اجازه مشارکت به شرکت الگاز مقیم کویت در طرح تولید روغن نباتی ( مایع و جامد) در استان خوزستان با شرکت کارون دزدشت ( خصوصی)

‌اجازه مشارکت به شرکت الگاز
مقیم کویت در طرح تولید روغن نباتی (‌مایع و جامد) در استان خوزستان با شرکت
کارون‌دزدشت (‌خصوصی)
1375.09.14 - .124749ت17437ه - 1375.11.17 - 152
&‌بانکی و پولی - سازمانهای دولتی - سرمایه گذاری خارجی - صنایع - نظام صنفی -
واردات و صادرات - وام
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 474021.29961 مورخ
1375.8.30 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیأت‌رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 1324 -
تصویب نمود:
‌به شرکت الگاز (AL.GAZ W.LL.) مقیم کویت اجازه داده می‌شود تا بر اساس قانون جلب
و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت‌کلیه قوانین و مقررات
جمهوری اسلامی ایران، در طرح تولید روغن نباتی (‌مایع و جامد) در استان خوزستان با
مشارکت شرکت کارون دزدشت (‌خصوص)، به‌نسبت (51%) شرکای ایرانی (49%) شرکت الگاز به
نحو زیر مشارکت نماید:
1 - سرمایه‌گذاری شرکت الگاز به ترتیب زیر به کشور وارد شود:
‌الف - سهم سرمایه معادل 700.000 دلار آمریکا به صورت ماشین‌آلات و تجهیزات خط
تولید و بسته‌بندی،
ب - وام سهامدار به شرکت مشترک، معادل 6.300.000 دلار آمریکا به صورت ماشین‌آلات و
تجهیزات خط تولید و بسته‌بندی.
ج - اعتبار گردشی به شرکت مشترک، معادل 10.000.000 دلار آمریکا به صورت مواد
اولیه.
2 - برگشت سرمایه‌گذاری شرکت الگاز، با توجه به توافق قبلی شرکت الگاز به شکاری
ایرانی منتقل گردد، به ترتیب زیر از محل از حاصل از صادرات تولیدات‌شرکت مشترک
صورت می‌گیرد:
‌الف - برگشت سرمایه سهمی:
- از ابتدای سال چهارم تا ابتدای سال دهم، سالیانه معادل 5.5 درصد سهام.
- در پایان سال دهم، معادل 10.5 درصد سهام.
ب - بازپرداخت وام سهامدار:
‌از پایان سال اول تا پایان سال نهم، سالانه معادل (700.000) دلار بدون هیچ گونه
سود و هزینه اضافی.
ج - برگشت اعتبار گردشی:
‌از نیمه دوم سال اول تولید، با توجه به درآمدهای صادراتی شرکت مشترک.
‌مبالغ مربوط به برگشت سرمایه سهمی موضوع قسمت (‌الف) این بند، طی هشت نوبت مذکور
از (700.000) دلار تجاوز نخواهد کرد.
3 - کلیه نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره‌برداری شامل و نه محدود به ارز
لازم برای خرید مواد اولیه از جمله روغن خام، ابزار رو قطعات و مواد
اولیه‌بسته‌بندی از خارج، برگشت سرمایه سهمی، نام سهامدار و اعتبار گردشی موضوع
بند (2) این تصویب‌نامه سود سهام قابل انتقال شرکت الگاز باید از محل ارز‌حاصل از
صادرات تولیدات شرکت مشترک و یا معادل آن از تولیدات شرکت مشترک تأمین و تأدیه شود
و هر سال گواهی صادرات تا حدی که کلیه نیازهای‌ارزی مذکور را پوشش دهد، به سازمان
سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تسلیم شود.
4 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال ده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید، الزام به صادرات برای‌آن سال منتفی شده و
در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی انجام خواهد شد.
5 - نظر به اینکه خرید روغن خام مورد نیاز برای تصفیه از محل ارز حاصل از صادرات
شرکت مشترک انجام می‌گردد، لذا آن قسمت از تولیدات که به بازار‌داخلی عرضه می‌شود،
از شمول مقررات مربوط به قیمت‌گذاری و توزیع معاف است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور