتمام تحصیلات با‌ارائه گواهی مؤسسات مذکور
می‌توانند لوازم خانه خود را در حد متعارف در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد
بدون تودیع پیمان ارزی از کشور‌خارج نمایند.
‌تبصره 3 - خروج قالی و قالیچه دستباف، انبیاء عتیقه زر و سیم به هر شکل (‌به
استثنای حلقه و ساعت و سنگهای گرانبها و کتابهای خطی و قدیم آثار‌فرهنگی اصل و
تابلوهای نقاشی اصل و انواع سکه همراه مسافر بدون تودیع پیمان ارزی و بودن محورهای
لازم مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره 4 - خروج حداکثر یک کیلوگرم خاویار همراه مسافران هواپیمایی جمهوری اسلامی
ایران صرفنظر از سقف ارزشی مقرر در این ماده با ارائه‌فاکتور فروش شرکت شیلات
ایران با کنترل گمرک، بدون تودیع پیمان ارزی بلامانع است.
‌ماده 38 - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند هر گونه پیشنهاد
در رابطه با تغییر شرایط ورود و صدور کالا، افزایش یا کاهش و یا‌معافیت از سود
بازرگانی را جهت طرح در کمیسیون اقتصاد و دارایی هیأت وزیران به وزارت بازرگانی
منعکس نمایند.
‌پیشنهادهای مذکور پس از بررسی توسط وزارت مذکور و اظهار نظر کمیسیون مورد تحت در
هیأت وزیران مطرح خواهد شد.
‌ماده 39 - در اجرای ماده 35 قانون کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت امور اقتصادی و
دارایی کشاورزی و وزارتخانه صنعتی ذیربط به ریاست معاون‌وزارت امور اقتصادی و
دارایی در وزارت مذکور تشکیل و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه پیش‌نویس
لوایح لازم را جهت حذف تدریجی‌معافیت گمرکی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و لوازم
یدکی مربوط به تناسب فراهم آمدن امکان ساخت آنها در داخل کشور تهیه و تقدیم هیأت
وزیران‌نماید.
‌ماده 40 - در اجرای بند 3 یا ذیل تبصره 3 ماده 39 قانون پروفرماهایی با هم فایل
مقایسه خواهند بود که وجوه اشتراک زیر را داشته باشند:
‌الف - در مورد کالاهای غیر بورسی ظرف یک هفته و در مورد کالاهای بورسی در یک روز
به تأیید مرکز تهیه و توزیع ذیربط رسیده باشد.
ب - یکی بودن تولیدکننده نهایی کالاهای مورد مقایسه.
ج - یکسان بودن کیفیت کالاهای مورد مقایسه.
‌د - یکسان بودن شرایط معامله.
‌ماده 41 - واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع ماده 37 قانون موظفند نیست به واردات
قطعات لوازم یدکی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری کالاهای‌وارداتی یا تولیدی حداقل
به میزان 5% ارزش کالای وارداتی خود اقدام و امکانات لازم برای ارائه خدمات بعد در
فروش فراهم آورند. کمیسیونی مرکب‌از نماینده نحست وزیر معاونین وزارت بازرگانی و
وزارت‌خانه‌های ذیربط نحوه تأمین کالاهای مورد نیاز جهت انجام تعهدات موضوع این
ماده را تعیین‌و اعلام خواهد نمود سازمان‌های اجرای ذیربط همچنین وارد کنندگان و
تولیدکنندگان موظف به انجام دستورالعمل‌های کمیسیون خواهند بود. در‌صورتی که با
وجود امکانات تأمین شده توسط کمیسیون نارسایی در ارائه خدمات بعد از فروش مشاهده
شود و کمیسیون واردکننده یا تولیدکننده را‌مقصر تشخیص دهد به شرح زیر اتحاد تصمیم
خواهند نمود:
1 - قطع واردات دستگاه کامل برای فروش یا موارد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت تولید
به نام واردکننده یا تولیدکننده تا تأمین قطعات یدکی و مواد و‌لوازم مورد نیاز
برای ارائه خدمات بعد از فروش به حد کفایت.
2 - عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز برای واردات کلیه کالاهای واردکننده یا
تولیدکننده مورد نر برای مدت محدود.
3 - عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز واردات به مدت نامحدود و ابطال کارت بازرگانی.
‌ماده 42 - مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند ظرف 15 روز از تاریخ ارائه پروفرما
همراه یا مجوزهای و مدارک لازم نسبت به اعلام نظر قطعی در مورد‌قیمت مندرج در
پروفرما اقدام نمایند در غیر این صورت پس از انعکاس موضوع به وزارت بازرگانی، آن
وزارت باید ظرف 5 روز نسبت به تأیید قیمت یا‌انعکاس موضوع به کمیسیون موضوع تبصره
یک ماده 39 قانون اقدام نماید، تأیید به قیمت مراکز تهیه و توزیع کالا یا وزارت
بازرگانی در مورد کالاهای‌بورسی حداقل به مدت 20 روز و در مورد کالاهای غیر بورسی
حداقل به مدت سه ماه از تاریخ تأیید معتبر خواهد بود.
‌ماده 43 - واردات کالا یا ارز صادراتی.
‌الف - فهرست کالاها:
-------------
1 - تیغه‌های برنده برای دستگاه‌های خانگی
2 - اجراء و قطعات یدکی برای چراغ توری
3 - اجراء و قطعات یدکی برای کولرگازی
4 - اجراء و قطعات یدکی برای یخچال - یخچال فریزر - فریزر
5 - اجراء و قطعات یدکی برای آبگرمکن غیر برقی
6 - اجراء و قطعات یدکی برای ماشین لباسشویی
7 - اجراء و قطعات یدکی برای چرخ خیاطی و سوزن چرخ خیاطی
8 - اجراء و قطعات یدکی برای ماشین بافندگی و سوزن ماشین بافندگی
9 - اجراء و قطعات یدکی برای جارو برقی، پنکه، چرخ گوشت، آبمیوه‌گیری و مخلوط‌کن
10 - اجراء و قطعات یدکی برای رادیو و تلویزیون
11 - واحدهای تولیدی و معدنی می‌توانند رأساً یا توسط شرکتهایی که محصولات آنها را
صادر می‌نمایند در مقابل ارز حاصل از صادرات کالاهای خود‌مواد اولیه، اجزاء و
قطعات مورد نیاز خود را وارد و مصرف نمایند. واحدهای معدنی می‌توانند با ارز حاصل
از صادرات مواد معدنی ماشین‌آلات مورد‌نیاز خود را وارد نمایند. کالاهای موضع این
بند باید منحصراً در واحد تولیدی یا معدنی مربوط مصرف شود و استفاده از آنها در
مصارف دیگر یا توسط‌دیگر مصرف‌کنندگان مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره 1 - شرکت شیلات می‌تواند رأساً با توسط سایر شرکتهای وابسته از محل ارز حاصل
از صادرات محصولات صید و صنایع دریایی کالاهای مورد‌نیاز شیلات را وارد نماید.
‌تبصره 2 - دیگر کالاهای مورد نیاز بخش‌ها تولیدی برای توسعه تولید کالاهای
صادراتی به تشخیص کمیته توسعه صادرات موضوع ماده 14 قانون با‌ارز حاصل از صادرات
کالاهای تولیدی بخش مورد نظر قابل ورود خواهد بود.
12 - قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های واحدهای تولیدی
کشاورزی، صنعتی و معدنی، قطعات یدکی، ملزومات و مواد‌مورد نیاز صنعت چاپ همچنین
ابزارهای برشی و فولاد مخصوص مورد نیاز واحدهای تولیدی با ارز حاصل از ادارات با
تشخیص و نظر کمیته توسعه‌صادرات موضوع ماده 14 قانون.
ب - تعمیرات در فهرست موضوع بند الف موکول به بررسی و تأیید کمیسیون موضوع ماده 2
این آیین‌نامه و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
‌تبصره 1 - واردات کلیه اقلام فوق‌الذکر منوط به رعایت مقررات صادرات و واردات
می‌باشد.
‌تبصره 2 - کلیه کالاهایی که با از صادراتی وارد گردیده همچنین کالاهای تولید
داخلی، که مواد اولیه آنها ارز صادراتی وارد شده‌اند همانند کالاهای وارد‌شده یا
تولید شده با ارز دولتی طبق ضوابط وزارت بازرگانی قیمت‌گذاری و تولیدکنندگان و
فروشندگان ملزم به رعایت قیمت و ضوابط توزیع اعلام شده‌می‌باشند.
‌ماده 44 - ورود مواد اولیه و کالاهایی که برای تولید کالاهای صادراتی مورد نیاز
باشد، در صورت ورود موقت و بر اساس مقررات مربوط به فصل پنجم‌آیین‌نامه اجرایی
قانون امور گمرکی مجاز می‌باشد. ورود این قبیل کالاها مشمول محدودیت‌های ضوابط
عمومی کالاهای وارداتی از نظر نوع جنس،‌کیفیت و قیمت واحد نمی‌باشد. در مواردی که
کالای وارداتی در جریان تولید دچار تغییر شکل و یا ترکیب یا کالاهایی دیگر می‌شود،
میزان کالای قابل‌صدور به ازای کالای ورود موقت شده، بر اساس محاسبات وزارت‌خانه
تولیدی ذیربط تعیین و این میزان ملاک عمل گمرک قرار خواهد گرفت.
‌ماده 45 - تولیدکنندگانی که برای تهیه کالاهای صادراتی نیاز به ورود مواد اولیه و
قطعات منقطه با کیفیت مرغوب و برتر دارند با تشخیص مرکز توسعه‌صادرات می‌توانند به
ورود آن با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند، مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند که
پروفرماهای واردات این قبیل مواد را بدون ایجاد‌تغییر در مبدأ خرید بر مبنای
قیمت‌های مواد اولیه مرغوب مشابه ارزیابی نمایند.
‌ماده 46 - به منظور توسعه و تشویق بیشتر صادرات غیر نفتی و نیز استفاده از
ظرفیت‌های خالی، واحدهای تولیدی مجازند علاوه بر استفاده از‌تسهیلات مندرج در بخش
یکم، فصل پنجم از قسمت چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مواد اولیه،
قطعات منفصله، کارتن و لوازم بسته‌بندی‌تولیدی کالاهای صادراتی خود را با رعایت
ضوابط و مقررات زیر وارد و محصولات حاصله را صادر نمایند:
‌الف - ورود اقلام مذکور برای تولید کالاهای صادراتی اعم از مجاز و مجاز مشروط
بدون کسب مجوز وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط و با رعایت سایر‌مقررات و اخذ تعهد از
واحد تولیدی مبنی بر صدور کالای تولید شده مجاز می‌باشد، چنانچه کالای وارداتی غیر
مجاز باشد موکول به کسب موافقت از‌کمیته توسعه صادرات موضوع ماده 14 قانون
ب - تضمین بانکی و تعهد صدور بر اساس حداقل میزان ارزش کالای وارداتی، نوع کالای
قابل صدور و زمان مشخص شده برای صدور توسط‌وزارتخانه ذیربط با تشخیص و تأیید وزارت
بازرگانی اخذ می‌گردد.
ج - چنانچه متقاضیان مذکور، در مدت زمانهای تعیین شده، نسبت به تعهدات خود عمل
ننمایند وزارت بازرگانی مجاز است بر اساس تعهدات متقاضی‌اقدام لازم به عمل آورد و
پرونده را به کمیسیون تعزیرات ارجاع نماید.
‌تبصره: در مورد کارتن و لوازم بسته‌بندی گمرک باید آمار واردات را به طور مرتب به
وزارت صنایع گزارش نماید.
‌ماده 47 - در اجرای ماده 40 قانون واردات ماشین‌آلات، ابزار و قطعات یدکی به
عنوان واردات قبل از صادرات (‌برای تکمیل توسعه و یا ایجاد‌واحدهای جدید) به منظور
تولید کالاهای صادراتی منوط به موافقت کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده 14
قانون می‌باشد
‌ماده 48 - شرایط واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز:
1 - قطعات یدکی، ابزار برشی قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (‌برای تحقیق و
کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی آموزشی یا تحقیقاتی همچنین‌نمونه داور
(‌فرآورده‌های دارویی و مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و
ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و‌غذای کودک و کتب و نشریات و تجهیزات
آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه
تجاری‌نداشته باشد با تشخیص و موافقت وزارتخانه ذیربط رأساً به نام واحد تولید یا
مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2 - در مورد کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت آن با کالای سفارش شده که
فروشنده ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت‌می‌گردد کالای از سالی چنانچه
از نوع کالاهای موضوع سفارش باشد با تشخیص و موافقت وزارتخانه ذیربط و وزارت
بازرگانی قابل ورود و ترخیص‌می‌باشد.
3 - در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط
مورد با اعتبار اسنادی مربوط با موافقت وزارتخانه ذیربط و‌وزارت بازرگانی واردات و
ترخیص کالایی که بابت تخفیف ارسال می‌گردد بلامانع است.
4 - کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، استاد مربوط به
حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (‌نظیر‌تابلو منسوجات و غیره)
از نوع مجاز و مجاز مشروط بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مندرج در
جدول ضمیمه این آیین‌نامه قابل‌ترخیص می‌باشد.
5 - کالاهای مورد نیاز پیمانکاران خارجی سازمانهای دولت با تشخیص و موافقت
بالاترین مقام سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی.
6 - واردات سایر کالاها با موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 این آیین‌نامه مقدور خواهد
بود.
‌تبصره 1 - کالاهای وارداتی موضوع بند 6 نباید در قیمت نهایی محصولات تولید شده
اثر تورمی داشته باشد.
‌تبصره 2 - حق ثبت سفارش کالاهای موضوع این ماده چنانچه توسط بانک وصول نگردیده
باشد. باید توسط گمرک وصول گردد
‌تبصره 3 - کالاهای موضوع این ماده به استثنای بندهای یک و چهار علاوه بر شرایط
مقرر در بندهای فوق مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات‌و ثبت سفارش در مرکز تهیه
و توزیع می‌باشد. معافیت بقیه بندهای از شرایط مقرر در این تبصره منوط به موافقت
کمیسیون ماده 2 است.
‌تبصره 4 - کالاهای موضوع بندهای 2 و 3 و 6 مشمول ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری خواهد
بود چنانچه قسمت عمده کالای یا ارز دولتی تأمین شده‌باشد قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ
ارز دولتی و در صورتی که قسمت عمده کالا با ارز غیر دولتی تأمین گردیده باشد
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز صادراتی‌صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 5 - نشریات و کتابهای علمی وارداتی تمام استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش
عالی، محققان و دانشجویان در حد استفاده شخصی ایشان‌همچنین نشریات و کتابهای علمی
وارداتی به نام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و کتابخانه‌های عمومی
با تشخیص و موافقت وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی بدون ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع
و بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترخیص خواهد بود.
‌تبصره 6 - ورود و ترخیص محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی
و فنی از قبیل کتاب، نشریات ادواری، بروشور، نقشه و‌غیره به صورت بدون انتقال ارز
با تأیید نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در گمرک بدون ارائه سایر مجوزهای
مقرر بلامانع می‌باشد.
‌تبصره 7 - برای ورود موقت کتاب جهت عرصه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
همچنین ترخیص قطعی آنها مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌کافی بوده نیاز به ارائه
دیگر مجوزهای و ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع نخواهد بود.
‌ماده 49 - سازمانهای دولتی، مراکز تهیه و توزیع کالا، نهادهای انقلابی شرکتهای
ملی شده تحت مدیریت دولتی و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان‌و کارگران خلیج فارس
می‌توانند از محل حسابهای ارزی خود نزد بانکهای داخلی با رعایت مقررات نسبت به
گشایش اعتبار اسنادی برای واردات کالا با‌حواله ارز برای خرید و واردات کالا به
صورت بدون انتقال ارز با رعایت شرایط مقر در ماده (48) بالا اقدام نمایند.
‌ماده 50 - کالاهای همراه مسافریی ورودی با شرایط زیر قابل ترخیص است.
1 - ؟؟ مسافردت در سال، به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست ذیل این ماده با حفظ
جنبه غیر تجاری با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی‌و عوارض و مازاد بر این
مبلغ حداکثر به ارزش پنجاه هزار ریال دیگر از محل فهرست مذکور حفظ جنبه غیر تجاری،
با پرداخت حقوق گمرکی سود‌بازرگانی به میزان دو برابر ما حد مقرر در جدول و عوارض
متعلقه.
2 - کالاهای همراه مسافر در دفعات بعد فقط به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست
مذکور با حفظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود‌بازرگانی به میزان دو
برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
‌چنانچه مسافر در بار اول سفر از معافیت موضوع بند یک به طور کامل استفاده نموده
باشد می‌تواند تا پایان سال در سفرهای بعدی از معافیت خود‌استفاده نماید.
‌فهرست کالاهای قابل ورود توسط مسافر:
----------------------------------
1 - پوشاک و اشیاء دوخته و آماده و اشیاء و لوازم شخصی (‌به استثنای لوازم آرایش)
مورد نیاز خانوادگی در حد متعارف.
2 - لوازم خانگی در حد مصرف شخصی مسافر.
3 - لوازم‌التحریر و رسم و مهندسی در حد مصرف شخصی مسافر.
4 - پارچه نخی، پارچه الیاف مصنوعی در حد مصرف شخصی مسافر.
5 - مواد غذایی در حد مصرف شخصی.
6 - لوازم ورزشی در حد متعارف.
7 - ابزار و لوازم فنی، مهندسی، آموزشی و تحقیقاتی به شرط غیر تجاری بودن.
8 - لوازم بهداشتی در حد 2.000 ریال.
‌تبصره 1 - کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون از شمول فهرست خارج است.
‌تبصره 2 - کپسول گاز و مواد محترقه و منفجره به عنوان کالای همراه مسافر قابل
ترخیص نمی‌باشد.
‌تبصره 3 - عرصه و فورش کالاهای همراه مسافر در داخل کشور غیر مجاز می‌باشد.
‌تبصره 4 - گمرک ایران موظف است فهرست ریز کالاهای موضوع بندهای بالا را همراه با
ارزش هر قلم کالا تهیه نماید.
‌ماده 51 - در اجرای تبصره 3 ماده 41 قانون وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به
نام کارگران ایرانی شغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس کارنامه‌شغلی صادر و در صورتی
که مدت اشتغال آنان در منطقه مذکور در طی سال از 6 ماه تجاوز نماید مراتب را در
کارنامه شغلی درج و گواهی نماید:
‌الف: کارگران مذکور می‌توانند با ارائه کارنامه شغلی خود در شرکتهای تعاونی
کارگران ایرانی شاغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس عضو شوند شرکت‌تعاونی پس از رویت
گواهی اشتغال بیش از شش ماه و مهر زدن ذیل گواهی، فهرستی از اعضاء خود را که دارای
گواهی مذکور می‌باشد تهیه و به تأیید‌نمایندگی وزارت کار و امور اجتماعی می‌رساند.
تعاونی می‌تواند پس از به تأیید رساندن فهرست خود به ازاء هر نفر معادل 200.000
ریال از کالاهای‌زیر را از خارج خریداری و وارد نماید.
‌آن دسته از کارگران که کارنامه شغلی و گواهی اشتغال آنان توسط تعاونی مهر نشده و
مایل به عضویت در تعاونی نمی‌باشند می‌توانند رأساً در حد سقف‌ارزشی مقرر اقدام به
واردات کالاهای موضوع فهرست زیر نموده و شخصاً از گمرک ترخیص نمایند.
ج: فهرست کالاها:
1 - مواد اولیه رنگ ساختمانی
2 - شیرآلات بهداشتی و مواد اولیه و اجزاء و قطعات آن
3 - اتصالات لوله‌کشی آب
4 - پنبه نسوز
5 - تخته قالب‌بندی بتون
6 - چتانی کنفی
7 - میلگرد
8 - ورق برای سپری، تسمه و لوله
9 - یراق‌آلات ساختمانی
10 - قفل در حیاط
‌تبصره 1 - کالاهای موضوع فهرست طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز صادراتی قیمت‌گذاری گردیده و‌طبق ضوابط توزیع
وزارت بازرگانی توزیع می‌گردد.
‌تبصره 2 - ترخیص کالاهای موضوع این ماده منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی است
‌ماده 52 - کالاهایی که به عنوان هدیه و سوغات فقط از طریق پست به کشور می‌رسد
چنانچه از نوع کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون نباشد با‌رعایت بندهای ذیل فقط
برای یکبار در سال قابل ترخیص خواهد بود.
1 - ارزش کالاهایی که در هر سال به این عنوان برای هر شخص ارسال می‌گردد بر اساس
قیمت ؟؟ از بیست هزار ریال تجاوز ننماید.
2 - نوع کالا با مصرف شخص گیرنده تناسب داشته باشد.
3 - کالا در رابطه با فرستنده و گیرنده و از لحاظ تعداد یا مقدار جنبه تجارتی
نداشته باشد.
4 - سود بازرگانی کالاهای موضوع این ماده دو برابر میزان مقرر در جدول ضمیمه این
آیین‌نامه خواهد بود.
5 - برای ترخیص کالاهای موضوع این ماده کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول
فوق‌الذکر ضرورت ندارد.
6 - کالاهای وارده از طریق پست که بر اساس این ماده قابل ترخیص نمی‌باشد مشمول
مقررات کالاهای بدون انتقال ارز خواهد بود.
‌ماده 53 - ترخیص کالاهای اهدایی موضوع ماده 43 قانون با تشخیص و موافقت وزارت
بازرگانی مقدور خواهد بود.
‌تبصره: سازمانهایی رهایی بخش موضوع ماده فوق‌الذکر جهت استفاده از تسهیلات ماده
مذکور باید تأیید وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه را اخذ‌و به گمرک ارائه
نمایند. وزارت امور خارجه می‌تواند در صورت اقتضاء نظر کلی به گمرک اعلام نماید.
‌ماده 54 - کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص
غیر مجاز اعلام می‌شود، همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها‌در جهت محدودیت تعبیر
می‌کند در صورت انطباق. با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از غیر مجاز
شدن یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص‌خواهد بود.
1 - قبیل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک
به ثبت رسیده باشد.
2 - چنانچه برای کالا قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود اعتبار اسنادی گشایش
شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضاء مهلت اعتبار صادر گردد.
3 - در صورتی که برای کالا قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود از طریق بروات
اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران ثبت سفارش
گردیده و برای برات مربوط توسط واردکننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل
و انقضاء مدت اعتبار ثبت سفارش‌صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند 4 این ماده به
کشور وارد گردد.
4 - در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که محورهای لازم برای ورود و ترخیص آنها بر
اساس مقررات قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط کسب شده‌باشد در صورتی که اولین
بارنامه حمل قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلتهای زیر به
کشور وارد گردد.
‌الف: در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه
حمل.
ب: در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریایی و زمینی از
تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 - در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس خریداری و حمل می‌گردد
10 روز.
2 - در مورد سایر کشورها از طریق زمینی 30 روز، دریایی یا دریایی و زمینی 45 روز.
‌ماده 55 - سود بازرگانی کالاهایی که از تاریخ اجرای این آیین‌نامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از گمرک قابل ترخیص می‌باشد طبق جدول ضمیمه‌این مقررات و به
میزان مندرج در آن و با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه باید دریافت گردد.
‌کالاهایی که قبل از اجرای این آیین‌نامه از گمرک ترخیص و خارج شده‌اند مشمول این
ماده نخواهد بود.
‌ماده 56 - با توجه به مفاد ماده 39 قانون، مسئولیت بررسی و تأیید قیمت کالاهای
موضع تبصره 3 ماده 4 قانون قبل از ثبت سفارش به عهده وزارت‌خانه صادر کننده مجوز
خواهد بود. کالاهای مذکور همچنین کالاهایی که به موجب قوانین یا مصوبات خاص (‌به
استثنای کالاهای خاص نظامی و‌انتظامی) در مرکز تهیه و توزیع بررسی قیمت می‌گردد
باید قبل از ثبت سفارش در بانک در وزارت بازرگانی ثبت آماری شود.
‌ماده 57 - مهلتهایی که برای ثبت سفارش کالا از طریق اعتبارات یا بروات استادی
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین و اعلام می‌گردد‌برای کلیه بانکها و
واردکنندگان لازم‌الرعایه خواهد بود.
‌تبصره 1 - تمدید اعتبارات اسنادی که واردات کالای موضوع آنها غیر مجاز می‌گردد با
موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد‌بود. در مورد تمدید
اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر کرده
است باید شرط اضافه شده به شرایط ورود‌قبلی تأمین شود.
‌تبصره 2 - حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی هفت ماه از تاریخ
ثبت سفارش در بانک می‌باشد.
‌تبصره 3 - در مورد تقاضاهای گشایش اعتبار اسنادی با ارز صادراتی بانک مرکزی موظف
است ظرف مدت 15 روز از تاریخ تسلیم تقاضا به بانک‌گشایش‌کننده اعتبار نسبت به صدور
محور گشایش قطعی اقدام نماید.
‌ماده 58 - پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دارای
موافقت‌نامه یا پایاپای هستند به صورت غیر تهاتری مجاز‌نیست مگر در مواردی که بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسب نظر وزارت بازرگانی با پرداخت بهاء به صورت غیر
تهاتری موافقت نماید.
‌ماده 59 - کالاهایی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط
به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش‌می‌باشد و بر خلاف مقررات
مذکور وارد شده باشد به عنوان ورود قطعی قابل ترخیص نمی‌باشد مگر با طی کلیه مراحل
و رعایت مقرراتی که به ورود‌قطعی قابل ترخیص نمی‌باشد مگر با طی کلیه مراحل و
رعایت مقرراتی که به ورود قطعی آن کالا مربوط می‌شود و پرداخت سود بازرگانی اضافی
معادل‌سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این آیین‌نامه بدون احتساب در قیمت‌گذاری
کالا.
‌تبصره: در مورد کالاهای موضوع تبصره 5 ماده 39 قانون ثبت سفارش در بانک پس از
ترخیص کالا از گمرک قابل انجام خواهد بود.
‌ماده 60 - واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز برای بسته‌بندی
کالاهای آنها از لحاظ فنی در داخل کشور امکان‌پذیر نیست و یا‌کمبود به نحوی است که
مانع افزایش تولید و صادرات می‌گردد می‌توانند با موافقت معاون وزارت صنایع و
معاون وزارت بازرگانی نسبت به واردات‌ظروف مورد نیاز خود اقدام نمایند مشروط بر آن
که هیچگونه عبارت یا کلمه‌ای که تعبیر به ساخت محتوای آن در خارج گردد بر روی آن
حک یا نوشته‌نشده باشد، ورود برچسب‌های مخصوص نیروگاه‌ها و ماشین‌آلات و
دستگاه‌های فنی که منحصراً متضمن مشخصات فنی و علائم و عبارات در رابطه با‌کار
ماشین‌آلات نیروگاه‌ها و دستگاه‌های فنی باشد بدون هیچگونه قید نام و علامت
کارخانه سازنده یا کشور خارجی تا موافقت معاونین وزارتخانه‌های‌صنایع و بازرگانی
بلامانع است.
‌ورود ظرف و محفظه برای بسته‌بندی کالا و هر نوع برچسب جز در موارد بالا غیر مجاز
خواهد بود.
‌تبصره: ظرف و محفظه برای بسته‌بندی دارو و برچسب داور از شمول این ماده خارج است.
‌ماده 61 - شرایط ورود رخی از کالاهای مورد نیاز صنایع یا پیمانکاران سازمانهای
دولتی.
1 - ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که
تمام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آن که از نظر کیفیت یا‌کمیت در حد نیاز
صنایع در داخل تولید نشود با تقاضای وزارت‌خانه ذیربط و همچنین کالاهای مورد نیاز
مبرم وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای دولتی به‌تقاضای وزیر مربوط در مواردی که مشمول
تعرفه‌های غیر مجاز می‌باشد با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 مجاز است،
کالاهای مستعمل‌مربوط به دفاتر نمایندگی وزارت خانه‌ها و سازمانهای دولتی در خارج
از کشور که تعطیل می‌گردند در صورتی که مشمول تعرفه غر مجاز باشد با
موافقت‌کمیسیون ماده 2 قابل ترخیص خواهد بود.
2 - ورود کالاهای غیر مجازی که به عنوان نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مؤسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی باشد در حدی که نمونه تلقی‌می‌شود به صورت بدون انتقال ارز
با تشخیص و موافقت وزارت‌خانه‌ها ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مجاز است.
3 - ورود قیمتها و متفرعات کالای قابل ورود چنانچه تحت تعرفه غیر مجاز طبقه‌بندی
شود مشروط بر این که قسمتها یا قطعات غیر مجاز مذکور همراه‌کالا یا اصلی و مساوی
یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت
وزارتخانه تولیدی ذیربط با وزارت‌بازرگانی حسب مورد مجاز است.
4 - مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه‌ها و سازمانهای
دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها و به صورت بدون انتقال ارز، با‌موافقت وزارت
بازرگانی مجاز است.
‌ماده 62 - واردات کالای مستعمل غیر مجاز است.
‌تبصره 1 - واردات هر نوع شناور اعم از نو یا مستعمل با موافقت کمیسیونی مرکب از
نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت صنایع سنگین، سازمان بنادر و‌کشتیرانی جمهوری اسلامی
ایران شرکت شیلات و وزارت بازرگانی که با مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد
بلامانع است.
‌تبصره 2 - واردات کامپیوتر مستعمل و اجزاء و قطعات آن با تشخیص و موافقت شورای
عالی انفورماتیک مجاز است.
‌تبصره 3 - سایر کالاهای مستعمل با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 قابل ورود
خواهد بود.
‌ماده 63 - مواردی از جدول مقررات صادرات و واردات که مغایر با قانون و این
آیین‌نامه باشد ملغی می‌گردد.
‌ماده 64 - مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد:
10420 مورخ 1350.1.30 - 5800 مورخ 1350.3.22 - 56574 مورخ 13590.12.29 - 18298
مورخ 1351.5.10 - 9961 مورخ1352.4.31 - 12344 مورخ 1360.1.25 - .3849من مورخ
1362.3.16 - 19474 مورخ 1362.4.28 (‌با حذف بارت و تخصیص ارز توسط‌کمیته فرعی
تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی - فهرست اقلامی که از
تولیدات داخلی قابل تأمین است ظرف 15 روز‌توسط وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین
به وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد برای واردات اقلام موضوع فهرست مذکور باید حسب
مورد مجوز‌وزارتخانه تولیدی ذیربط نیز اخذ گردد.) - 30496 مورخ 1362.4.28 (‌با حذف
کلمه "‌بارنامه" و عبارت "‌به مدت شش ماه" تا پایان سال 1367 تمدید‌می‌گردد) -
38326 مورخ 1368.7.18 - 38682 مورخ 1362.8.10 - 61012 مورخ 1362.9.15 - 38686 مورخ
1362.9.15 - 68754 مورخ1362.11.16 - 94108 مورخ 1362.11.28 - 91966 مورخ 1362.12.6
- 13346 مورخ 1363.2.16 - 15304 مورخ 1363.3.7 - 81 -21 - .607من مورخ 1363.4.23
(1 - سقف هر بار مبادله به پانصد هزار ریال تقلیل و سقف مبادله در طی یک سال جمعاً
به سه میلیون ریال محدود‌می‌گردد. 2 - این مصوبه در استانهای ساحلی جنوب کشور و
آذربایجان غربی
قابل اجراست. 3 - کالاهای موضوع مصوبه مشمول ضوابط قیمت‌گذاری‌و توزیع می‌باشد. 4
- هر پیله‌ور می‌تواند در طی یک سال تا پانصد هزار ریال از محل سقف مبادلاتی خود
برنج وارد نماید) - 6 - 24 - .607من‌مورخ 1363.6.7 - 64260 مورخ 1363.6.10 - 40258
مورخ 1363.6.28 (‌با حذف تبصره‌ها) - 4508 مورخ 1363.7.11 - 44904 مورخ1363.7.11
با حذف کالاهای مشمول تعرفه‌های 37.04 لغایت 37.07 - 90.05 - 92.12) - 97170 مورخ
1364.2.21 - 7754 مورخ1364.3.13 - 64630 مورخ 1364.9.16 (‌با پرداخت 10% ارزش سود
بازرگانی) 80702 مورخ 1364.9.26 - 80416 مورخ 1364.10.4 -80754 مورخ 1364.10.9 -
106616 مورخ 1364.12.27 - بند یک و سه مصوبه 30312 مورخ 1365.4.21 - 10798 مورخ
1365.4.22 (‌با‌حذف مارک کالاها) 20310 مورخ 1365.5.7 - .3.31.1328من مورخ
1365.5.7 - 1906 مورخ 1365.5.13 - 50242 مورخ 1.1365.5.28- با حذف عبرت کلیه
کالاهای مندرج... به علاوه 2 - با حذف بندهای 14 - 19 - 20 - 24 - 30 الی 45 - 47
- 51 از فهرست ضمیمه 3 - اصلاح‌بند 25 فهرست به اجزاء و قطعات ماشین تحریر و بند
26 به "‌انواع چرخ خیاطی خانگی و اجزاء و قطعات آن" و بند 53 به "‌اره و دریل
برقی" و بند 54‌به
"‌نرخ برای هر نفر 25 کیلوگرم". 4 - با شمول کالاهای وارداتی از جزیره به ضوابط
توزیع و قیمت‌گذاری آنها بر مبنای نرخ تشویقی از صادراتی) -31902 مورخ 1365.4.17
(‌با اصلاحاتی به شرح: 1 - بانک مرکزی موظف است حساب ارزی مخصوصی برای واریز ارز -
از جمله ارز صادراتی -‌جهت واردات ماده اولیه ساخت کارتن افتتاح نماید. 2 -
صادرکنندگانی که برای بسته بندی کالاهای صادراتی خود نیاز به کارتن دارند
می‌توانند با‌معرفی مرکز توسعه صادرات ایران متناسب با میزان کارتن مورد نیاز خود
که توسط آن مرکز تعیین می‌گردد ارز به حساب مذکور در بند یک واریز نمایند‌یا واریز
نامه صادراتی در اختیار وزارت صنایع قرار دهند.
‌واریز نامه‌هایی که به این منظور در اختیار وزارت صنایع قرار می‌گیرد مشمول
محدودیت زمانی مقرر در ماده 30 نخواهد بود. 3 - وزارت صنایع موظف‌است در مقابل
گواهی بانک مبنی بر واریز ارز یا پس از دریافت واریز نامه حواله دریافت کارتن از
کارخانجات کارتن‌سازی به نام متقاضی صادر نماید. 4- کارخانجات کارتن‌سازی موظفند
تهیه و تحویل کارتنهای مورد سفارش صادرکنندگان را نسبت به دیگر سفارشات در اولویت
قرار دهند.
5 - وزارت صنایع ارزهای واریز شده در حساب مخصوص ارزی و واریزنامه‌های دریافتی را
با توجه به حجم حواله‌های مورد پذیرش کارخانه‌های‌کارتن‌سازی بین آنان تقسیم نموده
و اجازه می‌دهد از آن محل نسبت به واردات مواد اولیه اقدام نمایند.) - 36502 مورخ
1365.6.13 -.31.584ش.می مورخ 1365.7.21 - .4.4.60من مورخ 1365.8.12 - 61802 مورخ
1365.8.27 (‌به لحاظ خدماتی بودن کالا و عدم امکان‌کنترل بهای خدمات) 66724 مورخ
1365.8.27 - 68682 مورخ 1365.9.12 (‌با کاهش سقف ازش به 7.5 میلیون دلار و مسئولیت
کنترل قیمت با‌وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط.) 75348 مورخ 1365.10.10 - 58992
مورخ 1365.10.20 - 92198 مورخ 1365.12.5 - 112264 مورخ1365.12.26 - 110478 مورخ
1365.12.29 (‌با کاهش سقف ارزش به 7.5 میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر
ذیربط و با حذف تبصره‌مربوط.) - 10962 - ب7. مورخ 66.1.19 - 10964 - ب8. مورخ
1366.1.19 (‌با اصلاح به شرح: کالاهای مشمول تخفیف پیمان ارزی چنانچه‌پس از بردن
به جزیره کیش و تبدیل به خشکبار یا تغییر به صورتهای دیگر از جزیره صادر گردد
مشمول تخفیف پیمان ارزی کالای اولیه خواهد بود.) -.10.1292ب مورخ 1366.1.20 - 3120
- .106ت م
ورخ 1366.2.19 - .3684ت 138 مورخ 1366.2.26 - .40158ت 194 مورخ1366.3.25 - 45030 -
ت350. مورخ 1366.5.18 - 47778ت399. مورخ 1366.5.25 - 48274 - .412ت مورخ 1366.5.27
و مصوبه‌اصلاحی آن به شماره 1.21630 مورخ 1366.9.15 - 57720 - .418ت مورخ 1366.6.1
و مصوبه اصلاحی به شماره 1366.6.22 - 58.122ت439. مورخ 1366.6.3 - .7.31.18820ت
461من مورخ 1366.6.14 - 71410ت 520. مورخ 1366.7.2 - .8.18ت 562من‌مورخ 1366.7.21
- .75758ت 572 مورخ 1366.7.25 - 76.298 - ت - 567 مورخ 1366.7.29 - 66724 مورخ
13658.8.27 - ت567.- 76298 - 66.7.29 - 77318ت 620. مورخ 1366.8.8 - 77320ت 619.
مورخ 1366.8.8 - 89030 ت 683. مورخ 1366.9.8 -.6.701ت677من مورخ 1366.9.9 - 48840ن
706. مورخ 1366.9.10 - 8.1039ت 684.من مورخ 1366.9.10 - 72722ت 729.
1366.9.17 (‌سود بازرگانی به مأخذ سال سال ساخت محاسبه و اخذ گردد.)
113026ت 740. مورخ 1366.9.21 - 122928 ت 756. مورخ 1366.9.25 (‌با اصلاح "‌کالاهای
فروخته نشده...") - 113510ت 752. مورخ1366.9.25 (‌با افزودن بنیاد مستضعفان) -
116092ت 875. مورخ 1366.10.14 - .116432ت 920 مورخ 1366.10.26 -
کلیه‌تصویب‌نامه‌های صادره در بهمن و اسفند ماه 1366.
‌تبصره: سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی‌به قانون و غیر آن در این
ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.
‌ماده 65 - این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ به وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد
بود..‌و
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1367 - جلد 1 - صفحه 38 الی 71<