انتصاب برادر دکتر محمدتقی بانکی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران

‌انتصاب برادر دکتر محمدتقی بانکی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر
عامل شرکت ملی فولاد ایران
1368.06.12 - .80956ت670 - 1368.06.16 - 18
&‌معادن
&‌شرکت ملی فولاد ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.6.12 با توجه به پیشنهاد شورای عالی شرکت ملی
فولاد ایران موضوع نامه شماره 100.21316 مورخ1368.6.12 وزارت معادن و فلزات و به
استناد ماده 16 اساسنامه اصلاحی شرکت مزبور موضوع تصویب‌نامه شماره 45980‌مورخ
1359.10.24‌تصویب نمودند:
‌برادر دکتر محمدتقی بانکی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی فولاد
ایران منصوب گردد.
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور