تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد


شماره۱۵۱۴۶۹/ت۵۵۹۵۵هـ                             ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تصویب نامه در خصوص الحاق محدوده ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره ۹۷۲/۱۰/۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قـانون تشکیل و اداره منـاطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر
دفتر هیأت دولت است به منطقه ویژه اقتصادی یزد موضوع تصویب نامه های شماره ۱۰۲۷۷/ت۲۲۷۹۷ک مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ و شماره ۱۱۱۶۵/ت۳۷۰۱۸هـ مورخ۱۳۸۶/۱/۲۹ الحاق می­گردد.

۲ـ انجام هر گونه اقدام از سوی سازمان مسئول منطقه ویژ ه اقتصادی یزد منوط به اخذ مجـوزهای لازم از دستـگاه های اجرایی و رعایـت کلیه مـلاحظات زیسـت محیطی می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری