ایجاد و تشکیل تعداد 5 دهستان در شهرستان مهران تابع استان ایلام

‌ایجاد و
تشکیل تعداد 5 دهستان در شهرستان مهران تابع استان ایلام
1367.09.12 - .118418ت916 - 1367.12.16 - 1020
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.9.12 بنا به پیشنهاد شماره 12995.1.5.53 مورخ
1366.12.15 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمت کشوری
مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون مزبور و
تبصره‌های ذیل آن و ماده 31‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نمودند در شهرستان
مهران تابع استان ایلام تعداد پنج دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در
محدوده‌جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه (250.000).(1) ضمیمه به شرح زیر
ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان گچی
--------------
1 - گل‌گل علیا، 2 - گل‌گل سفلی، 3 - بهرام‌آباد، 4 - باولگ، 5 - دلگشا، 6 - قلعه
جوق، 7 - چشمه باریک، 8 - کلک نقی، 9 - سیب درویش، 10 -‌کلک کلوند، 11 - مهر، 12 -
اما، 13 - چم گردکان، 14 - بوستانه، 15 - انجیر، 16 - شرین‌آباد، 17 - چگان، 18 -
زمیه، 19 - کپریه.
2 - دهستان شوهان
----------------
‌به مرکزیت روستای دول کبود خوشادول مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر.
1 - چشمه پهن، 2 - عزیزآباد، 3 - نادرآباد، 4 - نادرآباد، 5 - حر بهرام، 6 - چیچال
خلیفه، 7 - گراب خوشادول، 8 - توت خوشادول، 9 - دول کبود‌خوشادول، 10 - حر کبود
خوشادول، 11 - توه‌بان مورتان، 12 - مزرعه میدان، 13 - مزرعه خان مروان، 14 -
مزرعه میان چقاحلیه کرهر، 15 - مار‌بلوطستان، 16 - منار عبدالکریم، 17 - سرکل
خلیلوند
4 - دهستان هجداندشت
-------------------
‌به مرکزیت روستای ریکا مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر.
1 - چم آب، 2 - نرگس، 3 - سورین، 4 - ماربره، 5 - کان گنبد، 6 - سایت نخجیر، 7 -
سیاه‌رگ، 8 - کره‌پو، 9 - مزرعه درگه، 10 - مزرعه تخت‌خان، 11 - بانروشان، 12 -
سنگ‌شکن میمک، 13 - پاچه پیازجار، 14 - دارونه، 15 - دوانه، 16 - آبگرمه، 17 -
کارخانه شن و ماسه، 18 - دهلبان،19 - گلان، 20 - امیرآباد، 21 - درک‌بان، 22 -
بان‌شیر، 23 - ریکا، 24 - مزرعه گمگول، 25 - کلگ، 26 - لیزن، 27 - سرنی، 28 - گلم
زرد، 29 -‌تنگ بیجار، 30 - کارخانه گچ پاکتی، 31 - پاسگاه شور شیرین، 32 - پاسگاه
انجیره، 33 - پاسگاه کانی‌سخت، 34 - پل فلزی کنجانچم.
5 - دهستان محسن آب
------------------
‌به مرکزیت روستای اسلامیه مشتمل بر 31 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر.
1 - چنگوله، 2 - چالاب، 3 - بان رحمان، 4 - کنجانچم، 5 - پاسگاه رضاآباد، 6 -
پاسگاه آب زیادی، 7 - مزرعه مکانیزه دشت مهران، 8 - کاهدان‌رستم‌آباد، 9 - کاهدان
فرخ‌آباد، 10 - ایستگاه استقرار دام محسن‌آب، 11 - اسلامیه، 12 - منصورآباد، 13 -
قلعه منصوریه، 14 - جوب چفت، 15 -‌جوب چفت ناصر ولی، 16 - مزرعه کیانی سلیمانی، 17
- مزرعه ولی ذغیری، 18 - مزرعه روضان شاکه، 19 - صفر صادق‌خانی، 20 - بهران‌آباد،
21- فیروزآباد، 22 - مزرعه صیدهاشم قوچی، 23 - مزرعه کریم خسروی، 24 - مزرعه غصبان
خسروی، 25 - سید حسن، 26 - خان باباناصری، 27 -‌بهین و بهروزان، 28 - مزرعه محسن
ملکی، 29 - مزرعه مرزبان خسروی، 30 - مزرعه خسروآباد، 31 - ایستگاه استقرار دام
چالاب.
‌تبصره 1
-------
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده‌مادامی که دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده، همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت
دهستان مربوطه در این شهرستان باقی‌خواهد بود.
‌تبصره 2
-------
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
-------
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه‌و در محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر