انتصاب برادر سید محمدحسن تولایی به عنوان استاندار خوزستان

‌انتصاب برادر
سید محمدحسن تولایی به عنوان استاندار خوزستان
1368.11.08 - .117050ت979 - 1368.11.17 - 453
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.11.8 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند
(3) ماده واحده مصوب 1360.4.3 مجلس شورای اسلامی‌تصویب نمود:
‌برادر سید محمد حسن تولایی به عنوان استاندار خوزستان منصوب گردد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور