اصلاح تصویب نامه راجع به تشکیل دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

‌اصلاح تصویب‌نامه راجع به تشکیل دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری
اسلامی ایران
1368.06.28 - .70746ت694 - 1368.07.11 - 64
&‌سازمانهای دولتی
&‌دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.6.28 بنا به پیشنهاد شماره 200.5716 مورخ 1368.6.4
دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب نمودند.
‌بندهای 1 و 2 و 4 تصویب‌نامه شماره .43652م مورخ 1361.1.23 به شرح ذیل اصلاح و
بند 5 آن حذف گردد.
1 - دفتری به نام "‌دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران" وابسته به
ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد.
3 - "‌شورایی به نام وزرای عالی نظارت مرکب از رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور
به نمایندگی از طرف ایشان، وزیر امور خارجه، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، وزیر
دادگستری و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود که بر کار دفتر نظارت عالیه خواهد
داشت.
4 - "‌سرپرست دفتر که دبیر شورای عالی نظارت را نیز به عهده خواهد داشت توسط رییس
جمهور منصوب می‌گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور