تغییر نام چند روستا در استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان و فارس

‌تغییر نام چند روستا در استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان و فارس
1369.01.29 - .3832ت2ک - 1369.02.11 - 21
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.1.29 با
توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 14162.1.5.53 مورخ 1368.12.21 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمودند:
1 - نام روستای "‌زاینان" تابع دهستان "‌حومه" شهرستان شهرکرد استان چهار محال و
بختیاری به "‌مهدیه" تغییر می‌یابد.
2 - نام روستای "‌لاطان" تابع دهستان "‌بن" شهرستان شهرکرد استان چهار محال و
بختیاری به "‌لارک" تغییر می‌یابد.
3 - نام روستای "‌دوشلواری" تابع دهستان "‌ارمند" شهرستان لردگان استان چهار محال
و بختیاری به "‌رحیم‌آباد" تغییر می‌یابد.
4 - نام روستای "‌کیری" تابع دهستان "‌امامزاده سید محمود" شهرستان دزفول استان
خوزستان به "‌پشت برآفتاب" تغییر می‌یابد.
5 - نام روستای "‌دره دزدان" تابع دهستان "‌پیان" شهرستان ایذه استان خوزستان به
"‌خیمه‌گاه" تغییر می‌یابد.
6 - نام روستای "‌برد شیطان" تابع دهستان "‌بهدشت" شهرستان بندر لنگه استان
هرمزگان به "‌باغستان" تغییر می‌یابد.
7 - نام روستای "‌دیودان" تابع دهستان "‌کربال" شهرستان شیراز استان فارس به
"‌جهان‌آباد" تغییر می‌یابد.
8 - نام روستای "‌کچل‌احمدی" تابع دهستان "‌کربال" شهرستان شیراز استان فارس به
"‌احمدآباد کربال" تغییر می‌یابد.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.2.6 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور