اجازه مشارکت به شرکت آی. ال. ام کلیپس مقیم آلمان فدرال در طرح تولید سبزیجات و میوه های منجمد در شهرستان نجف آباد با شرکت متحد کارا

‌اجازه مشارکت به
شرکت آی.‌ال.‌ام کلیپس مقیم آلمان فدرال در طرح تولید سبزیجات و میوه‌های منجمد در
شهرستان نجف‌آباد‌با شرکت متحد کارا
1375.09.14 - .124748ت17435ه - 1375.11.17 - 151
&‌بانکی و پولی - سازمانهای دولتی - سرمایه گذاری خارجی - واردات و صادرات - وام
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 5800.21.30345 مورخ
1375.9.3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیأت‌رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334 -
تصویب نمود:
‌به شرکت ای. ال. ام کلیپس (E.L.M.Clips Gmbh) مقیم آلمان فدرال اجازه داده می‌شود
تا بر اساس قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه‌اجرایی آن و با رعایت
کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به میزان چهل درصد (40%) در طرح تولید
سبزیجات و میوه‌های منجمد در شهرستان‌نجف‌آباد با شرکت متحد کارا (‌شرکت مشترک) به
نحو زیر مشارکت نماید:
1 - سرمایه‌گذاری شرکت کلیپس، جمعاً به مبلغ 2.260.000 مارک آلمان به ترتیب زیر به
کشور وارد شود:
‌الف - بابت سهم سرمایه، معادل (700.000) مارک به صورت ماشین‌آلات و تجهیزات.
ب - به عنوان وام سهامدار به شرکت مشترک،‌معادل 1.560.000 مارک به صورت ماشین‌آلات
و تجهیزات.
‌به وام سهامدار سود تعلق نمی‌گیرد و به تدریج طی سه سال به سرمایه تبدیل می‌شود.
2 - حداقل هشتاد درصد (80%) از تولیدات شرکت مشترک (‌متحد کارا) هر سال به خارج از
کشور صادر شود و گواهی صادرات در پایان هر سال به سازمان‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های
اقتصادی و فنی ایران ارائه گردد.
3 - کلیه نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره‌برداری شامل و نه محدود به ارز
لازم برای خرید مواد اولیه از خارج و انتقال سود سهام قابل انتقال شرکت‌کلیپس از
محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک تأمین و تأدیه شود و هر سال گواهی
صادرات تا حدی که کلیه نیازهای ارزی مذکور را پوشش‌دهد، به سازمان سرمایه‌گذاری و
کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تسلیم گردد.
4 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماد، الزام به صادرات برای‌آن سال منتفی شده و
در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی انجام خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور