تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان


شماره ۱۶۴۹۲۱/ت۵۵۵۳۶هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۸
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خمیر در استان هرمزگان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۵۵۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای پل­شرقی مرکز دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان خمیر در استان هرمزگان، پس از ادغام با روستای پل انگور، به شهر تبدیل و به عنوان شهر پل شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان خمیر، به روستای درگور تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری