ایجاد و تأسیس شهرستان بوکان و بخش سیمینه در تابعیت استان آذربایجان غربی

‌ایجاد و تأسیس شهرستان بوکان و بخش سیمینه در تابعیت استان آذربایجان غربی
1368.12.23 - .618ت 1066 - 1369.01.14 - 596
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزیران عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1368.12.23 با
توجه به اختیار تفویضی موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هیأت
وزیران بنا به پیشنهاد شماره 10783.1.5.53 مورخ 1368.9.30 وزارت کشور و به استناد
ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمودند:
‌الف - بخش سیمینه به مرکزیت روستای قره موسالو متشکل از دهستانهای بهی دهبکری،
آختاچی شرقی و اختاچی محالی در استان آذربایجان غربی‌ایجاد و تأسیس گردد.
ب - شهرستان بوکان به مرکزیت شهر بوکان از ترکیب:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر بوکان متشکل از دهستانهای ایل گورک، ایل تیمور،
اختاجی و بهی فیض‌اله بیگی.
2 - بخش سیمینه
‌در تابعیت استان آذربایجان غرب ایجاد و تأسیس گردد.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 68.12.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور