اجاره مشارکت به شرکت فلیکس مقیم آلمان فدرال در طرح تولید خشکبار شکلاته در شهرستان ساوه ( شهر صنعتی ساوه) با مشارکت سیانا ( خصوصی)

‌اجاره مشارکت به
شرکت فلیکس مقیم آلمان فدرال در طرح تولید خشکبار شکلاته در شهرستان ساوه (‌شهر
صنعتی ساوه) با‌مشارکت سیانا (‌خصوصی)
1375.09.14 - .124750ت17434ه - 1375.11.17 - 154
&‌بانکی و پولی - سازمانهای دولتی - سرمایه گذاری خارجی - واردات و صادرات - وام
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.9.14 بنا به پیشنهاد شماره 580.1.21.30343 مورخ
1375.9.3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیأت‌رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334 -
تصویب نمود:
‌به شرکت فلیکس (Felix Kunuspefrisch Verkatsgesellschaft Daub m.b.H & Co.KG)
مقیم آلمان فدرال اجازه داده می‌شود تا بر اساس‌قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
در طرح تولید خشکبار و خشکبار‌شکلاته در شهرستان ساوه (‌شهر صنعتی ساوه) با مشارکت
شرکت سیانا (‌خصوصی) به نسبت (50%) به نحو زیر مشارکت نماید:
1 - سرمایه‌گذاری شرکت فلیکس، جمعاً به مبلغ 6.783.600 مارک آلمان به ترتیب زیر به
شکور وارد شود:
‌الف - بابت سرمایه، سهمی معادل 4.283.600 مارک به صورت ماشین‌آلات و تجهیزات.
ب - به عنوان وام سهامدار به شرکت مشترک، معادل 2.500.000 مارک به صورت مواد
اولیه.
2 - حداقل شصت درصد (60%) از تولیدات شرکت مشترک (‌ایران فلیکس) هر سال به خارج از
کشور صادر شود و گواهی صادرات در پایان هر سال به خارج از‌کشور صادر شود و گواهی
صادرات در پایان هر سال به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
ارائه گردد.
3 - کلیه نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره‌برداری شامل و نه محدود به ارز
لازم برای خرید مواد اولیه از خارجی، بازپرداخت سال و پرداخت سود وام‌سهامدار و
سود سهام قابل انتقال شرکت فلیکس از محل ارز حاصل از صادرات تولیدات شرکت مشترک
تأمین و تأدیه شود و هر سال گواهی صادرات تا حد یکه‌کلیه نیازهای ارزی مذکور را
پوشش دهد، به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تسلیم گردد.
4 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید، الزام به صادرات برای‌آن سال منتفی شده و
در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی (‌فلیکس) طبق قانون جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی انجام خواهد شد.
5 - شرایط مربوط به وام سهامدار خارجی به تصویب هیأت رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی خواهد رسید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور